8 Staat van reserves

Beleidsuitgangspunten

In aansluiting op de Kadernota Rechtmatigheid worden, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, dekking kapitaallasten maatschappelijk nut, dekking kapitaallasten economisch nut, onderwijskansenbeleid, WW 3e jaar en inventaris zwembaden. Met ingang van 2022 geldt dit ook voor de reserve Onderwijshuisvesting.

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten begroting 2022 zijn raadsbesluiten t/m 30 juni 2021 verwerkt. 

Algemene en bestemmingsreserves
In deze paragraaf staat de door de raad vastgestelde beleid over de algemene en bestemmingsreserve. Een algemene reserve is vrij aanwendbaar. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor door de raad bepaalde bestemmingen. Deze reserves hebben specifiek een bestedingsfunctie.

In de begroting zijn de volgende reserves opgenomen.

Algemene reserves:

Algemene reserve
Doel: buffer voor calamiteiten, exploitatietekorten/incidentele uitgaven en neutraliseren negatieve reserves. Binnen de Algemene reserve is een bedrag gelabeld voor Volkshuisvesting en voor het Investeringsfonds SD.

In de jaarschijf 2022 is een toevoeging opgenomen van € 250.056, conform het raadsbesluit van 22 juni 2017 over de verkoop Carrosserieweg 1, 17R.004. Tevens wordt structureel 2.000.000 euro toegevoegd ten behoeve verbetering schuldquote en wordt een bedrag van 850.000 euro incidenteel toegevoegd in 2022. Beide conform de vastgestelde programmabegroting 2021-2024.
In 2022 wordt een bedrag van 700.000 euro onttrokken, conform het dekkingsplan behorende bij de begroting 2020-2023. Ook wordt in 2022 42.000 euro onttrokken ter dekking van de niet doorgegane huurverhoging binnensport (zie aangenomen motie temporiseren huurverhoging binnensport van 24 juni 2021).

Algemene reserve grondbedrijf
Doel: onvoorziene risico’s in de grondexploitaties op te vangen. De reserve wordt gevoed door winsten uit exploitatiegebieden en verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserves:

Groenfonds
Doel: financiering van fysieke maatregelen aan de groene ruimte zoals die voortkomen uit; incidentele groenplannen, landschap ontwikkelingsplan (LOP), projecten groenblauw omgevingsplan, realiseren van ecologische verbindingszones, natuurontwikkeling of ‘groene’ burgerinitiatieven zoals stadslandbouw.
Reserve wordt ook gebruikt voor dekking van een structurele begrotingspost subsidiebijdrage “bijzondere bomen of boomgroepen”.
In 2022 wordt hiervoor € 8.463 onttrokken.

Toevoegingen aan de reserve kan plaatsvinden vanuit verkopen snippergroen en vanuit kostenverhaal.

Grote infrastructurele werken
Reserve heeft als doel dekking van grote infrastructurele werken. In de begroting 2022-2025 is geen mutatie opgenomen.

Infrastructurele werken
Doel: realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.
E vindt aan deze reserve een afdracht plaats bij particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen op basis van de WRO en de nota kostenverhaal, zoals vastgesteld door de raad. In de begroting 2022-2025 is geen mutatie opgenomen.

Dekking kapitaallasten met economisch nut
Investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt
onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Onderwijskansenbeleid
Betreft het niet verplichte deel. In de begroting 2022-2025 is geen mutatie opgenomen.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats. In de begroting 2022-2025 is geen mutatie opgenomen.

Organisatieontwikkeling
In het coalitieakkoord 2018-2022 is een bedrag van € 2.800.000 beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. In de begroting 2022-2025 is geen mutatie opgenomen.

WW 3e jaar
Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid. Met ingang van 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid er een aantal versoberingen in de WW rechten aangebracht. Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

In de CAR/UWO is hiervoor ter reparatie van deze achteruitgang van WW rechten een Reparatie-uitkering opgenomen. Om de reparatie-uitkering te bekostigen regelt artikel 10c:7 van de CAR/UWO de bevoegdheid aan de werkgever om een werknemerspremie te heffen voor de reparatie-uitkering. Deze premie wordt sinds 1 januari 2018 ingehouden op het salaris van de medewerkers en is specifiek bedoeld voor de betaling WW uitkeringen. De gemeente is eigen risicodrager voor de ontstane WW lasten.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om de reserve WW 3e jaar in te stellen. In de begroting 2022-2025 wordt jaarlijks een bedrag van 43.000 euro toegevoegd aan deze reserve.

Woerden 650 jaar stad
Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. Op basis van het coalitieakkoord is gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd. In 2022 is deze extra toevoeging vervallen. In de jaarschijf 2022 van de begroting 2022-2025 valt de reserve volledig vrij ter dekking van geraamde lasten.

Gebiedsfonds Middelland
Het gebiedsfonds wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen. Deze reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage/subsidie door provincie en rijk. Vervolgens worden o.a. de uitgangspunten op het gebied van kosten en opbrengsten gedeeld, wordt stilgestaan bij een tweetal scenario’s en worden tenslotte de kanttekeningen en risico’s gedeeld. In de begroting 2022-2025 is geen mutatie opgenomen.

Onderhoud Onderwijshuisvesting
Met ingang van 2022 is deze reserve van toepassing. Bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is besloten tot instelling van de reserve Onderwijshuisvesting. Met ingang van 2022 wordt jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting. 

Voorzieningen
Woerden kent vier voorzieningen, nl. voorziening Afvalstoffenheffing, voorziening Riolering, voorziening Pensioen (oud)wethouders en een voorziening Exploitatietekort Corona Woerden Sport.

Pensioen (oud)wethouders
Bedragen worden uit deze voorziening onttrokken als de betreffende personen de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook worden ontvangen overhevelingsbedragen toegevoegd en worden toekomstige pensioenaanspraken verwerkt.

Afvalstoffenheffing
Doel: gelijkmatige heffing afvalstoffen d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op de reiniging/afvalstoffen.

Riolering
Doel: gelijkmatige heffing rioolrechten d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op het begrotingsonderdeel riolering.

Exploitatietekort Woerden Sport

In 2020 is besloten tot instelling van deze voorziening om de verliezen van Woerden Sport te compenseren.

Rentepercentages

Het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden (de zgn. omslagrente) bedraagt 1,5. Het rentepercentage Grondexploitatie bedraagt 1,25

Rentetoerekening:
Aan de volgende reserves wordt direct rente toegevoegd.

  • Dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
  • Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves.
Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves, zie ook notitie Financiële Sturing.

OVERZICHT VAN RESERVES Raadsbesluiten t/m 30 april 2021 begroting 2022 begroting 2023
Naam reserve saldo 1-1-2021 o.g.v. jaarrek. 2020 excl. resultaatbest. vermeer-deringen i.v.m. bij-boeking rente overige vermeerde-ringen excl. jaarrek. 2020 verminde-ringen 2021 saldo eind dienstjaar 31-12-2021 vermeer-deringen i.v.m. bijboeking rente overige vermeer-deringen verminde-ringen saldo eind dienstjaar 31-12-2022 vermeerde-ringen wegens bijboeking rente overige vermeerde-ringen vermin-deringen saldo eind dienstjaar 31-12-2023
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Organisatieontwikkeling 1.726.113 881.000 845.113 845.113 845.113
Werkloosheidswet 3e jaar 119.984 119.984 43.000 162.984 43.000 205.984
Subtotaal 1 1.846.097 0 0 881.000 965.097 0 43.000 0 1.008.097 0 43.000 0 1.051.097
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Kapitaallasten maatschappelijk nut 20.469.497 410.787 815.279 20.065.005 300.975 743.864 19.622.116 294.332 750.683 19.165.764
Groenfonds 649.002 8.313 640.689 8.463 632.226 8.463 623.763
Infrastructurele werken 1.778.506 1.778.506 1.778.506 1.778.506
Grote infrastructurele werken 1.481.716 1.481.716 1.481.716 1.481.716
Subtotaal 2 24.378.721 410.787 0 823.592 23.965.916 300.975 0 752.327 23.514.564 294.332 0 759.146 23.049.749
4. Cultuur, economie en milieu
Woerden 650 jaar stad 45.834 24.167 12.500 57.500 2.500 60.000 0 0
Subtotaal 4 45.834 0 24.167 12.500 57.500 0 2.500 60.000 0 0 0 0 0
5. Onderwijs en sport
Onderwijskansenbeleid 37.975 37.975 37.975 37.975
Onderwijshuisvesting 0 0 194.451 194.451 323.561 518.012
Inventaris zwembaden 309.253 309.253 309.253 309.253
Subtotaal 5 347.228 0 0 0 347.228 0 194.451 0 541.679 0 323.561 0 865.240
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 500.000 500.000 500.000 500.000
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.029.867 531.255 2.561.122 1.311.464 1.249.658 574.758 1.824.416
Subtotaal 6 2.529.867 0 531.255 0 3.061.122 0 0 1.311.464 1.749.658 0 574.758 0 2.324.416
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 20.307.376 642.773 4.397.891 16.552.258 3.100.056 742.000 18.910.314 2.257.557 21.167.871
Algemene reserve grondbedrijf 3.607.669 170.000 3.437.669 3.437.669 3.437.669
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.692.979 134.851 437.772 6.390.058 95.851 295.634 6.190.275 92.854 294.245 5.988.884
Subtotaal 7 30.608.024 134.851 642.773 5.005.663 26.379.985 95.851 3.100.056 1.037.634 28.538.258 92.854 2.257.557 294.245 30.594.424
Totaal reserves € 59.755.771 € 545.638 € 1.198.195 € 6.722.755 € 54.776.848 € 396.826 € 3.340.007 € 3.161.425 € 55.352.256 € 387.186 € 3.198.876 € 1.053.391 € 57.884.926
OVERZICHT VAN RESERVES begroting 2024 begroting 2025
Naam reserve vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2024 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2025
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Organisatieontwikkeling 845.113 845.113
Werkloosheidswet 3e jaar 43.000 248.984 43.000 291.984
Subtotaal 1 0 43.000 0 1.094.097 0 43.000 0 1.137.097
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Kapitaallasten maatschappelijk nut 287.486 0 721.132 18.732.119 280.982 0 712.827 18.300.273
Groenfonds 8.463 615.300 8.463 606.837
Infrastructurele werken 1.778.506 1.778.506
Grote infrastructurele werken 1.481.716 1.481.716
Openbare ruimte Ibor 0 0
Subtotaal 2 287.486 0 729.595 22.607.641 280.982 0 721.290 22.167.332
4. Cultuur, economie en milieu
Woerden 650 jaar stad 0 0
Subtotaal 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Onderwijs en sport
Onderwijskansenbeleid 37.975 37.975
Onderwijshuisvesting 229.396 747.408 257.684 1.005.092
Inventaris zwembaden 309.253 309.253
Subtotaal 5 0 229.396 0 1.094.636 0 257.684 0 1.352.320
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 500.000 500.000
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 588.678 2.413.094 588.678 3.001.772
Subtotaal 6 0 588.678 0 2.913.094 0 588.678 0 3.501.772
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 2.265.284 23.433.155 2.273.243 25.706.398
Algemene reserve grondbedrijf 3.437.669 3.437.669
Dekking kapitaallasten economisch nut 89.833 292.858 5.785.859 86.788 256.689 5.615.959
Subtotaal 7 89.833 2.265.284 292.858 32.656.683 86.788 2.273.243 256.689 34.760.026
Totaal reserves € 377.319 € 3.126.358 € 1.022.453 € 60.366.151 € 367.770 € 3.162.605 € 977.979 € 62.918.547