Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Economische zaken (Herstructurering bedrijventerreinen Middelland), Stationsgebied (visie en ontwikkeling), Recreatie en toerisme
Tymon de Weger Monumenten en archeologie, Duurzaamheid
Ad de Regt Milieu, Natuur- en milieueducatie
George Becht Cultuur, Binnenstad
Victor Molkenboer Citymarketing/stadspromotie en evenementen

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 - Verkeer en vervoer advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer
3.1 - Economische ontwikkeling algemeen beleid ter versterking van ondernemersklimaat en arbeidsmarkt
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
3.4 - Economische promotie Koeienmarkt en Woerden 650
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: het Stadsmuseum
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
7.4 - Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu

Ambities cultuur, economie en milieu

Terug naar navigatie - Ambities cultuur, economie en milieu

Op weg naar 2040

Wij zien Woerden in 2040 als een stad waar de mens de maat der dingen is. De kracht van onze samenleving zit in mensen. Als mantelzorgers, vrijwilligers, in verenigingen. Woerden is een centrum in en een poort naar het Groene Hart en heeft een daarbij passend voorzieningenniveau, zodat iedereen kan meedoen, goed kan wonen, ondernemen en recreëren.

Cultuur
Cultuur in al haar facetten weet mensen te inspireren, te ontroeren, uit te dagen en nodigt iedereen uit om mee te doen. Woerden 650 jaar biedt een uitgelezen kans om de rijkdom en breedte van cultuur te tonen, te vieren en mee te maken. Cultuur draagt bij aan de maatschappelijke doelstellingen binnen het sociaal domein en het ruimtelijk domein. De coronamaatregelen hebben in 2021 veel gevraagd van de culturele instellingen en we zullen in 2022 de effecten van corona binnen het culturele veld blijven volgen.

Energietransitie
De energietransitie is een van de grootste opgaven van de gemeente Woerden voor de komende jaren. De raad heeft in het initiatiefvoorstel ‘Routekaart energietransitie’ (CDA) in 2019 de missie, basisafspraken en strategie voor de Energietransitie Woerden uitgewerkt. In de routekaart zijn drie processporen uitgewerkt waarop de gemeente aan de slag is met de energietransitie. Dit zijn:

Spoor 1 - Inwoners en ondernemers,

Spoor 2 - Grote beleidsontwikkelingen en

Spoor 3 - Gemeentelijke organisatie.

Inmiddels is het vrijblijvende van de energietransitie af. In 2019 is de Klimaatwet vastgesteld en het Klimaatakkoord getekend. Met de Klimaatwet is het nationale streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasgasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2 vrije elektriciteitsvoorziening. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in dertig regio’s er iedere twee jaar een Regionale Energiestrategie wordt opgesteld. Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten nieuwe taken. Voor deze extra taken ontvangen gemeenten vanaf 2022 procesgelden van het Rijk.

Woerden techniekstad
Woerden heeft in 2040 een technische sector die zich in Woerden en binnen de regio Utrecht West heeft ontwikkeld. Op projectniveau ondersteunen wij het initiatief van de TechnoHub en haar verdere ontwikkeling.

Economisch Actieplan 2030
Het Economisch Actieplan (EAP) 2019-2022, waarin we met ondernemers vooruitkijken naar 2030, is in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld. Jaarlijks worden de prioriteiten binnen dit EAP met het bedrijfsleven herijkt.  Afstemming daarover vindt plaats binnen de commissies van ondernemend Woerden te weten: arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, omgevingsvisie en infrastructuur. Vanuit het actieplan hebben we onder andere aandacht voor ontwikkelingen in de agrarische sector. Overheid en bedrijfsleven moeten elkaar hierin versterken: de overheid heeft een aanjaagfunctie en kan investeren voor bedrijven makkelijker maken. Hierbij ligt de focus op intensiveren en duurzame herstructurering van de bedrijventerreinen en mogelijkheden op het gebied van circulaire economie. Vitale kernen zijn onderdeel van het EAP, waarbij we een vitale arbeidsmarkt en ondernemen stimuleren in de dorpskernen. Tot slot zijn snelle internetverbindingen van belang voor de economie en leefbaarheid in het buitengebied. Wij stimuleren de aanleg van glasvezel (zoals we dat in het buitengebied gedaan hebben). We volgen de landelijke ontwikkelingen rond 5G. Uiteraard worden alle bovenstaande ambities vanuit de huidige situatie bekeken. 

Ruimte voor groei tot 2030
In Woerden is al langere tijd behoefte aan een uitbreiding van de ruimte voor bedrijven; in 2021 zijn twee locaties gekozen voor in totaal 9 ha schuifruimte. Daarnaast zal in de voortuin van Woerden 4,4 ha door ondernemers worden ontwikkeld. Met ondernemers en provincie zetten we stappen om tot een daadwerkelijke realisatie te komen van deze bedrijventerreinen. Schuifruimte is voorwaardelijk gekoppeld aan de herstructurering van bedrijventerreinen Barwoutswaarder (Woerden), Nijverheidsweg (Kamerik) en Nijverheidsbuurt (Zegveld). In 2022 zal in samenwerking met ondernemers worden gewerkt aan een herstructureringsplan voor Barwoutswaarder in samenhang met Brug Woerden-West. De herstructureringsplannen voor Kamerik en Zegveld zijn in 2021 opgesteld. In Middelland Noord transformeren we kantoorruimte tot een gemengd woon- werkgebied. In Middelland Zuid blijft een werklocatie, waar we ook ruimte geven aan technische bedrijven, kleine ondernemingen en zzp’ers. Ook dit doen we samen met bedrijfsleven, regio en provincie.

Omgevingsvisie tot 2040
In de omgevingsvisie werken we toe aan de ruimtebehoefte aan werklocaties tot 2040. In 2021 heeft de provincie een eerste regionaal programma wonen en werken vastgesteld, dat jaarlijks een herijking krijgt. In de herijking 2022 wordt naast de lokale behoefte gekeken naar de regionale behoefte en invulling voor een eventueel regionaal bedrijventerrein. 

Recreatie & Toerisme
Wij verwachten van het recreatieschap Stichtse Groenlanden kwalitatief goede bovenregionale recreatievoorzieningen voor onze inwoners. Om deze activiteiten op een efficiënte en effectieve manier te laten plaatsvinden, willen wij ondernemers kansen geven om gebieden te exploiteren onder voorwaarden van o.a. waarborging openbare toegankelijkheid, aantrekkelijk aanbod van recreatiemogelijkheden voor onze inwoners en lagere kosten voor de deelnemers.

Woerden 650 jaar
In 2022 viert Woerden dat het 650 jaar stadsrechten heeft. Samen met inwoners en ondernemers gaan we hier een groot feest van maken. Het wordt een feestjaar door, voor en van Woerdenaren. Op 12 maart 2022 is de aftrap van het feestjaar met een openingsfeest. De rest van het jaar vieren we met diverse activiteiten voor jong en oud en voor diverse doelgroepen. We vieren dat we Wijs met Woerden zijn. In de hele stad zal het feestjaar zichtbaar zijn.

Milieu
In 2022 bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet.  De Omgevingswet werkt ook door op de uitvoering van milieutaken. Voor de verdere toelichting op de voorbereiding op de Omgevingswet zie Programma 6 ‘Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen’.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling: corona
Cultuur
Maatregelen voor cultuur worden verderop in de tekst beschreven. 

Actuele ontwikkeling: strategische heroriëntatie
Energietransitie (2022)

De raad heeft bij zijn besluit over de Strategische Heroriëntatie besloten tot een bijsturing van € 445.000 ten laste van extra rijksvergoeding van procesgelden voor de uitvoering van taken uit het Klimaatakkoord vanaf 2022. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de procesgelden. Naar verwachting gaan die er op Prinsjesdag komen. In deze begroting wordt uitgegaan van € 445.000 aan procesgelden. De hoogte van deze procesgelden bepaalt of alle taken kunnen worden uitgevoerd.

Beleidsaanpassingen/-inspanningen

Cultuur

Het Cultuurmanifest wordt uitgevoerd in 2022
Kunst, cultuur en creativiteit hebben meerwaarde voor de gemeenschap. Zij dragen bij aan een economisch florerende binnenstad en brengen mensen bij elkaar. Cultuur en creativiteit is toegankelijk voor iedereen en kan door iedereen gebruikt worden om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo versterken kunst en cultuur welvaart, welbevinden, probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid. Bovendien bieden ze kansen om het leven nog levendiger en aantrekkelijker te maken. Woerden: culturele stad met creatief vermogen! In 2021 is het cultuurmanifest afgesloten.

Het cultuurmanifest en de bijbehorende ontwikkelthema’s geven richting aan het cultuurbeleid voor de komende jaren:
• Uitnodigende, inclusieve cultuur, met waardering voor verschillen;
• Cultuur als drager en verbinder;
• Minder drempels/meer middelen, te beginnen met anders te denken.

Coronasteun voor de culturele sector
In 2022 zijn er extra middelen beschikbaar voor de culturele instellingen in verband met de coronagelden van het rijk. De doelen van het steunbeleid is als volgt:
a) Instandhouding – korte termijn ondersteuning (incl. impuls) om de kwetsbare culturele initiatieven en organisaties te behouden voor de toekomst.
b) Innovatie – ter ondersteuning van c.q. stimulering van noodzakelijke verbeteringen en vernieuwingen.
c) Interactie – ter ondersteuning van noodzakelijke ontwikkelingen die afstemming, samenwerking en uitwisselingen bevorderen.

Energietransitie
In 2021 is een besluit genomen over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In dit beleidskader is de bijdrage aan duurzame elektriciteit aan de RES 1.0, de zoekgebieden en de randvoorwaarden waaronder duurzame elektriciteit kan worden gerealiseerd, door de raad bepaald. Eind 2021 besluit de raad over de Warmtevisie Woerden, zodat ook voor de warmtetransitie de visie en de uitgangspunten zijn vastgesteld. In regionaal verband RES U16 is de samenwerking bekrachtigd middels de vaststelling van RES 1.0. Deze beleidsdocumenten vormen de basis voor de uitvoering van de energietransitie vanaf 2022.

Economie
Voor de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies wordt ons ruimtelijk economisch beleid geactualiseerd waar nodig:

 • Retailbeleid: voldoen aan Europese Dienstenrichtlijn, focus op compact houden en concentratie van winkelgebieden
 • Ruimtelijk economisch relevante vraagstukken voor Woerden voor de Regionale programmering Werken (i.s.m. provincie en regio)
 • Horecabeleidskader beleidsregels implementeren in Omgevingswet

In 2022 vindt de uitvoering plaats van het door de gemeenteraad vastgestelde:

 • Economisch Actieplan 2019-2022
 • Herstructureringsprogramma 2030 en schuifruimte locaties bedrijven.

Recreatie & Toerisme
Voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Recreatie Midden Nederland loopt nog het traject Toekomstige samenwerking recreatieschappen.  De verwachting is dat eind 2021 besluitvorming over de toekomstige situatie in de raad zal plaatsvinden.  In 2022 zal de implementatie hiervan vorm krijgen (zie ook hoofdstuk over Verbonden partijen).

Opgave: Cultuur

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
 • Behoud van Het Klooster in alternatieve scenario’s en versterking van de regiofunctie van Woerden;
 • Stadsmuseum in het huidige pand passend faciliteren om zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan een levendige binnenstad en ter versterking van de regiofunctie van Woerden;
 • De bibliotheek blijven we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken, in aansluiting op behoeften van de inwoners;
 • Het beter toerusten van het CPW om een professionele werkgeverstaak te vervullen en als netwerk- en kennisorganisatie te functioneren;
 • Met het brede culturele veld in Woerden en zijn dorpen willen we de samenwerking en synergie stimuleren. Afhankelijk van de mogelijkheden starten we met de makelaarsfunctie in 2022;
 • Investeren in extra vierkante meters voor cultuur en makersklimaat, en vorm en inhoud geven aan concrete plannen met vertegenwoordigers uit het culturele veld.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden.

4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog verder versterkt.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Een sterke programmering met een toegankelijk aanbod.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Een sterke programmering met een toegankelijk aanbod.

Hierdoor komen er meer bezoekers uit Woerden en de regio zodat voortbestaan gewaarborgd is.

Inspanning 2022

Opgave: Energietransitie

Terug naar navigatie - Inleiding

We staan voor de grote maatschappelijke klimaatopgave, zoals beschreven in de Klimaatwet die in 2019 is vastgesteld. In de Klimaatwet is het nationaal streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Woerden sluit aan bij het tempo van deze landelijke doelen. Voor grootschalige duurzame elektriciteit is de opgave voor de gemeente Woerden 95 tot 120 TWh voor 2030.

Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

We willen de overstap van fossiele naar schone energiebronnen maken, zowel voor warmte als elektriciteit. De energietransitie raakt ons allemaal. We gaan samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stap voor stap aan de slag met de overstap van aardgas naar duurzame warmte. Iedereen doet wat. We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen waarbij iedereen mee kan doen. In de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energie gaan we, conform de afspraken in het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, via gebiedsprocessen zon- en windprojecten mogelijk maken met maatschappelijke acceptatie en lokaal eigendom. We willen olie- en gaswinning onder grondgebied van de gemeente Woerden voorkomen, evenals het opsporen van nieuwe olie- en gasvoorraden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden

4.5 Programmaspoor 1 De samenleving: Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).
4.6 Programmaspoor 2 Grote beleidsprojecten
4.7 Programmaspoor 3 Eigen organisatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Uitvoering geven aan RES 1.0

Terug naar navigatie - 4.6.1 Uitvoering geven aan RES 1.0

Inspanning 2022

4.6.3 We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen voor de warmtetransitie. Geen olie- en gaswinning onder Woerden.

Terug naar navigatie - 4.6.3 We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen voor de warmtetransitie. Geen olie- en gaswinning onder Woerden.

Inspanning 2022

Opgave: Erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Terug naar navigatie - 4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Inspanning 2022

Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Een toekomstbestendige gemeente kent een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Voor het op peil houden van de werkgelegenheid is een sterke lokale economie noodzakelijk. Een sterke lokale economie is van fundamenteel belang voor een veerkrachtige economie en aantrekkelijke leefomgeving. Via deze opgave stimuleren en faciliteren we de lokale economie. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod van toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners en bezoekers.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De gemeente Woerden werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan een goed ondernemersklimaat. Het creëren van ruimte voor het bedrijfsleven om de lokale economische groei te faciliteren is noodzakelijk. In samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven wil de gemeente schuifruimte creëren. Daarnaast ondersteunt de gemeente de TechnoHub, die de instroom van technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt moet doen verbeteren. Een doelgroep waar het Woerdense bedrijfsleven sterke behoefte aan heeft.

Ook investeert de gemeente in de binnenstad en wordt gestreefd naar voldoende recreatieve en toeristische voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie als centrale ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers. Woerden als geheel wordt steeds meer opgemerkt als mooie plek om te recreëren of als toerist te verblijven. Het jubileumjaar 2022 (Woerden 650 jaar stadsrechten) vormt een mooie gelegenheid om Woerden van zijn beste kant te laten zien.

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven
4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van intensiever ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid, circulariteit en duurzaamheid.
4.10 
Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte). Juiste bedrijf op de juiste plek. 

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied
4.11 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt
4.12 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

Vitale en toekomstbestendige binnenstad, dorps– en wijkcentra
4.13 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken.  “Woerden, hoofdstad van het Groene Hart”
4.14 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding
4.15 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022
4.16 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Terug naar navigatie - 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Inspanning 2022

4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Terug naar navigatie - 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Voortkomend uit het Economisch Actieplan 2019-2022

Inspanning 2022

4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.

Inspanning 2022

4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

Terug naar navigatie - 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

Inspanning 2022

4.13.3 Gebiedsgericht werken

Terug naar navigatie - 4.13.3 Gebiedsgericht werken

Inspanning 2022

4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn ermee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn ermee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.

Inspanning 2022

4.15.1 Woerden is een fijne plek om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Onze groenblauwe recreatieve voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en welbevinden van onze inwoners.

Terug naar navigatie - 4.15.1 Woerden is een fijne plek om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Onze groenblauwe recreatieve voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en welbevinden van onze inwoners.

Inspanning 2022

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Woerden Nederland
2020 876,7 per 1.000 inwoners 15-64 jr 795,9 per 1.000 inwoners 15-64 jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 280.112 124.931 124.931 129.956 5.025 129.956 129.956 129.956
3.1 Economische ontwikkeling 476.992 404.668 404.668 419.945 15.277 419.945 419.945 419.945
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 470.974 449.708 477.208 548.923 71.715 698.923 473.923 473.923
3.4 Economische promotie 67.082 189.765 249.825 213.661 -36.164 153.661 153.661 153.661
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.769 4.544 4.544 30.343 25.799 6.335 6.335 6.335
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.327.011 1.298.545 1.317.713 1.364.172 46.459 1.272.390 1.268.448 1.267.646
5.4 Musea 296.936 230.147 230.147 225.356 -4.791 225.603 225.603 225.603
5.6 Media 1.139.936 1.140.053 1.140.053 1.136.249 -3.804 1.135.239 1.134.228 1.123.589
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 606.335 521.005 526.005 636.522 110.517 619.522 619.522 619.522
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 57.552 109.883 109.883 113.048 3.165 113.048 113.048 113.048
7.4 Milieubeheer 2.675.019 2.844.033 2.874.033 2.871.729 -2.304 2.871.729 2.871.729 2.861.729
Totaal Lasten 7.399.721 7.317.282 7.459.010 7.689.904 230.894 7.646.351 7.416.398 7.394.957
Baten
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -177.227 -53.848 -53.848 -88.848 -35.000 -88.848 -88.848 -88.848
3.1 Economische ontwikkeling -54.500 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -212.843 -286.568 -286.568 -287.451 -883 -287.451 -287.451 -287.451
3.4 Economische promotie 0 -30.894 -30.894 -31.293 -399 -31.293 -31.293 -31.293
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -20.772 -24.714 -24.714 -25.159 -445 -25.159 -25.159 -25.159
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -217.221 -196.319 -196.319 -199.853 -3.534 -199.853 -199.853 -199.853
5.4 Musea -9.036 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media -219.703 -229.901 -229.901 -233.535 -3.634 -233.535 -233.535 -233.535
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -26.280 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -7.463 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer -427.457 -199.177 -199.177 -647.762 -448.585 -647.762 -647.762 -647.762
Totaal Baten -1.372.501 -1.021.421 -1.021.421 -1.513.901 -492.480 -1.513.901 -1.513.901 -1.513.901
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 24.167 24.167 24.167 2.500 -21.667 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -208.715 0 -22.060 -60.000 -37.940 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
3.3 Herstructurering Bedrijventerreinen: vanuit de Kadernota is een extra budget toegekend voor 2022 en 2023 (resp. € 75.000 en € 225.000) voor de ontwikkeling van Barwoutswaarder. 75.000 nadeel
5.3 Klooster: Er is in 2022 meer onderhoud gepland dan in 2021. Hiertegenover staat een hogere ontrekking aan de reserve (in programma 6). In de jaren 2023-2025 bedraagt het onderhoud € 13.000 per jaar. 75.759 nadeel
5.7 Doorbelasting loonkosten: 1 extra fte tbv Bevordering toerisme en openluchtrecreatie 72.246 nadeel
Overige verschillen lasten 7.889 nadeel
Totaal mutaties lasten 230.894 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 Diverse leges Advies en instemmingsbesluiten kabel en leidingenbeheer -35.000 voordeel
7.4 Rijksbijdrage voor Energie voor 2022-2025 is nog onduidelijk. Zolang het kabinet nog geen uitspraak heeft gedaan over de hoogte van het budget blijft de uiteindelijke bijdrage van het Rijk onzeker. -445.000 voordeel
Overige verschillen baten -12.480 voordeel
Totaal mutaties baten -492.480 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -261.586 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Onttrekking van de totale reserve t.b.v. festiviteiten rondom 650 jaar Woerden Stad in 2022 (taakveld 3.4) van € 60.000 (onttrekking in 2021: € 22.060) -37.940 voordeel
0.10 T.b.v. 650 jaar Woerden Stad vindt in 2022 de laatste storting plaats (€ 2.500). In 2021 was dit een storting van € 24.167. -21.667 voordeel
Totaal mutaties reserves -59.607 voordeel