Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Grondbeleid en grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Water en waterketen
Arjan Noorthoek Vastgoed (sportaccommodaties)
Tymon de Weger Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Stationsgebied (bouwen en wonen)

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Woningbouw
De druk op de woningmarkt overstijgt onze gemeentegrenzen. Samen met de regio U16 stellen we in het Ruimtelijk Economisch Programma de kaders vast voor verdere ontwikkeling van onze regio. In de ‘Woondeal regio Utrecht’ hebben het Rijk, de provincie Utrecht en 16 gemeenten in de regio Utrecht vastgelegd langjarig samen te werken om de woningbouwproductie te versnellen en de betaalbaarheid te vergroten. Ook voor Woerden is dit een belangrijk speerpunt. Daarom is in de Woonvisie de ambitie vastgelegd om gemiddeld 300 woningen per jaar te bouwen, waarvan 60 sociale huurwoningen. Er staat een stevige organisatie om deze ambities te kunnen waarmaken samen met onze strategische partners, zoals GroenWest en ontwikkelaars. Wij werken met GroenWest samen om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden, net als voor het bereiken van doelstellingen gericht op duurzaamheid en inclusie.

Poort van Woerden
In deze bestuursperiode is de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied opgesteld als onderdeel van ‘de Poort van Woerden’: het samenhangende gebied van Snellerpoort, Nieuw-Middelland en de verbinding via het Stationsgebied. In de Poort van Woerden kunnen 3500 tot 5000 woningen gerealiseerd worden. Om de woningbouw in dit gebied te versnellen, hebben we 7,1 miljoen euro ontvangen vanuit de Woningbouwimpuls.

Bij de ontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’ hebben we aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en verschillende vormen van mobiliteit (aansluiting op de A12, het OV, fietspaden en looproutes). Wij ontwikkelen dit gebied met in het achterhoofd de kernwaarden van Woerden: de menselijke maat, eigen identiteit, intimiteit, inclusie en centrumgemeente. Voor het deelgebied Snellerpoort zijn de bestemmingsplannen vastgesteld en start de aanleg van de Verlengde Beneluxlaan waarna de woningen gebouwd kunnen worden.
Bij de transformatie van Nieuw-Middelland ondersteunen en stimuleren wij de markt. De inmiddels vastgestelde structuurvisie, de spelregels en het gebiedsfonds bieden een duidelijk inhoudelijk en financieel kader voor de ontwikkelaars. Wij verhalen de noodzakelijke kosten voor de ambtelijke uren en de aanpassingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk op de initiatieven.


De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond en aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers zo beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling:

De verwachting is dat de druk op de woningmarkt voorlopig blijft bestaan, met als gevolg daarvan stijgende huizenprijzen en bouwprijzen. De coronacrisis heeft weinig effect op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door. Door de coronacrisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt. Zowel landelijk als in Woerden zien we een historisch dieptepunt met betrekking tot het aantal te koop staande huizen. De betaalbaarheid, vooral voor specifieke groepen, wordt een steeds groter probleem. Het belangrijkste antwoord dat we daarop hebben is: bouwen, bouwen, bouwen. En dat gaat de komende jaren gebeuren doordat we hard werken aan de ontwikkeling van onze woningbouwprojecten. Met als resultaat dat er de komende jaren veel woningen op de markt komen voor verkoop en verhuur.

Opgaven

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.
6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen Poort van Woerden met als doel woon-werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Inspanning 2022

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Inspanning 2022

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.

Inspanning 2022

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Inspanning 2022

6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 9.574.740 9.574.740 3.223.755 2.577.022 1.363.634
5.5 Cultureel erfgoed 391.314 309.480 402.147 362.726 -39.421 339.591 339.561 339.531
8.1 Ruimtelijke ordening 1.905.587 1.230.656 1.437.869 1.236.792 -201.077 1.236.792 1.236.792 1.236.792
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.425.311 9.699.294 13.063.702 8.742.420 -4.321.282 7.017.254 4.956.513 4.898.897
8.3 Wonen en bouwen 3.370.477 2.946.825 3.298.025 3.082.215 -215.810 3.073.966 3.078.635 3.062.834
Totaal Lasten 13.092.689 14.186.255 18.201.743 22.998.893 4.797.150 14.891.358 12.188.523 10.901.688
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 -9.574.740 -9.574.740 -3.223.755 -2.577.022 -1.363.634
5.5 Cultureel erfgoed -33.226 -16.256 -16.256 -16.439 -183 -16.439 -16.439 -16.439
8.1 Ruimtelijke ordening -1.290.873 -906.715 -906.715 -906.715 0 -906.715 -906.715 -906.715
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -8.026.538 -9.698.594 -12.893.002 -8.741.710 4.151.292 -7.016.544 -4.955.803 -4.898.187
8.3 Wonen en bouwen -2.199.785 -1.351.044 -1.451.044 -1.539.554 -88.510 -1.539.554 -1.539.554 -1.539.554
Totaal Baten -11.550.421 -11.972.609 -15.267.017 -20.779.158 -5.512.141 -12.703.007 -9.995.533 -8.724.529
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 159.745 531.255 531.255 0 -531.255 574.758 588.678 588.678
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -825.280 0 -396.200 -1.311.464 -915.264 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 Wijziging in taakveld van 8.2 (ruimtelijke ontwikkeling wonen) naar 3.2. (Bedrijfsinfrastructuur). Per saldo budgettair neutraal (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) 9.574.740 nadeel
5.5 In 2021 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden (inkomensoverdrachten GR). Hierdoor lijkt een positief verschil te ontstaan, maar dit was een incidentele post in 2021. -67.667 voordeel
8.1 In 2021 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden (overige goederen en diensten herontwikkeling Middelland). Hierdoor lijkt een positief verschil te ontstaan, maar dit was een incidentele post in 2021. -207.213 voordeel
8.2 De lasten van de grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) zijn gelijk aan de baten van de grondexploitaties. Er ontstaat een verschil van €170.000 door een budgetoverheveling voor de Poort van Woerden. Ten opzichte van 2021 dalen de baten/lasten door (o.a.) de verplaatsing van Putkop en Burg. Van Zwieten naar taakveld 3.2. De bedragen voor de grondexploitaties worden jaarlijks vastgesteld in het MPG. -4.321.282 voordeel
8.3 Volkshuisvestingsbeleid (budgetoverheveling van €226.200 in 2021). Hierdoor lijkt een positief verschil te ontstaan, maar dit was een incidentele post in 2021. -226.200 voordeel
Overige verschillen lasten 44.772 nadeel
Totaal mutaties lasten 4.797.150 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 Wijziging in taakveld van 8.2 (ruimtelijke ontwikkeling wonen) naar 3.2. (Bedrijfsinfrastructuur). Per saldo budgettair neutraal (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) -9.574.740 voordeel
8.2 De lasten van de grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) zijn gelijk aan de baten van de grondexploitaties. Ten opzichte van 2021 dalen de baten/lasten door de verplaatsing van Putkop en Burg. Van Zwieten naar taakveld 3.2. De bedragen voor de grondexploitaties worden jaarlijks vastgesteld in het MPG. 4.151.292 nadeel
8.3 In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de Leges omgevingsvergunningen en meldingen. Dit wordt begroot op basis van het gemiddelde resultaat over de afgelopen vijf jaar met inachtneming van de nog te verwachten projecten. -86.422 voordeel
Overige verschillen baten -2.271 voordeel
Totaal mutaties baten -5.512.141 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -714.991 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Onttrekking: o.b.v. de (geïndexeerde) begrotingsdruk is er een onttrekking van € 1,3 miljoen t.b.v. het MOP. Eerdere jaren laten een storting zien. Er wordt in 2022 een forse onttrekking verwacht voor onderhoud. -1.311.464 voordeel
0.10 Onttrekking: In 2021 is er een onttrekking geweest uit de algemene reserve (0 in 2022) 226.200 nadeel
0.10 Onttrekking: In 2021 is er een onttrekking geweest uit de algemene reserve Grondbedrijf (0 in 2022) 170.000 nadeel
0.10 Storting: Geen storting in 2022 t.b.v. MOP, maar een onttrekking -531.255 voordeel
Totaal mutaties reserves -1.446.519 voordeel