Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2020 - 2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2020-2023
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemene beschouwingen
    1. Blz. 7 1. Inleiding
     1. Blz. 8 1. Inleiding
    2. Blz. 9 2. Financiën
     1. Blz. 10 2. Financiën/ financiële beschouwingen
     2. Blz. 11 Financiële positie 2020-2023/ dekkingsplan
     3. Blz. 12 Onvermijdbare uitgaven
     4. Blz. 13 Overige bezuinigingen
     5. Blz. 14 Schuldquote
     6. Blz. 15 Aansluiting RIB mei circulaire
   3. Blz. 16 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 17 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 18 Ambities bestuur, dienstverlening en veiligheid
    3. Blz. 19 Opgave: Een professionele organisatie, toegerust voor haar taken
     1. Blz. 20 Wat gaan we doen?
     2. Blz. 21 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 22 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 23 Resultaat
      1. Blz. 24 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.
       1. Blz. 25 1.1.1.1 Herontwerp bestaande websites.
       2. Blz. 26 1.1.1.2 Aanschaf gebruiksvriendelijke formulierengenerator met meetbare formulieren.
       3. Blz. 27 1.1.1.3 Beleggen van formulierenbeheer in de organisatie.
       4. Blz. 28 1.1.1.4 Ontwikkelen mijn omgeving (inwonercloud) + beheer beleggen in de organisatie.
      2. Blz. 29 1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.
       1. Blz. 30 1.1.2.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele ICT-omgeving.
      3. Blz. 31 1.1.3 Eind 2020 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.
       1. Blz. 32 1.1.3.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging.
      4. Blz. 33 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
       1. Blz. 34 1.1.4.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan.
    4. Blz. 35 Opgave: Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 36 Inleiding
     2. Blz. 37 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 38 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 39 Resultaat
      1. Blz. 40 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is gebaseerd op de resultaten van de nulmeting in 2019
       1. Blz. 41 1.2.1.1 Aanpassen Bibob-beleid
       2. Blz. 42 1.2.1.2 Opleiden en trainen van collega's en ondernemers op het gebied van bewustwording.
       3. Blz. 43 1.2.1.3 Actualiseren bevoegdheden burgemeester (APV, beleidsregels, etc.)
       4. Blz. 44 1.2.1.4 Verbeteren informatiepositie gemeente betreffende ondermijnende activiteiten
      2. Blz. 45 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.
       1. Blz. 46 1.3.1.1 Ieder kwartaal voortgangs-gesprekken met Buurtwerk
       2. Blz. 47 1.3.1.2 Ieder half jaar voortgangs-rapportage door Buurtwerk
       3. Blz. 48 1.3.1.3 Planning activiteiten o.b.v. jaarlijks uitvoeringsprogramma
       4. Blz. 49 1.3.1.4 Maandelijkse JOR-overleggen
       5. Blz. 50 1.3.1.5 Periodiek de wijk in gaan
       6. Blz. 51 1.3.1.6 Jongeren die activiteiten organiseren voor jongeren
      3. Blz. 52 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt
       1. Blz. 53 1.4.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen.
       2. Blz. 54 1.4.1.2 Monitoring en coördinatie van acties op de leefgebieden van de ketenpartners
       3. Blz. 55 1.4.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA-cliënten en familie
       4. Blz. 56 1.4.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA-trajecten
      4. Blz. 57 1.5.1 Een veilige woon-en-leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties afneemt
       1. Blz. 58 1.5.1.1 Het uitvoeren van het Meerjarenplan Veel Voorkomende Criminaliteit/High Impact Crimes (VVC/HIC) en cybercrime 2019/2020 + implementatie Veiligheidsinformatiesysteem (VIS).
      5. Blz. 59 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid
       1. Blz. 60 1.6.1.1 Structureel bestuurlijk overleg m.b.t. casussen van dienst
       2. Blz. 61 1.6.1.2 1x /6 weken ambtelijk overleg
       3. Blz. 62 1.6.1.3 Intern meldpunt oprichten voor snelle multidisciplinaire slagkracht
    5. Blz. 63 Opgave: (regionale) samenwerking
     1. Blz. 64 Opgave: (regionale) samenwerking
     2. Blz. 65 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 66 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 67 Resultaat
      1. Blz. 68 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.
       1. Blz. 69 1.7.1.1 Uitvoering van de regiodeal bodemdaling Groene Hart in AGW verband, samen met de Provincie Utrecht, de Provincie Zuid Holland, waterschappen de Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Krimpenerwaard.
       2. Blz. 70 1.7.1.2 Uitvoering van het bestuursakkoord AGW met de provincie Zuid-Holland, waarin acht projecten voor de versterking van de (recreatieve) economie zijn opgenomen.
      2. Blz. 71 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.
       1. Blz. 72 1.8.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels 'gezonde woon-en-leefomgeving', 'duurzame bereikbaarheid', 'klimaatneutrale regio', 'economische positionering', 'gezonde en inclusieve regio'.
      3. Blz. 73 1.9.1 Er is een strategisch beeld, in de vorm van een lobbyagenda, van de regionale samenwerkings-verbanden en de wijze waarop Woerden hier het beste mee kan omgaan.
       1. Blz. 74 1.9.1.1 Opstellen van de strategische lobbyagenda 2, waarbij samenhang wordt gezocht met de procesplanning voor de Omgevingswet.
      4. Blz. 75 1.10.1 Een nieuwe dienstverlenings-overeenkomst op basis waarvan de ambtelijke samenwerking met Oudewater wordt gecontinueerd.
       1. Blz. 76 1.10.1.1 Opstellen van nieuwe dienstverleningsovereenkomst Oudewater – Woerden.
    6. Blz. 77 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 78 Verschillenanalyse 2019 - 2020
   4. Blz. 79 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 80 Tabel portefeuillenhouders
    2. Blz. 81 Inleiding
    3. Blz. 82 Opgave: Openbare ruimte en verkeer
     1. Blz. 83 Inleiding
     2. Blz. 84 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 85 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 86 Resultaat
      1. Blz. 87 2.1.1 In 2020 hebben we inzicht in het benodigde netwerk voor auto en fiets in 2030.
       1. Blz. 88 2.1.1.1. Effecten woningbouwprogramma en verkeerskundige maatregelen in het verkeersmodel inzichtelijk maken.
       2. Blz. 89 2.1.1.2. Opstellen beleidsstukken en uitvoeren onderzoeken conform strategienota verkeersvisie.
       3. Blz. 90 2.1.1.3. Opstellen Meerjaren Verkeersmaatregelenplan 2030. Deel 1 (2021) vormt input voor Kadernota 2021.
       4. Blz. 91 2.1.1.4 Starten planvorming toegankelijke binnenstad voor fietsers gecombineerd met doorgaand autoverkeer weren uit het centrum.
       5. Blz. 92 2.1.1.5 In overleg en met subsidie van de provincie een begin maken aan het fietspad langs de omgelegde Steinhagenseweg en deze via Veldwijk, Breeveld en Harmelen aansluiten op het Utrechtse deel. Kostenraming vormt input voor Kadernota.
      2. Blz. 93 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.
       1. Blz. 94 2.2.1.1. Het doorlopen van alle (ruimtelijke, juridische en financiële) procedures die nodig zijn om te kunnen starten met de realisatie van de brug over Oude Rijn.
      3. Blz. 95 2.2.3 In 2020 en 2021 uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West.
       1. Blz. 96 2.2.1.2 Werkzaamheden kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan zijn afgerond, de werkzaamheden aan de Boerendijk en kruispunt Boerendijk - Hoge Rijndijk zijn gestart.
      4. Blz. 97 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets
       1. Blz. 98 2.3.1.1 In overleg met RO om omlegging Steinhagenseweg conform resultaat uit te voeren (is onderdeel van de ontwikkeling Snellerpoort).
      5. Blz. 99 2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed.
       1. Blz. 100 2.4.1.1 Start bestemmingsplanprocedure nadat financiering geregeld is.
      6. Blz. 101 2.5.1 Areaal beeldkwaliteit is in 2022 conform doelstelling Taskforce IBOR 2018.
       1. Blz. 102 2.5.1.1 Steekproef integrale beeldkwaliteit areaal is uitgevoerd.
       2. Blz. 103 2.5.1.2 Beleidsplan verharding om Taskforce kwaliteitsverhouding B/C wordt in Q2 vastgesteld door Raad.
      7. Blz. 104 2.5.2 Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting.
       1. Blz. 105 2.5.2.1 Inzichtelijk maken welke bruggen verwijderd, afgewaardeerd of omgevormd kunnen worden.
       2. Blz. 106 2.5.2.2 Inzichtelijk maken welke lichtpunten conform het nieuwe beleid (vaststelling door raad Q4 2019) verwijderd mogen worden.
       3. Blz. 107 2.5.2.3 Inzichtelijk maken welke beschoeiingen conform het groenblauw omgevingsplan verwijderd mogen worden.
      8. Blz. 108 2.5.3 Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen Klimaatbestendig 2050 en Bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
       1. Blz. 109 2.5.3.1 Borgen van klimaatbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       2. Blz. 110 2.5.3.2 Borgen van bodemdalingsbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       3. Blz. 111 2.5.3.3 Uitvoeren van projecten regiodeal bodemdaling.
       4. Blz. 112 2.5.3.4 Overstromingsrobuuste gemeente borgen in beleid als een van de klimaatthema's.
      9. Blz. 113 2.5.4 Het groen is in 2022 conform ecologische ambitie.
       1. Blz. 114 2.5.4.1 Inzichtelijk maken op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de ambitie voor ecologisch groenbeheer. Raad in Q2 geïnformeerd met RIB.
       2. Blz. 115 2.5.4.2 Handhaven bomenareaal (taskforce).
      10. Blz. 116 2.6.1 De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.
       1. Blz. 117 2.6.1.1 Uitvoering geven aan de vijf belangrijkste prioriteiten. Routing verbeteren, gratis fietsstallingsvoorzieningen realiseren, promotie, plaatsing meubilair op Kerkplein en onderzoek naar Rijngracht. Daarbij wordt ‘inclusief’ ontworpen.
      11. Blz. 118 2.7.1 In 2022 maximaal 100 kg restafval per jaar per persoon.
       1. Blz. 119 2.7.1.1 Inwoners worden gefaciliteerd in mogelijkheden om huishoudelijk afval gescheiden aan te bieden. Door extra in te zetten op communicatie informeren wij onze inwoners over afval scheiden om het scheidingsbewustzijn en -gedrag te vergroten.
    4. Blz. 120 Eigen indicatoren
    5. Blz. 121 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 122 Verschillenanalyse 2019 - 2020
   5. Blz. 123 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 124 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 125 Inleiding
    3. Blz. 126 Opgave
     1. Blz. 127 Wat gaan we doen?
     2. Blz. 128 Wat willen we bereiken?
     3. Blz. 129 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 130 Resultaat
      1. Blz. 131 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.
       1. Blz. 132 3.1.1.1 Voorliggende functies welzijn, mantelzorgondersteuning en maatschappelijk werk zijn uiterlijk 1-1-2021 geïntegreerd in de in 2019 samengestelde en opgeleide nieuwe teams van Woerden Wijzer (Sociaal Team en team Jeugd- en Gezin).
       2. Blz. 133 3.1.1.2 Over de integratie van de onder 3.1.1.1 voorliggende functies zijn nieuwe afspraken gemaakt met de organisaties die deze functies op dit moment bieden.
       3. Blz. 134 3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Casemanagers zien toe op naleving van die afspraken (contractmanagement).
       4. Blz. 135 3.1.1.4 Alternatieven voor maatwerkvoorzieningen onderzoeken we, zetten we op en financieren we zonodig samen met de partners in het veld (bijv. KIES en rots- en watertrainingen, jongerencoaching door jongerenwerk en jeugdhulpwerk op school,
       5. Blz. 136 3.1.1.5 We verschuiven middelen van maatwerk naar voorliggend, waardoor we meer kunnen investeren in voorliggende voorzieningen.
      2. Blz. 137 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd:
       1. Blz. 138 3.2.1.1 De nieuwe teams van Woerden Wijzer (Jeugd- en Gezinsteam en Sociaal Team) die we in 2019 samenstelden en adequaat hebben opgeleid zijn in Q1 2020 operationeel. Hierin is de functie van de casemanager belegd.
      3. Blz. 139 3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).
       1. Blz. 140 3.2.2.1 In 2020 maken we vanuit het project Inkoop afspraken over een lokale intensievere samenwerking tussen Woerden Wijzer, algemene voorzieningen en maatwerk-voorzieningen over betere doorstroom en uitstroom van geïndiceerde voorzieningen.
       2. Blz. 141 3.2.2.2. In 2020 leidt het project Inkoop tot betere afspraken over samenwerking en het uitstroomresultaat met zorg-aanbieders van specialistische zorg.
       3. Blz. 142 3.2.2.3. In 2020 ondersteunt Woerden Wijzer inwoners in de wijk (bijvoorbeeld Huizen van Woerden) als dat nodig is, en werkt voor jongeren meer samen met scholen en met huisartsen.
      4. Blz. 143 3.2.3 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,4/ 8,0 en 8,8) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).
       1. Blz. 144 3.2.3.1 Inwoners worden door de buurtverbinders en waar mogelijk door informele organisaties geactiveerd en ondersteund om mee te doen en zo hun sociale netwerk te versterken.
      5. Blz. 145 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.
       1. Blz. 146 3.3.1.1 Gebaseerd op de maatschappelijke agenda samen met gesubsidieerde organisaties opdrachten bepalen en (nieuwe) meerjarige afspraken maken met deze partijen over de benodigde dienstverlening en bijbehorende middelen (nieuwe subsidieafspraken).
       2. Blz. 147 3.3.1.2 Hart voor Woerden zet samen met de diverse organisaties in het veld in op het versterken van de onderlinge themagerichte samenwerking. De gemeente maakt hierover afspraken met deze partijen en legt die vast.
       3. Blz. 148 3.3.1.3 Gemeente Woerden maakt afspraken met de maatschappelijke partners in het brede sociaal domein
      6. Blz. 149 3.4.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.
       1. Blz. 150 3.4.1.1 We zetten een methodiek en werkwijze in (pilot Ferm Wijzer), die leidt tot een gezamenlijke en sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, Wmo-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
       2. Blz. 151 3.4.1.2 We zetten een project op voor het verbeteren van taal- en basisvaardigheden op de werkvloer.
       3. Blz. 152 3.4.1.3 We versterken de samenwerking met onze partners en externe partijen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van passende arrangementen en instrumenten.
       4. Blz. 153 3.4.1.4 We initiëren en versterken de ontwikkelingen en samenwerkingen gericht op het bevorderen van arbeids-participatie (en daarmee sociale activering, basis werknemers- en vakvaardigheden) van deze inwoners.
       5. Blz. 154 3.4.1.5 We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject.
       6. Blz. 155 3.4.1.6 We onderzoeken via het sociaal werken in de wijk en het gebiedsgericht werken hoe de talenten van deze inwoners tot bloei kunnen komen in hun eigen wijk of dorp.
      7. Blz. 156 3.5.1 In 2020 zijn minimaal 30 jongeren in kwetsbare positie op een passende plek geplaatst waarin zij hun arbeidspositie versterken. Bij plaatsing op een baan of opleiding is 70% van de plaatsingen na 6 maanden nog actief.
       1. Blz. 157 3.5.1.1 We zetten een preventie methodiek en werkwijze in (o.a. pilot Werkfit), die leidt tot een sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, WMO-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
       2. Blz. 158 3.5.1.2 We initiëren en versterken de ontwikkelingen en samenwerkingen (waaronder met de scholen) gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie (en daarmee sociale activering, basis werknemers- en vakvaardigheden)
      8. Blz. 159 3.6.1 Een stijging in de score op de zelfredzaamheidsmatrix wordt bereikt voor minimaal 20 mensen met financiële problematiek die worden ondersteund middels stress-sensitieve dienstverlening.
       1. Blz. 160 3.6.1.1 We richten een infrastructuur in die zich richt op de doorverwijzing binnen de armoedeketen, waarbij we een sociale kaart bijhouden.
       2. Blz. 161 3.6.1.2 We zetten een methodiek in gericht op stress-sensitieve dienstverlening.
       3. Blz. 162 3.6.1.3 We brengen in kaart welke financieel kwetsbare inwoners nog niet zijn bereikt.
       4. Blz. 163 3.6.1.4 We vergroten de bekendheid van inkomensondersteunende regelingen onder zzp'ers.
      9. Blz. 164 3.7.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2018: 6,2), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).
       1. Blz. 165 3.7.1.1 De buurtverbinders zijn actief in de wijken Schilderskwartier en Centrum (Bibliotheek) en het dorp Harmelen.
       2. Blz. 166 3.7.1.2 We onderzoeken de mogelijkheid voor inzet van buurtverbinders in een vierde wijk of dorp, als dat een logisch gevolg is van de lokale dynamiek van inwoners en organisaties.
      10. Blz. 167 3.8.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2018: 44%).
       1. Blz. 168 3.8.1.1 Buurtverbinders activeren inwoners en ondersteunen sociale inwonersactiviteiten (laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen). Zowel in de wijk als in de ‘Huizen van'.
       2. Blz. 169 3.8.1.2 Gemeente maakt afspraken met Hart van Woerden en de betreffende organisaties in het veld over het werven, ondersteunen en het waarderen van vrijwilligers.
       3. Blz. 170 3.8.1.3 Onderzoeken en waar mogelijk inzetten van Ferm Werk voor werkervaringsplekken (vrijwilligerswerk) of anderszins arbeidstoeleiding.
       4. Blz. 171 3.8.1.4 Aansluiting op de veranderopgave 'participatie'. Dit door het bieden van vrijwilligersplekken in de 'Huizen van'. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om werk-leerlijnen van Fermwerk ook in de 'huizen van' een plek te geven.
       5. Blz. 172 3.8.1.5 Kennisdeling richting exploitatiestichtingen van multifunctionele accommodaties door Hart van Woerden over fondswerving, subsidieaanvragen, financiën en samenwerken met de gemeente.
       6. Blz. 173 3.8.1.6 De buurtverbinders zetten in op de bestaande vrijwilligersgroepen van Zegveld (Milandhof), Kamerik (de Cope) en Woerden (bijv. in Brediushonk, Willemshoeve, de Wiek).
       7. Blz. 174 3.8.1.7 We ondersteunen inwoners zodat hun talenten tot bloei kunnen komen in hun eigen wijk of dorp. Hiervoor wordt in het Sociaal - en Gebiedsgericht werken in de wijk gebruik gemaakt van de inclusieve wijkontwikkeling en de abcd-methodiek.
      11. Blz. 175 3.9.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.
       1. Blz. 176 3.9.1.1. Doorontwikkelen van Dorpshuis Harmelen, De Plint en Locatie Centrale Bibliotheek (Meulmansweg) tot volwaardige ‘Huizen van…’, die als voorbeeld kunnen gelden voor nieuwe initiatieven. Mogelijk een vierde 'Huis van'
       2. Blz. 177 3.9.1.2 Inzet van Buurtverbinders op de lokale netwerken in de wijk. Zowel netwerken tussen inwoners als tussen en met maatschappelijke organisaties met als doel ontmoeten, verbinden en samendoen.
       3. Blz. 178 3.9.1.3 Zorgdragen voor aansluiting van buurtverbinders op het sociaal team zodat afschaling van zorg mogelijk wordt gemaakt door de inzet van buurtbewoners.
       4. Blz. 179 3.9.1.4 Zorgdragen voor een nauwe aansluiting op de wijkambtenaar en het gebiedsgerichtwerken.
       5. Blz. 180 3.9.1.5 Buurtverbinders ondersteunen de programmaraden en exploitatiestichtingen van de lokale 'Huizen van'.
       6. Blz. 181 3.9.1.6 Het concept Sociaal Werken in de Wijk wordt verder ontwikkeld waardoor er een eenduidige visie op subsidies, dienstverlening en rollen van partners en inwonersparticipatie ontstaat. Hierdoor staan alle partners in positie.
       7. Blz. 182 3.9.1.7 Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke afdelingen zijn te vinden in de wijk, bijvoorbeeld in een 'Huis van'. Daar zijn werkplekken, vergaderruimten en gespreksplekken voor bijvoorbeeld een spreekuur of cliëntafspraken.
      12. Blz. 183 3.10.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.
       1. Blz. 184 3.10.1.1 Actieve inbreng programma 6 met betrekking tot zowel voldoende nieuwe woningen als zorg. Zowel het beschikken over voldoende huisvesting voor deze doelgroep als de (prestatie)afspraken met GroenWest vallen hieronder.
      13. Blz. 185 3.11.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de door centralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatsgevonden.
       1. Blz. 186 3.11.1.1 Uitvoeren lokaal plan van aanpak waarin de onderdelen uit de Regionale Koers MOBW U16 aan bod komen. Het gaat daarbij om onder andere: Beschikbaar hebben van professionele ambulante begeleiding en behandeling -
       2. Blz. 187 3.11.1.2 Uitvoeren regionaal plan van aanpak waarin aandacht is voor: - organiseren van de toegang tot beschermd wonen - tempo en wijze waarop de doordecentralisatie vanuit U16 verloopt - afspraken die we in Utrecht-West verband maken over financiën,
      14. Blz. 188 3.12.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.
       1. Blz. 189 3.12.1.1 We richten het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten.
      15. Blz. 190 3.13.1 Minimaal 10 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.
       1. Blz. 191 3.13.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratiebureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.
       2. Blz. 192 3.13.1.2 Statushouders krijgen naast de reguliere inburgering een programma gericht op taal en studievaardigheden. Daarnaast zal huiswerkbegeleiding geboden worden.
      16. Blz. 193 3.13.2 75 % van de jonge statushouders (16 - 18 jaar) die een MBO vervolgopleiding starten maken deze ook daadwerkelijk af.
       1. Blz. 194 3.13.2.1 Het aanbieden van onderwijs vindt plaats met verschillende onderwijspartners, die allen hun eigen rol hebben in het onderwijsaanbod.
      17. Blz. 195 3.13.3 Minimaal 25 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.
       1. Blz. 196 3.13.3.1 We bieden empowermenttrainingen aan die de kloof tussen de eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint. Naast deze training bieden we samen met de ketenpartners een intensief programma met daarin onderwerpen als budgetering, gezondheid,
      18. Blz. 197 3.14.1 Alle 25 statushouders uit de Stadpoort beschikken vóór 1 januari 2022 over zelfstandige woonruimte.
       1. Blz. 198 3.14.1.1 Vanaf 2020 verhuizen bewoners gefaseerd vanuit de Stadspoort.
      19. Blz. 199 3.15.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.
       1. Blz. 200 3.15.1.1. We onderzoeken wat huisartsen nodig hebben om de juiste zorg voor deze specifieke groep te verlenen en financieren dit maximaal 2 jaar.
    4. Blz. 201 Eigen indicatoren
    5. Blz. 202 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 203 Verschillenanalyse 2019 - 2020
   6. Blz. 204 Programma 4. Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 205 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 206 Inleiding
    3. Blz. 207 Opgave: Cultuur
     1. Blz. 208 Inleiding
     2. Blz. 209 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 210 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 211 Resultaat
      1. Blz. 212 4.1.1 Per 1-1-2021 is er een door de raad vastgestelde ontwikkelagenda waarin prioriteiten benoemd zijn voor de komende beleidsperiode.
       1. Blz. 213 4.1.1.1 Opstellen en vaststellen van meerjaren-ontwikkelagenda Cultuur 2021-2024.
      2. Blz. 214 4.1.2 Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert.
       1. Blz. 215 4.1.2.1 Aan de raad voorleggen van een voorstel over geactualiseerd integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; Kunst, Cultuur & Creatief Vermogen 2021-2024, als vervolg op de evaluatie en het participatieproces dat startte in 2019.
      3. Blz. 216 4.1.3 Per 1-1-2021 zijn er nieuwe resultaatafspraken gemaakt met culturele instellingen, als uitwerking van het manifest.
       1. Blz. 217 4.1.3.1 Culturele instellingen herdefiniëren hun opdracht in de vorm van een offerte op basis van het manifest.
       2. Blz. 218 4.1.3.2 Vaststelling meerjaren-prestatie-afspraken door het college in de vorm van Uitvoeringsovereenkomsten.
      4. Blz. 219 4.2.1 Per 1-9-2020 is het convenant Meer Muziek in de Klas uitgebreid met max. 7 scholen voor wie de vorige regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt.
       1. Blz. 220 4.2.1.1 In opvolging van het in 2019 gesloten convenant Meer muziek in de klas wordt de gemeentelijke deelname aan rijksregeling combinatiefunctionarissen uitgebreid om extra rijksmiddelen beschikbaar te kunnen stellen.
      5. Blz. 221 4.2.2 In 2020 is in het raadsbesluit gebiedsontwikkeling van de wagenstraat cultuurbehoefte (met name het Klooster) uitgewerkt.
       1. Blz. 222 4.1.4.1 Opstellen toekomstscenario's Wagenstraat (zie programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen).
      6. Blz. 223 4.3.1 In een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst is de rol van de bibliotheek als verbinder vastgelegd vanaf 2021.
       1. Blz. 224 4.3.1.1 Nader uitwerken rol en dienstverlening van de bibliotheek (inclusief taalhuis).
    4. Blz. 225 Opgave: Energietransitie
     1. Blz. 226 Inleiding
     2. Blz. 227 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 228 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 229 Resultaat
      1. Blz. 230 4.4.1 In 2020 werken we aan meer bewustwording en het bieden van handelingsperspectief, zoals advies / subsidie / voorbeelden / activiteiten.
       1. Blz. 231 4.4.1.1 Voor de versnelling van de energietransitie zetten we sterker in op communicatie. We gebruiken aantrekkelijke vormen van communicatie (infographic, brochures, informatiemomenten zoals duurzamehuizenroute).
      2. Blz. 232 4.4.2 CO2-reductie in de komende vier jaar, ten opzichte van 2015, van 15% vanuit woningen, 30% vanuit publieke dienstverlening, 20% vanuit commerciële dienstverlening, 15% vanuit verkeer en vervoer, 10% vanuit landbouw en 5% vanuit industrie.
       1. Blz. 233 4.4.2.1 Wij onderhouden het energieloket jouwhuisslimmer.nl dat als eerste aanspreekpunt voor inwoners fungeert. Wij jagen de verduurzaming van woningen aan o.a. met een duurzaamheidslening en subsidie.
       2. Blz. 234 4.4.2.2 In 2020 stellen we een plan van aanpak op voor het maatschappelijk vastgoed.
      3. Blz. 235 4.5.1 In 2020 is er een eerste versie (conceptbod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.
       1. Blz. 236 4.5.1.1. Wij werken in de regio U16 samen aan een regionale energiestrategie, dat na vaststelling in 16 raden, 4 algemene besturen waterschap en de provinciale staten naar het Rijk wordt gezonden.
      4. Blz. 237 4.5.2 In 2020 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld.
       1. Blz. 238 4.5.2.1 Wij stellen samen met de samenleving een afwegingskader op voor grootschalige duurzame energieopwekking, dat als input dient voor de Regionale Energiestrategie en de Omgevingsvisie.
      5. Blz. 239 4.6.1 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.
       1. Blz. 240 4.6.1.1. Wij werken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de Woerdense Warmtevisie, dat tevens als input dient voor de omgevingsvisie.
      6. Blz. 241 4.6.2 Indien zich ontwikkelingen voor doen, wordt de raad hierover geïnformeerd.
       1. Blz. 242 4.7.1.1 Wij blijven overleg voeren met buurgemeenten, bewoners, maatschappelijke partners en de rijksoverheid.
    5. Blz. 243 Opgave: Erfgoed
     1. Blz. 244 Inleiding
     2. Blz. 245 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 246 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 247 Resultaat
      1. Blz. 248 4.8.1 Beschermde waardevolle objecten en gebieden.
       1. Blz. 249 4.8.1.1 Het paraplu bestemmingsplan cultuurhistorie is naar aanleiding van de Cultuurhistorische waardenkaart in Q3 2020 door de gemeenteraad vastgesteld vooruitlopend op omgevingsvisies.
      2. Blz. 250 4.8.2 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
       1. Blz. 251 4.8.2.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen.
      3. Blz. 252 4.8.3 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
       1. Blz. 253 4.8.3.1 De door het Stadsmuseum en SHHV vernieuwde website www.verhaalvanwoerden.nl wordt Q1 ingebruik genomen. De informatieve ANWB gevelborden worden waar nodig in Q1 vernieuwd. In 2020 meewerken aan thema's '75 jaar vrijheid' en 'Bonifatius'.
      4. Blz. 254 4.8.4 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda.
       1. Blz. 255 4.8.4.1 Q4 door gemeenteraad vastgesteld.
      5. Blz. 256 4.8.5 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.
       1. Blz. 257 4.8.4.5 met (boven) lokale erfgoedpartners activiteiten en middelen ontwikkelen om deze twee belangrijke verhalen te vertellen.
    6. Blz. 258 Opgave: Economie en recreatie
     1. Blz. 259 Inleiding
     2. Blz. 260 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 261 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 262 Resultaat
      1. Blz. 263 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplannen voor bedrijventerrein de Nijverheidsbuurt en Barwoutswaarder.
       1. Blz. 264 4.9.1.1 Via werksessies met ondernemers gewenste herstructureringsmaatregelen ophalen, waarna per bedrijventerrein een herinrichtingsplan, beeldkwaliteitsnotitie, financiële raming en planning wordt opgesteld.
      2. Blz. 265 4.9.2 Go' or 'no go' voor het starten van een procedure voor de oprichting van een ondernemersfonds (bedrijveninvesteringszone, reclamebelasting, of OZB-belasting niet-woningen).
       1. Blz. 266 4.9.2.1 Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het oprichten van een ondernemersfonds op de bedrijventerreinen De Putkop en Barwoutswaarder gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving.
      3. Blz. 267 4.10.1 Gemeentelijke overeenstemming over locaties nieuwe bedrijventerreinen (Q4 2019 of Q1 2020).
       1. Blz. 268 4.10.1.1. Op basis van de beoordelingscriteria is een keuze voor een locatie gemaakt. Deze keuze wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan.
      4. Blz. 269 4.11.1 Onderzoeksrapportage met aanbevelingen voor het (bedrijfs)economisch gebruik van leegstaande agrarische bebouwing.
       1. Blz. 270 4.11.1.1 Uitvoeren van onderzoek naar de economische mogelijkheden die leegstaande agrarische bebouwing biedt.
      5. Blz. 271 4.12.1 Uitstekende vind en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig). Monitoring via de ondernemerspeiling, waarbij de resultaten uit de peiling van 2018 als ijkpunt dienen.
       1. Blz. 272 4.12.1.1. Het afleggen van minimaal 85 bedrijfsbezoeken, waarvan 10 met collegeleden, in 2020.
      6. Blz. 273 4.12.2 Een CRM-systeem waarin bedrijfsbezoeken kunnen worden vastgelegd en afspraken met externen kunnen worden geborgd.
       1. Blz. 274 4.12.2.1. Opzetten van een CRM-systeem voor het vastleggen van bedrijfsbezoeken en borgen van afspraken met externen.
      7. Blz. 275 4.12.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.
       1. Blz. 276 4.12.3.1 Gemeente en ondernemers-verenigingen (POVW) werken in thematische werkgroepen (o.a. arbeidsmarkt, ondernemersklimaat en duurzaamheid) samen aan acties voor het versterken van de lokale economie.
      8. Blz. 277 4.13.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op projectmatige basis om de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting te verbeteren.
       1. Blz. 278 4.13.1.1. Uitvoering van de projecten behorend bij het herijkte programma Woerden Werkt, waarover de gemeenteraad in het 3e kwartaal van 2019 per raadsinformatiebrief zal worden geïnformeerd.
      9. Blz. 279 4.13.2 Realisatie van een TechnoHub in Woerden, waarbij de realisatie afhankelijk is van de inspanningen van gemeente, onderwijs en ondernemers.
       1. Blz. 280 4.13.2.1 Faciliteren van een haalbaarheids-onderzoek naar én de oprichting van een TechnoHub door het Woerdens Techniek Talent (WTT).
      10. Blz. 281 4.14.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van passantentellingen,
       1. Blz. 282 4.14.1.1 Uitvoeren van het actieprogramma van de binnenstad, dat in het 3e kwartaal van 2019 wordt vastgesteld. In het actieprogramma worden plannen van aanpak opgenomen voor de 'Routing binnenstad', 'Promotieplan binnenstad', 'Rijngracht',
      11. Blz. 283 4.14.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid.
       1. Blz. 284 4.14.2.1 Actualiseren van het huidige standplaatsenbeleid.
      12. Blz. 285 4.15.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.
       1. Blz. 286 4.15.1.1 Het verlengen van de overeenkomst met Woerden Marketing (Q1) en bestendigen van het merkenbeleid.
       2. Blz. 287 4.15.1.2 Inzetten op regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Cheese Valley / Utrecht Region / Groene Hart) om slagkracht te vergroten en meer toeristen te trekken.
      13. Blz. 288 4.16.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.
       1. Blz. 289 4.16.1.1 Realiseren van de Koers voor recreatie & toerisme 2016-2022 via Netwerkdagen en inzet aanjaagbudget.
      14. Blz. 290 4.17.1 In samenwerking met relevante partners uitvoering geven aan koersdocument (bidbook).
       1. Blz. 291 4.17.1.1 Gezamenlijk met alle relevante partners een projectorganisatie opzetten en een bidbook uitwerken.
    7. Blz. 292 Eigen indicatoren
    8. Blz. 293 Specificatie taakvelden
    9. Blz. 294 Verschillenanalyse 2019 - 2020
   7. Blz. 295 Programma 5. Onderwijs en sport
    1. Blz. 296 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 297 Inleiding
    3. Blz. 298 Opgave: Sport en Onderwijs
     1. Blz. 299 Inleiding
     2. Blz. 300 Wat wil Woerden hiermee bereiken?
    4. Blz. 301 Specificatie taakvelden
    5. Blz. 302 Verschillenanalyse 2019 - 2020
   8. Blz. 303 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 304 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 305 Inleiding
    3. Blz. 306 Opgave: Ruimtelijke Ontwikkeling en wonen
     1. Blz. 307 Inleiding
     2. Blz. 308 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 309 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 310 Resultaat
      1. Blz. 311 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.
       1. Blz. 312 6.1.1.1 Ontwikkeling van woningbouwprojecten met behulp van het Actieprogramma Woningbouw.
      2. Blz. 313 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.
       1. Blz. 314 6.2.1.1. Ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding leggen tussen de projecten Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied waarbij de stedenbouwkundige visie Stationsgebied wordt opgesteld en de 'Mobiliteitsanalyse Poort van Woerden'
      3. Blz. 315 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.
       1. Blz. 316 6.2.2.1 Twee intentieovereenkomsten sluiten met initiatiefnemers van transformatie.
      4. Blz. 317 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is de Beneluxlaan doorgetrokken (verlegde Steinhagenseweg) en het bodemenergieplan afgerond waarna de eerste bouwvelden ontwikkeld kunnen worden.
       1. Blz. 318 6.2.3.1 Voor het woongebied en de uitbreiding van het winkelcentrum worden twee separate bestemmingsplannen in procedure gebracht. Na vaststelling kunnen marktpartijen geselecteerd worden voor het woon- en winkelgebied.
      5. Blz. 319 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
       1. Blz. 320 6.3.1.1 Opstellen regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard.
      6. Blz. 321 6.3.2 In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld.
       1. Blz. 322 6.3.2.1 Opstellen Omgevingsvisie Woerden die via participatie tot stand komt.
      7. Blz. 323 6.3.3 In 2021 zijn er Omgevingsplannen beschikbaar waarin de gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen.
       1. Blz. 324 6.3.3.1 Opstellen concept-omgevingsplan landelijk gebied Woerden.
      8. Blz. 325 6.3.4 In 2021 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
       1. Blz. 326 6.3.4.1 In 2020 worden in samenwerking met de regio en de Omgevingsdienst regio Utrecht voorbereidingen getroffen voor het DSO.
    4. Blz. 327 Eigen indicatoren
    5. Blz. 328 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 329 Verschillenanalyse 2019 - 2020
   9. Blz. 330 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 331 Maatschappelijk effect
    2. Blz. 332 Resultaat
     1. Blz. 333 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
      1. Blz. 334 7.1.1.1 Implementatie rapport en adviezen financiële gezondheid (advies 1 Deloitte, begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn)
     2. Blz. 335 7.1.2 Stabiele vermogenspositie
      1. Blz. 336 7.1.2.1 Implementatie rapport en adviezen financiële gezondheid (advies 2, Deloitte, stel een signaleringswaarde/streefwaarde vast voor solvabiliteit en schuldquote)
      2. Blz. 337 7.1.2.2 Implementatie rapport en adviezen financiële gezondheid (advies 3, Deloitte, gelijke omvang van investeringen)
      3. Blz. 338 7.1.2.3 Implementatie rapport en adviezen financiële gezondheid (advies 4, Deloitte, Stabiel aflossingsschema en beperkt risicoprofiel, geen gebruik van aflossingsvrije leningen)
     3. Blz. 339 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
      1. Blz. 340 7.1.3.1 Implementatie rapport en adviezen financiële gezondheid (advies 6, Deloitte, robuust risicomanagement)
      2. Blz. 341 7.1.3.2 Implementatie rapport en adviezen financiële gezondheid (advies 7, Deloitte, treasuryrol professionaliseren)
     4. Blz. 342 7.1.4
      1. Blz. 343 7.1.4.1 Vervolg business cases opstellen en aanbieden aan raad
     5. Blz. 344 7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
      1. Blz. 345 7.1.5.1 Binnen twee weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld
     6. Blz. 346 7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
      1. Blz. 347 7.2.1.1 Door middel van instructies en voorlichting opstellers bewust laten zijn dat er geen voorstellen worden gedaan zonder dekking
      2. Blz. 348 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving
     7. Blz. 349 7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
      1. Blz. 350 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten
      2. Blz. 351 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders
     8. Blz. 352 7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
      1. Blz. 353 7.2.3.1 Format van raadsvoorstel en werkprocessen totstandkoming van voorstel aanpassen
     9. Blz. 354 7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
      1. Blz. 355 7.2.4.1 Implementeren van de tool
     10. Blz. 356 7.2.5 Scherpe financiële sturing en beheersing
      1. Blz. 357 7.2.5.1 Actualiseren van notitie Financiële Sturing
     11. Blz. 358 7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
      1. Blz. 359 7.2.6.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering
    3. Blz. 360 Specificatie taakvelden
    4. Blz. 361 Verschillenanalyse 2019 - 2020
  3. Blz. 362 Paragrafen
   1. Blz. 363 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 364 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 365 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 366 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 367 Lokale lastendruk
    5. Blz. 368 A. Belastingen
    6. Blz. 369 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 370 C. Rechten
    8. Blz. 371 3. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 372 Paragraaf 2 Verbonden partijen
    1. Blz. 373 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 374 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 375 3. Verbonden partijen per programma
    4. Blz. 376 Gemeenschappelijke regelingen
    5. Blz. 377 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
    6. Blz. 378 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
    7. Blz. 379 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
    8. Blz. 380 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
    9. Blz. 381 Ferm Werk
    10. Blz. 382 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    11. Blz. 383 U10 netwerksamenwerking
    12. Blz. 384 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
    13. Blz. 385 Vennootschappen en coöperaties
    14. Blz. 386 Coöperatie Parkeerservice U/A. Amersfoort (zie ook paragraaf lokale heffingen)
    15. Blz. 387 BNG Bank N.V. (BNG)
    16. Blz. 388 Vitens
    17. Blz. 389 Stichtingen en verenigingen
    18. Blz. 390 Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
   3. Blz. 391 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 392 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 393 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 394 3. Beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 395 4. Risico’s
    5. Blz. 396 5. Niet kwantificeerbare risico’s
    6. Blz. 397 6. Weerstandsvermogen
    7. Blz. 398 7. Kengetallen
   4. Blz. 399 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 400 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 401 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht
    3. Blz. 402 3. Rechtmatigheid
    4. Blz. 403 4. Indicatoren personeel en overhead
   5. Blz. 404 Paragraaf 5 Gebiedsgericht werken
    1. Blz. 405 Inleiding
   6. Blz. 406 Paragraaf 6 Financiering
    1. Blz. 407 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 408 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 409 3. Ontwikkelingen
    4. Blz. 410 4. Kasgeldlimiet
    5. Blz. 411 5. Renterisiconorm
    6. Blz. 412 6. Renteresultaat op treasury
    7. Blz. 413 7. Uitgangspunten
    8. Blz. 414 8. Verwachting voor 2020 en 2021
   7. Blz. 415 Paragraaf 7 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 416 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 417 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 418 3. Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp
   8. Blz. 419 Paragraaf 8 Grondbeleid
    1. Blz. 420 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 421 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 422 Woerden
    4. Blz. 423 3. Uitgangspunten voor grondexploitaties
    5. Blz. 424 4. Toelichting per exploitatiegebied
    6. Blz. 425 Ad 1: Snel en Polanen
    7. Blz. 426 Ad 2: Defensie-eiland
    8. Blz. 427 Ad 3: Kamerik Noord-Oost II
    9. Blz. 428 Ad 4: Brediuspark
    10. Blz. 429 Ad 5: Jan Steenstraat
    11. Blz. 430 Ad 6: Harmelen
    12. Blz. 431 Ad 7: Pionier
  4. Blz. 432 Bijlagen
   1. Blz. 433 Bijlage 1 Financiële begroting
    1. Blz. 434 Financiële begroting
   2. Blz. 435 Bijlage 2 Investeringsplanning
    1. Blz. 436 Investeringsplanning
    2. Blz. 437 jaarschijf 2021
    3. Blz. 438 jaarschijf 2022
    4. Blz. 439 jaarschijf 2023
   3. Blz. 440 Bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 441 Reserves
    2. Blz. 442 bijlage 3 deel 1
    3. Blz. 443 bijlage 3 deel 2
    4. Blz. 444 bijlage 3 deel 3
    5. Blz. 445 bijlage 3 deel 4
   4. Blz. 446 Bijlage 4 Incidentele lasten en baten
    1. Blz. 447 Bijlage 4 incidentele baten en lasten
   5. Blz. 448 Bijlage 5 EMU-saldo
    1. Blz. 449 Bijlage 5 EMU-saldo
   6. Blz. 450 Bijlage 6 Balans
    1. Blz. 451 activa
    2. Blz. 452 passiva
   7. Blz. 453 Bijlage 7 Bijdrage gemeente Oudewater
    1. Blz. 454 Bijlage 7 bijdrage gemeente oudewater
  5. Inspanningen
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap