Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit vier delen: algemene beschouwingen, programma’s, paragrafen en bijlagen.

In de algemene beschouwingen geven we onze overkoepelende visie op de begroting. In het onderdeel financiën van de beschouwing gaan we vooral in op het dekkingsplan, zoals dat is uitgewerkt naar aanleiding van het juni-overleg.

In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – wil bereiken (effecten), hoe dit concreet vorm krijgt (resultaten) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn (lasten en baten). De raad stelt het totale bedrag per programma vast. De raad heeft gekozen voor een indeling in zeven programma’s. Programma 7, Algemene inkomsten, heeft naar zijn aard een iets andere opzet dan de andere programma’s.

De opzet van de programma’s is iets anders dan in de vorige begroting. Doel van de verandering is om meer focus aan te brengen, meer inzicht te geven in de prestaties en de bijbehorende indicatoren, en de financiële gevolgen inzichtelijker te maken. De iets vernieuwde opzet is onder andere met de Auditcommissie op hoofdlijnen besproken.

In deze begroting 2020-2023 herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm). Vervolgens worden de actuele maatschappelijke opgaven beschreven, en uitgewerkt in concrete resultaten. Door de resultaten te boeken, realiseren we de opgaven om daarmee de ambities waar te maken. Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd.

De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt:

1. Ambities
2. Opgave: korte beschrijving van de opgave en wat we ermee willen bereiken
3. Maatschappelijk effect: concretisering van maatschappelijke opgave
4. Resultaat: waaruit blijkt dat het effect wordt gerealiseerd
5. Inspanningen: wat gaan wij in 2020 doen om het resultaat te bereiken

Zoals gebruikelijk wordt elk programma afgesloten met een financieel gedeelte: een overzicht van baten en lasten per programma, en van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2019 en de begroting 2020. Hiermee ontstaat een completer maar tegelijk ook een compacter beeld over wat binnen het programma wordt opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft.

Een paragraaf is een dwarsdoorsnede van de begroting. Doel van de paragrafen is om onderwerpen te bundelen die verspreid in de begroting staan maar bijvoorbeeld wel een groot financieel belang dienen.

De bijlagen geven een verdiepend inzicht in de gemaakte keuzes.