Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Economische zaken - Herstructurering bedrijventerreinen Middelland en stationsgebied, visie en ontwikkeling en Recreatie en toerisme
Tymon de Weger Monumenten en archeologie, Duurzaamheid en Milieu /Natuur- en Milieueducatie
George Becht Cultuur, Binnenstad
Victor Molkenboer Citymarketing/stadspromotie en evenementen

Ambities cultuur, economie en milieu


Op weg naar 2040
Wij zien Woerden in 2040 als een stad waar de mens de maat der dingen is. De kracht van onze samenleving zit in mensen. Als mantelzorgers, vrijwilligers, in verenigingen. Woerden is een centrum in en een poort naar het Groene Hart en heeft een daarbij passend voorzieningenniveau, zodat iedereen kan meedoen, goed kan wonen, ondernemen en recreëren.

Duurzaamheid
We houden onvoorwaardelijk vast aan de ambitie dat Woerden in 2030 een klimaatneutrale gemeente is. Als gemeentebestuur hebben we een aanjaagfunctie om deze doelstelling te realiseren, samen met inwoners, woningbouwvereniging en ondernemers.

Bij deze doelstelling hoort zeker niét dat er in het Papekopperveld wordt geboord naar olie en gas. De gemeenteraad van Woerden is hier unaniem tegen gekant. Wij blijven dit richting Den Haag en ondernemers uitdragen en bij het duurzaamheidsprogramma zetten we in op verminderd gasverbruik.

Bij de transformatie van het Schilderskwartier naar een gasvrije wijk, moeten de inwoners gehoord worden. Bij een volgende businesscase zorgen wij ervoor dat de bedenkingen van inwoners in een goed gesprek met gemeente en ondernemers aan bod komen.

Om onze duurzaamheidsdoelstelling te behalen, versterken en stimuleren we in hoog tempo initiatieven in de samenleving. Wij zetten extra ambtelijke capaciteit in, in de vorm van duurzaamheidsambassadeurs die zich zowel op de samenleving als op de ambtelijke organisatie richten. Zij jagen initiatieven aan en inventariseren belemmerende regelgeving om deze te kunnen aanpassen of schrappen.

Alle vormen van duurzame energieopwekking worden onderzocht. Grootschalige energieopwekking, zoals bij zonne- en windenergie, heeft veel ruimte nodig. Samen met de raad en inwoners wordt een proces gestart om te komen tot een afwegingskader waarmee initiatieven op het gebied van grootschalige energieopwekking (ruimtelijk) kunnen worden beoordeeld. Uitgangspunt is dat bij zonne-energie de plaatsing op gebouwen prioriteit krijgt. Goede landbouwgrond komt hier niet voor in aanmerking; deze is nodig voor de voedselvoorziening.

Woerden techniekstad
Woerden heeft in 2040 een technische sector die zich binnen de omvang van Woerden heeft ontwikkeld. Daarom kiezen we samen met ondernemers en provincie een locatie voor de 6 tot 9 ha. ‘schuifruimte’ voor Woerdense bedrijven (zie ook ‘Ruimte voor groei’), en ondersteunen wij op projectniveau het initiatief van de TechnoHub van het WoerdensTechniekTalent.

Cultuur
Cultuur in al haar facetten nodigt iedereen in de samenleving uit om mee te doen en geeft inwoners de kans om laagdrempelige en misschien weer ‘andere’ netwerken op te bouwen. Het kan op die manier bijdragen aan de doelstelling dat iedereen kan meedoen en aan maatschappelijke doelstellingen zoals welzijn, onderwijs, economie, recreatie en toerisme. De bibliotheek vormt bijvoorbeeld als fysieke en digitale ontmoetingsplaats een belangrijke schakel. We willen de rol en bijdrage van de culturele sector vastleggen in de vorm van een actueel manifest met duidelijke prioriteiten voor de komende jaren

Economisch Actieplan 2030
We blijven inzetten op verdere verbetering van de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Daarom hebben wij een nieuw economisch actieplan gemaakt waarin we met ondernemers vooruit kijken naar 2030. De toekomstbestendigheid van onder andere het buitengebied en de businessmodellen voor de agrarische sector zijn hierbij punten van aandacht. Ook duurzaamheid komt aan de orde in het actieplan. Overheid en bedrijfsleven moeten elkaar hierin versterken: de overheid heeft een aanjaagfunctie en kan investeren makkelijker maken voor bedrijven. Verder is ondernemen en werkgelegenheid in de dorpen een punt waarop wij in dit actieplan ingaan. Vitale ondernemingen in de dorpen stimuleren leven en cohesie. Tot slot: snelle internetverbindingen zijn van belang voor de economie en leefbaarheid in het buitengebied. Uiterlijk in 2020 willen wij dit hebben afgerond.

Ruimte voor groei
In Woerden is er al langere tijd behoefte aan een uitbreiding van de ruimte voor bedrijven; we zijn op zoek naar 6 tot 9 ha schuifruimte. Hierbij is ook oog voor kleine lokale ondernemers in de dorpen. Met ondernemers en provincie zetten we stappen om tot een locatiekeuze te komen. In Middelland transformeren we kantoorruimte tot woningen en we geven gelegenheid aan technische bedrijven, kleine ondernemingen en zzp’ers. Ook dit doen we samen met bedrijfsleven en provincie.

Woerden 650 jaar en merkenbeleid
In 2022 bestaat Woerden 650 jaar. Samen met inwoners en ondernemers gaan we hier een groot feest van maken. Om dit aan te jagen, reserveren we in de begroting een jaarlijks bedrag. Tot slot vinden wij het belangrijk dat het merkenbeleid van Woerden wordt versterkt op basis van de visie op Woerden.

Recreatieschap en ondernemerskansen
Wij verwachten van het recreatieschap Stichtse Groenlanden kwalitatief goede bovenregionale recreatievoorzieningen voor onze inwoners. Om deze activiteiten op een efficiënte en effectieve manier plaats te laten vinden, willen wij ondernemers kansen geven om gebieden onder voorwaarden van o.a. waarborging openbare toegankelijkheid, aantrekkelijk aanbod van recreatiemogelijkheden voor onze inwoners en lagere kosten voor de deelnemers (commercieel) te exploiteren. Als gemeente nemen we de regie om met samen met het recreatieschap en een commerciële partij het recreatiegebied Cattenbroekerplas verder te ontwikkelen.

Opgave: Cultuur

Terug naar navigatie - Inleiding

Met cultuur stimuleren we het creatief vermogen van de samenleving zodat jong & oud, inwoner & bezoeker plezierig leven, ondernemen, verblijven en recreëren, overdag en in de nacht. Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

- De bibliotheek willen we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van de 'huizen van Woerden' om nog beter samen te werken in de wijken met voorliggende voorzieningen, in aansluiting op behoeften van de inwoners.

- Met het brede culturele veld in Woerden en zijn dorpen willen we kunst en cultuur nog meer laten bijdragen aan doelstellingen in het sociaal domein, onderwijs, economische zaken, en recreatie en toerisme. In 2020 bepalen we hoe we dit integraler kunnen vormgeven in beleid (uitgangspunten en doelstellingen) en prestatieafspraken met culturele partners, waarbij we inzetten op het creatief vermogen van onze inwoners en waardevolle samenwerking en verbindingen tussen (cultuur)partners. Een goed voorbeeld hiervan is het convenant Meer Muziek in de Klas, waarbij onderwijs, kinderopvang, gemeente, Klooster en KUVO de handen ineenslaan om te investeren in het creatief vermogen van onze jeugd.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving

4.1 Actualisatie Cultuurbeleid (in de vorm van een manifest) om focus en prioriteit aan te brengen en tot een integraler cultuurbeleid te komen in verbinding met andere domeinen, en gericht op het creatief vermogen van de samenleving.

4.2 Scholen voor wie de voorgaande regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt (totaal 7), zijn evenals hun voorgangers in 2019 in staat om rijksmiddelen aan te trekken om bestaand muziekonderwijs te borgen voor de nabije toekomst.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in Huizen van Woerden, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.2 Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert.

Terug naar navigatie - 4.1.2 Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert.

Inspanning 2020

4.1.3 Per 1-1-2021 zijn er nieuwe resultaatafspraken gemaakt met culturele instellingen, als uitwerking van het manifest.

Terug naar navigatie - 4.1.3 Per 1-1-2021 zijn er nieuwe resultaatafspraken gemaakt met culturele instellingen, als uitwerking van het manifest.

Inspanning 2020

4.2.1 Per 1-9-2020 is het convenant Meer Muziek in de Klas uitgebreid met max. 7 scholen voor wie de vorige regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Per 1-9-2020 is het convenant Meer Muziek in de Klas uitgebreid met max. 7 scholen voor wie de vorige regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt.

Inspanning 2020

Opgave: Energietransitie

Terug naar navigatie - Inleiding

We staan voor de grote maatschappelijke klimaatopgave: De gemeenteraad heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Een CO2-neutrale gemeente houdt in dat geen van de menselijke activiteiten en processen op het gemeentelijk grondgebied een bijdrage levert aan klimaatverandering in de vorm van CO2-uitstoot.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Het realiseren van de energietransitie raakt uiteindelijk iedereen, en vraagt dan ook een inclusieve aanpak. De gemeente Woerden wil samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties het gebruik van fossiele brandstoffen beperken, energie besparen en ruimte maken voor schone hernieuwbare energie. De komende jaren brengen we via participatie met andere belanghebbenden de warmtevisie tot stand, waarin duidelijk wordt hoe en in welk tempo de wijken/buurten/dorpen van het aardgas af gaan. Een met de samenleving te ontwikkelen afwegingskader maakt de realisatie van grootschalige energieopwekking mogelijk. We ondersteunen bewoners, lokale collectieve energie-initiateven en bedrijven o.a. met financiële prikkels. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er het energieloket Jouwhuisslimmer.nl, waarmee bewoners tot een advies en aanpak kunnen komen voor de eigen woning.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)

4.4 Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).

4.5 Ruimte voor duurzame-energieopwekking t.b.v. CO2-neutraliteit in 2030.

4.6 Alle gebouwen in de gemeente Woerden zijn aardgasvrij.

4.7 Geen gaswinning in / rondom het Papekopveld.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.4.1 In 2020 werken we aan meer bewustwording en het bieden van handelingsperspectief, zoals advies / subsidie / voorbeelden / activiteiten.

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2020 werken we aan meer bewustwording en het bieden van handelingsperspectief, zoals advies / subsidie / voorbeelden / activiteiten.

Inspanning 2020

4.4.2 CO2-reductie in de komende vier jaar, ten opzichte van 2015, van 15% vanuit woningen, 30% vanuit publieke dienstverlening, 20% vanuit commerciële dienstverlening, 15% vanuit verkeer en vervoer, 10% vanuit landbouw en 5% vanuit industrie.

Terug naar navigatie - 4.4.2 CO2-reductie in de komende vier jaar, ten opzichte van 2015, van 15% vanuit woningen, 30% vanuit publieke dienstverlening, 20% vanuit commerciële dienstverlening, 15% vanuit verkeer en vervoer, 10% vanuit landbouw en 5% vanuit industrie.

Monitoring vindt plaats aan hand van de CO2-footprint.

Inspanning 2020

4.5.1 In 2020 is er een eerste versie (conceptbod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

Terug naar navigatie - 4.5.1 In 2020 is er een eerste versie (conceptbod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

Inspanning 2020

4.6.1 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Inspanning 2020

Opgave: Erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden.
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.8.3 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.

Terug naar navigatie - 4.8.3 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.

Inspanning 2020

Opgave: Economie en recreatie

Terug naar navigatie - Inleiding

Een toekomstbestendige gemeente kent een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Voor het op peil houden van de werkgelegenheid is een sterke lokale economie noodzakelijk. Een sterke lokale economie staat voor meer dan alleen werkgelegenheid. Naast het creëren van banen zorgt het lokale bedrijfsleven voor voorzieningen, in de vorm van winkels, horeca en recreatie, en levert het een bijdrage aan de samenleving door sponsoring van het verenigingsleven, evenementen en gemeenschapsactiviteiten. Kortom; een sterke lokale economie is van fundamenteel belang voor een aantrekkelijke leefomgeving. Via deze opgave stimuleert en faciliteren we de lokale economie.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De gemeente Woerden werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan een goed ondernemersklimaat. Het creëren van ruimte voor het bedrijfsleven om de lokale economische groei te faciliteren is noodzakelijk. In samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven wil de gemeente schuifruimte creëren. Daarnaast ondersteunt de gemeente het Woerdens Techniek Talent (WTT) bij het oprichten van een TechnoHub, die de instroom van technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt moet doen verbeteren. Een doelgroep waar het Woerdense bedrijfsleven sterke behoefte aan heeft. Ook investeert de gemeente in de binnenstad en wordt gestreefd naar voldoende recreatieve en toeristische voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie als centrale ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers. Woerden als geheel wordt steeds meer opgemerkt als mooie plek om te recreëren of als toerist te verblijven. Het jubileumjaar 2022 (650 jaar Woerden) vormt een mooie gelegenheid om Woerden van zijn beste kant te laten zien.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven

4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.

4.10 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte).

4.11 De agrarische sector krijgt meer perspectief op alternatieve verdienmodellen.

 

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied

4.12 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

 

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt

4.13 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

 

Een vitale en toekomstbestendige binnenstad

4.14 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

 

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken.
“Woerden, hoofdstad van het Groene Hart”

4.15 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

 

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding

4.16 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

 

Woerden 650 jaar stad in 2022

4.17 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.9.2 Go' or 'no go' voor het starten van een procedure voor de oprichting van een ondernemersfonds (bedrijveninvesteringszone, reclamebelasting, of OZB-belasting niet-woningen).

Terug naar navigatie - 4.9.2 Go' or 'no go' voor het starten van een procedure voor de oprichting van een ondernemersfonds (bedrijveninvesteringszone, reclamebelasting, of OZB-belasting niet-woningen).

Inspanning 2020

4.12.1 Uitstekende vind en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig). Monitoring via de ondernemerspeiling, waarbij de resultaten uit de peiling van 2018 als ijkpunt dienen.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Uitstekende vind en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig). Monitoring via de ondernemerspeiling, waarbij de resultaten uit de peiling van 2018 als ijkpunt dienen.

Inspanning 2020

4.12.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Inspanning 2020

4.13.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op projectmatige basis om de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting te verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.13.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op projectmatige basis om de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting te verbeteren.

De gemeenteraad wordt in het 3e kwartaal van 2019 over het programma met de projecten en daarbij behorende doelen en beoogde resultaten geïnformeerd.

Inspanning 2020

4.14.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van passantentellingen,

Terug naar navigatie - 4.14.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van passantentellingen,

basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en het koopstromenonderzoek, waarbij de gegevens van 2019 en de ontwikkelingen in vergelijkbare gemeenten als maatstaf dienen.

Inspanning 2020

4.15.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Terug naar navigatie - 4.15.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Inspanning 2020

4.16.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Terug naar navigatie - 4.16.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Inspanning 2020

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Breed gedragen 'Manifest' (participatie) - Vastgesteld door de Raad in 2020
Uitbreiding convenant 'Meer Muziek in de klas' 3 scholen 7 scholen
Addendum bibliotheek - Vastgesteld door de college in 2020

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer Lasten 176.827 143.133 143.133 143.133 143.133
3.1 Economische ontwikkeling 424.041 431.876 421.876 411.876 411.876
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 549.853 498.323 498.323 498.323 498.323
3.4 Economische promotie 137.885 117.316 117.316 117.316 117.316
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 93.319 142.152 176.344 202.120 178.112
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.233.779 1.302.478 1.288.920 1.362.582 1.253.680
5.4 Musea 216.143 257.969 225.071 224.880 225.117
5.6 Media 1.082.134 1.087.553 1.086.205 1.084.857 1.083.509
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 61.823 91.850 91.850 91.850 91.850
7.4 Milieubeheer 2.142.214 2.842.116 3.032.116 3.092.116 3.092.116
Lasten - Totaal 6.118.018 6.914.766 7.081.154 7.229.053 7.095.032
0.5 Treasury Baten -40.756 -39.397 -61.133 -61.133 -61.133
2.1 Verkeer en vervoer -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -344.349 -285.292 -285.292 -285.292 -285.292
3.4 Economische promotie -29.854 -30.407 -30.407 -30.407 -30.407
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -26.740 -24.325 -24.325 -24.325 -24.325
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -190.590 -193.227 -193.227 -193.227 -193.227
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.6 Media -224.010 -226.721 -226.721 -226.721 -226.721
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer -191.070 -196.040 -196.040 -196.040 -196.040
Baten - Totaal -1.100.369 -1.048.409 -1.070.145 -1.070.145 -1.070.145
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal 5.017.649 5.866.357 6.011.009 6.158.908 6.024.887

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een lagere last)
3.3 Vervallen subsidie BIZ vereniging Snel en Polanen -60.280
5.3 Hogere kapitaallasten - onderhoud - subsidie 63.707
7.4 Hogere doorbelasting loonkosten energie (in 2019 niet aan product toegerekend) 333.790
7.4 Verhoging budget co2 neutraal 239.680
7.4 Extra kosten externe veiligheid milieu - Pluimsanering - ODRU - electrisch rijden 122.900
7.5 Diverse 88.631
Totaal mutaties lasten 788.428
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een hogere baat)
3.3 Vervallen bijdrage BIZ vereniging Snel en Polanen 60.280
Totaal mutaties baten 60.280
Totaal mutaties lasten en baten 848.708