Bijlage 5 EMU-saldo

2019 2020 2021 2022 2023
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) 8.764 -3.056 -1.547 -2.992 -1.208
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 7.587 9.695 10.843 11.496 12.297
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie 72 -229 -191 67 130
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 50.228 19.899 17.584 23.592 11.564
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8.533 13.555 9.280 4.911 4.580
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 9.822 15.032 6.012 5.000 4.636
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 150 150 150 150
met derden betreffen
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
Berekend EMU-saldo -32.516 -12.162 -11.897 -15.082 -439
negatief saldo betekent een tekort