Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
George Becht Economische Zaken(arbeidsmarkt) en Werk en Inkomen en Meedoen.
Tymon de Weger Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer, Wijkgericht werken en Leefbaarheid
Arjan Noorthoek Jeugdzaken en jeugdzorg, Volksgezondheid

Ambities sociaal domein

In Woerden doet iedereen mee
‘Iedereen doet mee’ maakt integraal onderdeel uit van ons beleid. De werkgroep ‘Iedereen doet mee’ is als onafhankelijke partij in staat om ons om hier gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

Sociaal werken in wijken en dorpen
Wij willen maximaal aansluiten bij de leefwereld, omstandigheden en mogelijkheden van onze inwoners. Om hen goed te begrijpen, is het belangrijk dat wij naar hen toegaan en hun situatie leren kennen. Ook in het kader van preventie is dit van belang.

We gaan verder met de transformatie van het sociaal domein, om te zorgen dat inwoners de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. De vraag van de inwoner staat centraal, het aanbod van de gemeente en van andere partijen wordt hierop afgestemd. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. Doordat meer bij de inwoners betrokken te zijn, kunnen we de zogenoemde voorliggende voorzieningen beter laten aansluiten op hun behoeften. Een gevolg hiervan is dat er de komende jaren een verschuiving optreedt van inzet in 2e-lijnszorg naar inzet vanuit dat voorveld (informele ondersteuning door vrijwilligers en maatschappelijke organisaties).
Bij (herziening van) het aanbod van voorzieningen is het doel om meer inwonergericht te werken en zo betaalbare zorg op maat te verlenen.

Hier zijn twee dingen voor nodig:
1. Een beweging van maatwerkvoorzieningen naar algemeen voorliggende voorzieningen. Om deze te laten aansluiten op de behoefte van de inwoners worden de subsidierelaties met welzijnsorganisaties opnieuw ingericht. Daarbij krijgen de welzijnsorganisaties voldoende tijd om opnieuw subsidie aan te vragen.
2. De gemeente zoekt (fysiek) aansluiting bij de leefwereld van inwoners. Een hulpvraag is vaak niet direct duidelijk, terwijl er wel signalen zijn die kunnen worden opgemerkt door de directe omgeving. Om aansluiting te krijgen dicht bij die plekken waar wij mensen in bepaalde situaties verwachten, krijgt elke wijk een locatie waar ‘van nature’ al verbindingen worden gelegd en waar een ambtenaar gebruik kan maken van een bestaande werkplek. Bijvoorbeeld het dorpshuis, het consultatiebureau, de school of de dagbestedingsruimte voor ouderen. Casemanagement wordt hierbij belangrijk: we volgen de inwoners en stemmen met hen de benodigde zorg optimaal af.

Deze ontwikkeling kunnen wij niet alleen verzorgen. Daar hebben wij anderen voor nodig:

Strategische partners
Vrijwilligers- en andere welzijnsorganisaties zijn zulke partners. De gemeente neemt een coördinerende rol waarin vrijwilligersorganisaties, de zorg en voorliggende voorzieningen samen zo goed mogelijk worden aangesloten op de leefwereld van de inwoner.

Wij gaan ondersteuning bieden om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Denk hierbij aan voorlichting/informatie over dementie, respijtzorg, tijdelijke opvang, en persoonlijke en individuele begeleiding thuis.
Een belangrijke strategische partner is Ferm Werk . Met Ferm Werk geven we middels Ferm Wijzer vorm aan de participatieopdracht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast deze opdracht hebben we speciale aandacht voor toeleiding naar werk van statushouders en (inclusieve) werkgevers die kansen bieden.

Met Ferm Werk en het onderwijs werken we samen aan het creëren van kansen voor kwetsbare jongeren.
Voor de inwoners staat de kwaliteit van de zorg voorop. Dat betekent dat ook huisartsen en zorgaanbieders onze strategische partners zijn. Met zorgaanbieders die ook willen investeren in Woerden gaan we afspraken maken. Dit betekent: contracten met minder zorgaanbieders en meer kwaliteit van de zorg. Dit doen we in regionaal verband.

Preventie in de jeugdzorg, en met name de gevolgen van vechtscheidingen, krijgt prioriteit. We willen dat onze inwoners in deze situatie gemakkelijk de weg naar ondersteuning kunnen vinden.

Innovatie in het sociaal domein is belangrijk. Daarom is een ’innovatiebudget’ vrijgemaakt in de begroting, waarmee duurzaam pilots kunnen worden ondersteund en nieuwe woonconcepten kunnen ontstaan. Hierbij is gemengd wonen (jong en oud, vitaal en minder vitaal) het uitgangspunt.

Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van de gezondheidszorgvoorzieningen in de toekomst. Wij zullen ons regionaal inspannen zodat minstens de gestelde normen worden gehaald (bv. aanrijtijd ambulances). Ook huisartsvoorzieningen buiten kantooruren – en het vervoer ernaartoe – hebben onze aandacht, evenals de beschikbaarheid van een nachtapotheek.

Nieuwe Woerdenaren
In het kader van de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2021 zorgen we voor een tijdige voorbereiding van de organisatie en implementatie.
Ook de komende jaren zullen er statushouders naar Woerden komen, onder andere door gezinshereniging. Uitgangspunt is dat zij gespreid worden gehuisvest. De opgebouwde voorsprong op de taakstelling van het Rijk omtrent huisvesting van statushouders laten we teruglopen. Hiermee blijft er een gezonde beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor alle inwoners.
Snelle integratie van statushouders blijft van belang. Daarom houden wij vast aan het 10-wekenprogramma dat hun wordt geboden.

Ontwikkelingen
Vrijwel alle gemeenten melden inmiddels grote tekorten in het sociaal domein. De vraag naar hulp, zorg en ondersteuning stijgt en eerder genomen beheersmaatregelen hebben nog niet het gewenste effect. We houden vast aan de ingezette beleidslijn: inwoners meer en beter begeleiden, beter aansluiten op de leefwereld van inwoners en optimaal inzetten op verschuiving van tweedelijnszorg naar het voorveld. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners en we zien hiervan de eerste positieve resultaten.

Opgave

Wat gaan we doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

Alle inwoners in Woerden moeten zo goed mogelijk kunnen meedoen, het liefst in hun eigen woonomgeving. We beseffen dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Soms hebben mensen hier (blijvend) hulp bij nodig. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, helpt de gemeente. Liefst dicht bij huis met zo veel mogelijk preventieve en laagdrempelige voorzieningen. We zorgen daarbij dat we actief aansluiten in de wijken en dorpen: het thuis van onze inwoners. We pikken signalen snel op en bieden een vangnet voor diegenen die het (even) niet alleen kunnen. Als meer zorg en ondersteuning nodig is, begeleiden wij inwoners goed naar meer specialistische voorzieningen. We zien het ook als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed samenwerken, en aansluiten op het leven en de omgeving van mensen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het Sociaal Domein is omvangrijk. Het is inmiddels het grootste beleidsterrein van de gemeente als je kijkt naar aantallen (inwoners/cliënten) en kosten. Het gaat ook over veel verschillende beleidsthema’s. Vanwege de complexiteit van het Sociaal Domein is het soms moeilijk overzicht te bewaren en te zien hoe beleid met elkaar samenhangt. Het blijvend aanbrengen van integraliteit en samenhang is daarom een belangrijk speerpunt. Daarnaast blijft het een uitdaging om grip te houden op de toenemende kosten. Een toename die grotendeels te verklaren is door trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing, dat inwoners langer en met meer ondersteuning thuis blijven wonen, individualisering, toenemende druk op vrijwilligers en mantelzorgers, invoering van het abonnementstarief eigen bijdragen Wmo en de steeds complexere vragen op het gebied van Jeugd.

Om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken is ervoor gekozen om te werken met een Maatschappelijke Agenda (MAG). De MAG vormt ons integrale beleidskader voor de periode 2019-2022. In de MAG hebben we het beleid uitgewerkt in vijf thema’s:

1. Gezondheid en Bewegen
2. Groei, ontwikkeling en leren
3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid en tegengaan eenzaamheid
4. Werk en inkomen
5. Wonen met zorg

 

In 2020 voeren wij het beleid uit zoals vastgesteld in de MAG, in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Het werken in thema’s bevordert integraliteit en samenhang. Onder de thema’s vallen tal van going concern werkzaamheden, zoals accountmanagement en subsidieverstrekking, het uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de Jeugdwet, Wmo en participatiewet, onderwijsbeleid, sport, armoedebestrijding, mantelzorgondersteuning, enzovoorts. Vanwege de omvang van het programma kiezen wij ervoor om in de programmabegroting alleen de veranderopgaven voor 2020 op te nemen.

 

Van alle projecten die onder de verschillende thema’s vallen, hebben we mijlpalen vastgesteld. We rapporteren over de voortgang van de projecten en, indien relevant, over de voortgang van de going concerntaken.

 

Voorbeelden van grote projecten die onder de thema’s vallen, zijn de uitvoering van het regionaal transformatiefonds (regionale transformatietrajecten gesubsidieerd door het Rijk), de inzet van de POH-GGZ jeugd bij huisartsen, en de doorontwikkeling van de samenwerking met Samen Veilig Midden-Nederland.

 

De opgaven
Binnen het Sociaal Domein werken wij in 2020 overkoepelend aan een aantal veranderopgaven: de beleidsprioriteiten uit de maatschappelijke agenda. Deze beleidsprioriteiten zijn:

1. Het beter begeleiden en ondersteunen van inwoners (hieronder vallen de beleidsprioriteiten versterking voorliggend veld, invoering casemanagement en inkoop)
2. Participatie
3. Sociaal werken in de wijk
4. Wonen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid (transitie beschermd wonen)

De opgave ‘wonen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’ is een nieuwe opgave, vanwege de transitie van beschermd wonen die per 1-1-2022 geleidelijk wordt doorgevoerd. In 2020 en 2021 bereiden wij ons op deze transitie voor.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement)

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.

3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven en durven los te laten als inzet van een andere organisatie beter past.

Meer Woerdense inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden

3.4 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. (Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsmogelijkheden te vergroten, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multi problematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft. )

3.5 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en langdurige inactiviteit wordt voorkomen.

3.6 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp (Beleidsprioriteit MAG: sociaal werken in de wijk).

3.7 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.

3.8 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.

3.9 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp.

Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden

3.10 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.

3.11 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Omgeving van de statushouders is op orde

3.12 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.

3.13 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

3.14 Er is zelfstandige woonruimte beschikbaar voor statushouders.

3.15 Taal- en cultuur-verschillen mogen niet belemmerend zijn voor goede zorg.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.

Inspanning 2020

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd:

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd:

Inspanning 2020

3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Terug naar navigatie - 3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Inspanning 2020

3.2.3 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,4/ 8,0 en 8,8) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.2.3 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,4/ 8,0 en 8,8) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Inspanning 2020

3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Inspanning 2020

3.4.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.

Inspanning 2020

3.5.1 In 2020 zijn minimaal 30 jongeren in kwetsbare positie op een passende plek geplaatst waarin zij hun arbeidspositie versterken. Bij plaatsing op een baan of opleiding is 70% van de plaatsingen na 6 maanden nog actief.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In 2020 zijn minimaal 30 jongeren in kwetsbare positie op een passende plek geplaatst waarin zij hun arbeidspositie versterken. Bij plaatsing op een baan of opleiding is 70% van de plaatsingen na 6 maanden nog actief.

Inspanning 2020

3.6.1 Een stijging in de score op de zelfredzaamheidsmatrix wordt bereikt voor minimaal 20 mensen met financiële problematiek die worden ondersteund middels stress-sensitieve dienstverlening.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Een stijging in de score op de zelfredzaamheidsmatrix wordt bereikt voor minimaal 20 mensen met financiële problematiek die worden ondersteund middels stress-sensitieve dienstverlening.

Inspanning 2020

3.7.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2018: 6,2), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.7.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2018: 6,2), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Inspanning 2020

3.8.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2018: 44%).

Terug naar navigatie - 3.8.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2018: 44%).

Inspanning 2020

3.9.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.9.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Op deze centrale plaatsen komen ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een levenlang leren en een zinvolle dagbesteding logisch samen.

Inspanning 2020

3.10.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Terug naar navigatie - 3.10.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Inspanning 2020

3.11.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de door centralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - 3.11.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de door centralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatsgevonden.

Inspanning 2020

3.12.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.12.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Inspanning 2020

3.13.1 Minimaal 10 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.13.1 Minimaal 10 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Inspanning 2020

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Verbetering toegang tot hulp
Cliënt/inwoner weet waar hij moet zijn met zijn hulpvraag 84% > 84% in 2022
De medewerker en cliënt/inwoner hebben in gesprek samen naar oplossingen gezocht 82% > 82% in 2022
Cliënt/inwoner vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed 88% > 88% in 2022
Sociale kracht inwoners:
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht 7,6 0
Waarderingscijfer inwoners zelfredzaamheid 8,4 0
Waarderingscijfer inwoners participatie 8,0 0
Waarderingscijfer inwoners eenzaamheid 8,8 0
Subsidieverstrekking alleen voor aantoonbare bijdrage aan de realisatie van de MAG - M.i.v. 1-1-2021
Aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar die door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en hun participatie is toegenomen. < 20 inwoners 20-60 inwoners in 2020
Jongeren in kwetsbare positie zijn op een passende plek geplaatst < 30 jongeren 30 jongeren in 2020
Actief bij plaatsing baan of opleiding na 6 maanden < 70% 70% in 2020
Stijging score zelfredzaamheidsmatrix voor mensen met financiele problematiek < 20 inwoners 20 inwoners
Waarderingscijfer inwoners sociale samenhang in de buurt 6,2 6,4 in 2022
Percentage inzet door inwoners 44% 0
Aantal centrale plaatsen in wijken en dorpen 4 7 in 2022
Huisvesting inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. n.b. ( nieuwe transitie naar gemeente) Voldoen aan de minimale eisen
Organisatie is klaar voor uitvoering conform nieuwe inburgeringswet op 1 januari 2021 100% in 2021
Aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs 0
Percentage jonge statushouders (16 - 18 jaar) dat gestart een MBO vervolgopleiding start en daadwerkelijk afmaakt 0
Aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid 0
percentage statushouders uit de Stadpoort dat vóór 1 januari 2022 beschikt over zelfstandige woonruimte (totaal aantal is 25) 15% in 2020
Percentage huisartsen dat in staat is statushouders goede zorg te verlenen en hun taak als poortwachter beter kan uitvoeren 50% in 2020

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv 2019 2020 2021 2022 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 4.934.551 4.696.590 4.414.362 4.434.765 4.410.168
6.2 Wijkteams 2.074.506 2.669.810 2.670.125 2.671.039 2.671.495
6.3 Inkomensregelingen 11.983.442 11.947.612 11.976.697 12.098.704 12.221.117
6.4 Begeleide participatie 6.448.033 6.552.631 6.581.016 6.713.922 6.729.009
6.5 Arbeidsparticipatie 2.002.960 2.181.271 1.849.450 1.949.538 2.051.037
6.6 Maatwerkvoorz. (Wmo) 1.932.322 2.145.770 2.145.770 2.145.770 2.145.770
6.71 Maatwerkdienstverl.18+ 7.118.081 6.638.186 6.638.186 6.593.998 6.593.998
6.72 Maatwerkdienstverl. 18- 6.838.018 6.784.031 6.835.331 6.835.331 6.835.331
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 41.947 43.038 43.038 43.038 43.038
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 2.636.255 2.639.189 2.639.189 2.639.189 2.639.189
7.1 Volksgezondheid 2.044.052 2.036.506 2.036.506 2.036.506 2.036.506
Lasten - Totaal 48.054.167 48.334.634 47.829.670 48.161.800 48.376.658
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten 167.576 -152.758 -137.297 -121.837 -114.107
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 8.531.295 -8.846.468 -8.846.468 -8.846.468 -8.846.468
6.5 Arbeidsparticipatie 41.000 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorz. (Wmo) 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverl. 18+ 400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
6.72 Maatwerkdienstverl. 18- 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Baten - Totaal -9.139.871 -9.399.226 -9.383.765 -9.368.305 -9.360.575
3. Sociaal domein - Totaal 38.914.296 38.935.408 38.445.905 38.793.495 39.016.083

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Toename lasten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een lagere last)
6.1 lagere doorbelasting loonkosten -170.150
6.1 vervallen post Inclusie m.i.v. 2020 -120.000
6.1 vervallen post pilot wijgericht werken m.i.v. 2020 -77.000
6.2 hogere doorbelasting loonkosten 136.867
6.2 extern personeel (via maatwerk/herz.welz Woerden) 749.930
6.2 vervallen incidenteel budget personeel -375.000
6.2 wet verplichte GGZ 51.800
6.4 hogere kosten Ferm Werk 46.112
6.5 hogere kosten Ferm Werk 196.253
6.6 hogere doorbelasting loonkosten 176.536
6.71 transformatie/casemanagement -449.510
6.71 lagere doorbelasting loonkosten -108.582
diversen, incl. index 2,6% 223.221
Totaal mutaties lasten 280.477
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een hogere baat)
6.3 hogere rijksbijdrage inkomensdeel WWB -315.173
Diversen 55.818
Totaal mutaties baten -259.355
Totaal mutaties lasten en baten 21.122