Bijlage 4 Incidentele lasten en baten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. NB. Conform onze financiële verordening worden alleen incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen met bedragen van € 50.000 en hoger. Bedragen beneden dit normbedrag worden als een totaalbedrag per programma opgenomen. Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op de BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip "incidenteel" gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

2020 2021 2022 2023
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
Statushouders € 60.250 € 0 € 0 € 0
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Overhead
salarissen business case € 50.000 € 0 € 0 € 0
uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht € 200.000 € 100.000 € 0 € 0
software, vervanging en onderhoud business case € 115.000 € 0 € 0 € 0
extern (tijdelijk) personeel business case € 100.000 € 100.000 € 0 € 0
Groene hart academie business case € 50.000 € 25.000 € 0 € 0
Incidentele lasten < 50.000 € 80.305 € 52.801 € 50.547 € 8.047
Totaal incidentele lasten € 655.555 € 277.801 € 50.547 € 8.047
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Incidentele baten < 50.000 € 20.360 € 20.360 € 20.360 € 20.360
Totaal incidentele baten € 20.360 € 20.360 € 20.360 € 20.360
Saldo lasten minus baten € 635.195 € 257.441 € 30.187 -€ 12.313

Toelichting per post


Lasten
Reserve grote infrastructurele werken: bedragen zijn conform de begroting.
Statushouders: bedrag is gebaseerd op de meicirculaire Algemene uitkering gemeentefonds
Reserve Onderwijshuisvesting: bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is een besluit genomen over de Toekomstige Organisatie en Financiering Onderwijshuisvesting (HEVO-traject)
Reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed: opgenomen bedrag betreft het voordelige verschil tussen Begrotingsraming en beschikbaar budget. Dit verschilt per jaar afhankelijk van het uit te voeren onderhoud gebaseerd op het MeerjarenOnderhoudsPlan.
Overhead: bedragen zijn gebaseerd op het raadsbesluit van 21 maart 2019 inzake de bestuursopdracht.

Baten
Reserve Organisatieontwikkeling: bij raadsbesluit van 21 maart 2019 is besloten tot onttrekkingen aan de reserve Organisatieontwikkeling ten behoeve van de bestuursopdracht.
Algemene reserve (HNW): onttrekkingen zijn gebaseerd op raadsbesluit van 23 juni 2016 inzake de invoering van Het Nieuwe Werken.
Reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed: opgenomen bedrag betreft het nadelige verschil tussen begrotingsraming en beschikbaar budget. Dit verschilt per jaar afhankelijk van het uit te voeren onderhoud gebaseerd op het MeerjarenOnderhoudsPlan.

Toevoegingen aan reserves 2020 2021 2022 2023
Structurele toevoegingen:
reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut € 392.436 € 383.088 € 374.108 364.491
reserve dekking kapitaallasten economisch nut € 133.877 € 129.579 € 124.577 119.532
algemene reserve (a.g.v. verkoop Carrosserieweg 1) € 235.702 € 242.773 € 250.056 257.557
reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed € 0 € 527.608 € 0 153.615
reserve onderwijshuisvesting € 0 € 0 € 0 54.460
Incidentele toevoegingen € 774.166 € 1.024.167 € 1.002.500 € 0
Totaal toevoegingen € 1.536.181 € 2.307.215 € 1.751.241 949.655
Onttrekkingen aan reserves 2020 2021 2022 2023
Structurele onttrekkingen:
reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut € 859.822 € 832.074 € 854.963 1.173.174
reserve dekking kapitaallasten economisch nut € 348.738 € 379.692 € 376.823 373.955
reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed € 670.381 € 0 € 1.309.798 0
Incidentele onttrekkingen € 773.047 € 333.047 € 8.047 € 8.047
Totaal onttrekkingen € 2.651.988 € 1.544.813 € 2.549.631 1.555.176
Structurele saldi 2020 2021 2022 2023
Begrotingssaldo -€ 1.940.365 -€ 2.309.371 -€ 2.193.167 -602.537
Af:
Incidentele baten -€ 20.360 -€ 20.360 -€ 20.360 -€ 20.360
Incidentele onttrekkingen reserves -€ 773.047 -€ 333.047 -€ 8.047 -€ 8.047
Bij:
Incidentele lasten € 655.555 € 277.801 € 50.547 € 8.047
Incidentele toevoegingen reserves € 774.166 € 1.024.167 € 1.002.500 € 0
Structureel saldo -€ 1.304.051 -€ 1.360.810 -€ 1.168.527 -€ 622.897