Bijlage 6 Balans

Activa (bedragen * € 1000) jaarrekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
(bedragen * € 1000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vaste activa
Totaal immateriële vaste activa 5 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 160.054 206.786 193.809 206.552 224.040 226.111
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 64.098 48.000 71.385 68.835 65.835 63.035
Totaal Materiële vaste activa 224.152 254.786 265.194 275.387 289.875 289.146
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 352 352 352 352 352 352
- Overige langlopende geldleningen 3.235 2.692 2.488 2.285 2.081 2.078
Totaal financiële vaste activa 3.587 3.044 2.840 2.637 2.433 2.430
Totaal vaste activa 227.744 257.830 268.034 278.024 292.308 291.576
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) -10.008 -9.016 -4.613 669 1.471 3.318
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 19.190 15.000 15.000 15.731 16.000 16.000
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) 550 0 250 250 101 0
Totaal Overlopende activa 3.657 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000
Totaal vlottende middelen 13.389 7.984 13.137 18.650 19.572 21.318
Totaal Activa 241.133 265.814 281.171 296.674 311.880 312.894
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 71.118 64.615 63.500 64.260 63.463 62.857
Totaal Voorzieningen 8.587 7.004 6.625 6.285 6.202 6.255
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 142.902 146.826 180.457 195.729 210.815 211.930
Totaal vaste passiva 222.607 218.445 250.582 266.274 280.480 281.042
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 0 10.102 10.500 10.500 10.500 10.500
- Overige schulden 9.901 11.500 11.089 11.000 11.000 11.000
Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 9.901 21.602 21.589 21.500 21.500 21.500
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) 0 1.500 0 0 1.000 1.452
Overlopende passiva 8.625 8.600 9.000 8.900 8.900 8.900
Totaal vlottende passiva 18.526 31.702 30.589 30.400 31.400 31.852
Totaal Passiva 241.133 250.147 281.171 296.674 311.880 312.894