Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Openbare orde & veiligheid, Bestuurlijke en Juridische zaken, Dienstverlening en Burgerzaken en Communicatie
George Becht (visie op) Verbonden partijen, Personeel en Organisatie, Regionale Samenwerking en Toekomstvisie Lopikerwaard
Arthur Bolderdijk Informatietechnologie, Handhaving en Dierenwelzijn
Tymon de Weger Burgerparticipatie

Ambities bestuur, dienstverlening en veiligheid

Terug naar navigatie - Ambities bestuur, dienstverlening en veiligheid

Vertrouwen, draagvlak, participatie
Vertrouwen en betrouwbaarheid, van bestuur richting inwoners en vice versa, zijn voorwaarden voor goed bestuur. Afspraken nakomen en openheid liggen hieraan ten grondslag: vertellen wat we doen, maar ook wat er niét kan, om vervolgens samen te kijken naar wat wel kan. Oprechte betrokkenheid en denken vanuit het perspectief van de inwoner creëert draagvlak voor wat we doen. Zo kunnen wij ons dienstbaar opstellen naar de samenleving.
De raad vertegenwoordigt deze samenleving. Om meer aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners geven we bewonersparticipatie concreter invulling en gaat de organisatie op alle beleidsterreinen meer gebiedsgericht werken. Daarbij zoeken we de balans tussen de rol van de samenleving en die van de overheid. Samen met de raad stellen we een kader op voor verschillende manieren van inwonerparticipatie.

Dichterbij met zorg, preventie en handhaving
Om met het zorgaanbod beter aan te sluiten op de eigen identiteit van de wijken en dorpen, en meer preventief te werken, zetten we de transformatie in het sociaal domein door. Dit doen we door, naast gebiedsgericht werken, de inwoner te volgen in diens hulpvraag (casemanagement) zodat de gemeente de inwoner beter (h)erkent en kansen beter kan benutten. We ondersteunen de eigen regie en verantwoordelijkheid van inwoners en blijven ondersteuning bieden aan wie het niet alleen kan. We leggen de nadruk op preventie: een open gesprek waar dat kan, maar streng waar het moet, om op die manier situaties op te lossen voordat zij problematisch worden. Door het slim leggen van verbindingen, bijvoorbeeld tussen de persoonsgerichte aanpak en handhavingstaken, kunnen we de beschikbare capaciteit effectief inzetten. Hierbij zorgen we voor de structurele financiële middelen.

Kwaliteit: fors investeren, in de toekomst besparen
Om samenleving en bestuur adequaat te ondersteunen bij de opgaven waarvoor we staan, investeren we fors in de kwaliteit van de organisatie, in personele samenstelling, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Ambtenaren komen vaker in wijken en dorpen en we onderzoeken of de dienstverlening aansluit bij alle inwoners. De pilot gebiedsgericht werken wordt uitgebreid, op voorwaarde van een goed resultaat. De strategische ondersteuning van het bestuur wordt uitgebreid en kwalitatief versterkt om onze strategische opgaven (o.a. in regionaal verband) beter aan te kunnen. We investeren in goede ICT-infrastructuur en in data-analisten: slim gebruikmaken van big data, meer werken op basis van feiten en analyse. Minder beleid schrijven, meer regisserend en actiegericht aan de slag in de samenleving. We zorgen dat de bedrijfsvoering voldoende is toegerust om ambities waar te maken en dat processen optimaal ingericht zijn: door goede sturing worden besparingen gerealiseerd. Het college zet deze richting om in heldere afspraken met directie en organisatie.
Buiten de reguliere verantwoordingsmomenten informeert het college de raad direct bij grote afwijkingen van resultaatafspraken, zodat bijstelling mogelijk is in het lopende jaar en bij de begroting voor het volgende jaar.

Opgave: Een professionele organisatie, toegerust voor haar taken

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

De gemeentelijke organisatie weet wat er leeft in de Woerdense samenleving, levert goede dienstverlening, is klantgericht, werkt efficiënt en is in staat om samenleving en bestuur adequaat te ondersteunen bij de opgaven waarvoor we staan.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De organisatie werkt in 2022 professioneel, met een verbeterde dienstverlening, ook digitaal. Ambtenaren werken meer buiten het gemeentehuis en komen nog meer in contact met inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd worden zij wel meer gedreven in het beleid door de data die beschikbaar zijn of komen. De bedrijfsvoering is op orde, er is minder inhuur en meer mobiliteit van de vaste medewerkers. Daarmee maken we de organisatie dienstbaar en kunnen we ook een besparing realiseren.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Inspanning 2020

Opgave: Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente werkt samen met ketenpartners, inwoners en ondernemers aan een veilig Woerden. De gemeente Woerden streeft naar een veilige, leefbare, inclusieve en gezonde samenleving voor haar inwoners en bezoekers. Het bereiken van zowel fysieke als een bepaalde mate van sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integrale samenwerking door partners, preventief optreden en gebiedsgericht werken. Ook bewoners spelen hierin een belangrijke rol door zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en leefbare samenleving.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De prioriteiten zijn door de raad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk etc.). We streven naar een zo veilig mogelijke woon-en- leefomgeving waarin niet alleen criminaliteitscijfers zo laag mogelijk zijn maar inwoners zich ook daadwerkelijk veilig voelen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Samen werken aan een veilig Woerden

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtsstaat.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.
- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit. Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is gebaseerd op de resultaten van de nulmeting in 2019

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is gebaseerd op de resultaten van de nulmeting in 2019

Inspanning 2020

1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Individuele problemen zijn gesignaleerd en minder complexe sociale problematiek is adequaat aangepakt, waarbij het aantal meldingen van jeugdoverlast gelijk blijft of afneemt t.o.v. de jaren 2017/2018.

Inspanning 2020

1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt

Terug naar navigatie - 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt

Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de vormgeving aan het leven op de verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Inspanning 2020

1.5.1 Een veilige woon-en-leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties afneemt

Terug naar navigatie - 1.5.1 Een veilige woon-en-leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties afneemt

De eigen verantwoordelijk-heid van inwoners en ondernemers stimuleren om de zelfredzaamheid en de subjectieve veiligheid te vergroten. Hierbij wordt de dalende trend van de afgelopen jaren (2017/2018) geconsolideerd en daalt verder.

Inspanning 2020

1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid

Terug naar navigatie - 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid

De insteek is om lokaal te beginnen. Ook de integrale afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid zullen we expliciet maken. Boa's kijken breed en integraal en werken nauw samen met het cluster Openbare orde en Veiligheid / gebiedsambtenaren / wijkagenten etc., waardoor in een vroeg stadium (preventief) beter bijgestuurd kan worden.

Inspanning 2020

Opgave: (regionale) samenwerking

Terug naar navigatie - Opgave: (regionale) samenwerking

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoeften aan woningen zijn hier maar enkele voorbeelden van. Bovendien stimuleert de Rijksoverheid in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ expliciet regionale samenwerking. De regiodeals en regionale energiestrategieën zijn hiervan concrete instrumenten. Deze ervaringen en ontwikkelingen zorgen voor een toenemende dynamiek in de regionale samenwerkingen van gemeenten en zeker ook voor Woerden.

Woerden is onderdeel van zowel het Groene Hart als de regio Utrecht. In het Groene Hart wordt gewerkt aan de omgang met bodemdaling en de versterking van de (recreatieve) economie in de reguliere activiteiten van de bestuurstafels, de regiodeal Groene Hart bodemdaling en het gebiedsgericht werken (subsidie van de Provincie Zuid-Holland). De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van het Groene Hart krijgt hierbij aandacht. Een hierop volgende opgave is het vinden van inhoud van en draagvlak voor een integrale strategie voor het Groene Hart, zodat het Groene Hart als geheel een eigen agenda kan presenteren bij de metropoolregio’s en de Rijksoverheid.

In de regio Utrecht is de uitdaging om de verstedelijking van de regio in goede banen te leiden zodat de kwaliteit van de regio verder wordt uitgebouwd door een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie. Dit krijgt concreet zijn beslag in de uitwerking van het Ruimtelijk Economisch Programma, waarbij het uitgangspunt is om de verstedelijking waar mogelijk plaats te laten vinden rond zogenoemde ‘knooppunten’ waar verschillende vervoertypen samenkomen.

Woerden heeft daarbij nog een speciale relatie met de gemeente Oudewater omdat Oudewater en Woerden gebruikmaken van dezelfde ambtelijke organisatie, waarbij Oudewater diensten afneemt van Woerden op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2019 is deze samenwerking in beide gemeenten geëvalueerd en hebben beide gemeenteraden besloten tot het voortzetten van de samenwerking. Voor de komende jaren moet een nieuwe DVO worden opgesteld waarbij de aandachtspunten uit de evaluatierapporten en de motie uit de gemeenteraad worden verwerkt.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Wat betreft het Groene Hart heeft een versterking van de (recreatieve) economie van het Groene Hart en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via de kaasacademie) direct positieve effecten op Woerden. Bij de aanpak van bodemdaling gaat het bij de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart vooral om het opstellen van handelingsperspectieven, zodat inwoners, (agrarisch) ondernemers en overheden in het Groene Hart zich niet alleen bewust zijn van het fenomeen bodemdaling, maar ook beter weten welke opties zij hebben. Hiermee wordt bouwen op slappe grond gemakkelijker, wordt de agrarische transitie gefaciliteerd en worden de onderhouds-kosten van de openbare ruimte voor Woerden teruggebracht.

In de U10/U16 is het van belang dat er aandacht is voor de effecten van de verstedelijking op de stad Utrecht en de verstedelijkte gemeenten eromheen als voor de effecten van de verstedelijking op de landelijke gemeenten. Woerden heeft daarom expliciet ingezet op het gebruik van het landschap in de regio Utrecht, om de behoeften van de stad wat betreft recreatie in balans te brengen met de behoeften van het productielandschap van de landelijke gemeenten. Een ander aandachtspunt van Woerden bij de U10 is de vitaliteit van de kleine kernen. Woerden wil verder een goede balans vinden in woningbouw voor eigen gemeente en regio, de vitaliteit van bedrijfsterreinen op peil houden en goed bereikbaar blijven. In dit verband is de bediening van station Woerden van belang als de aansluiting van het snelfietsnetwerk van de regio Utrecht op het Groene Hart.
De ambtelijke organisaties van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater zijn in 2015 opgegaan in een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Uitgangspunt voor deze organisatie is om beleid en uitvoering van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te harmoniseren. Hierbij wordt het principe ‘tenzij’ gehanteerd: beide gemeenten maken een eigen afweging ten aanzien van beleidsmatige keuzen maar als het enigszins mogelijk is, wordt eerst een gezamenlijke route verkend.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

1.9 De inspanningen van Woerden in de regio leveren, door een versterkte focus, goede resultaten voor lokale én regionale uitdagingen.

1.10 Woerden heeft een slagvaardige organisatie.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Terug naar navigatie - 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Inspanning 2020

1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Inspanning 2020

1.9.1 Er is een strategisch beeld, in de vorm van een lobbyagenda, van de regionale samenwerkings-verbanden en de wijze waarop Woerden hier het beste mee kan omgaan.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er is een strategisch beeld, in de vorm van een lobbyagenda, van de regionale samenwerkings-verbanden en de wijze waarop Woerden hier het beste mee kan omgaan.

Inspanning 2020

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Woerden Nederland
2014 99 per 10.000 inw 12-17jr 138 per 10.000 inw 12-17jr
2015 87 per 10.000 inw 12-17jr 134 per 10.000 inw 12-17jr
2016 30 per 10.000 inw 12-17jr 137 per 10.000 inw 12-17jr
2017 65 per 10.000 inw 12-17jr 131 per 10.000 inw 12-17jr
2018 49 per 10.000 inw 12-17jr 119 per 10.000 inw 12-17jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
0.1 Bestuur Lasten 2.667.783 2.849.786 2.730.919 2.734.025 2.661.025
0.2 Burgerzaken 1.247.113 1.081.675 1.171.152 1.167.788 1.157.034
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.091.003 3.410.538 3.169.791 3.207.689 3.622.123
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.456.797 1.369.081 1.341.096 1.316.054 1.311.988
5.4 Musea 259.175 298.267 298.267 298.267 298.267
Lasten - Totaal 8.721.871 9.009.347 8.711.225 8.723.823 9.050.437
0.1 Bestuur Baten -69.952 -73.450 -73.450 -73.450 -73.450
0.2 Burgerzaken -809.240 -688.544 -676.544 -642.544 -642.544
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -102.972 -77.523 -53.392 -29.261 -5.130
1.2 Openbare orde en veiligheid -28.010 -28.728 -28.728 -28.728 -28.728
5.4 Musea 0 -17.672 -17.672 -17.672 -17.672
Baten - Totaal -1.010.174 -885.917 -849.786 -791.655 -767.524
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal 7.711.697 8.123.430 7.861.439 7.932.168 8.282.913

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag
(- is in 2020 een lagere last)
0.1 Loonkosten gemeenteraad en ondersteuning raad 89.552
0.1 Regionale samenwerking U10, waarvan € 30.091 incidenteel 49.691
0.2 Loonkosten persoonsdocumentaties en dienstverlening 43.493
0.2 Budgetten verkiezingen (schommelt jaarlijks) -177.000
0.2 Afschrijving investeringen 22.135
0.2 Door de lagere leges reisdocumenten aan de batenkant, wordt de afdracht aan het Rijk ook lager -51.000
1.1 Onderhoudsprogramma brandweerkazernes (conform meerjarenonderhoudsplan, onttrekking in programma 7, dus BN)) 150.198
1.1 Hierin zit verhoging bijdrage VRU en het deel VTH is verlaagd van 15% naar 10% (zie programma 6, is conform begroting VRU). 207.350
1.1 Loonkosten crisisbeheersing en brandweer algemeen -21.071
1.2 Ondermijning (totaal budget veiligheid is conform 2019-2022 afgenomen) -22.298
1.2 Gebiedsmonitor leefbaarheid en veiligheid (1 keer per 2 jaar) -22.254
1.2 Loonkosten algemeen veiligheidsbeleid 40.931
1.2 Wijziging in urenraming, hier minder uren zie programma 6 taakveld 8.3 daar zijn de uren heen gegaan -80.041
1.2 Loonkosten APV en andere bijzondere wetten -36.537
Diverse 94.327
Totaal mutaties lasten 287.476
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag
(- is in 2020 een hogere baat)
0.2 Lagere leges reisdocumenten en rijbewijzen, oorzaak dat de producten 10 jaar geldig zijn i.p.v. 5 jaar 120.800
Diverse 3.457
Totaal mutaties baten 124.257
Totaal mutaties lasten en baten 411.733