Programma 5. Onderwijs en sport

Portefeuillehouder Thema
George Becht Onderwijs (incl. Huisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer)
Arjan Noorthoek Sport

Ambities onderwijs en sport

Nieuwe generaties
Kinderen hebben recht op een goede start met gedegen onderwijs en op gelijke kansen in het onderwijs. Taalverwerving is belangrijk: laaggeletterdheid levert op latere leeftijd problemen op. Daarom maken wij ons bezorgd over de halvering van de Rijksgelden voor het onderwijsachterstandsbeleid (OAB) voor Woerden. Woerden zal het achterstandenbeleid in het onderwijs tegen het licht houden en, als het nodig is, hier ook extra middelen voor reserveren.
Maatschappelijk stages voor jongeren zijn structureel begroot. Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Soms profiteert een school bij de exploitatie van het gebouw van extra inspanningen die de gemeente levert bij de bouw van een school. Wij vinden het redelijk dat de school hieraan dan financieel bijdraagt bij de bouw van de school.

Sport
Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners en brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Wij blijven de sportverenigingen ondersteunen. Daarom blijft de totale huur van sportfaciliteiten deze periode gelijk, als het totale volume aan faciliteiten ook gelijk blijft. Wel gaan we kijken naar een eerlijker verdeling van de huur tussen de sportverenigingen afzonderlijk. Daarmee doen we recht aan de investeringen die zijn gedaan in bv. de sportvelden van individuele clubs.
Verder gaan wij de rol van de combinatiefunctionarissen herijken op grond van de doelen die met bewegen en sport worden nagestreefd. We leggen hierbij een verband tussen sport en het sociaal domein.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Wij brengen het gesprek op gang tussen onder andere Ferm Werk, onderwijsinstellingen e
n lokale ondernemers om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. De creatieve ideeën van de ondernemers worden hiermee gewaardeerd en de cliënten van Ferm Werk geplaatst.
Veel techniekbedrijven in Woerden kunnen moeilijk goed geschoolde werknemers vinden. Binnen het Woerdens Techniek Talent (WTT) gaan we hier wat aan doen. Als WTT-partner faciliteren wij met projectondersteuning het opzetten van een TechnoHub. Hier hebben ondernemers, scholieren en onderwijsinstellingen een gemeenschappelijk belang.

Opgave: Sport en Onderwijs

Terug naar navigatie - Inleiding

Sport

We zorgen voor voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen, we ondersteunen sportverenigingen om naast hun sportfunctie nog meer van maatschappelijke waarde te zijn en we stimuleren onze inwoners om meer te sporten en te bewegen.

Onderwijs

Voor- en Vroegschoolse Educatie om taalachterstanden aan te pakken past bij de aandacht voor preventie en we stimuleren de ontwikkeling van peuters op een voorschoolse voorziening.
Bij de huisvesting van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. De huisvesting van de scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de talenten van de kinderen.

Wat wil Woerden hiermee bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden hiermee bereiken?

Sport

In 2020 voeren wij het beleid zoals vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2019-2022 uit, in samenwerking met onze maatschappelijke partners. De gezondheid van inwoners hangt samen met leefstijl. We richten ons op de volgende thema’s:

1. Sporten en bewegen: wij stimuleren dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen en dat inwoners gaan voldoen aan de beweegrichtlijnen.
2. Gezond gewicht: wij streven naar een gezond gewicht voor alle inwoners. We hebben daarbij specifiek aandacht voor jongeren.

Door te werken in thema’s, werken wij zo veel en zo goed mogelijk integraal en samenhangend. De uitwerking hiervan gebeurt op projectbasis. We hebben hiervoor mijlpalen vastgesteld en rapporteren over de voortgang van deze projecten en, indien relevant, over going concerntaken.

Wat betreft de projecten richten we ons in 2020 op:

• Herijking van het beweegteam. Samen met het beweegteam en de relevante maatschappelijke partners zijn in 2019 de eerste stappen gezet naar een geïnnoveerd programma voor het beweegteam. Daarbij wordt meer de verbinding met het sociaal domein en de maatschappelijke agenda gelegd. In 2020 zetten we deze herijking voort. Eind 2019 is het inhoudelijke kader helder en afgestemd met de gemeenteraad. Eind 2019 is, gebaseerd op deze inhoud, duidelijkheid over de best passende organisatie(vorm) voor het beweegteam. In 2020 wordt dit verder inhoudelijk en organisatorisch geïmplementeerd.

• Een lokale sportformateur maakt met lokale partners een uitvoeringsplan ‘Lokaal sportakkoord’. Dit plan wordt in de loop van 2020, tot en met 2022, uitgevoerd.

• Vaststellen nieuwe tarieven buitensportverenigingen en die vastleggen in nieuwe gebruikersovereenkomsten. In 2020 lopen de huidige gebruikerscontracten stilzwijgend door.

We lichten specifiek de gewijzigde btw-vrijstelling voor sport toe: per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Dat betekent dat de mogelijkheid om btw te verrekenen voor sport is vervallen. Vanuit het Rijk zijn hiervoor twee subsidieregelingen in het leven geroepen, één voor de gemeente (SPUK) en één voor sportorganisaties (BOSA). Een gemeentelijke projectgroep werkt samen met de maatschappelijke partners die hier negatieve financiële gevolgen van ondervinden aan het maximaal benutten van de compensatiemogelijkheden.

Onderwijs

Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit moet met minder financiële rijksbijdrage, wat creativiteit vraagt van alle betrokkenen om het voorzieningsniveau voor deze doelgroep op peil te houden. Het aantal uren dat een peuter met een VVE-indicatie gesubsidieerd naar de voorschool gaat, wordt verhoogd van 10 naar 16 uur per week.

Op basis van zowel de Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting als het Integraal Huisvestingsplan 2019-2033, zorgen we er samen met de schoolbesturen voor dat alle ruim 30 schoolgebouwen in de gemeente in de komende 40 jaar vernieuwd worden. De scholen worden gehuisvest in duurzame, onderhoudsvriendelijke en bijna energieneutrale gebouwen, die goed scoren op de onderdelen uitstraling, onderwijskundige staat, bouwkundige kwaliteit, inclusie, veiligheid, binnenmilieu en exploitatie.

 

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div.
Periode Woerden Nederland
2016 43,3 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18jr 48,7 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18jr

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2017 1,25 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven 1,82 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2017 40,13 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt 26,58 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 388.131 392.348 392.348 492.348 576.515
4.2 Onderwijshuisvesting 4.453.278 3.985.333 4.046.580 4.085.798 4.079.437
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.672.750 2.355.366 2.363.574 2.355.367 2.363.574
5.1 Sportbeleid en activering 542.179 596.362 596.362 596.362 596.362
5.2 Sportaccommodaties 4.255.554 4.546.335 4.094.453 5.544.179 4.044.187
Lasten - Totaal 12.311.892 11.875.744 11.493.317 13.074.054 11.660.075
4.2 Onderwijshuisvesting Baten -31.525 -31.150 -31.150 -31.150 -31.150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -505.845 -342.595 -342.595 -342.595 -342.595
5.2 Sportaccommodaties -1.785.986 -1.796.463 -1.796.463 -1.796.463 -1.796.463
Baten - Totaal -2.323.356 -2.170.208 -2.170.208 -2.170.208 -2.170.208
5. Sport en Onderwijs - Totaal 9.988.536 9.705.536 9.323.109 10.903.846 9.489.867

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Toename lasten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een lagere last)
4.2 Lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting -465.073
4.3 Lagere geraamde lasten gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid -204.203
4.3 lagere kapitaallasten brede scholen -92.000
5.1 Combinatiefunctionarissen Welzijn Woerden 41.404
5.2 Hogere kapitaallasten sportaccommodaties 75.000
5.2 Onderhoud obv meerjarenonderhoudsprogramma Sporthal De Kroon 78.355
5.2 Onderhoud obv meerjarenonderhoudsprogramma Zwembad Harmelen 40.018
Diversen 90.351
Totaal mutaties lasten -436.148
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een hogere baat)
4.3 Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid 164.000
Diversen -10.852
Totaal mutaties baten 153.148
Totaal mutaties lasten en baten -283.000