Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Arthur Bolderdijk Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed en Water en Waterketen
Tymon de Weger Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen en Ontwikkeling Middelland en stationsgebied, woningbouwopgave

Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Woningbouw
In de regio Utrecht neemt de bevolking snel toe. Om de woningen in Woerden betaalbaar te houden, moeten we versneld en extra woningen bouwen, te meer omdat er nu al een tekort is. Woerden gaat dus groeien; niet als doel op zich maar als middel om huizen beschikbaar te houden voor Woerdenaren, met een goed voorzieningenniveau een bruisend stadshart. Woningbouw is daarom een van onze speerpunten. In deze bestuursperiode worden een stedenbouwkundige visie en een actieplan opgesteld over de ontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’: het samenhangende gebied van Snellerpoort, Middelland en de verbinding via het Stationsgebied.

In Woerden is er een tekort aan woningen in de sociale huursector, de middendure huur en de goedkope koop. Daarom komt er dit jaar een actieprogramma voor woningbouw, met als ambitie om te zorgen dat er gemiddeld 300 woningen per jaar worden gebouwd, waarvan gemiddeld 40 tot 60 voor sociale huur. Daarnaast trekken we woningbouwprojecten vlot in Harmelen, Kamerik en Zegveld, het FNV-gebouw en Snellerpoort. Er is een stevige organisatie nodig om deze ambities te kunnen waar maken en we zullen intensief samenwerken met strategische partners, waaronder GroenWest en ontwikkelaars. Samen met de regio U16 doen we onderzoek naar de beste manier om wachtlijsten op te stellen. Wij werken met GroenWest samen om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden, net als voor het bereiken van doelstellingen gericht op duurzaamheid en iedereen doet mee.

Poort van Woerden en gebiedsfonds
Bij de ontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’ geven wij leefbaarheid, duurzaamheid en verschillende vormen van mobiliteit (aansluiting op de A12, het OV, fietspaden en looproutes) elk de juiste aandacht. Wij ontwikkelen dit gebied met de kernwaarden van Woerden in het achterhoofd: menselijke maat, eigen identiteit, intimiteit, inclusie, centrumgemeente.
Bij de transformatie van Middelland beschouwen we ons als partner van de grondeigenaren. Daarom zoeken we een balans in de financiële spelregels hierbij. Wij ondersteunen en stimuleren de markt en verhalen de noodzakelijke kosten voor aanpassingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk op de initiatieven. We zetten een gebiedsfonds op dat stapsgewijs kan worden gevuld met onder andere de exploitatiebijdragen van initiatiefnemers, en gebruiken het fonds voor investeringen in de openbare ruimte.

Aanbesteding en binnenstadvisie
Lokale ondernemers krijgen voldoende kansen om opdrachten te verwerven. Dit leidt tot minder woon-werkverkeer door werknemers, versterkt de lokale economie en heeft een positief effect op het lokale verenigingsleven via sponsoring.
In 2017 is door betrokken partijen de binnenstadvisie ‘Woerden Vestingstad’ opgesteld. De gemeente is partner in de discussie over de toekomst van de binnenstad en gaat erover met deze partijen in overleg.

Opgave: Ruimtelijke Ontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Inleiding

In het kader van de invoering van de omgevingswet staat de verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie centraal. Samen met inwoners wordt de toekomst van de gemeente vormgegeven en uitgewerkt. De omgevingsvisie biedt tevens de inhoudelijke basis voor de regionale positionering van Woerden.
Wonen is een basisbehoefte. Zeker in deze snel groeiende regio is het vervullen van ieders woonwens niet eenvoudig. Mensen moeten in de gemeente Woerden goed kunnen wonen, in aantrekkelijke woongebieden in stad en dorpen. Daarnaast willen inwoners en organisaties graag inzicht en zeggenschap over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dit willen wij bieden.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Omdat we woningen in Woerden betaalbaar en beschikbaar willen houden, zullen we versneld en extra woningen bouwen. Nieuwbouw is ook een middel om ons stadshart bruisend en ons voorzieningenniveau op een niveau te houden dat van een centrumgemeente verwacht mag worden. Woningbouw is daarom ook een van onze speerpunten met de ambitie om jaarlijks gemiddeld 300 woningen te bouwen, waarvan 60 in de sociale huur. Om dit voor elkaar te krijgen wordt hard gewerkt aan de woningbouwprojecten en aan de gebiedsontwikkelingen in de Poort van Woerden, zoals Snellerpoort en Middelland. De investering leidt tot een modern stedelijk gebied met aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie en verschillende vormen van mobiliteit.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.

6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen met als doel woon/werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de diversiteit van inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Inspanning 2020

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Inspanning 2020

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is de Beneluxlaan doorgetrokken (verlegde Steinhagenseweg) en het bodemenergieplan afgerond waarna de eerste bouwvelden ontwikkeld kunnen worden.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is de Beneluxlaan doorgetrokken (verlegde Steinhagenseweg) en het bodemenergieplan afgerond waarna de eerste bouwvelden ontwikkeld kunnen worden.

Inspanning 2020

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Toename van gemiddeld 200 woningen per jaar 119 200
Stedenbouwkunidge visie - vastgesteld
Intentieovereenkomsten - 2 getekende overeenkomsten
Bestemmingsplan - 2 vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsagenda Lopikerwaard is opgesteld
Omgevingsvisie is vastgesteld
Omgevingsplan landelijk gebied is opgesteld
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet voorbereidingen zijn getroffen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
5.5 Cultureel erfgoed Lasten 304.888 362.302 305.644 333.237 310.091
8.1 Ruimtelijke ordening 1.037.549 1.201.292 1.201.292 1.201.292 1.201.292
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 108.097 114.446 38.722 69.980 70.623
8.3 Wonen en bouwen 3.319.446 3.197.904 3.002.528 3.010.677 3.009.980
Lasten - Totaal 4.769.980 4.875.944 4.548.186 4.615.186 4.591.986
5.5 Cultureel erfgoed Baten 21.450 16.000 16.000 16.000 16.000
8.1 Ruimtelijke ordening 521.608 776.638 776.638 776.638 776.638
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 101.952 108.301 32.577 63.835 64.478
8.3 Wonen en bouwen 1.497.197 1.491.300 1.416.300 1.416.300 1.416.300
Baten - Totaal 2.142.207 2.392.239 2.241.515 2.272.773 2.273.416
6. Ruimtelijke ontw. en wonen - Totaal 2.627.773 2.483.705 2.306.671 2.342.413 2.318.570

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een lagere last)
5.5 Hogere onderhoudslasten torens, dekking op programma 7 (MJOP) 44.860
8.1 Hogere loonkosten, meer inzet op kostenverhaal 153.018
8.3 Vervallen bijdrage Pionier en Hazelaarstraat in 2020 -230.000
8.3 Hogere loonkosten, omgevingsvergunningen 286.558
8.3 Bijdrage VRU waarvan deel VTH is verlaagd van 15% naar 10% -133.350
Diversen -10.124
Totaal mutaties lasten 110.962
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een hogere baat)
8.1 Hogere loonkosten die via kostenverhaal worden verhaald -255.030
Totaal mutaties baten -255.030
Totaal mutaties lasten en baten -144.068