Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Arthur Bolderdijk Openbare ruimte en IBOR en Begraven en Begraafplaatsen
Arjan Noorthoek Verkeer en vervoer en Parkeren/parkeerbeleid
Tymon de Weger Afval en reiniging

Ambities fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Resultaten boeken in bereikbaarheid
Een leefbare stad is een bereikbare stad en heeft dus goede verbindingen: binnen Woerden en de dorpen, regionaal en met de randstad. Deze verbindingen zijn in 2040 wat ons betreft verbeterd. Ook willen we het fietsverkeer versterken. Dit alles doen we op basis van de verkeersvisie.

Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR)
De afgelopen jaren is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt in onze openbare ruimte. Om de kwaliteit van nu te behouden, moeten we hierin investeren. Hierbij zetten wij in op het onderhoud van kwalitatief hoogwaardig en ecologisch groen. Ook moeten de levensomstandigheden voor insecten sterk verbeteren door hiervoor in de openbare ruimte meer inspanningen te leveren.
Als onderdeel van de investeringen is een beleidsplan Groen geschreven . Verder wordt het onderhoud van wegen, bruggen en fietspaden goed geborgd en wordt geïnvesteerd in speelplaatsen en openbare verlichting. Bij het vervangen van straatverlichting kiezen we voor een duurzame oplossing en waar mogelijk combineren we dit met laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. Bij het ontwerp van de openbare ruimte besteden we aandacht aan toegankelijkheid voor iedereen (inclusief ontwerp).

Bodemdaling, klimaatbestendigheid en circulaire economie
Bodemdaling is niet alleen een probleem van de gemeente. Een eerlijke verdeling van de kosten tussen samenleving, ontwikkelaars en overheid, maakt dit voor iedereen draagbaar. Met Alphen, Gouda en provincies werken we aan een regiodeal met het Rijk, zodat onze investeringen op het gebied van bodemdaling ook daar op financiële steun kunnen rekenen. De concrete maatregelen uit het programma Bodemdaling en het programma Klimaatbestendig, worden in het IBOR ondergebracht. Het programma circulaire economie levert in een concrete uitvoering geld op in plaats van kosten voor afvalverwerking, door in samenwerking met lokale bedrijven (groen)afval lokaal te verwerken en te gebruiken. In AVU verband werken wij samen aan het circulair maken van afvalstromen.

Vervolg op Verkeersvisie 2030
Om Woerden nu en in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden moeten wij ons verkeer beter, veiliger en duurzamer organiseren. De komende jaren brengen we daarom de Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn opgesteld, tot uitvoering. De komende periode worden de visie en de strategie uitgewerkt in een meerjarig verkeersmaatregelenplan dat wordt vastgesteld door de raad.

Inmiddels zijn we gestart met de aanpak van de grote verkeersknelpunten zowel in Woerden West, om de verkeersdoorstroming te verbeteren en verkeersveiligheid te vergroten. Op grond van de aanvaarde strategienota beseffen we de urgentie van fundamentele oplossingen des te meer. We zien dat er in Woerden-West zowel een lokaal als een regionaal probleem is met het verkeer. De afgelopen periode hebben we daarom onderzoek gedaan naar de aanleg van een brug over de Oude Rijn om Rietveld aan te sluiten op de Hollandbaan. De resultaten hiervan worden eind 2019 aan de raad gestuurd, zodat de raad een weloverwogen keuze kan maken. Vervolgens werken we zo snel als mogelijk het tracé uit. Aan de hand van meer gedetailleerde informatie uit de onderzoeken wordt afgewogen of de Gildenbrugvariant (A), in vergelijking met de andere varianten, nog steeds de voorkeur verdient als meest effectieve en efficiënte variant voor de verkeersproblematiek in Woerden-West.

Ook gaan we direct aan de slag met een oplossing voor de regionale verkeersstromen langs Woerden-West. We hebben de afgelopen periode grondig de mogelijkheden onderzocht voor het doortrekken van de Molendijk naar het noorden, met een aansluiting op de noordelijke oever van de Oude Rijn. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met onze bestuurlijke partners: Bodegraven-Reeuwijk, de betrokken provincies en het Rijk. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2019 aan de raad gestuurd. Op basis van het onderzoek en de gesprekken nemen we verdere besluiten over een afdoende oplossing voor alle verkeersstromen in en langs Woerden-West.

In Woerden-Oost wordt om te beginnen de Steinhagenseweg omgelegd en investeren we in een veilige situatie waarbij fiets- en autoverkeer worden gescheiden. Daarnaast starten we de komende periode een onderzoek naar de fietsstructuur in de binnenstad in relatie tot de verkeersafwikkeling op de centrumring.
In het meerjarig verkeersmaatregelenplan, dat door de raad wordt vastgesteld, nemen we alle maatregelen op die nodig zijn om de Verkeersvisie 2030 te realiseren. Hierbij denken wij ten minste aan de volgende punten:

a. Aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren van de fietsinfrastructuur (in en om het centrum en op de werk- en schoolroutes) heeft prioriteit in de uitvoering van het verkeersmaatregelenplan. We benutten daarbij de financieringsmogelijkheden vanuit de provincie en andere overheden optimaal.
b. We onderzoeken of de toegang tot de binnenstad voor fietsers toegankelijker kan worden door de voorrang van de binnenring af te halen. Dit creëert een gelijkwaardige positie tussen motorvoertuigen en fietsers.
c. Duurzame mobiliteit, zoals het gebruik van de fiets binnen Woerden en tussen de dorpen, maken we aantrekkelijker. Met NS en ProRail werken we aan de blijvende aantrekkelijkheid van treinverbindingen voor vervoer naar de grote steden om ons heen. Ook de aansluiting met ander openbaar vervoer binnen de gemeente en in de regio geven wij daarbij de nodige aandacht.
d. We bekijken hoe we de ontsluiting van Woerden-Oost verder kunnen vormgeven.
e. We verbeteren de verkeersveiligheid van de wijk door 30km-zones in te voeren.
f. In 2019 wordt het beleid voor betaald parkeren opgesteld.

Voor de investeringsmaatregelen maken wij de benodigde middelen structureel vrij om de kapitaallasten en onderhoudskosten op de korte en lange termijn te kunnen financieren.

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Om Woerden nu en in de toekomst leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig te houden, moeten wij ons verkeer beter, veiliger en duurzamer organiseren. De komende jaren brengen we daarom de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties is opgesteld, tot uitvoering.
De kwaliteitsslag in de openbare ruimte wordt de komende jaren voortgezet. Vanuit de Taskforce IBOR zijn de onderhoudsbudgetten gekoppeld aan de beleidsambities. Onderdeel hiervan is de opgave om onderhoudskosten op wegen, bruggen en verlichting te reduceren. In 2020 wordt dit concreet uitgewerkt in plannen van aanpak.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Woerden veilig, leefbaar, toegankelijk en bereikbaar

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar.

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer.

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer.

2.4 Ontsluiting Harmelerwaard.

 

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

2.5 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

2.6 Samenwerken aan een kloppende Binnenstad.

 

Circulaire Economie is verankerd in de Woerdense samenleving (2050 economie circulair)

2.7 Grondstoffen worden indien mogelijk hergebruikt in plaats van verbrand.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 In 2020 hebben we inzicht in het benodigde netwerk voor auto en fiets in 2030.

Terug naar navigatie - 2.1.1 In 2020 hebben we inzicht in het benodigde netwerk voor auto en fiets in 2030.

Inspanning 2020

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Terug naar navigatie - 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Inspanning 2020

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Inspanning 2020

2.5.2 Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting.

Terug naar navigatie - 2.5.2 Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting.

Inspanning 2020

2.5.3 Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen Klimaatbestendig 2050 en Bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen Klimaatbestendig 2050 en Bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Inspanning 2020

2.6.1 De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Terug naar navigatie - 2.6.1 De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Inspanning 2020

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Procedures om de brug over de Oude Rijn te realiseren. wachten op besluitvorming procedure is lopend
Maatregelen doorstroming Woerden West werkzaamheden kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan gestart Herinrichting kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond en werkzaamheden herinrichting Boerendijk gestart
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg doorstroming voor auto planvorming gestart gerealiseerd
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg doorstroming voor fiets planvorming gestart gerealiseerd
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg verkeersveiligheid voor auto planvorming gestart gerealiseerd
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg verkeersveiligheid voor fiets planvorming gestart gerealiseerd
Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard voorbereiding gestart gereed
Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard gereed
Vanaf kwartaal 3 wordt integrale beeldkwaliteit (CROW) gerapporteerd in relatie tot nog niet vastgestelde beleid openbare verlichtiong (Q4 2019) en wegen (Q2 2020)
Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen klimaatbestendig 2050 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
Het groen is in 2022 conform ecologische ambitie
De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in de bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer Lasten 10.072.042 9.436.766 10.026.623 10.012.534 10.254.810
2.2 Parkeren 1.662.854 1.535.111 1.577.324 1.710.914 1.560.139
2.4 Economische havens en waterwegen 1.299.523 1.250.171 1.278.007 1.262.031 1.252.468
3.4 Economische promotie 306.030 228.844 228.844 228.844 228.844
5.6 Media 42.792 43.366 43.366 43.366 43.366
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.177.005 4.339.246 4.466.534 4.435.612 4.382.652
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 205.095 210.427 210.427 210.427 210.427
7.2 Riolering 3.993.756 4.014.502 4.101.921 4.198.830 4.296.710
7.3 Afval 4.228.619 4.188.812 4.430.605 4.684.491 4.684.491
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 618.322 692.033 682.846 660.380 625.262
Lasten - Totaal 26.606.038 25.939.278 27.046.497 27.447.429 27.539.169
0.63 Parkeerbelasting Baten -1.748.000 -1.797.000 -1.798.000 -1.799.000 -1.800.000
2.1 Verkeer en vervoer -144.594 -144.594 -144.594 -144.594 -144.594
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -46.185 -47.185 -47.185 -47.185 -47.185
3.4 Economische promotie -53.636 -55.030 -55.030 -55.030 -55.030
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -21.308 -21.562 -21.562 -21.562 -21.562
7.2 Riolering -4.712.637 -4.900.025 -4.995.975 -5.092.885 -5.190.764
7.3 Afval -5.435.237 -5.467.909 -5.709.702 -5.963.588 -5.963.588
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -639.007 -655.619 -655.619 -655.619 -655.619
Baten - Totaal -12.800.604 -13.088.924 -13.427.667 -13.779.463 -13.878.342
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal 13.805.434 12.850.354 13.618.830 13.667.966 13.660.827

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een lagere last)
2.1 Budget bodemdalingsbestendige gemeente 2050 35.000
2.1 Voordeel kap.lasten ivm lagere rente en wijz. BBV regels -292.169
2.1 Overheveling budget naar product speelplaatsen -60.000
2.1 Voordeel openbare verlichting (loon en exploitatie) -65.281
2.1 Eenm. verschuiving budget naar taakveld 7.4 electr.rijden -25.000
2.1 Stelpost coalitieakkoord verkeer (loopt t.o.v. 2019 terug) -350.000
2.1 Budget onkruidbestrijding 22.785
2.2 Voordeel kap.lasten ivm lagere rente en wijz. BBV regels -150.043
2.4 Lagere kap.lasten ivm lagere rente en wijz. BBV regels -42.104
3.4 Eenm. verschuiving budget naar taakveld 3.3 electr.rijden -100.000
3.4 Verhoging budget jaarmarkt n.a.v. juni-brief 35.000
5.7 Hogere kapitaallasten ivm investeringen groen 20.085
5.7 Hogere kapitaallasten ivm investeringen spelen 33.714
5.7 Overhev. budget van taakveld verkeer&vervoer naar spelen 60.000
5.7 Hogere budgetten openbaar groen 66.490
5.7 Tijdelijk strand recreatieplas (eenmalig in 2019) -65.000
5.7 Hogere loonkosten toerisme en openluchtrecreatie 46.952
7.5 Hogere loon- en exploitiekosten begraafplaatsen 73.711
Diversen (m.n. indexering 2,6%) 89.100
Totaal mutaties lasten -666.760
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een hogere baat)
0.63 Hogere baten parkeren -49.000
7.5 Hogere baten begraafplaatsen ivm tariefverhoging -16.612
7.2 Riolering (gesloten circuit) -187.388
7.3 Afval (gesloten circuit) -32.672
Diversen -2.648
Totaal mutaties baten -288.320
Totaal mutaties lasten en baten -955.080