Bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Beleidsuitgangspunten

Kadernota rechtmatigheid
Eind 2018 is de kadernota reserves uitgebracht door de commissie BBV. De gemeente is verplicht deze nota te volgen.
In deze nota staat het volgende over reserves.
Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve.

Voorheen was de hoofdregel dat de mutaties in de bestemmingsreserves tot maximaal het bedrag waarvoor de raad de autorisatie heeft gegeven, verwerkt mogen worden. Ongeacht of de besteding waarvoor het bedrag is vrijgegeven wel of niet is gedaan, moet de reservemutatie in de jaarrekening verwerkt worden, tenzij uit het besluit dat de raad genomen heeft, blijkt dat een lager bedrag is toegestaan.

Overigens kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi, bijvoorbeeld een overschot of tekort op de uitvoering van een specifiek onderwerp, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht.
Ook kan generiek voor een afwijkende oplossing van de kadernota worden gekozen.

Beleidsuitgangspunten Woerden
In aansluiting op bovengenoemde kadernota worden, conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, dekking kapitaallasten maatschappelijk nut, dekking kapitaallasten economisch nut, onderwijskansenbeleid, WW 3e jaar en inventaris zwembaden. Met ingang van 2022 gaat dit ook gelden voor de reserve Onderwijshuisvesting.

Algemene en Bestemmingsreserves
In deze paragraaf staat de door de raad vastgestelde beleid omtrent de algemene en bestemmingsreserve. Een algemene reserve is vrij aanwendbaar. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor door de raad bepaalde bestemmingen. Deze reserves hebben specifiek een bestedingsfunctie.

In de begroting zijn de volgende reserves opgenomen.

Algemene reserves

Algemene reserve
Doel: buffer voor calamiteiten, exploitatietekorten/incidentele uitgaven en neutraliseren negatieve reserves.
In de jaarschijf 2020 is een storting opgenomen van € 235.702, conform het raadsbesluit van 22 juni 2017 inzake de verkoop Carrossieweg 1, 17R.00430.
Een onttrekking is opgenomen van € 250.000 betreffende Het Nieuwe Werken. Raadsbesluit van 23 juni 2016, 16R.00252.

Algemene reserve grondbedrijf
Doel: onvoorziene risico’s in de grondexploitaties op te vangen. De reserve wordt gevoed door winsten uit exploitatiegebieden en verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht.

De gewenste omvang is in de nota “Vaste grond voor beleid” gesteld op 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen. Indien deze reserve de gewenste omvang heeft bereikt dan wordt het meerdere afgedragen aan de algemene dienst. De gewenste omvang van de (ARG) is in de nota Vaste grond voor beleid gesteld op 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen. Indien deze reserve de gewenste omvang heeft bereikt, kan besloten worden het meerdere af te dragen aan de algemene dienst.

Bestemmingsreserves
Groenfonds
Doel: financiering van fysieke maatregelen aan de groene ruimte zoals die voortkomen uit; incidentele groenplannen, landschap ontwikkelingsplan (LOP), projecten groenblauw omgevingsplan, realiseren van ecologische verbindingszones, natuurontwikkeling of ‘groene’ burgerinitiatieven zoals stadslandbouw.
Reserve wordt tevens gebruikt voor dekking van een structurele begrotingspost subsidiebijdrage “bijzondere bomen of boomgroepen”.
In 2020 wordt hiervoor € 8.047 onttrokken.

Toevoegingen aan de reserve kan plaatsvinden vanuit verkopen snippergroen en vanuit kostenverhaal.

Grote infrastructurele werken
In de begroting is in de jaren 2020 t/m 22 een storting opgenomen van resp. € 750.000, € 1.000.000 en € 1.000.000. Als het dekkingsplan wordt gehonoreerd, vervallen deze bedragen.

Infrastructurele werken
Doel: realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.
E vindt aan deze reserve een afdracht plaats bij particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen op basis van de WRO en de nota kostenverhaal, zoals vastgesteld door de raad.

Dekking kapitaallasten met economisch nut
Investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut mogen niet in 1x ten laste van een reserve worden gebracht. In voorkomende gevallen moet worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt
onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Onderwijskansenbeleid
Woerden ontvangt een rijksbijdrage. In het betreffende jaar niet bestede gelden worden toegevoegd aan deze reserve, zodat eventuele terugvorderingen hieruit kunnen worden betaald. Het saldo dient aan te sluiten met de SiSa.

Openbare ruimte (Ibor)
De reserve Ibor is bestemd voor investeringen in de openbare ruimte. Toevoegingen en/of stortingen vinden plaats op basis van een apart berekeningsmodel. Vanaf 1-1-2013 is de reserve gemaximaliseerd op € 530.000.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Organisatie ontwikkeling
In de begroting is een bedrag van € 2.800.000 beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Conform het raadsbesluit van 21 maart 2019 wordt in 2020 € 515.000 en in 2021 € 225.000 onttrokken ten behoeve van de uitvoering van 9 verbetervoorstellen, die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden.

WW 3e jaar
Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid. Met ingang van 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid er een aantal versoberingen in de WW rechten aangebracht. Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

In de CAR/UWO is hiervoor ter reparatie van deze achteruitgang van WW rechten een Reparatie-uitkering opgenomen. Om de reparatie-uitkering te bekostigen regelt artikel 10c:7 van de CAR/UWO de bevoegdheid aan de werkgever om een werknemerspremie te heffen voor de reparatie-uitkering. Deze premie wordt sinds 1 januari 2018 ingehouden op het salaris van de medewerkers en is specifiek bedoeld voor de betaling WW uitkeringen. De gemeente is eigen risicodrager voor de ontstane WW lasten.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om de reserve WW 3e jaar in te stellen.

Woerden 650 jaar stad
Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. In de begroting wordt gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd.
Hierdoor is per 1-1-2023 € 90.000 beschikbaar.


Gebiedsfonds Middelland
Het gebiedsfonds wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen. Deze reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage/subsidie door provincie en rijk. Vervolgens worden o.a. de uitgangspunten op het gebied van kosten en opbrengsten gedeeld, wordt stilgestaan bij een tweetal scenario’s en worden tenslotte de kanttekeningen en risico’s gedeeld.

Onderhoud Onderwijshuisvesting
Met ingang van 2023 is deze reserve van toepassing. Bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is besloten de betreffende vrijvallende kapitaallasten vanaf 2023 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. Met ingang van 2022 wordt jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting. Voor zover dit bedrag niet wordt uitgegeven wordt dit toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Voorzieningen
Woerden kent drie voorzieningen, nl. voorziening Afvalstoffenheffing, voorziening Riolering en een voorziening Pensioen (oud)wethouders.

De voorzieningen Afvalstoffenheffing en Riolering zijn voorzieningen ter egalisering van kosten.
De voorziening Pensioen (oud)wethouders is een voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s.

Pensioen (oud)wethouders
Bedragen worden uit deze voorziening onttrokken als de betreffende personen de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Tevens worden ontvangen overhevelingsbedragen toegevoegd en worden toekomstige pensioenaanspraken verwerkt.

afvalstoffenheffing
Doel : gelijkmatige heffing afvalstoffen d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op de reiniging/afvalstoffen.

Riolering
Doel: gelijkmatige heffing rioolrechten d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op het begrotingsonderdeel riolering.

Rentepercentages
Het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden (de zgn. omslagrente) bedraagt 2. Het rentepercentage Grondexploitatie bedraagt 1,53.

Rentetoerekening:
Aan de volgende reserves wordt direct rente toegevoegd. Dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut. Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves.
Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves, zie ook notitie Financiële Sturing.

OVERZICHT VAN RESERVES Raadsbesluiten t/m juni 2019 begroting 2020 begroting 2021
saldo 1-1-2019 vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam reserve op grond van ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
jaarrekening 2018 bijboeking ringen 31-12-2019 bijboeking ringen 31-12-2020 bijboeking ringen 31-12-2021
excl. resultaatbest van rente 2019 incl. Jaarrek. 2018 2019 van rente van rente
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Organisatieontwikkeling 0 2.800.000 764.000 2.036.000 515.000 1.521.000 225.000 1.296.000
Werkloosheidswet 3e jaar 0 36.821 36.821 36.821 36.821
Subtotaal 0 0 2.836.821 764.000 2.072.821 0 0 515.000 1.557.821 0 0 225.000 1.332.821
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
kapitaallasten maatschappelijk nut 16.877.703 353.472 3.402.782 1.012.180 19.621.777 392.436 859.822 19.154.391 383.088 832.074 18.705.404
Groenfonds 630.786 7.843 622.943 8.047 614.896 8.047 606.849
Infrastructurele werken 27.900 558.000 585.900 585.900 585.900
Grote infrastructurele werken 2.131.716 2.131.716 750.000 2.881.716 1.000.000 3.881.716
Openbare ruimte Ibor 265.986 265.986 265.986 265.986
Subtotaal 19.934.091 353.472 3.960.782 1.020.023 23.228.322 392.436 750.000 867.869 23.502.889 383.088 1.000.000 840.121 24.045.856
3. Sociaal Domein
Sociaal Domein 4.912.798 4.912.798 0 0 0
Subtotaal 4.912.798 0 0 4.912.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Woerden 650 jaar stad 15.000 24.167 39.167 24.167 63.334 24.167 87.501
Subtotaal 15.000 0 24.167 0 39.167 0 24.167 0 63.334 0 24.167 0 87.501
5. Sport en Onderwijs
Onderwijskansenbeleid 37.974 37.974 37.974 37.974
Onderwijshuisvesting
Inventaris zwembaden 303.722 303.722 303.722 303.722
Subtotaal 341.696 0 0 0 341.696 0 0 0 341.696 0 0 0 341.696
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 0 500.000 500.000 500.000 500.000
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.401.119 232.916 2.634.035 670.381 1.963.654 527.608 2.491.262
Subtotaal 2.401.119 0 732.916 0 3.134.035 0 0 670.381 2.463.654 0 527.608 0 2.991.262
7. Algemene inkomsten
Algemene reserve 27.336.310 5.141.635 7.187.238 25.290.707 235.702 250.000 25.276.409 242.773 100.000 25.419.182
Algemene reserve grondbedrijf 6.239.890 2.302.207 4.727.885 3.814.212 3.814.212 3.814.212
Dekking kapitaallasten economisch nut 7.112.281 112.970 531.420 6.693.831 133.877 348.738 6.478.970 129.579 379.692 6.228.857
Subtotaal 40.688.481 112.970 7.443.842 12.446.543 35.798.750 133.877 235.702 598.738 35.569.591 129.579 242.773 479.692 35.462.251
Totaal reserves 68.293.185 466.442 14.998.528 19.143.364 64.614.791 526.312 1.009.869 2.651.988 63.498.984 512.667 1.794.548 1.544.813 64.261.386
OVERZICHT VAN RESERVES begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam reserve ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
bijboeking ringen 31-12-2022 bijboeking ringen 31-12-2023 bijboeking ringen 31-12-2024
van rente van rente van rente
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Organisatieontwikkeling 1.296.000 1.296.000 1.296.000
Werkloosheidswet 3e jaar 36.821 36.821 36.821
Subtotaal 0 0 0 1.332.821 0 0 0 1.332.821 0 0 0 1.332.821
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
kapitaallasten maatschappelijk nut 374.108 0 854.963 18.224.549 364.491 0 1.173.174 17.415.866 348.317 1.156.187 16.607.997
Groenfonds 8.047 598.802 8.047 590.755 8.047 582.708
Infrastructurele werken 585.900 585.900 585.900
Grote infrastructurele werken 1.000.000 4.881.716 4.881.716 4.881.716
Openbare ruimte Ibor 265.986 265.986 265.986
Subtotaal 374.108 1.000.000 863.010 24.556.954 364.491 0 1.181.221 23.740.224 348.317 0 1.164.234 22.924.307
3. Sociaal Domein
Sociaal Domein 0 0 0
Subtotaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Woerden 650 jaar stad 2.500 90.001 90.001 90.001
Subtotaal 0 2.500 0 90.001 0 0 0 90.001 0 0 0 90.001
5. Sport en Onderwijs
Onderwijskansenbeleid 37.974 37.974 37.974
Onderwijshuisvesting 0 54.460 54.460 55.554 110.014
Inventaris zwembaden 303.722 303.722 303.722
Subtotaal 0 0 0 341.696 0 54.460 0 396.156 0 55.554 0 451.710
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 500.000 500.000 500.000
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.309.798 1.181.464 153.615 1.335.079 1.335.079
Subtotaal 0 0 1.309.798 1.681.464 0 153.615 0 1.835.079 0 0 0 1.835.079
7. Algemene inkomsten
Algemene reserve 250.056 25.669.238 257.557 25.926.795 265.284 0 26.192.079
Algemene reserve grondbedrijf 3.814.212 3.814.212 3.814.212
Dekking kapitaallasten economisch nut 124.577 376.823 5.976.611 119.532 373.955 5.722.189 114.444 371.087 5.465.545
Subtotaal 124.577 250.056 376.823 35.460.061 119.532 257.557 373.955 35.463.195 114.444 265.284 371.087 35.471.836
Totaal reserves 498.685 1.252.556 2.549.631 63.462.996 484.023 465.632 1.555.176 62.857.476 462.761 320.838 1.535.321 62.105.754
OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN
saldo 1-1-2019 vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam voorziening op grond van ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
jaarrekening 2018 bijboeking ringen 31-12-2019 bijboeking ringen 31-12-2020 bijboeking ringen 31-12-2021
excl. resultaatbest van rente 2019 incl. Jaarrek. 2018 2019 van rente van rente
Voorzieningen
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Pensioen (oud)wethouders 3.538.957 72.260 170.095 3.441.122 72.260 150.088 3.363.294 72.260 150.088 3.285.466
Subtotaal 3.538.957 0 72.260 170.095 3.441.122 0 72.260 150.088 3.363.294 0 72.260 150.088 3.285.466
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Afvalstoffen 1.355.761 383.022 972.739 287.660 685.079 178.305 506.774
Riolering 2.632.864 42.286 2.590.578 13.641 2.576.937 84.228 2.492.709
Subtotaal 3.988.625 0 0 425.308 3.563.317 0 0 301.301 3.262.016 0 0 262.533 2.999.483
Totaal voorzieningen 7.527.582 0 72.260 595.403 7.004.439 0 72.260 451.389 6.625.310 0 72.260 412.621 6.284.949
Verliesvoorziening
Defensie-eiland 16.859.243 16.859.243 16.859.243 0 0
TOTAAL rubriek E 16.859.243 0 0 0 16.859.243 0 0 16.859.243 0 0 0 0 0
GENERAAL-TOTAAL 92.680.009 466.442 15.070.788 19.738.767 88.478.472 526.312 1.082.129 19.962.620 70.124.294 512.667 1.866.808 1.957.434 70.546.335
OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN
vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam voorziening ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
bijboeking ringen 31-12-2022 bijboeking ringen 31-12-2023 bijboeking ringen 31-12-2024
van rente van rente van rente
Voorzieningen
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Pensioen (oud)wethouders 72.260 150.088 3.207.638 72.260 150.088 3.129.810 72.260 150.088 3.051.982
Subtotaal 0 72.260 150.088 3.207.638 0 72.260 150.088 3.129.810 0 72.260 150.088 3.051.982
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Afvalstoffen 23.248 530.022 22.838 552.860 984 551.875
Riolering 28.615 2.464.094 107.505 2.571.599 199.071 2.770.670
Subtotaal 0 23.248 28.615 2.994.116 0 130.343 0 3.124.459 0 199.071 984 3.322.546
Totaal voorzieningen 0 95.508 178.703 6.201.754 0 202.603 150.088 6.254.269 0 271.331 151.072 6.374.527
Verliesvoorziening
Defensie-eiland 0 0 0
TOTAAL rubriek E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAAL-TOTAAL 498.685 1.348.064 2.728.334 69.664.750 484.023 668.235 1.705.264 69.111.744 462.761 592.169 1.686.393 68.480.281