Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021 - 2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021-2024
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemene beschouwingen en financiële beschouwingen
    1. Blz. 7 1. Inleiding
     1. Blz. 8 1. Inleiding
    2. Blz. 9 2. Financiën/financiële beschouwingen
     1. Blz. 10 2. Financiën/ financiële beschouwingen
     2. Blz. 11 Het meerjarig begrotingssaldo 2021-2024 ziet er als volgt uit
     3. Blz. 12 Schuldquote
   3. Blz. 13 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 14 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 15 Omschrijving
    3. Blz. 16 Ambities bestuur, dienstverlening en openbare orde en veiligheid
    4. Blz. 17 Actuele ontwikkelingen
    5. Blz. 18 Opgave: Een professionele organisatie
     1. Blz. 19 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 20 Resultaat
      1. Blz. 21 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.
       1. Blz. 22 1.1.1.1 Herontwerp bestaande websites.
       2. Blz. 23 1.1.1.2 Aanschaf gebruiksvriendelijke formulierengenerator met meetbare formulieren.
       3. Blz. 24 1.1.1.3 Beleggen van formulierenbeheer in de organisatie.
       4. Blz. 25 1.1.1.4 Ontwikkelen mijn omgeving (inwonercloud) + beheer beleggen in de organisatie.
      2. Blz. 26 1.1.2 Eind 2021 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale
       1. Blz. 27 1.1.2.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele ICT-omgeving.
      3. Blz. 28 1.1.3 Eind 2021 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.
       1. Blz. 29 1.1.3.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging.
      4. Blz. 30 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
       1. Blz. 31 1.1.4.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan.
    6. Blz. 32 Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden
     1. Blz. 33 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 34 Resultaat
      1. Blz. 35 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.
       1. Blz. 36 1.2.1.1 Aanpassen Bibob-beleid
       2. Blz. 37 1.2.1.2 Opleiden en trainen van collega's en ondernemers op het gebied van bewustwording.
       3. Blz. 38 1.2.1.3 Actualiseren bevoegdheden burgemeester (APV, beleidsregels, etc.)
       4. Blz. 39 1.2.1.4 Verbeteren informatiepositie gemeente betreffende ondermijnende activiteiten
      2. Blz. 40 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.
       1. Blz. 41 1.3.1.1 Ieder kwartaal voortgangs-gesprekken met Buurtwerk
       2. Blz. 42 1.3.1.2 Ieder half jaar voortgangs-rapportage door Buurtwerk
       3. Blz. 43 1.3.1.3 Planning activiteiten o.b.v. jaarlijks uitvoeringsprogramma
       4. Blz. 44 1.3.1.4 Maandelijkse JOR-overleggen
       5. Blz. 45 1.3.1.5 Periodiek de wijk in gaan
       6. Blz. 46 1.3.1.6 Jongeren die activiteiten organiseren voor jongeren
      3. Blz. 47 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.
       1. Blz. 48 1.4.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen.
       2. Blz. 49 1.4.1.2 Monitoring en coördinatie van acties op de leefgebieden van de ketenpartners
       3. Blz. 50 1.4.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA-cliënten en familie
       4. Blz. 51 1.4.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA-trajecten
      4. Blz. 52 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.
       1. Blz. 53 1.5.1.1 Structureel contact met ketenpartners ten behoeve van de geregistreerde criminaliteitscijfers
       2. Blz. 54 1.5.1.1 Behoud van relevante kennis en expertise
       3. Blz. 55 1.5.1.1 Aandacht voor Meld Misdaad Anoniem.
       4. Blz. 56 1.5.1.1 Boa bij wijkplatformbijeenkomsten
       5. Blz. 57 1.5.1.1 Burgernet
      5. Blz. 58 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.
       1. Blz. 59 1.6.1.1 Structureel bestuurlijk overleg m.b.t. casussen van dienst
       2. Blz. 60 1.6.1.2 Dedicated werkgroep oprichten
       3. Blz. 61 1.6.1.3 Intern meldpunt oprichten voor snelle multidisciplinaire slagkracht
    7. Blz. 62 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden
     1. Blz. 63 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 64 Resultaat
      1. Blz. 65 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.
       1. Blz. 66 1.7.1.1 Uitvoering van de regiodeal bodemdaling Groene Hart in AGW verband, samen met de Provincie Utrecht, de Provincie Zuid Holland, waterschappen de Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Krimpenerwaard.
       2. Blz. 67 1.7.1.2 Uitvoering van het bestuursakkoord AGW met de provincie Zuid-Holland, waarin acht projecten voor de versterking van de (recreatieve) economie zijn opgenomen.
      2. Blz. 68 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.
       1. Blz. 69 1.8.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels 'gezonde woon-en-leefomgeving', 'duurzame bereikbaarheid', 'klimaatneutrale regio', 'economische positionering', 'gezonde en inclusieve regio'.
    8. Blz. 70 Specificatie taakvelden
    9. Blz. 71 Verschillenanalyse 2020 - 2021
   4. Blz. 72 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 73 Tabel portefeuillenhouders
    2. Blz. 74 Omschrijving
    3. Blz. 75 Ambities fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    4. Blz. 76 Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar
     1. Blz. 77 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 78 Resultaat
      1. Blz. 79 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken
       1. Blz. 80 2.1.1.1. Onderzoek naar toegankelijke binnenstad voor fietsers gecombineerd met doorgaand autoverkeer weren uit het centrum
       2. Blz. 81 2.1.1.2. Opstellen beleidsstukken en uitvoeren onderzoeken conform strategienota verkeersvisie.
       3. Blz. 82 2.1.1.3. Meerjaren Verkeersmaatregelenplan 2030 vormt input voor Kadernota 2022.
       4. Blz. 83 2.1.1.4 In overleg en met subsidie van de provincie een begin maken met het fietspad langs de omgelegde Steinhagenseweg en deze via Veldwijk, Breeveld en Harmelen aansluiten op het Utrechtse deel.
      2. Blz. 84 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.
       1. Blz. 85 2.2.1.1. Het doorlopen van alle (ruimtelijke, juridische en financiële) procedures die nodig zijn om te starten met de realisatie van de brug over Oude Rijn
      3. Blz. 86 2.2.3 In 2021 verder uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West
       1. Blz. 87 2.2.1.2 De werkzaamheden aan de Boerendijk en kruispunt Boerendijk - Hoge Rijndijk worden afgerond
      4. Blz. 88 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets
       1. Blz. 89 2.3.1.1 In overleg met RO om omlegging Steinhagenseweg conform resultaat uit te voeren (is onderdeel van de ontwikkeling Snellerpoort)
      5. Blz. 90 2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed
       1. Blz. 91 2.4.1.1 Bestemmingsplanprocedure afrondden, ontwerp uitwerken start aanbesteding
    5. Blz. 92 Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden
     1. Blz. 93 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 94 Resultaat
      1. Blz. 95 2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.
       1. Blz. 96 2.5.1.1 Periodiek wordt in een steekproef de integrale beeldkwaliteit vastgesteld en vanaf eind 2021 jaarlijks gerapporteerd aan de raad.
      2. Blz. 97 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.
       1. Blz. 98 2.5.2.1 Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te geven worden in 2021 voorgelegd aan de raad.
       2. Blz. 99 2.5.2.2 Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad (vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na vaststelling kan uitvoeringsplan sanering openbare verlichting worden opgesteld.
       3. Blz. 100 2.5.2.3 Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2021 aangeboden aan de raad.
       4. Blz. 101 2.5.2.4 Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2021 voorgelegd aan de raad.
       5. Blz. 102 2.5.2.5 De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het gebied van uitstraling, deze worden in de eerste helft van 2021 met de markt verkent en in 2021 aangeboden aan de raad.
      3. Blz. 103 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
       1. Blz. 104 2.5.3.1 Borgen van klimaatbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       2. Blz. 105 2.5.3.2 Borgen van bodemdalingsbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       3. Blz. 106 2.5.3.3 Uitvoeren van projecten regiodeal bodemdaling.
      4. Blz. 107 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
       1. Blz. 108 2.5.3.4 Aanhaken bij regionale samenwerking om gemeente overstroming robuust te krijgen.
       2. Blz. 109 2.5.3.5 Communiceren om bewustzijn te vergroten om met de samenleving particulier terrein bodemdalings- en klimaatbestendig te maken.
    6. Blz. 110 Eigen indicatoren
    7. Blz. 111 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 112 Verschillenanalyse 2020 - 2021
   5. Blz. 113 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 114 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 115 Omschrijving
    3. Blz. 116 Ambities Sociaal Domein
    4. Blz. 117 Actuele ontwikkeling
    5. Blz. 118 Opgave
     1. Blz. 119 Inleiding
     2. Blz. 120 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 121 Resultaat
      1. Blz. 122 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.
       1. Blz. 123 3.1.1.1 We starten in 2021 met de voorbereidingen van de implementatie van begeleiding bij de teams van WoerdenWijzer. Uiterlijk per 1-1-2022 biedt WoerdenWijzer ook begeleiding.
       2. Blz. 124 3.1.1.2 Over de implementatie en borging van begeleiding in WoerdenWijzer per 1-1-2022 zijn afspraken gemaakt met de organisaties die deze functies op dit moment bieden m.b.t. een warme overdracht van cliënten.
       3. Blz. 125 3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties.
       4. Blz. 126 3.1.1.4 We passen de verordeningen en beleidsregels Jeugd en Wmo aan zodat ook vanuit dit wettelijke kader nog meer gestuurd wordt op instroom, doorstroom en uitstroom.
       5. Blz. 127 3.1.1.5 We verschuiven op onderdelen middelen van maatwerk (individueel op beschikking) naar voorliggend (collectieve voorzieningen zonder beschikking), waardoor we kunnen investeren in voorliggende voorzieningen en dit een alternatief biedt voor maa
      2. Blz. 128 3.1.2 De kosten voor het Sociaal Domein bewegen binnen een bandbreedte van maximaal 5% ten opzichte van de begroting.
       1. Blz. 129 3.1.2.1 De medewerkers van WoerdenWijzer worden door inzet van intervisie, analyse duurste trajecten en caseloadbesprekingen (op inhoud, proces en financiën) bewuster gemaakt van de meest efficiënte inzet van (informele) ondersteuning.
      3. Blz. 130 3.1.3 De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).
       1. Blz. 131 3.1.3.1 In 2021 maken we vanuit het project Inkoop afspraken over een lokale intensievere samenwerking tussen Woerden Wijzer, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen over betere doorstroom en uitstroom van geïndiceerde voorzieningen.
       2. Blz. 132 3.1.3.2 In 2021 leidt het project Inkoop tot betere contractafspraken over samenwerking met zorgaanbieders.
       3. Blz. 133 3.1.3.3 In 2021 biedt Woerden Wijzer ondersteuning en begeleiding dichtbij de inwoners in de wijk. Daarnaast werkt Woerden Wijzer voor jongeren meer samen met scholen en huisartsen.
      4. Blz. 134 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd
       1. Blz. 135 3.2.1.1 We monitoren het effect van de invoering van het casemanagement financieel en inhoudelijk en sturen op de instroom, uitstroom en doorstroom (minder, lichter en korter). Het uitgangspunt daarbij blijft het bieden van ondersteuning op maat.
      5. Blz. 136 3.2.2 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).
       1. Blz. 137 3.2.2.1 Inwoners worden door de buurtverbinders door algemene voorzieningen geactiveerd en ondersteund om mee te doen en zo hun sociale netwerk te versterken.
      6. Blz. 138 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.
       1. Blz. 139 3.3.1.1 Gebaseerd op de maatschappelijke agenda samen met gesubsidieerde organisaties (nieuwe) meerjarige afspraken maken met deze partijen over de benodigde dienstverlening en bijbehorende middelen (nieuwe subsidieafspraken).
       2. Blz. 140 3.3.1.2 Hart voor Woerden zet samen met de diverse organisaties in het veld in op het versterken van de onderlinge themagerichte samenwerking.
       3. Blz. 141 3.3.1.3 Een concreet thema voor 2021 betreft het worden van een dementievriendelijke gemeente.
       4. Blz. 142 3.3.1.4 Gemeente Woerden maakt afspraken met de maatschappelijke partners in het brede sociaal domein
      7. Blz. 143 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)
       1. Blz. 144 3.4.1.1 De buurtverbinders zijn actief in de wijken Schilderskwartier, Centrum (Bibliotheek), Molenvliet en het dorp Harmelen. We monitoren de effecten met een kwalitatief onderzoek (Storytelling).
       2. Blz. 145 3.4.1.2 We verkennen in welke vierde wijk we de inzet van de buurtverbinders voortzetten en maken een keuze in Q4 - 2021. Afhankelijk van de mogelijkheden en situatie in de gekozen wijk, vervolgen we de inzet in 2022 of kiezen we een nieuwe wijk.
      8. Blz. 146 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)
       1. Blz. 147 3.5.1.1 Buurtverbinders activeren inwoners en ondersteunen sociale inwonersactiviteiten (laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen) zowel in de wijk als in de ‘Huizen van'.
       2. Blz. 148 3.5.1.2 Hart van Woerden traint de vrijwilligersorganisaties in het werven en het omgaan met vrijwilligers.
       3. Blz. 149 3.5.1.3 De buurtverbinders zetten in op de bestaande vrijwilligersgroepen van Zegveld (Milandhof), Kamerik (de Cope) en Woerden (bijv. in Brediushonk, Willemshoeve, de Wiek).
      9. Blz. 150 3.6.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.
       1. Blz. 151 3.6.1.1 Het 'Huis van...' is de centrale plek voor ontmoeting: een plek voor laagdrempelige, structurele en prettige ontmoetingen en passende activiteiten; hiermee is een onmisbaar onderdeel van de sociale basis in de wijk op orde.
       2. Blz. 152 3.6.1.2 Inzet van Buurtverbinders op de lokale netwerken in de wijk. Zowel netwerken tussen inwoners als tussen en met maatschappelijke organisaties met als doel ontmoeten, verbinden en samendoen.
       3. Blz. 153 3.6.1.3 Zorgdragen voor aansluiting van buurtverbinders op het sociaal team zodat afschaling van zorg mogelijk wordt gemaakt door de inzet van buurtbewoners.
       4. Blz. 154 3.6.1.4 Zorgdragen voor een nauwe aansluiting op de wijkambtenaar en het gebiedsgericht werken door regelmatige afstemming, doorverwijzing en wanneer nuttig gezamenlijk oppakken van inwonersvragen.
       5. Blz. 155 3.6.1.5 Buurtverbinders ondersteunen de programmaraden en exploitatiestichtingen
       6. Blz. 156 3.6.1.6 Het concept Sociaal Werken in de Wijk wordt verder ontwikkeld
      10. Blz. 157 3.7.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.
       1. Blz. 158 3.7.1.1 Actieve inbreng programma 6 met betrekking tot zowel voldoende nieuwe woningen als zorg.
      11. Blz. 159 3.8.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.
       1. Blz. 160 3.8.1.1 Uitvoeren lokaal plan van aanpak waarin de onderdelen uit de Regionale Koers MOBW U16 aan bod komen en lokaal verder zijn uitgewerkt
       2. Blz. 161 3.8.1.2 Uitvoeren van het regionaal plan van aanpak en het daaruit voortvloeiende lokale uitvoerings plan waarin aandacht is voor:
       3. Blz. 162 3.8.1.3 Met de regio verschillende ontwikkelingen (lokaal - regionaal) beter op elkaar afstemmen. Zicht op de doelgroep, behoeften aantallen en volume (data) zijn belangrijke gegevens om tot de juiste keuzes te komen.
      12. Blz. 163 3.9.1 Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.
       1. Blz. 164 3.9.1.1 We stellen in overleg met maatschappelijke partners een uitvoeringsplan op en bieden deze uiterlijk in Q3 ter vaststelling aan de gemeenteraad.
      13. Blz. 165 3.9.2 Het vastgestelde plan is eind 2021 geïmplementeerd.
       1. Blz. 166 3.9.2.1 We stellen vast welke informatie over de effectiviteit van de werkwijze nodig is en rapporteren daarover conform de gemaakte afspraken in het plan zodra de werkwijze gestart is.
      14. Blz. 167 3.10.1 Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad.
       1. Blz. 168 3.10.1.1 We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 aan ter vaststelling aan de raad.
      15. Blz. 169 3.10.2 Het vastgestelde plan is in 2021 geïmplementeerd.
       1. Blz. 170 3.10.2.1 We monitoren de resultaten van de implementatie van de aangepaste aanpak op het armoedebeleid en passen als gevolg daarvan indien nodig onze inspanningen aan. Dit start nadat de implementatie is gestart.
      16. Blz. 171 3.11.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.
       1. Blz. 172 3.11.1.1 Samen met de belangrijkste partners richten we het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten.
      17. Blz. 173 3.12.1 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.
       1. Blz. 174 3.12.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratiebureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.
       2. Blz. 175 3.12.1.2 Voor de jongeren van 16 t/m 29 jaar die Mbo op niveau 1-4 volgen is extra begeleiding nodig. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is zullen geïntegreerde trajecten ingekocht worden bij het ROC.
      18. Blz. 176 3.12.2 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.
       1. Blz. 177 3.12.2.1 We bieden empowerment-trainingen aan die de kloof tussen hun eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint.
      19. Blz. 178 3.13.1 Alle 24 statushouders uit de Stadpoort beschikken vóór 1 januari 2022 over zelfstandige woonruimte.
       1. Blz. 179 3.13.1.1 Groen West zorgt in 2021 voor een geleidelijke uitstroom van de statushouders van de Stadspoort naar zelfstandige woonruimte. Deze uitstroom is in overleg met de gemeente en is in 2020 reeds gestart.
      20. Blz. 180 3.14.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.
       1. Blz. 181 3.14.1.1 We onderzoeken wat huisartsen nodig hebben om de juiste zorg voor deze specifieke groep te verlenen en faciliteren dit maximaal 2 jaar.
    6. Blz. 182 Eigen indicatoren
    7. Blz. 183 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 184 Verschillenanalyse 2020 - 2021
   6. Blz. 185 Programma 4. Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 186 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 187 Omschrijving
    3. Blz. 188 Ambities cultuur, economie en milieu
    4. Blz. 189 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 190 Opgave: Energietransitie
     1. Blz. 191 Inleiding
     2. Blz. 192 Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?
     3. Blz. 193 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 194 Resultaat
      1. Blz. 195 4.5.1 In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief.
       1. Blz. 196 4.5.1.1 Het uitwerken/uitvoeren maken van projecten om inwoners te stimuleren
      2. Blz. 197 4.6.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.
       1. Blz. 198 4.6.1.1. Wij werken in de regio U16 samen aan een regionale energiestrategie, dat na vaststelling in 16 raden, 4 algemene besturen waterschap en de provinciale staten naar het Rijk wordt gezonden.
      3. Blz. 199 4.6.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.
       1. Blz. 200 4.6.2.1 Wij stellen samen met de samenleving een afwegingskader op voor grootschalige duurzame energieopwekking binnen de landelijke kaders van het Klimaatakkoord, waaronder windenergie en zonne-energie.
      4. Blz. 201 4.6.3 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.
       1. Blz. 202 4.6.3.1 Wij werken samen met inwoners, ondernemers, woningcorporatie en maatschappelijke organisaties aan de Woerdense Warmtevisie, die tevens als input dient voor de omgevingsvisie. Daarnaast ondersteunen we VVE’s.
      5. Blz. 203 4.7.1 Onze eigen organisatie en ook het maatschappelijk vastgoed vervullen een voorbeeldfunctie in de energietransitie.
       1. Blz. 204 4.7.1.1. We coördineren en stimuleren de verduurzaming van de eigen organisatie, waarbij we gebruik maken van de CO2 prestatieladder. Daarnaast stimuleren we de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.
    6. Blz. 205 Opgave: Cultuur
     1. Blz. 206 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     2. Blz. 207 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 208 Resultaat
      1. Blz. 209 4.1.1 Theater werkt in alternatieve scenario’s, indien haalbaar met de TechnoHub.
       1. Blz. 210 4.1.1.1 Het Klooster en gemeente werken in gezamenlijkheid aan scenario’s voor alternatieve bedrijfsvoering in tijden van corona, bijv. met de TechnoHUB
      2. Blz. 211 4.2.1 Per 1-9-2021 is in een collegevoorstel vastgelegd hoe er ruimte gemaakt wordt binnen bestaande budgetten voor een makelaarsfunctie
       1. Blz. 212 4.2.1.1 Binnen bestaande kaders verkennen van de mogelijkheden om concreet vorm te geven aan een makelaarsfunctie
      3. Blz. 213 4.2.2 In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten
       1. Blz. 214 4.2.2.1 In samenwerking met Klooster, CPW en Woerden Marketing de mogelijkheden onderzoeken om tot één portaal voor alle culturele activiteiten te komen. (ontwikkelagenda, Vestingraad)
      4. Blz. 215 4.3.1 In een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst is de rol van de bibliotheek als verbinder geactualiseerd vanaf 2022.
       1. Blz. 216 4.3.1.1 Nader uitwerken rol en dienstverlening van de bibliotheek (inclusief taalhuis).
      5. Blz. 217 4.3.2 Bibliotheek is in overleg met onderwijspartners, in een nader te bepalen vorm, verbonden met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
       1. Blz. 218 4.3.2.1 In gesprek met onderwijspartners uit de LEA en de bibliotheek de samenwerking n.a.v. de kamerbrief ‘Leesoffensief’ bespreken
      6. Blz. 219 4.4.1 In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aan- passingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening
       1. Blz. 220 4.4.1.1 Gemeente en Stadsmuseum brengen maken een inventarisatie van noodzakelijke investeringen om in het huidige gebouw zo optimaal mogelijk activiteiten te kunnen ontplooien
    7. Blz. 221 Opgave: Erfgoed
     1. Blz. 222 Inleiding
     2. Blz. 223 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 224 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 225 Resultaat
      1. Blz. 226 4.8.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
       1. Blz. 227 4.8.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen.
      2. Blz. 228 4.8.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
       1. Blz. 229 4.8.2.1 Digitale publiekskaart om informatie over Cultuurhistorische waarden, monumenten en archeologische vindplaatsen binnen de gemeente voor een breder publiek te ontsluiten.
      3. Blz. 230 4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.
       1. Blz. 231 4.8.3.1 Activiteiten en middelen ontwikkelen om deze twee belangrijke verhalen te vertellen met (boven) lokale erfgoedpartners.
      4. Blz. 232 4.8.4. Toekomstbeeld Religieus erfgoed
       1. Blz. 233 4.8.4.1 Kerkenvisie en paspoort in gezamenlijkheid met kerken opstellen
    8. Blz. 234 Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme
     1. Blz. 235 Inleiding
     2. Blz. 236 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 237 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 238 Resultaat
      1. Blz. 239 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.
       1. Blz. 240 4.9.1.1 Gewenste herstructurerings-maatregelen ophalen middels werksessies met ondernemers, waarna een herinrichtingsplan, beeldkwaliteitsnotitie, financiële raming en planning wordt opgesteld
      2. Blz. 241 4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.
       1. Blz. 242 4.9.2.1 Verbeteren van de organisatiegraad van Barwoutswaarder. Samen met de partners van Barwoutswaarder en het OKW bekijken of de organisatiegraad van het bedrijventerrein te verbeteren is.
      3. Blz. 243 4.9.3 Continuering van de BIZ Honthorst
       1. Blz. 244 4.9.3.1 Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het continueren van de BIZ op bedrijventerrein Honthorst gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving.
      4. Blz. 245 4.10.1 Gemeentelijke overeenstemming over locaties nieuwe bedrijventerreinen.
       1. Blz. 246 4.10.1.1 Op basis van de beoordelingscriteria is een keuze voor een locatie gemaakt. Deze keuze wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan.
      5. Blz. 247 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).
       1. Blz. 248 4.11.1.1 Signaleringsfunctie en ophalen informatie economisch beleid door middel van o.a. bedrijfsbezoeken, regelmatig ook met collegeleden.
       2. Blz. 249 4.11.1.2 Toetsen bij het bedrijfsleven van de kwaliteit gemeentelijke dienstverlening en het economisch beleid.
      6. Blz. 250 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.
       1. Blz. 251 4.11.3.1 Gemeente en ondernemers-verenigingen (POVW) werken in thematische werkgroepen (o.a. arbeidsmarkt, ondernemersklimaat en duurzaamheid) samen aan acties voor het versterken van de lokale economie.
      7. Blz. 252 4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.
       1. Blz. 253 4.12.1.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de uitvoering van de projecten behorend bij het herijkte programma Woerden Werkt.
      8. Blz. 254 4.12.2 Actieve rol van gemeente, onderwijs en ondernemers in de operationele fase na realisatie van TechnoHub in Woerden
       1. Blz. 255 4.12.2.1 Faciliteren en borgen realisatiefase en operationele fase TechnoHub door het Woerdens Techniek Talent (WTT).
      9. Blz. 256 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden
       1. Blz. 257 4.13.1.1 Uitvoeren van de Ontwikkelagenda binnenstad samen met stakeholders binnenstad o.a. compact houden kernwinkelgebied.
       2. Blz. 258 4.13.1.2 Monitoring o.a. middels passantentellingen, waarbij de gegevens van 2020 en de ontwikkelingen in vergelijkbare gemeenten als maatstaf dienen.
      10. Blz. 259 4.13.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid
       1. Blz. 260 4.13.2.1 Actualiseren van het huidige standplaatsenbeleid
      11. Blz. 261 4.13.3 Gebiedsgericht werken; Continuering van de BIZ Stadshart
       1. Blz. 262 4.13.3.1 Vitale binnenstad, dorpscentra en wijkcentra via inzet accountmanagement Gebiedsgericht werken
       2. Blz. 263 4.13.3.2 Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het continueren van de BIZ Stadshart gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving.
      12. Blz. 264 4.14.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.
       1. Blz. 265 4.14.1.1 Het verlengen van de overeenkomst met Woerden Marketing en uitrollen merkenbeleid i.s.m. Stadshart Woerden. Onderzoek naar verdere samenwerking Kaaspakhuis en Woerden Marketing
       2. Blz. 266 4.14.1.2 Heroverweging inzet regionale marketing w.o. Utrecht Region, Groene Hart en Cheese Valley
       3. Blz. 267 4.14.1.3 Inzetten op regionale samenwerkingsverbanden om slagkracht te vergroten en meer bezoekers te trekken in de (post-)corona-periode.
      13. Blz. 268 4.15.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.
       1. Blz. 269 4.15.1.1 Evaluatie van de Koers voor recreatie & toerisme 2016-2022 en bijbehorend actieprogramma updaten i.s.m. Koersgroep Recreatie & Toerisme.
      14. Blz. 270 4.16.1 In samenwerking met relevante partners w.o. Comité van Aanbeveling uitvoering geven aan voorbereidingen.
       1. Blz. 271 4.16.1.1 Gezamenlijk met alle relevante partners een programma uitwerken voor het feestjaar. De voorbereidingen treffen voor het jubileumjaar in 2022.
    9. Blz. 272 Eigen indicatoren
    10. Blz. 273 Specificatie taakvelden
    11. Blz. 274 Verschillenanalyse 2020 - 2021
   7. Blz. 275 Programma 5. Onderwijs en sport
    1. Blz. 276 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 277 Omschrijving
    3. Blz. 278 Ambities onderwijs en sport
    4. Blz. 279 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 280 Opgaven
     1. Blz. 281 Inleiding
    6. Blz. 282 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 283 Verschillenanalyse 2020 - 2021
   8. Blz. 284 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 285 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 286 Omschrijving
    3. Blz. 287 Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    4. Blz. 288 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 289 Opgaven
     1. Blz. 290 Inleiding
     2. Blz. 291 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 292 Resultaat
      1. Blz. 293 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.
       1. Blz. 294 6.1.1.1 Ontwikkeling van woningbouwprojecten met behulp van het Actieprogramma Woningbouw.
      2. Blz. 295 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.
       1. Blz. 296 6.2.1.1. Ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding leggen tussen de projecten Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied
      3. Blz. 297 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.
       1. Blz. 298 6.2.2.1 Start bouw van 2 woningbouwprojecten.
      4. Blz. 299 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.
       1. Blz. 300 6.2.3.1 Voor het woongebied en de uitbreiding van het winkelcentrum worden begin 2021 twee separate bestemmingsplannen vastgesteld. Na vaststelling kunnen in 2021 marktpartijen geselecteerd worden voor de eerste fase van het woon- en winkelgebied.
      5. Blz. 301 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
       1. Blz. 302 6.3.1.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. Voorbereiding omgevingsplan, software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Communicatie en participatie met inwoners en stakeholders.
      6. Blz. 303 6.3.2 In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld.
       1. Blz. 304 6.3.2.1 Opstellen Omgevingsvisie Woerden die in afstemming met regionale processen (Lopikerwaard, U16 en Provincie) via participatie tot stand komt.
      7. Blz. 305 6.3.3 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.
       1. Blz. 306 6.3.3.1 Opschonen huidige systeem Ruimtelijke Plannen en aansluiten op het nieuwe systeem DSO. Vervolgens ‘vullen’ met vigerende verordeningen en bestemmingsplanregels en bruidsschatregels.
      8. Blz. 307 6.3.4 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
       1. Blz. 308 6.3.4.1 Software voor het DSO is aangekocht en gevuld met top-activiteiten vergunningen. Omgevingsplan is van rechtswege van kracht en raadpleegbaar.
    6. Blz. 309 Eigen indicatoren
    7. Blz. 310 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 311 Verschillenanalyse 2020 - 2021
   9. Blz. 312 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 313 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 314 Omschrijving
    3. Blz. 315 Maatschappelijk effect
    4. Blz. 316 Resultaat
     1. Blz. 317 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
      1. Blz. 318 7.1.1.1 Er wordt een begroting aangeboden die structureel/materieel meerjarig sluitend is
     2. Blz. 319 7.1.2 Stabiele vermogenspositie
      1. Blz. 320 7.1.2.1 De schuldquote in 2030 is 150%
      2. Blz. 321 7.1.2.2 Bij de Voorjaarsnota/Kadernota wordt een investeringsplanning aangeboden
      3. Blz. 322 7.1.2.3 Stabiel aflossingsschema en beperkt risicoprofiel, geen gebruik van aflossingsvrije leningen)
     3. Blz. 323 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
      1. Blz. 324 7.1.3.1 Robuust risicomanagement
      2. Blz. 325 7.1.3.2 Professionaliseren treasury rol
     4. Blz. 326 7.1.4
      1. Blz. 327 7.1.4.1 De bestuursopdracht realiseren
     5. Blz. 328 7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
      1. Blz. 329 7.1.5.1 Binnen drie weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld
     6. Blz. 330 7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
      1. Blz. 331 7.2.1.1 Instructies en voorlichting opstellers bewust voorstellen
      2. Blz. 332 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving
     7. Blz. 333 7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
      1. Blz. 334 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten
      2. Blz. 335 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders
     8. Blz. 336 7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
      1. Blz. 337 7.2.3.1 Format van raadsvoorstel en werkprocessen totstandkoming van voorstel hanteren
     9. Blz. 338 7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
      1. Blz. 339 7.2.4.1 De begroting 2022-2025 wordt met de nieuwe tool opgesteld
     10. Blz. 340 7.2.5 Actuele financiële kaders
      1. Blz. 341 7.2.5.1 Actualiseren van notitie Financiële Sturing
     11. Blz. 342 7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
      1. Blz. 343 7.2.6.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering
    5. Blz. 344 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 345 Verschillenanalyse 2020 - 2021
  3. Blz. 346 Paragrafen
   1. Blz. 347 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 348 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 349 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 350 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 351 Lokale lastendruk
    5. Blz. 352 A. Belastingen
    6. Blz. 353 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 354 C. Rechten
    8. Blz. 355 4. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 356 Paragraaf 2 Verbonden partijen
    1. Blz. 357 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 358 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 359 3. Verbonden partijen per programma
    4. Blz. 360 Gemeenschappelijke regelingen
    5. Blz. 361 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
    6. Blz. 362 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
    7. Blz. 363 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
    8. Blz. 364 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
    9. Blz. 365 Ferm Werk
    10. Blz. 366 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
    11. Blz. 367 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    12. Blz. 368 U10 netwerksamenwerking
    13. Blz. 369 Vennootschappen en coöperaties
    14. Blz. 370 Coöperatie Parkeerservice U/A. Amersfoort
    15. Blz. 371 BNG Bank N.V. (BNG)
    16. Blz. 372 Vitens
    17. Blz. 373 Stichtingen en verenigingen
    18. Blz. 374 Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
   3. Blz. 375 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 376 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 377 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 378 3. Beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 379 4. Risico’s
    5. Blz. 380 5. Niet kwantificeerbare risico’s
    6. Blz. 381 6. Weerstandsvermogen
    7. Blz. 382 7. Kengetallen
   4. Blz. 383 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 384 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 385 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht
    3. Blz. 386 3. Rechtmatigheid
    4. Blz. 387 4. Indicatoren personeel en overhead
    5. Blz. 388 Overzicht Overhead
    6. Blz. 389 Verschillenanalyse op hoofdlijnen
   5. Blz. 390 Paragraaf 5 De inwoner centraal in participatie en dienstverlening
    1. Blz. 391 Inleiding
   6. Blz. 392 Paragraaf 6 Financiering
    1. Blz. 393 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 394 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 395 3. Ontwikkelingen
    4. Blz. 396 4. Kasgeldlimiet
    5. Blz. 397 5. Renterisiconorm
    6. Blz. 398 6. Renteresultaat op treasury
    7. Blz. 399 7. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
    8. Blz. 400 8. Uitgangspunten
    9. Blz. 401 9. Verwachting voor 2021 en 2022
   7. Blz. 402 Paragraaf 7 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 403 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 404 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 405 3. Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp
    4. Blz. 406 Overzicht hoeveelheden IBOR
    5. Blz. 407 De belangrijkste aandachtpunten:
   8. Blz. 408 Paragraaf 8 Grondbeleid
    1. Blz. 409 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 410 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 411 3. Uitgangspunten voor grondexploitaties
    4. Blz. 412 4. Toelichting per exploitatiegebied
  4. Blz. 413 Bijlagen
   1. Blz. 414 Bijlage 1 Financiële begroting
    1. Blz. 415 Financiële begroting
    2. Blz. 416 Tabel
   2. Blz. 417 Bijlage 2 Investeringsplanning
    1. Blz. 418 Investeringsplanning
    2. Blz. 419 jaarschijf 2022
    3. Blz. 420 jaarschijf 2023
    4. Blz. 421 jaarschijf 2024
   3. Blz. 422 Bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 423 Reserves
    2. Blz. 424 bijlage 3 deel 1
    3. Blz. 425 bijlage 3 deel 2
    4. Blz. 426 bijlage 3 deel 3
    5. Blz. 427 bijlage 3 deel 4
   4. Blz. 428 Bijlage 4 Incidentele lasten en baten
    1. Blz. 429 Bijlage 4 incidentele baten en lasten
   5. Blz. 430 Bijlage 5 EMU-saldo
    1. Blz. 431 Bijlage 5 EMU-saldo
   6. Blz. 432 Bijlage 6 Balans
    1. Blz. 433 activa
    2. Blz. 434 passiva
   7. Blz. 435 Bijlage 7 Bijdrage gemeente Oudewater
    1. Blz. 436 Bijlage 7 bijdrage gemeente oudewater
  5. Inspanningen
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap