Programma 7. Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Arthur Bolderdijk Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de algemene baten van de gemeente.

0.5 Treasury Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB OZB woningen en niet woningen
0.64 Belasting overige Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering Algemene uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten Reserveringen / algemene stelposten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Inspanning 2021

7.1.4

Terug naar navigatie - 7.1.4

- in 2021 € 400.000 bezuinigen
- in 2022 € 900.000 bezuinigen
- vanaf 2023 € 1.500.000 bezuinigen, pas structurele uitgaven doen als bezuinigingen concreet zijn (inhoudelijk personeelszaken, hier financieel deel)

Inspanning 2021

WOZ-waarde woningen

Terug naar navigatie - WOZ-waarde woningen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2014 250 duizend euro 211 duizend euro
2015 244 duizend euro 206 duizend euro
2016 247 duizend euro 209 duizend euro
2017 257 duizend euro 216 duizend euro
2018 269 duizend euro 230 duizend euro
2019 284 duizend euro 270 duizend euro

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
0.5 Treasury Lasten € 1.771.298- € 1.925.532- € 23.192.998- € 1.899.682- € 1.924.580-
0.61 OZB woningen € 357.898 € 345.376 € 345.126 € 344.876 € 344.626
0.62 OZB niet-woningen € 127.670 € 116.066 € 115.991 € 113.136 € 112.141
0.64 Belastingen Overig € 93.946 € 95.494 € 95.494 € 95.494 € 95.494
0.8 Overige baten en lasten € 85.306 € 1.103.680 € 1.103.895 € 2.443.805 € 3.499.581
Lasten - Totaal € 1.106.478- € 264.916- € 21.532.492- € 1.097.629 € 2.127.262
0.5 Treasury Baten € 406.627- € 204.042- € 197.542- € 191.542- € 191.542-
0.61 OZB woningen € 7.634.169- € 8.437.050- € 8.858.902- € 9.301.847- € 9.766.939-
0.62 OZB niet-woningen € 4.538.687- € 4.981.401- € 5.230.471- € 5.491.994- € 5.766.594-
0.64 Belastingen Overig € 291.131- € 294.142- € 294.142- € 294.142- € 294.142-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 74.143.041- € 77.250.917- € 78.438.344- € 78.772.693- € 79.123.530-
3.4 Economische promotie € 92.340- € 93.817- € 93.817- € 93.817- € 93.817-
Baten - Totaal € 87.105.995- € 91.261.369- € 93.113.218- € 94.146.035- € 95.236.564-
7. Algemene inkomsten - Totaal € 88.212.473- € 91.526.285- € 114.645.710- € 93.048.406- € 93.109.302-

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.5 Meer rente doorberekend aan grondbedrijf -53773 voordeel
0.5 Meer rente doorberekend aan taakvelden -180663 voordeel
0.5 Afname rente voor langlopende geldleningen -100848 voordeel
0.5 Toename rente financiering 173668 nadeel
0.8 Er is in 2021 geen stelpost voor onder uitputting kapitaallasten opgenomen 50000 nadeel
0.8 Hogere stelpost areaaluitbreiding Algemene Uitkering 41307 nadeel
0.8 Stelpost loonstijging (zie Voorjaars-/Kadernota, nog geen CAO en stijging werkgeverslasten bekend, daarom reservering) 930000 nadeel
Diversen -18129 voordeel
Totaal mutaties lasten 841.562 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.5 Lagere dividend uitkering BNG 193535 nadeel
0.61 Hogere opbrengst OZB woningen 1,6% index plus areaal -190976 voordeel
0.61 Hogere opbrengst OZB woningen Strategische Heroriëntatie 8% -611905 voordeel
0.62 Hogere opbrengst OZB niet -woningen 1,6% index plus areaal -79619 voordeel
0.62 Hogere opbrengst OZB niet -woningen Strategische Heroriëntatie 8% -363095 voordeel
0.7 Hogere algemene uitkering -2864763 voordeel
0.7 Hogere integratie uitkering sociaal domein -243113 voordeel
Diversen 4562 nadeel
Totaal mutaties baten -4.155.374 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -3.313.812 voordeel