Bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Beleidsuitgangspunten

Kadernota rechtmatigheid
Eind 2018 is de kadernota reserves uitgebracht door de commissie BBV. De gemeente is verplicht deze nota te volgen.
In deze nota staat het volgende over reserves.
Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve.

Voorheen was de hoofdregel dat de mutaties in de bestemmingsreserves tot maximaal het bedrag waarvoor de raad de autorisatie heeft gegeven, verwerkt mogen worden. Ongeacht of de besteding waarvoor het bedrag is vrijgegeven wel of niet is gedaan, moet de reservemutatie in de jaarrekening verwerkt worden, tenzij uit het besluit dat de raad genomen heeft, blijkt dat een lager bedrag is toegestaan.

Overigens kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi, bijvoorbeeld een overschot of tekort op de uitvoering van een specifiek onderwerp, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht.
Ook kan generiek voor een afwijkende oplossing van de kadernota worden gekozen.

Beleidsuitgangspunten Woerden
In aansluiting op bovengenoemde kadernota worden, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, dekking kapitaallasten maatschappelijk nut, dekking kapitaallasten economisch nut, onderwijskansenbeleid, WW 3e jaar en inventaris zwembaden. Met ingang van 2022 geldt dit ook voor de reserve Onderwijshuisvesting.

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten begroting 2021 zijn raadsbesluiten t/m 30 april 2020 verwerkt.

Algemene en Bestemmingsreserves
In deze paragraaf staat de door de raad vastgestelde beleid over de algemene en bestemmingsreserve. Een algemene reserve is vrij aanwendbaar. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor door de raad bepaalde bestemmingen. Deze reserves hebben specifiek een bestedingsfunctie.

In de begroting zijn de volgende reserves opgenomen.

Algemene reserves

Algemene reserve
Doel: buffer voor calamiteiten, exploitatietekorten/incidentele uitgaven en neutraliseren negatieve reserves.

In de jaarschijf 2021 is een storting opgenomen van € 242.773, conform het raadsbesluit van 22 juni 2017 over de verkoop Carrossieweg 1, 17R.004.
In 2021 wordt een bedrag van 1.250.000 onttrokken, conform het dekkingsplan behorende bij de begroting 2020-2023. Ook wordt in 2021 100.000 onttrokken conform het raadsbesluit inzake HNW.

Algemene reserve grondbedrijf
Doel: onvoorziene risico’s in de grondexploitaties op te vangen. De reserve wordt gevoed door winsten uit exploitatiegebieden en verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht.

De gewenste omvang is in de nota “Vaste grond voor beleid” gesteld op 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen. Als deze reserve de gewenste omvang heeft bereikt dan wordt het meerdere afgedragen aan de algemene dienst. De gewenste omvang van de (ARG) is in de nota Vaste grond voor beleid gesteld op 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen. Als deze reserve de gewenste omvang heeft bereikt, kan besloten worden het meerdere af te dragen aan de algemene dienst.

Bestemmingsreserves

Groenfonds
Doel: financiering van fysieke maatregelen aan de groene ruimte zoals die voortkomen uit; incidentele groenplannen, landschap ontwikkelingsplan (LOP), projecten groenblauw omgevingsplan, realiseren van ecologische verbindingszones, natuurontwikkeling of ‘groene’ burgerinitiatieven zoals stadslandbouw.
Reserve wordt ook gebruikt voor dekking van een structurele begrotingspost subsidiebijdrage “bijzondere bomen of boomgroepen”.
In 2021 wordt hiervoor € 8.313 onttrokken.
Ook is bij vaststelling van de begroting 2020-2023 besloten om het Groenfonds vier jaar lang in te zetten voor dekking 1e jaar herplant bomen voor een jaarlijks bedrag van 65.000 euro voor de periode 2020-2023.

Toevoegingen aan de reserve kan plaatsvinden vanuit verkopen snippergroen en vanuit kostenverhaal.

Grote infrastructurele werken
Reserve heeft als deel dekking van grote infrastructurele werken.

Infrastructurele werken
Doel: realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.
E vindt aan deze reserve een afdracht plaats bij particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen op basis van de WRO en de nota kostenverhaal, zoals vastgesteld door de raad.

Dekking kapitaallasten met economisch nut
Investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt
onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Onderwijskansenbeleid
Woerden ontvangt een rijksbijdrage. In het betreffende jaar niet bestede gelden worden toegevoegd aan deze reserve, zodat eventuele terugvorderingen hieruit kunnen worden betaald. Het saldo dient aan te sluiten met de SiSa.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Organisatieontwikkeling
In het coalitieakkoord 2018-2022 is een bedrag van € 2.800.000 beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Conform het raadsbesluit van 21 maart 2019 wordt in 2020 € 515.000 en in 2021 € 225.000 onttrokken ten behoeve van de uitvoering van 9 verbetervoorstellen, die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd worden.

WW 3e jaar
Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid. Met ingang van 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid er een aantal versoberingen in de WW rechten aangebracht. Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

In de CAR/UWO is hiervoor ter reparatie van deze achteruitgang van WW rechten een Reparatie-uitkering opgenomen. Om de reparatie-uitkering te bekostigen regelt artikel 10c:7 van de CAR/UWO de bevoegdheid aan de werkgever om een werknemerspremie te heffen voor de reparatie-uitkering. Deze premie wordt sinds 1 januari 2018 ingehouden op het salaris van de medewerkers en is specifiek bedoeld voor de betaling WW uitkeringen. De gemeente is eigen risicodrager voor de ontstane WW lasten.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om de reserve WW 3e jaar in te stellen.

Woerden 650 jaar stad
Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. Op basis van het coalitieakkoord wordt gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd.
Hierdoor is per 1-1-2023 € 90.000 beschikbaar.

Gebiedsfonds Middelland
Het gebiedsfonds wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen. Deze reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage/subsidie door provincie en rijk. Vervolgens worden o.a. de uitgangspunten op het gebied van kosten en opbrengsten gedeeld, wordt stilgestaan bij een tweetal scenario’s en worden tenslotte de kanttekeningen en risico’s gedeeld.

Onderhoud Onderwijshuisvesting
Met ingang van 2022 is deze reserve van toepassing. Bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is besloten de betreffende vrijvallende kapitaallasten vanaf 2023 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. Met ingang van 2022 wordt jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting. Voor zover dit bedrag niet wordt uitgegeven wordt dit toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.
“Nieuwe” investeringen, welke vallen onder het genoemde raadsbesluit worden onttrokken aan de reserve. M.i.v. 2022 zijn dit de kapitaallasten van de Wilhelminaschool.

Voorzieningen
Woerden kent drie voorzieningen, nl. voorziening Afvalstoffenheffing, voorziening Riolering en een voorziening Pensioen (oud)wethouders.

De voorzieningen Afvalstoffenheffing en Riolering zijn voorzieningen ter egalisering van kosten.
De voorziening Pensioen (oud)wethouders is een voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s.

Pensioen (oud)wethouders
Bedragen worden uit deze voorziening onttrokken als de betreffende personen de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook worden ontvangen overhevelingsbedragen toegevoegd en worden toekomstige pensioenaanspraken verwerkt.

Afvalstoffenheffing
Doel: gelijkmatige heffing afvalstoffen d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op de reiniging/afvalstoffen.

Riolering
Doel: gelijkmatige heffing rioolrechten d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op het begrotingsonderdeel riolering.

Rentepercentages

Het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden (de zgn. omslagrente) bedraagt 2. Het rentepercentage Grondexploitatie bedraagt 1,35

Rentetoerekening:
Aan de volgende reserves wordt direct rente toegevoegd.

  • Dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
  • Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves.
Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves, zie ook notitie Financiële Sturing.

OVERZICHT VAN RESERVES Raadsbesluiten t/m 30 april 2020 begroting 2021 begroting 2022
saldo 1-1-2020 vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam reserve/voorziening op grond van ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
jaarrekening 2019 bijboeking ringen 31-12-2020 bijboeking ringen 31-12-2021 bijboeking ringen 31-12-2022
excl. resultaatbest van rente 2020 excl. Jaarrek. 2019 2020 van rente van rente
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Organisatieontwikkeling 2.370.677 1.809.676 561.001 225.000 336.001 336.001
Werkloosheidswet 3e jaar 76.927 76.927 76.927 76.927
Subtotaal 2.447.604 0 0 1.809.676 637.928 0 0 225.000 412.928 0 0 0 412.928
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
kapitaallasten maatschappelijk nut 20.356.721 392.436 650.000 859.822 20.539.335 410.787 815.279 20.134.843 402.697 809.371 19.728.169
Groenfonds 633.699 73.047 560.652 73.313 487.339 73.313 414.026
Infrastructurele werken 1.773.414 1.773.414 1.773.414 1.773.414
Grote infrastructurele werken 2.131.716 650.000 1.481.716 1.481.716 1.481.716
Openbare ruimte IBOR 265.986 265.986 0 0 0
Subtotaal 25.161.536 392.436 650.000 1.848.855 24.355.117 410.787 0 888.592 23.877.312 402.697 0 882.684 23.397.324
3. Sociaal Domein
4. Cultuur, economie en milieu
Woerden 650 jaar stad 39.167 24.167 63.334 24.167 87.501 2.500 90.001
Subtotaal 39.167 0 24.167 0 63.334 0 24.167 0 87.501 0 2.500 0 90.001
5. Sport en Onderwijs
Onderwijskansenbeleid 114.503 114.503 114.503 114.503
Onderwijshuisvesting 100.000 20.000 80.000
Inventaris zwembaden 309.253 309.253 309.253 309.253
Subtotaal 423.756 0 0 0 423.756 0 0 0 423.756 0 100.000 20.000 503.756
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 500.000 500.000 500.000 500.000
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.898.566 1.011.601 886.965 531.255 1.418.220 1.314.010 104.210
Subtotaal 2.398.566 0 0 1.011.601 1.386.965 0 531.255 0 1.918.220 0 0 1.314.010 604.210
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 24.647.719 235.702 2.896.245 21.987.176 242.773 1.350.000 20.879.949 250.056 700.000 20.430.005
Algemene reserve grondbedrijf 3.814.212 3.814.212 3.814.212 3.814.212
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.957.396 133.877 348.738 6.742.535 134.851 437.772 6.439.614 128.792 454.921 6.113.485
Subtotaal 35.419.327 133.877 235.702 3.244.983 32.543.923 134.851 242.773 1.787.772 31.133.775 128.792 250.056 1.154.921 30.357.702
Totaal reserves 65.889.955 526.313 909.869 7.915.115 59.411.022 545.637 798.195 2.901.364 57.853.491 531.489 352.556 3.371.615 55.365.921
OVERZICHT VAN RESERVES begroting 2023 begroting 2024
vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam reserve ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
bijboeking ringen 31-12-2023 bijboeking ringen 31-12-2024
van rente van rente
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Organisatieontwikkeling 336.001 336.001
Werkloosheidswet 3e jaar 76.927 76.927
Subtotaal 0 0 0 412.928 0 0 0 412.928
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
kapitaallasten maatschappelijk nut 394.563 0 865.263 19.257.469 385.149 0 799.458 18.843.160
Groenfonds 73.313 340.713 8.313 332.400
Infrastructurele werken 1.773.414 1.773.414
Grote infrastructurele werken 1.481.716 1.481.716
Openbare ruimte Ibor 0 0
Subtotaal 394.563 0 938.576 22.853.312 385.149 0 807.771 22.430.690
3. Sociaal Domein
4. Cultuur, economie en milieu
Woerden 650 jaar stad 90.001 90.001
Subtotaal 0 0 0 90.001 0 0 0 90.001
5. Sport en Onderwijs
Onderwijskansenbeleid 114.503 114.503
Onderwijshuisvesting 190.858 74.000 196.858 239.171 162.095 273.934
Inventaris zwembaden 309.253 309.253
Subtotaal 0 190.858 74.000 620.614 0 239.171 162.095 697.690
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 500.000 500.000
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 572.212 676.422 586.132 1.262.554
Subtotaal 0 572.212 0 1.176.422 0 586.132 0 1.762.554
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 257.557 20.687.562 265.284 20.952.846
Algemene reserve grondbedrijf 3.814.212 3.814.212
Dekking kapitaallasten economisch nut 122.270 452.070 5.783.685 115.674 473.029 5.426.330
Subtotaal 122.270 257.557 452.070 30.285.459 115.674 265.284 473.029 30.193.387
Totaal reserves 516.833 1.020.627 1.464.646 55.438.735 500.823 1.090.587 1.442.895 55.587.250
OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN begroting 2021 begroting 2022
saldo 1-1-2020 vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam voorziening op grond van ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
jaarrekening 2019 bijboeking ringen 31-12-2020 bijboeking ringen 31-12-2021 bijboeking ringen 31-12-2022
excl. resultaatbest van rente 2020 excl. Jaarrek. 2019 2020 van rente van rente
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Pensioen (oud)wethouders 5.506.263 77.828 5.428.435 72.260 166.523 5.334.172 72.260 166.523 5.239.909
Subtotaal 5.506.263 0 0 77.828 5.428.435 0 72.260 166.523 5.334.172 0 72.260 166.523 5.239.909
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Afvalstoffen 897.539 287.660 609.879 200.327 409.552 29.192 438.744
Riolering 2.920.911 13.641 2.907.270 54.379 2.852.891 45.694 2.807.197
Subtotaal 3.818.450 0 0 301.301 3.517.149 0 0 254.706 3.262.443 0 29.192 45.694 3.245.941
Totaal voorzieningen 9.324.713 0 0 379.129 8.945.584 0 72.260 421.229 8.596.615 0 101.452 212.217 8.485.850
Verliesvoorziening
Complex de Pionier Zegveld 53.244 53.244 53.244 53.244
Defensie-eiland 16.914.420 16.914.420 0 16.914.420 16.914.420 0
TOTAAL rubriek E 16.967.664 0 0 0 16.967.664 0 0 0 16.967.664 0 0 16.914.420 53.244
GENERAAL-TOTAAL 92.182.331,65 526.313,00 909.869,00 8.294.243,63 85.324.270,02 545.637,40 870.455,00 3.322.593,00 83.417.769,42 531.489,13 454.008,00 20.498.252,00 63.905.014,55
OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN begroting 2023 begroting 2024
vermeerder- overige verminde- saldo eind vermeerder- overige verminde- saldo eind
Naam voorziening ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar ingen wegens vermeerde- ringen dienstjaar
bijboeking ringen 31-12-2023 bijboeking ringen 31-12-2024
van rente van rente
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Pensioen (oud)wethouders 72.260 166.523 5.145.646 72.260 166.523 5.051.383
Subtotaal 0 72.260 166.523 5.145.646 0 72.260 166.523 5.051.383
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Afvalstoffen 21.268 417.476 30.613 386.863
Riolering 99.511 2.906.708 140.825 3.047.533
Subtotaal 0 99.511 21.268 3.324.184 0 140.825 30.613 3.434.396
Totaal voorzieningen 0 171.771 187.791 8.469.830 0 213.085 197.136 8.485.779
Verliesvoorziening
Complex de Pionier Zegveld 53.244 0 0
Defensie-eiland 0 0
TOTAAL rubriek E 0 0 53.244 0 0 0 0 0
GENERAAL-TOTAAL 516.833,07 1.192.398,00 1.705.681,00 63.908.564,63 500.823,08 1.303.672,00 1.640.031,00 64.073.028,70