Bijlage 4 Incidentele lasten en baten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen met bedragen van 50.000 euro en hoger. Bedragen beneden dit normbedrag worden als een totaalbedrag per programma opgenomen. Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op de BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip "incidenteel" gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

2021 2022 2023 2024
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
Noodlokalen Margrietschool € 345.000 € 708.000 € 87.000 € 0
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Overhead
uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht € 100.000 € 0 € 0 € 0
extern (tijdelijk) personeel business case 1 € 65.400 € 0 € 0 € 0
Incidentele lasten < 50.000 € 104.353 € 40.000 € 0 € 0
Totaal incidentele lasten € 614.753 € 748.000 € 87.000 € 0
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Incidentele baten < 50.000 € 20.360 € 20.360 € 20.360 € 20.360
Totaal incidentele baten € 20.360 € 20.360 € 20.360 € 20.360
Saldo lasten minus baten € 594.393 € 727.640 € 66.640 -€ 20.360

Toelichting per post

Lasten
Margrietschool: betreft noodlokalen i.v.m. tijdelijke huisvesting.
Overhead: bedragen zijn gebaseerd op het raadsbesluit van 21 maart 2019 inzake de bestuursopdracht.
Reserve Onderwijshuisvesting: bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is een besluit genomen over de Toekomstige Organisatie en Financiering Onderwijshuisvesting (HEVO-traject).
Reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed: opgenomen bedrag betreft het voordelige verschil tussen begrotingsraming en beschikbaar budget. Dit verschilt per jaar afhankelijk van het uit te voeren onderhoud gebaseerd op het MeerjarenOnderhoudsPlan.

Baten
Reserve Organisatieontwikkeling: bij raadsbesluit van 21 maart 2019 is besloten tot onttrekkingen aan de reserve Organisatieontwikkeling ten behoeve van de bestuursopdracht.
Algemene reserve (HNW): onttrekkingen zijn gebaseerd op raadsbesluit van 23 juni 2016 inzake de invoering van Het Nieuwe Werken.

Reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed: opgenomen bedrag betreft het nadelige verschil tussen begrotingsraming en beschikbaar budget. Dit verschilt per jaar afhankelijk van het uit te voeren onderhoud gebaseerd op het MeerjarenOnderhoudsPlan.

Toevoegingen aan reserves 2021 2022 2023 2024
Structurele toevoegingen:
reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut € 410.787 € 402.697 € 394.563 385.149
reserve dekking kapitaallasten economisch nut € 134.851 € 128.792 € 122.270 115.674
algemene reserve (a.g.v. verkoop Carrosserieweg 1) € 242.773 € 250.056 € 257.557 € 265.284
reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed € 531.255 € 0 € 572.212 € 586.132
reserve onderwijshuisvesting € 0 € 100.000 € 190.858 € 239.171
Incidentele toevoegingen € 24.167 € 2.500 € 0 € 0
Totaal toevoegingen € 1.343.833 € 884.045 € 1.537.460 € 1.591.410
Onttrekkingen aan reserves 2021 2022 2023 2024
Structurele onttrekkingen:
reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut € 815.279,00 € 809.371,00 € 865.263,00 € 799.458,00
reserve dekking kapitaallasten economisch nut € 437.772,00 € 454.921,00 € 452.070,00 € 473.029,00
reserve onderwijshuisvesting € 0,00 € 20.000,00 € 74.000,00 € 162.095,00
reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed € 0,00 € 1.314.010,00 € 0,00 € 0,00
Incidentele onttrekkingen € 1.648.313,00 € 773.313,00 € 73.313,00 € 8.313,00
Totaal onttrekkingen € 2.901.364,00 € 3.371.615,00 € 1.464.646,00 € 1.442.895,00
Structurele saldi 2021 2022 2023 2024
Begrotingssaldo (positief) € 581.935 € 3.888.012 € 5.031.222 5.984.037
Af:
Incidentele baten -20.360 -20.360 -20.360 -20.360
Incidentele onttrekkingen reserves -1.648.313 -773.313 -73.313 -8.313
Bij:
Incidentele lasten 614.753 748.000 87.000 0
Incidentele toevoegingen reserves 24.167 2.500 0 0
Structureel saldo -447.818 3.844.839 5.024.549 5.955.364