Bijlage 6 Balans

Activa (bedragen * € 1000) jaarrekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste activa
Totaal immateriële vaste activa 25 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 172.624 180.046 184.126 198.596 200.675 198.505
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 76.616 83.616 89.616 91.616 93.616 94.616
Totaal Materiële vaste activa 249.240 263.662 273.742 290.212 294.291 293.121
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 352 352 352 352 352 352
- Overige langlopende geldleningen 3.022 2.844 2.579 2.314 2.248 2.183
Totaal financiële vaste activa 3.374 3.196 2.931 2.666 2.600 2.535
Totaal vaste activa 252.639 266.858 276.673 292.878 296.891 295.656
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) -11.195 -4.962 -2.143 -1.080 383 2.813
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 18.975 17.500 17.000 17.000 17.000 17.000
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) 861 800 500 500 500 500
Totaal Overlopende activa 2.916 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500
Totaal vlottende middelen 11.557 16.338 18.357 18.920 20.383 22.813
Totaal Activa 264.196 283.196 295.030 311.798 317.274 318.469
Passiva rekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 65.034 59.411 57.853 55.366 55.439 55.587
Totaal Voorzieningen 10.131 8.946 8.597 8.486 8.470 8.486
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 146.965 180.039 194.780 214.646 220.065 221.096
Totaal vaste passiva 222.130 248.396 261.230 278.498 283.974 285.169
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 20.600 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
- Overige schulden 14.449 15.000 14.500 14.000 14.000 14.000
Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 35.049 26.300 25.800 25.300 25.300 25.300
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi)
Overlopende passiva 7.017 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal vlottende passiva 42.066 34.800 33.800 33.300 33.300 33.300
Totaal Passiva 264.196 283.196 295.030 311.798 317.274 318.469