Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Bedrijfsvoering draait om het sturen en beheersen van de organisatie om de geplande resultaten zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Het gaat dus om antwoorden op hoe-vragen. Vraagstukken waar het college zich dagelijks mee bezighoudt. Er zijn ook thema’s die de kaderstellende rol van de raad raken. Deze paragraaf gaat daarop in. Daarnaast wordt in financiële zin inzicht gegeven in de bedrijfsvoeringkosten.

2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht

Terug naar navigatie - 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht

Vanaf 2020 gaat het programma organisatieontwikkeling op vereenvoudigde voet verder.
We zetten in op het versterken van het lerend vermogen en de kernwaarden. Door de coronacrisis zijn de beoogde activiteiten voor het jaar van Eigenaarschap in 2020 in aangepast vorm voortgezet. In 2021 starten nieuwe acties voor het jaar van Samenspel. Aan de hand van nog uit te voeren onderzoek bepalen we op welke gedragsaspecten rond de kernwaarde Samenspel interventies/acties nodig zijn. Gerichte trainingen op deze kernwaarde worden aangeboden via De Groene Hart Academie.

Daarnaast zullen de uitkomsten van het MD-traject (afronding eind 2020) meegenomen worden binnen de te ontwikkelen activiteiten op het vlak van organisatieontwikkeling.
Ook zetten we in 2021 een aantal activiteiten voort die ook in 2020 op de agenda stonden, zoals:

  1. Dienstverlening verbeteren (o.a. verdere uitrol zaakgericht werken)
  2. Resultaatgerichtheid vergroten (o.a. opgavegestuurd werken)
  3. Verbeteren participatie en initiatievenbegeleiding (o.a. gebiedsgericht werken en omgevingswet)
  4. Vitaliteit van de organisatie (o.a. via trainingen binnen De Groene Hart Academie)

3. Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - 3. Rechtmatigheid

Het college draagt zorg voor de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Het gaat hierbij om de rechtmatigheid van verschillende processen. Hiervoor is een plan van aanpak voor de verbijzonderde interne controle opgesteld. Hiernaast geven de auditors (die de VIC uitvoeren) vergaande ondersteuning bij de uitvoering van de Interne Controle. Hiermee worden stappen gezet richting de rechtmatigheidsverantwoording 2021. Door een wetswijziging wordt het college van Burgemeester en Wethouders vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. Momenteel is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. In de toekomst moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De accountant betrekt de rechtmatigheidsverantwoording nog wel bij het oordeel in hun verklaring.

De accountantscontrole is en blijft opgedeeld in een interim controle (einde kalenderjaar) en een jaarrekeningcontrole. Tijdens de interim controle vormt de accountant zich een beeld van de administratieve organisatie en de kwaliteit van de interne beheersingssystemen. De belangrijkste aanbevelingen en aandachtspunten worden opgenomen in de managementletter. De opvolging van de aanbevelingen worden periodiek gemonitord. Het accountantsverslag over het afgelopen boekjaar bevat aanbevelingen, adviezen of opmerkingen. Deze worden besproken met de verantwoordelijken en de opvolging wordt periodiek gemonitord. De managementletter en het accountantsverslag worden voorzien van een bestuurlijke reactie die wordt besproken in de Auditcommissie.

4. Indicatoren personeel en overhead

Terug naar navigatie - 4. Indicatoren personeel en overhead

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set
beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Dit wordt voorgeschreven in het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat hier deels om indicatoren afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl (dashboard BBV).
Een aantal van de indicatoren dient uit eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden omdat er geen landelijke bron voor beschikbaar is. Deze indicatoren worden dus niet ontsloten via waarstaatjegemeente.nl. Het betreft:

  • Formatie/bezetting
  • Apparaatskosten
  • Externe inhuur
  • Overheadkosten

Formatie/bezetting
De formatie van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar betreft het aantal fte’s op peildatum dat is ingevuld met een vaste of tijdelijke aanstelling plus de nog in te vullen vacatures.
Eén fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.
De totale bedrijfsomvang is inclusief de capaciteit benodigd voor taken die de organisatie uitvoert voor andere overheidsorganisaties.
Het aantal fte’s in het overzicht is exclusief de formatie van het streekarchief, het college, de griffie en de raad.

2018 2019 2020 2021 2022
Fte's (peildatum 1 januari) 399,9 398,3 420,6 420,6 420,6
Ziekteverzuim (v.a 2019 streefwaarde) 5,70% 4% 4% 4% 4%
Aantal inwoners Woerden (peildatum 1 januari) 51.758 52.197 52.197 52.797 53.097
Aantal inwoners Oudewater (peildatum 1 januari) 10.180 10.201 10.226 10.241 10.261
Totaal aantal inwoners 61.938 62.398 62.423 63.038 63.358
aantal fte's per 1000 inwoners 6,5 6,4 6,7 6,7 6,7

 

Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het
inzetten van personeel (salarissen), organisatie, huisvesting, materieel, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. De formatie van het streekarchief, het college, de griffie en de raad is hierin niet meegenomen Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De loonkosten volgens de begroting 2020 bedragen circa 29,5 miljoen euro.

Externe inhuur
Kosten inhuur externen. Bron: eigen begroting
Uitgangspunt is dat er geen kosten voor inhuur externen worden begroot. Externe inhuur wordt betaald uit de reguliere loonsom in het geval er bijvoorbeeld vacatures ontstaan en waarbij het nodig is om op de korte termijn een externe in te zetten.

Overheadkosten 2021
Bron: eigen begroting
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het
primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead wordt deze definitie geïntroduceerd: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Bij ‘extern product bedrijfsvoering’ staat een negatieve last, die houdt verband met de doorbelasting van een deel van de overhead aan projecten en investeringen.

Overzicht Overhead

Terug naar navigatie - Overzicht Overhead
2020 2020 2020 2021 2021 2021
lasten baten Saldo lasten baten Saldo Taakveld 04
Loonkosten overhead € 8.465.493 € 135.170 € 8.330.323 € 7.947.369 € 134.765 € 7.812.604 Personeel
Onderuitputting loonkosten € 48.150 € 48.150 -€ 63.165 -€ 63.165 Personeel
Dienstverlening Oudewater € 4.068.179 € 5.009.872 -€ 941.693 € 4.528.316 € 5.268.027 -€ 739.711 Personeel
Bedrijfsvoering -€ 794.344 € 114.843 -€ 909.187 -€ 994.367 € 116.680 -€ 1.111.047 Personeel
Arbeidsvoorwaarden € 286.455 € 286.455 € 310.597 € 310.597 Personeel
Personeelszaken € 412.000 € 412.000 € 418.592 € 418.592 Personeel
Personeels- en sal.adm € 51.393 € 51.393 € 61.272 € 61.272 Personeel
Vorming en opleiding € 253.000 € 253.000 € 129.648 € 129.648 Personeel
GO, medezeggenschap en OR € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Personeel
Personele aangelegenheden Teams € 320.055 € 320.055 € 325.172 € 325.172 Personeel
Werving en selectie € 82.800 € 82.800 € 84.125 € 84.125 Personeel
Generatiepact € 170.000 € 5.875 € 164.125 € 150.821 € 150.821 Personeel
Business case 1 loonkosten structureel € 71.148 € 0 € 71.148 € 10.648 € 10.648 Personeel
Business case 1 en 2 incidenteel € 1.044.000 € 1.044.000 € 134.600 € 134.600 Personeel
totaal personeel € 14.493.329 € 5.265.760 € 9.227.569 € 13.058.629 € 5.519.472 € 7.539.157
Communicatie algemeen € 65.910 € 65.910 € 66.965 € 66.965 Communicatie
totaal communicatie € 65.910 € 0 € 65.910 € 66.965 € 0 € 66.965
Netwerk, hardware en software € 1.814.451 € 157.862 € 1.656.589 € 1.867.055 € 160.389 € 1.706.666 Automatisering
Privacy en beveiliging € 59.290 € 59.290 € 60.239 € 60.239 Automatisering
Beheer telecommunicatie € 403.641 € 6.871 € 396.770 € 377.365 € 6.981 € 370.384 Automatisering
Informatiebeleid en privacy € 112.477 € 112.477 € 114.276 € 114.276 Automatisering
Informatie beleid algemeen € 66.058 € 66.058 € 67.115 € 67.115 Automatisering
totaal automatisering&informatiebeleid € 2.455.917 € 164.733 € 2.291.184 € 2.486.050 € 167.370 € 2.318.680
Centrale inkoop € 12.305 € 12.305 € 12.240 € 12.240 facilitair
Bodediensten € 208.690 € 55.000 € 153.690 € 212.572 € 55.880 € 156.692 facilitair
Bedrijfsrestaurant en koffievoorz € 15.000 € 15.000 € 0 € 15.240 € 15.240 € 0 facilitair
Post en archief € 69.055 € 69.055 € 63.661 € 63.661 facilitair
totaal facilitair € 305.050 € 70.000 € 235.050 € 303.713 € 71.120 € 232.593
Algemeen juridische zaken € 126.383 € 126.383 € 134.021 € 134.021 Organisatie
Representatie € 52.457 € 52.457 € 53.295 € 53.295 Organisatie
Bestuursondersteuning college € 4.550 € 4.550 € 4.623 € 4.623 Organisatie
Organisatie-ontwikkeling € 151.000 € 151.000 € 65.400 € 65.400 Organisatie
Algemene bestuursonderst team Strategie&Control € 3.670 € 3.670 € 3.729 € 3.729 Organisatie
Algemene kosten Team financiën € 126.525 € 71.500 € 55.025 € 128.546 € 72.640 € 55.906 Organisatie
Team financiën BC2 € 50.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 50.000 Organisatie
Team vastgoed € 5.680 € 5.680 € 6.200 € 6.200 Organisatie
totaal organisatie € 520.265 € 71.500 € 448.765 € 445.814 € 72.640 € 373.174
Exploitatie Gemeentehuis € 1.415.421 € 185.000 € 1.230.421 € 1.403.772 € 186.850 € 1.216.922 Huisvesting
Facilitair Gemeentehuis € 161.950 € 161.950 € 161.950 € 161.950 Huisvesting
totaal huisvesting € 1.577.371 € 185.000 € 1.392.371 € 1.565.722 € 186.850 € 1.378.872
Totaal taakveld Overhead € 19.417.842 € 5.756.993 € 13.660.849 € 17.926.893 € 6.017.452 € 11.909.441

Verschillenanalyse op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse op hoofdlijnen
Verschil ten opzicht van 2020 Bedrag voordeel-
Personeel nadeel+
Lagere loonkosten overhead, dit komt vooral door bezuiniging personeel/Business Case -€ 278.124 voordeel
Wegvallen loonkosten DIV, was incidenteel voor het wegwerken van achterstanden -€ 240.000 voordeel
Hogere bijdrage Oudewater i.v.m. indexering en periodieke verhogingen -€ 258.155 voordeel
Hogere doorbelasting salarissen Oudewater, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage (zie voordeel) en een bedrag van circa 2 ton dat vorig jaar direct op een andere post werd begroot (bestuurssecretariaat en soc. Domein). € 460.137 nadeel
Hogere externe doorbelastin overhead door uren aan projecten en investeringen -€ 200.023 voordeel
Verlaging incidentele kosten Business Case vorming/opleiding Groene Hart Academie -€ 153.352 voordeel
Verlaging stelpost structurele loonkosten -€ 60.000 voordeel
Verlaging kosten Business Case, waren incidenteel en werden gedekt uit reserve -€ 909.400 voordeel
Diverse overige mutaties -€ 49.495 voordeel
Totaal -€ 1.688.412
Automatisering & informatiebeleid: Bedrag voordeel-
nadeel+
Verschuiving stukje onderhoud van functioneel naar overhead en index -€ 40.077 voordeel
Incidentele aanschaf pc's (bedrag is lager dan € 20.000 dus en geen investering) -€ 10.000 voordeel
Diverse overige mutaties € 22.581 nadeel
Totaal -€ 27.496
Organisatie Bedrag voordeel-
nadeel+
Verlaging incidentele kosten Business Case Organisatieontwikkeling -€ 85.600 voordeel
Diverse overige mutaties € 10.009 nadeel
Totaal -€ 75.591