Bijlage 5 EMU-saldo

2020 2021 2022
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2021 Volgens meerjaren- raming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.859 -976 1.440
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 14.422 10.080 16.470
3. Mutatie voorzieningen -1.185 -349 -17.025
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 6.233 2.819 -15.851
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -26.699 -14.224 -16.204