Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Arthur Bolderdijk Openbare ruimte/IBOR en Begraven en Begraafplaatsen
Arjan Noorthoek Verkeer en vervoer en Parkeren/parkeerbeleid
Arthur Bolderdijk Afval en reiniging

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

0.63 – Parkeerbelasting parkeerbelasting: - heffing en invordering; - opbrengsten parkeerfaciliteiten; - opbrengsten boetes
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.2 – Parkeren ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt.
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: Mediabeleid
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: Multifunctionele centra’s
7.2 – Riolering afvalwater en de waterhuishouding
7.3 – Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Terug naar navigatie - Ambities fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR)
De afgelopen jaren is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt in onze openbare ruimte. Om deze kwaliteit te behouden, moeten we investeren. Hierbij zetten wij in op kwalitatief hoogwaardig en ecologisch groen. Ook spannen we ons in voor verbetering van de levensomstandigheden voor insecten. Het onderhoud van wegen, bruggen en fietspaden wordt goed geborgd. Er wordt geïnvesteerd in speelplaatsen, en als openbare verlichting wordt vervangen, kiezen we een duurzame oplossing – waar mogelijk gecombineerd met laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. Bij het ontwerp van de openbare ruimte besteden we aandacht aan toegankelijkheid voor iedereen.

Bodemdaling, klimaatbestendigheid en circulaire economie
Bodemdaling is niet alleen een probleem van de gemeente. Een eerlijke verdeling van de kosten tussen samenleving, ontwikkelaars en overheid, maakt dit voor iedereen draagbaar. Met Alphen, Gouda en provincies werken we aan een regiodeal met het Rijk, zodat onze investeringen op het gebied van bodemdaling ook daar op financiële steun kunnen rekenen. Het programma circulaire economie reduceert de kosten voor afvalverwerking, door met lokale bedrijven (groen)afval lokaal te verwerken en te gebruiken. In AVU-verband werken wij aan het circulair maken van afvalstromen.

Resultaten boeken in mobiliteit en bereikbaarheid
Om Woerden nu en in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden moeten wij ons verkeer beter, veiliger en duurzamer organiseren. De verbindingen binnen en tussen Woerden en de dorpen, regionaal en met de randstad zijn in 2040 wat ons betreft verbeterd. Ook willen we het fietsverkeer versterken.
De Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn opgesteld, worden uitgewerkt in een meerjarig verkeersmaatregelenplan, dat wordt vastgesteld door de raad. Hierin nemen we alle maatregelen op die nodig zijn om de Verkeersvisie 2030 te realiseren. Wij denken ten minste aan de volgende punten:

a. Aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren van de fietsinfrastructuur (in en om het centrum en op de werk- en schoolroutes) hebben prioriteit in de uitvoering van het verkeersmaatregelenplan. We benutten daarbij de financieringsmogelijkheden vanuit andere overheden.
b. We onderzoeken of de toegang tot de binnenstad voor fietsers prettiger kan worden door de voorrang van de binnenring af te halen. Dit creëert een gelijkwaardige positie tussen motorvoertuigen en fietsers.
c. Duurzame mobiliteit, zoals het gebruik van de fiets, maken we aantrekkelijker. Met NS en ProRail werken we aan de blijvende aantrekkelijkheid van treinverbindingen naar de steden om ons heen. Ook de aansluiting met ander openbaar vervoer geven wij daarbij de nodige aandacht.
d. We bekijken hoe we de ontsluiting van Woerden-Oost verder kunnen vormgeven.
e. We verbeteren de verkeersveiligheid van de wijk door 30km-zones in te voeren.
f. In 2020 wordt het beleid voor betaald parkeren opgesteld, dit zal in december 2020 leiden tot een voorstel om de parkeertarieven aan te passen.

Voor de noodzakelijke investeringen maken wij de benodigde middelen structureel vrij waarbij wij ervoor zorgen dat de schuldquote beheersbaar blijft

Actuele ontwikkeling
De mondiale ontwikkeling van hitte en droogte beïnvloedt de openbare ruimte. Voor groen zijn er voorbeelden die direct zichtbaar zijn, zoals jonge bomen die de zomer niet overleven, maar ook effecten die niet direct zichtbaar zijn namelijk dat bomen of beplanting minder goed ontwikkelen waardoor ze niet direct, maar eerder dan gepland vervangen moeten worden. Voorbeelden voor andere disciplines zijn minder direct zichtbaar, daarmee ook nog niet goed inzichtelijk, denk aan verharding op veendijken, door droogte ontstaan scheuren in de veendijk welke vervolgens doorzet in scheuren in de verharding. Het omgekeerde van de hitte/droogte zijn de extremere piekbuien, die tot overbelasting van het rioolstelsel zorgen. De effecten op het areaal en de financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk te maken, maar wanneer gevolgen zichtbaar worden vergen deze soms acuut ingrijpen vanuit de zorgplicht, terwijl voor deze effecten nog geen middelen zijn vrijgemaakt. Dit is een financieel risico wat nog niet te beheersen is.

Verkeerskundig is de ontwikkeling dat agrarisch verkeer steeds groter en zwaarder wordt, waar het buitengebied niet op is ingericht, maar ook de toename van thuisbezorg bestelbusjes (versterkt door corona). Dit heeft zijn weerslag op zowel de weginrichting als fysiek op de wegen, die niet op deze verzwaarde belasting zijn ontworpen en dus eerder vernieuwd moeten worden.

Financiële uitdagingen en strategische heroriëntatie
De landelijke ontwikkeling gaat over de gehele gemeentebegroting, die steeds meer onder druk komt te staan mede door de zorgtakenverschuiving vanuit het rijk. Dit effect is in 2020 duidelijk geworden in de strategische heroriëntatie en daar moet de organisatie zich nu op inrichten. De verdergaande bezuiniging dwingt nog betere besluitvorming over prestaties, kosten en risico’s waarbij de wettelijk zorgplicht en mogelijk aansprakelijkheid van de gemeente vooropstaat. De beslissingen en risico’s moeten op het juiste niveau genomen en belegd worden en op die verantwoordelijkheden en processen ligt in 2021 de focus.

Effect corona
De actualiteiten rondom corona zijn van beperktere invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Financieel heeft corona wel geleidt tot minder verkeer en daarmee minder parkeeropbrengsten.

Beleidsaanpassing
Bijsturingsvoorstellen vanuit de strategische heroriëntatie worden uitgewerkt, wat een gemeente-brede opgave is omdat het de begroting IBOR betreft, maar de gevolgen of beslissingen meerdere beleidsvelden raken. Op sommige punten zal bestuurlijk besluitvorming nodig zijn alvorens de bijsturing te kunnen realiseren. We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid, mede doordat keuzes uit de Taskforce 2018 en Heroriëntatie 2020 nog niet zijn uitgewerkt. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven omdat de beleidskaders de basis vormen voor het verantwoorden van de uitgaven en op de beleidskaders ook terug gerapporteerd dient te worden naar de raad. Daarom in dit jaar de inventarisatie gestart welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt, om daaruit de structuur op te bouwen van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen. Deze inventarisatie wordt in 2021 afgerond, waarna samen met het bestuur de beleidsagenda kan worden vastgesteld.

Verkeerskundig staan beleidsdocumenten voor de binnenstad en de algehele verdere uitwerking van de verkeersvisie op de agenda.

Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.4 Ontsluiting Harmelerwaard

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Inspanning 2021

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Terug naar navigatie - 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Inspanning 2021

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Inspanning 2021

Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Terug naar navigatie - 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Inspanning 2021

2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Inspanning 2021

2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Procedures om de brug over de Oude Rijn te realiseren. wachten op besluitvorming procedure is lopend
Maatregelen doorstroming Woerden West werkzaamheden kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond Herinrichting kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond, werkzaamheden herinrichting Boerendijk gestart
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg: doorstroming voor auto planvorming gestart gerealiseerd
idem: doorstroming voor fiets planvorming gestart gerealiseerd
idem: verkeersveiligheid voor auto planvorming gestart gerealiseerd
idem: verkeersveiligheid voor fiets planvorming gestart gerealiseerd
nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard voorbereiding gestart gereed
Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard gereed
Vanaf kwartaal 4 wordt jaarlijks de integrale beeldkwaliteit (CROW) van de openbare ruimte gerapporteerd en afgezet tegen de dan geldende beleidsambities. in voorbereiding eerste jaar doorlopen, continuïteit geborgd.
Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstad visie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer Lasten € 9.337.794 € 9.837.841 € 10.379.045 € 10.284.545 € 10.104.179
2.2 Parkeren € 1.523.218 € 1.478.864 € 1.613.020 € 1.462.803 € 1.448.396
2.4 Economische havens en waterwegen € 1.242.750 € 1.312.060 € 1.335.505 € 1.325.387 € 1.315.665
3.4 Economische promotie € 237.205 € 229.243 € 229.243 € 229.243 € 229.243
5.6 Media € 43.366 € 33.841 € 33.841 € 33.841 € 33.841
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 3.807.597 € 3.871.347 € 3.965.563 € 3.911.085 € 3.827.021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 290.009 € 305.473 € 305.473 € 305.473 € 305.473
7.2 Riolering € 3.964.502 € 4.291.384 € 4.385.782 € 4.486.254 € 4.587.730
7.3 Afval € 4.188.812 € 4.584.601 € 4.864.882 € 4.864.882 € 4.864.882
7.5 Begraafplaatsen en crematoria € 692.033 € 669.994 € 651.298 € 616.261 € 614.315
Lasten - Totaal € 25.327.286 € 26.614.648 € 27.763.652 € 27.519.774 € 27.330.745
0.63 Parkeerbelasting Baten € 1.797.000- € 1.978.500- € 1.978.500- € 1.978.500- € 1.978.500-
2.1 Verkeer en vervoer € 159.594- € 161.188- € 171.188- € 171.188- € 171.188-
2.2 Parkeren € - € - € - € - € -
2.4 Economische havens en waterwegen € 47.185- € 47.940- € 57.940- € 57.940- € 57.940-
3.4 Economische promotie € 55.030- € 55.910- € 55.910- € 55.910- € 55.910-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 21.562- € 21.907- € 21.907- € 21.907- € 21.907-
7.2 Riolering € 4.900.025- € 5.692.728- € 6.110.206- € 6.210.678- € 6.312.155-
7.3 Afval € 5.467.909- € 5.854.068- € 6.134.347- € 6.134.347- € 6.134.347-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria € 655.619- € 666.108- € 666.108- € 666.108- € 666.108-
Baten - Totaal € 13.103.924- € 14.478.349- € 15.196.106- € 15.296.578- € 15.398.055-
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal € 12.223.362 € 12.136.299 € 12.567.546 € 12.223.196 € 11.932.690

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
2.1 Stelpost invulling SH (werkzaamheden verminderen/bijstellen). Met aannemers worden afspraken gemaakt om de kosten van het gevel tot gevel contract structureel te verlagen. -70000 voordeel
2.1 Stijging budgetten verkeer en vervoer door indexering en extra GWW indexering + areaaluitbreiding (conform Voorjaarsnota) 287573 nadeel
2.1 Stijging kapitaallasten Verkeer en Vervoer door IBOR investeringen en verkeersinvesteringen. 669279 nadeel
2.1 Afname budget verkeersmaatregelen coalitieakkoord (conform meerjarenbegroting verlaging budget strategienota Verkeersvisie) -267500 voordeel
2.1 Afname budget verkeersveiligheidsmaatregelen (conform meerjarenbegroting en inzet ter dekking kapitaallasten voorbereidingskrediet Rembrandtbrug) -48867 voordeel
2.1 Afname budget bodemdalingsbestendige gemeente 2050 (eenmalige budgetten) -69896 voordeel
2.2 Verlaging lasten exploitatie parkeren (komt uit Strategische Heroriëntatie) -80060 voordeel
2.4 Stijging lasten baggeren en beschoeiingen door indexering en extra GWW indexering +areaaluitbreiding (VJN) 40803 nadeel
2.4 Stijging lasten baggeren door extra budget ivm PFAS door gewijzigde wet- en regelgeving (conform Voorjaarsnota) 25000 nadeel
5.7 Lagere doorbelasting loonkosten teams naar dit taakveld (meer uren naar ander taakvelden) -86319 voordeel
5.7 Stijging lasten openbaar groen en speelplaatsen door indexering en extra GWW indexering + areaaluitbreiding (conform Voorjaarsnota) 174003 nadeel
7.2 Stijging doorbelasting loonkosten naar rioolwerken 44341 nadeel
7.2 Stijging beleids- en onderzoekskosten riolering 56196 nadeel
7.2 Stijging kapitaalasten vrijvervalriolering ivm hogere investeringen 175291 nadeel
7.2 Reiniging en inspectie persriolering 52733 nadeel
7.3 Lagere doorbelasting loonkosten team A&R (BN) -17273 voordeel
7.3 Lagere lasten inzameling oud papier (BN) -24243 voordeel
7.3 Hogere lasten inzameling gft- en restafval (inhuur, onderhoud, brandstof en kapitaallasten). Budgettair neutraal. 93218 nadeel
7.3 Hogere verwerkingskosten AVU a.g.v nadelige Europese aanbesteding afvalverwerking. Budgettair neutraal. 611320 nadeel
7.3 Lagere lasten inzameling kunststof ivm andere vergoedingssystematiek (zie nadeel baten). Budgettair neutraal. -364444 voordeel
7.3 Lagere onttrekking aan voorziening afvalstoffenheffing 87322 nadeel
Diversen -1115 voordeel
Totaal mutaties lasten 1.287.362 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.63 Opbrengst garage parkeren Castellum (strategische Heroriëntatie) -30000 voordeel
0.63 Opbrengst bewonersvergunningen (Strategische Heroriëntatie) -32000 voordeel
0.63 Stelpost verhoging parkeergelden (SH nog in te vullen) -123000 voordeel
0.63 Opbrengst laadpalen Castellum vallen lager uit 3500 nadeel
7.2 Riolering index 1% +1,6% + areaal+ werkelijk 2020 hoger (budgettair neutraal) -352703 voordeel
7.2 Riolering (extra verhoging n.a.v. Strategische Heroriëntatie) -440000 voordeel
7.3 Oud papiermarkt (prijs) is fors teruggelopen de laatste jaren 153842 nadeel
7.3 Lagere opbrengst glas bij de AVU 17344 nadeel
7.3 Hogere baten afvalbrengstation (o.a. grof vuil) -20000 nadeel
7.3 Lagere opbrengst Nedvang kunststofinzameling (andere wijze van verrekening). De lasten kunststofinzameling vallen lager uit. 145920 nadeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing ter dekking hogere lasten (BN) Indicatie circa 14,6%. -674818 voordeel
Diversen -22510 voordeel
Totaal mutaties baten -1.374.425 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -87.063 voordeel