Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
George Becht Economische Zaken(arbeidsmarkt) en Werk en Inkomen en Meedoen.
Tymon de Weger Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer, Wijkgericht werken en Leefbaarheid
Arjan Noorthoek Jeugdzaken en jeugdzorg, Volksgezondheid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; - LHBT beleid.
6.2 - Wijkteams loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en – dienstverlening)
6.3 – Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 – Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 -Maatwerkvoorzieningen (WMO) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
7.1 - Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Ambities Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Ambities Sociaal Domein

In Woerden doet iedereen mee
‘Iedereen doet mee’ maakt integraal onderdeel uit van ons beleid. De werkgroep ‘Iedereen doet mee’ is als onafhankelijke partij in staat om ons om hier gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

Sociaal werken in wijken en dorpen
Wij willen maximaal aansluiten bij de leefwereld, omstandigheden en mogelijkheden van onze inwoners. Om hen goed te begrijpen, is het belangrijk dat wij naar hen toegaan en hun situatie leren kennen, ook in het kader van preventie.

We gaan verder met de transformatie van het sociaal domein. De vraag van de inwoner staat centraal, het aanbod van de gemeente en van andere partijen wordt hierop afgestemd. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. Doordat meer bij de inwoners betrokken te zijn, kunnen we de zogenoemde voorliggende voorzieningen beter laten aansluiten op hun behoeften. Een gevolg hiervan is dat er een verschuiving optreedt van inzet in 2e-lijnszorg naar inzet vanuit dat voorveld (vrijwilligers en maatschappelijke organisaties).

Bij (herziening van) het aanbod van voorzieningen is het doel om meer inwonergericht te werken en zo betaalbare zorg op maat te verlenen.

Hier zijn twee dingen voor nodig:

 1. Een beweging van maatwerkvoorzieningen naar algemeen voorliggende voorzieningen. Om deze te laten aansluiten op de behoefte van de inwoners worden de subsidierelaties met welzijnsorganisaties opnieuw ingericht.
 2. De gemeente zoekt (fysiek) aansluiting bij de leefwereld van inwoners. Een hulpvraag is vaak niet direct duidelijk, terwijl er wel signalen zijn die kunnen worden opgemerkt door de directe omgeving. Elke wijk krijgt een locatie waar ‘van nature’ al verbindingen worden gelegd en waar een ambtenaar gebruik kan maken van een bestaande werkplek. Bijvoorbeeld het dorpshuis, het consultatiebureau, de school of de dagbestedingsruimte voor ouderen. Casemanagement wordt hierbij belangrijk: we volgen de inwoners en stemmen met hen de benodigde zorg optimaal af.

Deze ontwikkeling kunnen wij niet alleen verzorgen. Daar hebben wij anderen voor nodig:

Strategische partners
Vrijwilligers- en andere welzijnsorganisaties zijn zulke partners. De gemeente neemt een coördinerende rol waarin vrijwilligersorganisaties, de zorg en voorliggende voorzieningen samen zo goed mogelijk worden aangesloten op de leefwereld van de inwoner.
Wij gaan ondersteuning bieden om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen: informatie over dementie, respijtzorg, tijdelijke opvang, en persoonlijke begeleiding thuis.
Een belangrijke strategische partner is Ferm Werk. Komend jaar geven we samen met Ferm Werk de aanpak voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt via Ferm Wijzer light verder vorm. Daarnaast gaan we ook gezamenlijk aan de slag met het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten van het armoede- en minimabeleid, dat ook deels bij Ferm Werk is belegd.

Ook is er speciale aandacht voor toeleiding naar werk van statushouders, en werkt Ferm Werk aan het ontwikkelen van de volgende werkleerlijn Zorg. Daarnaast werken we samen met Ferm Werk aan het creëren van kansen voor kwetsbare jongeren met de aanpak Jongeren in Participatie.

Voor de inwoners staat de kwaliteit van de zorg voorop. Dat betekent dat ook huisartsen en zorgaanbieders onze strategische partners zijn. Met zorgaanbieders die ook willen investeren in Woerden gaan we in regionaal verband afspraken maken. Dit betekent: contracten met minder zorgaanbieders en meer kwaliteit van de zorg.

Preventie in de jeugdzorg, met name de gevolgen van vechtscheidingen, krijgt prioriteit. We willen dat onze inwoners in deze situatie gemakkelijk de weg naar ondersteuning kunnen vinden.
Innovatie in het Sociaal Domein is belangrijk. Daarom is een ’innovatiebudget’ vrijgemaakt in de begroting, waarmee duurzaam pilots kunnen worden ondersteund en nieuwe woonconcepten kunnen ontstaan. Hierbij is gemengd wonen (jong en oud, vitaal en minder vitaal) het uitgangspunt.

Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van de gezondheidszorgvoorzieningen in de toekomst. Wij zullen ons regionaal inspannen zodat minstens de gestelde normen worden gehaald (bv. aanrijtijd ambulances). Ook huisartsvoorzieningen buiten kantooruren – en het vervoer ernaartoe – hebben onze aandacht, evenals de beschikbaarheid van een nachtapotheek.

Nieuwe Woerdenaren
In het kader van de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 juli 2021 zorgen we voor een tijdige voorbereiding van de organisatie en implementatie.
Ook de komende jaren zullen er statushouders naar Woerden komen, onder andere door gezinshereniging. Uitgangspunt is dat zij gespreid worden gehuisvest. De opgebouwde voorsprong op de taakstelling van het Rijk omtrent huisvesting van statushouders laten we teruglopen. Hiermee blijft er een gezonde beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor alle inwoners.
Snelle integratie van statushouders blijft van belang. Daarom houden wij vast aan het 10-weken-programma dat hun wordt geboden.

Actuele ontwikkeling

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkeling

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Dit zijn open-einderegelingen, wat betekent dat de gemeente geen zorg of ondersteuning aan inwoners kan weigeren wanneer zij dit nodig hebben, ook niet als het budget ontoereikend is. Een grote verantwoordelijkheid, die financiële risico’s met zich meebrengt.
Om zo efficiënt mogelijk uitvoering te geven aan de taken binnen het Sociaal Domein, heeft Woerden ingezet op transformatie: het anders, efficiënter en integraler bieden van de nodige zorg en ondersteuning aan inwoners. We legden deze koers in 2019 vast in de maatschappelijke agenda (MAG) 2019-2023. In de MAG is – op basis van het coalitieakkoord uit 2018 – het beleid voor het Sociaal Domein voor de komende jaren uitgewerkt in vijf thema’s en vijf beleidsoverstijgende prioriteiten die zorgen voor zo veel mogelijk integraliteit en samenhang in het Sociaal Domein.
Samen met onze maatschappelijke partners werken we verder aan de ontwikkeling van het Sociaal Domein en de uitvoering van de MAG. Ook zoeken we de samenwerking op met andere gemeenten in onze omgeving, onder andere rondom werk en inkomen, inkoop van zorg en gemeente- of regio-overstijgende vraagstukken en opgaven.

Financiële uitdagingen en strategische heroriëntatie
De afgelopen jaren komen gemeenten steeds moeilijker uit met hun begroting op het Sociaal Domein. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals: wijzigingen in rijksbeleid, zoals invoering van het abonnementstarief voor de Wmo en extramuralisering, vergrijzing en toename van complexe problematiek., Ook in Woerden hebben we hiermee te maken.
Woerden is al enige jaren bezig met ontwikkelingen om de kosten van het Sociaal Domein beheersbaar te houden. Met behulp van de maatschappelijke agenda (MAG) wordt gewerkt aan transformatie en het efficienter organiseren van hulp en ondersteuning. Ook zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd. Woerden is hierin bepaald niet uniek, ook andere gemeenten melden steeds grotere financiële knelpunten. Daarom zoeken we ook op dit vlak de samenwerking met andere gemeenten op, om samen over oplossingen na te denken en de problematiek onder de aandacht te brengen bij het Rijk. De eerdergenoemde sturingsmaatregelen zorgden ervoor dat we de stijging van de zorgkosten hebben weten te beperken, maar hebben niet voorkomen dat er nog sprake is van stijging.

De gemeente kent niet alleen in het Sociaal Domein, maar over de volle breedte van de gemeentebegroting financiële uitdagingen. Daarom is in 2020 een strategische heroriëntatie ingezet om organisatiebreed te zoeken naar sturingsmogelijkheden om de gemeentebegroting weer in balans te krijgen. In programma 3 zijn taskforces op het gebied van Jeugd en Wmo en Werk en Inkomen aan de slag gegaan om verdergaande bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen. De programmabegroting 2021 staat daarom enerzijds in het teken van het verder implementeren en uitvoeren van het vastgestelde beleid vanuit de MAG en de al eerder ingezette bezuinigings-maatregelen. En anderzijds is er in 2021 ook veel aandacht voor het implementeren van de nieuwe bezuinigingsmaatregelenvanuit de strategische heroriëntatie (onder voorbehoud van een nog te nemen raadsbesluit), zoals:

 • De voorbereiding op de invoering van Begeleiding in WoerdenWijzer.
 • Het uitbreiden van voorliggend vervoer.
 •  Het invoeren van diverse maatregelen om nog meer te sturen op instroom, doorstroom en uitstroom uit zorg.
 • De pilot FermWijzer wordt in de huidige vorm gestopt. In plaats daarvan zal de focus van Ferm Werk meer komen te liggen op de begeleiding van inwoners met mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. WoerdenWijzer zal zich focussen op begeleiding van met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie sociale en maatschappelijke participatie een eerste optie is.
 • Ferm Werk richt zich op toeleiding naar werk, WoerdenWijzer zal focussen op inwoners met multiproblematiek Wanneer een inwoner weer perspectief op werk heeft, wordt Ferm Werk ingeschakeld.Het versoberen van de verordeningen Jeugd en Wmo, waarbij we ons vooral richten op het omlaag brengen van de Pgb-tarieven en het versoberen van de indicaties voor hulp bij het huishouden.
 • Het gedeeltelijk afschaffen en gedeeltelijk herbestemmen van het budget voor individuele mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering zal zich vanaf 2021 meer richten op het versterken en realiseren van collectieve mantelzorgwaardering en voorzieningen zoals de realisatie van een logeerhuis voor het bieden van respijtzorg.
Bij de strategische heroriëntatie op 24 september 2020 is het amendement ‘Schrappen armoede- minimabeleid’ met meerderheid aangenomen. Dit betreft schrappen maatregel declaratieregeling besteedbaar budget, schrappen maatregel armoede en minimabeleid en wijziging maatregel benutten ruimte declaratiebudget. Dit aangenomen amendement is (nog) niet verwerkt in deze begroting 2021.

 

 

 

Effect corona op programmabegroting 2021
Een andere belangrijke ontwikkeling die in 2020 speelde en ook in 2021 naar verwachting nog effect zal hebben, is de coronacrisis. Het is waarschijnlijk dat de coronacrisis (langere)termijneffecten gaat hebben op het Sociaal Domein. Zo zien we bijvoorbeeld een toename van eenzaamheid en huiselijk geweld, en een daling van het aantal zorgbeschikkingen. De werkloosheid, de bijstands-afhankelijkheid en in het verlengde daarvan de armoede- en schuldenproblematiek zullen toenemen, met mogelijk forse financiële gevolgen voor de gemeente. Op de langere termijn kan het aantal echtscheidingen toenemen, neemt overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers toe en zal het aantal aanvragen voor Wmo en Jeugdvoorzieningen waarschijnlijk alsnog toenemen. Deze risico’s zijn nu nog niet altijd kwantificeerbaar in een toename van aantallen en kosten. Wij zullen echter in VNG-verband bij de Rijksoverheid blijven aandringen op verruiming van de budgetten vanuit het gemeentefonds als gevolg van de coronaeffecten. Wel zien we dat veel organisaties, bijvoorbeeld in het voorliggende veld, een belangrijke rol hebben gespeeld bij de coronacrisis en ook in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen bij de mogelijke uitbraak van een tweede golf of om de effecten van corona op de langere termijn op te vangen. Maar ook structureel om gezamenlijk het Sociaal Domein te blijven versterken. Voorbeelden zijn de inzet op vroegsignalering van schulden en de inzet op armoedebestrijding, ondersteuning van mantelzorgers, telefooncirkels tegen eenzaamheid, maatjescontact en ondersteuning van vrijwilligers.

Naast de impact op de aantallen maatwerkvoorzieningen en bijbehorende kosten heeft de coronacrisis ook impact gehad op de geplande inspanningen in 2020. Een aantal projecten heeft in 2020 vertraging opgelopen wegens bijvoorbeeld het wegvallen van overleggen en bijeenkomsten. De inspanningen uit de doelenbomen zijn in 2020 met het versoepelen van de maatregelen zo veel mogelijk weer opgepakt en worden in 2021 voortgezet. De inkoopopdracht van 9 januari 2020 wordt echter herzien met een overbruggingsperiode van één jaar tot 1 januari 2022. Deze overbruggings-periode van 2021 wordt benut voor activiteiten die erop gericht zijn de transformatie te intensiveren door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen.

Beleidsaanpassingen/-inspanningen
Het college kiest ervoor om vast te houden aan de ingezette koers vanuit de MAG. Dat betekent dat die maatregelen uit de strategische heroriëntatie in 2021 worden ingezet die daaraan bijdragen en tegelijkertijd leiden tot een kostenbesparing op het Sociaal Domein. Inzet op preventie, versterking van het voorliggende veld en ondersteuning zo dichtbij en lokaal mogelijk organiseren, blijven belangrijke pijlers onder onze huidige koers. Dit doen wij samen met onze partners. In 2021 richten we ons ook op de invoering van een aantal nieuwe wettelijke taken, namelijk de taken binnen de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de wet inburgering, de werkzaamheden omtrent vroegsignalering en de overheveling van taken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van regiogemeente Utrecht naar onze eigen gemeente per 2022.

Opgave

Terug naar navigatie - Inleiding

In 2021 spelen we in op een aantal actuele ontwikkelingen die wij als opgaven in de begroting hebben benoemd, namelijk:

 1. Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (prioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement).
 2. Beschermd wonen: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden.
 3. Sociaal werken in de wijk: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp.
 4. Participatie/werk en inkomen: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving.
 5. Statushouders: Statushouders zijn ingeburgerd.

In 2021 wordt een aantal beleidsvoornemens via de methodiek opgavengestuurd werken opgepakt. Voor het Sociaal Domein gaat het om de opgaven: Inwoners doen mee in eigen wijk en dorp, en Psychisch kwetsbare inwoners beschikken over huisvesting en zorg.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement)
3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.
3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig i
3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.

Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp (beleidsprioriteit MAG: sociaal werken in de wijk)
3.4 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp
3.5 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen
3.6 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp

Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden
3.7 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.
3.8 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving
3.9 Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.
3.10 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Statushouders zijn ingeburgerd
3.11 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.
3.12 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.
3.13 Er is zelfstandige woonruimte beschikbaar voor statushouders.
3.14 Taal en cultuurverschillen mogen niet belemmerend zijn voor goede zorg.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.

Terug naar navigatie - 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.

Inspanning 2021

3.1.2 De kosten voor het Sociaal Domein bewegen binnen een bandbreedte van maximaal 5% ten opzichte van de begroting.

Terug naar navigatie - 3.1.2 De kosten voor het Sociaal Domein bewegen binnen een bandbreedte van maximaal 5% ten opzichte van de begroting.

Inspanning 2021

3.1.3 De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Terug naar navigatie - 3.1.3 De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Inspanning 2021

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

- Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag is gestegen in 2022 (was 74% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen is gestegen  in 2022 (was 82% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat de kwaliteit van ondersteuning goed is, is gestegen in 2022 (was 83% in 2019).

Inspanning 2021

3.2.2 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.2.2 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Inspanning 2021

3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Inspanning 2021

3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Inspanning 2021

3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Terug naar navigatie - 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Inspanning 2021

3.6.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.6.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Op deze centrale plaatsen komen ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een leven lang leren en een zinvolle dagbesteding logisch samen.

Inspanning 2021

3.8.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - 3.8.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Inspanning 2021

3.9.1 Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.

Terug naar navigatie - 3.9.1 Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.

Inspanning 2021

3.10.1 Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad.

Terug naar navigatie - 3.10.1 Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad.

Met de nieuwe aanpak sluiten we zo goed mogelijk aan op de behoefte van de inwoners en de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de coronacrisis.

Inspanning 2021

3.11.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.11.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Inspanning 2021

3.12.1 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.12.1 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2019 Huidig Streefwaarde Toelichting
Verbetering toegang tot hulp (*) (*) Cijfers zijn afkomstig uit het cliëntervarings-onderzoek, de uitkomst over 2019 is door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kan de nieuwe werkwijze en de bezuinigingen op diverse onderdelen ook van invloed zijn op de percentages.
Cliënt/inwoner weet waar men moet zijn met een hulpvraag. 84% 74% > 74% in 2022
De medewerker en client/inwoner hebben in gesprek samen naar oplossingen gezocht. 83% 82% > 82% in 2022
Client/inwoner vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. 86% 83% > 83% in 2022
Sociale kracht inwoners (*)
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 7,6 > 7,6 in 2022 (*) Cijfers worden iedere twee jaar gemeten. In 2016 heeft de eerste meting plaatsgevonden. In het 2e kwartaal van 2020 heeft de derde meting plaatsgevonden. De coronauitbraak kan op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst.
Waarderingscijfer inwoners zelfredzaamheid. 8,4 8,3 > 8,3 in 2022
Waarderingscijfer inwoners participatie. 8 7,8 > 7,8 in 2022
Waarderingscijfer inwoners eenzaamheid. 8,8 8,4 > 8,4 in 2022
Overig
Subsidieverstrekking alleen voor aantoonbare bijdrage aan de realisatie van de MAG. - - M.i.v. 1-1-2021
Sociaal werken in de wijk
Waarderingscijfer inwoners sociale samenhang in de buurt. 6,2 6,1 6,4 in 2022
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 7,6 0
Percentage vrijwillige inzet door inwoners. 44% 42% 0
Aantal centrale plaatsen in wijken en dorpen. 2 4 7 in 2022
Beschermd wonen
Huisvesting inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. - n.b. (nieuwe transitie naar gemeente) Voldoen aan de minimale eisen
Benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar. - n.b. (nieuwe transitie naar gemeente) 100%
Participatie
Uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie waarin doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen, is vastgesteld. N.v.t. N.v.t 1-sep-21
Vastgestelde uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie waarin doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen, is geïmplementeerd. N.v.t. N.v.t 31-dec-21
Aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid is vastgesteld. N.v.t. N.v.t 1-apr-21
Vastgestelde uitvoeringsplan op het armoedebeleid is geïmplementeerd. N.v.t. N.v.t 31-dec-21
Statushouders
Nieuwe inburgeringswet op 1 juli 2021. N.v.t. N.v.t. 100% in 2021
Aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. 10 10 15 in 2021
Aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid. 20 25 15 (*) in 2021 (*) Het aantal betreft de periode over een half jaar, dit i.v.m. de nieuwe inburgeringswet m.i.v. 1 juli 2021.
Aantal statushouders uit de Stadpoort dat vóór 1 januari 2022 beschikt over zelfstandige woonruimte. 0 1 24 in 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten € 4.793.514 € 4.430.953 € 4.342.055 € 4.323.912 € 4.323.912
6.2 Wijkteams € 1.964.210 € 1.923.958 € 1.770.558 € 1.770.558 € 1.770.558
6.3 Inkomensregelingen € 11.941.801 € 12.065.651 € 12.065.651 € 12.015.651 € 11.915.651
6.4 Begeleide participatie € 6.552.631 € 6.704.610 € 6.614.610 € 6.614.610 € 6.464.610
6.5 Arbeidsparticipatie € 2.181.271 € 1.857.494 € 1.767.494 € 1.717.494 € 1.567.494
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 2.125.770 € 2.478.006 € 2.478.006 € 2.478.006 € 2.478.006
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 7.805.687 € 8.420.756 € 7.932.901 € 7.645.901 € 7.645.901
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € 7.898.618 € 8.732.764 € 8.260.764 € 7.973.764 € 7.973.764
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ € 114.397 € 97.774 € 98.702 € 99.166 € 99.166
6.82 Geëscaleerde zorg 18- € 2.639.189 € 2.548.769 € 2.548.769 € 2.548.769 € 2.548.769
7.1 Volksgezondheid € 2.010.210 € 2.148.732 € 2.148.732 € 2.148.732 € 2.148.732
Lasten - Totaal € 50.027.298 € 51.409.467 € 50.028.242 € 49.336.563 € 48.936.563
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten € 152.758- € 138.767- € 123.307- € 115.577- € 107.847-
6.2 Wijkteams € - € - € - € - € -
6.3 Inkomensregelingen € 8.846.468- € 8.737.824- € 8.737.824- € 8.737.824- € 8.737.824-
6.5 Arbeidsparticipatie € - € - € - € - € -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) € - € - € - € - € -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 400.000- € 261.400- € 261.400- € 261.400- € 261.400-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € - € - € - € - € -
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ € - € - € - € - € -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- € - € - € - € - € -
7.1 Volksgezondheid € - € - € - € - € -
Baten - Totaal € 9.399.226- € 9.137.991- € 9.122.531- € 9.114.801- € 9.107.071-
3. Sociaal domein - Totaal € 40.628.072 € 42.271.476 € 40.905.711 € 40.221.762 € 39.829.492

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
6.1 Schoollaan 8 Minder onderhoud gepland op basis van Meerjaren Onderhouds Plan. Budgettair neutraal gaat naar reserve -148301 voordeel
6.1 Clubhuis de Jeugdhof minder onderhoud gepland op basis van Meerjaren Onderhouds Plan. Budgettair neutraal gaat naar reserve -65764 voordeel
6.1 Niet invoeren inwonercloud. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo (maatregel 27). -108000 voordeel
6.1 Pilot (gedeeltelijk) vervangen regiotaxi door voorliggend aanbod. Richting 2022 evaluatie en evt. uitbreiding. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo (maatregel 11). -75000 voordeel
6.3 Taakstelling Werk & Inkomen, omdat deze vanwege effecten coronavirus niet meer te realiseren is. 515101 nadeel
6.3 Uitvoeringkosten inkomensondersteuning voor 2021 begroot op de juiste plek inkomensvoorzieningen/Uitvoeringskosten. -391251 voordeel
6.4 Komt uit de begroting van Fermwerk. Fermwerk gaat ervanuit dat meer mensen een SW uitkering gaan ontvangen. 237649 nadeel
6.5 SH: Inwoners met categorie C&D Multi problematiek en een grote afstand tot betaald werk worden minimaal ondersteund door Fermwerk. -323777 voordeel
6.6 Indexering 1,6% taakveld 6.6. 22985 nadeel
6.6 De huidige contracten Wmo-hulpmiddelen lopen af in 2021. De aanbestedingen laten een stijging zien van 10-15%. Dit is gemeld in de voorjaarsrapportage. 100000 nadeel
6.71 Pgb tarieven omlaag voor inwoners met een Pgb voor professionele zorg van 100% ZIN tarief naar 75%. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo (maatregel 17). -150000 voordeel
6.71 Prijsstijging van 7% voor kosten maatwerk Wmo begeleiding. Zie ook taakveld 6.81 om aan te sluiten met de voorjaarsrapportage. 199478 nadeel
6.71 Indexering 1,6% taakveld 6.71. 106509 nadeel
6.71 Reëel begroten door toename van de zorgvraag en hogere prijzen. Is opgenomen in de voorjaarsrapportage. 605000 nadeel
6.71 Autonome ontwikkelingen Wmo voorzieningen. Is opgenomen in de aanbiedingsbrief begroting 2020. 65000 nadeel
6.71 Casemanagement Wmo dat al eerder als taakstelling is opgenomen. Was vorig jaar reeds voorzien voor dit jaar. -125000 voordeel
6.71 Omzetten project en implementeren in casemanagement, dit betreft een overgang die al in gang was gezet. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Werk & Inkomen (maatregel 3). -8000 voordeel
6.71 Minimale inzet op Armoede- en minimabeleid. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op. Bij een stijging van kosten is er geen reserve. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Werk & Inkomen (maatregel 4). -42000 voordeel
6.72 Prijsstijging van 7% voor kosten Jeugd en PGB formeel. Zie ook taakveld 6.82 om aan te sluiten met de voorjaarsrapportage. 410718 nadeel
6.72 Indexering 1,6% taakveld 6.72 115281 nadeel
6.72 Sturen op start zorg berichten via externe verwijzers. Inzet op kortere en minder intensieve jeugdzorgtrajecten. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Jeugd & Wmo (maatregel 24). -50000 voordeel
6.72 Pgb tarieven omlaag voor inwoners met een Pgb voor professionele zorg van 100% ZIN tarief naar 75%. Is opgenomen in de strategische heroriëntatie Jeugd & Wmo (maatregel 18). -70000 voordeel
6.72 Reëel begroten door toename van de zorgvraag en hogere prijzen. Is opgenomen in de voorjaarsrapportage. 415000 nadeel
6.72 Niet gerealiseerde bezuiniging. Was vorig jaar reeds voorzien voor dit jaar. 51300 nadeel
6.72 Casemanagement Jeugd dat al eerder als taakstelling is opgenomen. Was vorig jaar reeds voorzien voor dit jaar. -125000 voordeel
6.81 Prijsstijging van 7% voor kosten maatwerk Wmo begeleiding. Zie ook taakveld 6.71 om aan te sluiten met de voorjaarsrapportage. 1522 nadeel
6.82 Indexering 1,6% taakveld 6.82 37184 nadeel
6.82 Prijsstijging van 7% voor kosten Jeugd en PGB formeel. Zie ook taakveld 6.72 om aan te sluiten met de voorjaarsrapportage. 53282 nadeel
7.1 Komt uit begroting GGD, zij vermelden dat de stijging komt door: Loon en prijsindexering & GGZ is een hoge stijging van de lasten te constateren 138522 nadeel
Nieuwe verdeling urenmatrix. Salarisverhoging conform Cao en 1 teammanager bezuinigd conform taakstelling. -49501 voordeel
Diversen 39232 nadeel
Totaal mutaties lasten 1.382.169 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
6.3 Rijk heeft minder aan BBZ uitkering beschikt. 108644 nadeel
6.71 Indexering taakveld 6.71 -6400 voordeel
6.71 De bijstelling is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In kalenderjaar 2019 waren nog bedragen uit 2018 ontvangen. Dit zal in 2020 niet meer het geval zijn, zodat de ramingen moeten worden bijgesteld. Dit is in de voorjaarsrapportage opgenomen. 145000 nadeel
Diversen 13991 nadeel
Totaal mutaties baten 261.235 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.643.404 nadeel