Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Arthur Bolderdijk Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed en Water en Waterketen
Tymon de Weger Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen en Ontwikkeling Middelland en stationsgebied, woningbouwopgave

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI, breedband en glasvezel aanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.

Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Woningbouw
De druk op de woningmarkt overstijgt onze gemeentegrenzen. Samen met de regio U16 stellen we in het Ruimtelijk Economisch Programma de kaders vast voor verder ontwikkeling van onze regio. In de ‘Woondeal regio Utrecht’ hebben het Rijk, de provincie Utrecht en 16 gemeenten in de regio Utrecht vastgelegd langjarig samen te werken om de woningbouwproductie te versnellen en de betaalbaarheid te vergroten. Ook voor Woerden is dit een belangrijk speerpunt. Daarom is in de Woonvisie de ambitie vastgelegd om gemiddeld 300 woningen per jaar te bouwen, waarvan 60 sociale huurwoningen. Het vlottrekken van de woningbouwprojecten in Harmelen, Kamerik en Zegveld, het FNV-gebouw en Snellerpoort zorgt voor de daadwerkelijke realisatie van de woningen. Er is een stevige organisatie om deze ambities te kunnen waarmaken samen met onze strategische partners, zoals GroenWest en ontwikkelaars. Wij werken met GroenWest samen om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden, net als voor het bereiken van doelstellingen gericht op duurzaamheid en inclusie.

Poort van Woerden
In deze bestuursperiode worden een stedenbouwkundige visie en een actieplan opgesteld voor de ontwikkeling van het stationsgebied als onderdeel van ‘de Poort van Woerden’: het samenhangende gebied van Snellerpoort, Middelland en de verbinding via het Stationsgebied. In dit gebied kunnen 3500 tot 5000 woningen gerealiseerd worden. Bij de ontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’ geven hebben we aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en verschillende vormen van mobiliteit (aansluiting op de A12, het OV, fietspaden en looproutes). Wij ontwikkelen dit gebied met de kernwaarden van Woerden in het achterhoofd: de menselijke maat, eigen identiteit, intimiteit, inclusie en centrumgemeente.
Bij de transformatie van Middelland ondersteunen en stimuleren wij de markt. De inmiddels vastgestelde structuurvisie, de spelregels en het gebiedsfonds bieden een duidelijk inhoudelijk en financieel kader voor de ontwikkelaars. Wij verhalen de noodzakelijke kosten voor de ambtelijke uren en de aanpassingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk op de initiatieven.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond en aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers zo beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken.

Actuele ontwikkeling: corona
De coronacrisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door, met soms kort uitstel voor persoonlijke afspraken met inwoners. Door de crisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt. Het Antonius Ziekenhuis heeft aangegeven het opstellen van de zorgvisie wordt uitgesteld omdat de prioriteiten bij de coronacrisis liggen. De zorgvisie is een voorwaarde voor de verdere gebiedsontwikkeling, waardoor dit stil ligt.

We dienen aanvragen in voor de financiële regelingen die het Rijk biedt om de woningbouw te versnellen en voor Wonen en Zorg.

Opgaven

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.
6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen met als doel woon/werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de diversiteit van inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Inspanning 2021

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Inspanning 2021

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.

Inspanning 2021

6.3.3 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Terug naar navigatie - 6.3.3 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Toename van gemiddeld 300 woningen per jaar 230 300
Stedenbouwkundige visie Stationsgebied - Vastgesteld
Bouw 600 woningen Nieuw-Middelland 0 Oplevering 600 woningen
Bestemmingsplan Snellerpoort - 2 vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsvisie is vastgesteld
Omgevingsplan tijdelijk deel Is van rechtswege vastgesteld
Casco omgevingsplan nieuw deel + vulstrategie Is opgesteld
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) We zijn aangesloten en werken met het DSO

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
5.5 Cultureel erfgoed Lasten € 362.302 € 309.480 € 337.073 € 313.928 € 313.888
8.1 Ruimtelijke ordening € 1.195.382 € 1.230.656 € 1.230.656 € 1.230.656 € 1.230.656
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 2.314.446 € 9.699.294 € 6.281.542 € 5.717.263 € 3.642.854
8.3 Wonen en bouwen € 2.941.642 € 2.946.825 € 3.006.118 € 2.976.913 € 2.977.531
Lasten - Totaal € 6.813.772 € 14.186.255 € 10.855.389 € 10.238.760 € 8.164.929
5.5 Cultureel erfgoed Baten € 16.000- € 16.256- € 16.256- € 16.256- € 16.256-
8.1 Ruimtelijke ordening € 776.638- € 906.715- € 906.715- € 906.715- € 906.715-
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 2.308.301- € 9.698.594- € 6.280.842- € 5.716.563- € 3.642.154-
8.3 Wonen en bouwen € 1.386.614- € 1.351.044- € 1.351.044- € 1.351.044- € 1.351.044-
Baten – Totaal € 4.487.553- € 11.972.609- € 8.554.857- € 7.990.578- € 5.916.169-
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal € 2.326.219 € 2.213.646 € 2.300.532 € 2.248.182 € 2.248.760

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
5.5 De onderhoudslasten aan de Molen de Windhond zijn lager in 2021 op basis van het Meerjarig OnderhoudsPlan. Budgettair Neutraal, gaat via reserve. -49279 voordeel
8.2 De lasten van de Grondexploitaties zijn opgenomen in de begroting op basis van de vastgesteld MPEG. Per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. 7390293 nadeel
Diversen. 31469 nadeel
Totaal mutaties lasten 7.372.483 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
8.1 Er worden meer inkomsten verwacht uit kostenverhaal. Hier worden meer ambtelijke uren op ingezet die worden verhaald op initiatief nemers van bouwprojecten. -130077 voordeel
8.2 De baten van de Grondexploitaties zijn opgenomen in de begroting op basis van de vastgesteld MPEG. Per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. -7390293 voordeel
Diversen. 35314 nadeel
Totaal mutaties baten -7.485.056 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -112.573 voordeel