Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Economische zaken - Herstructurering bedrijventerreinen Middelland en stationsgebied, visie en ontwikkeling en Recreatie en toerisme
Tymon de Weger Monumenten en archeologie, Duurzaamheid
George Becht Economisch zaken – Arbeidsmarkt & Binnenstad -, Cultuur
Victor Molkenboer Citymarketing/stadspromotie en evenementen
Arthur Bolderdijk Milieu / Natuur- en Milieueducatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

2.1 - Verkeer en vervoer advies en instemmingsbesluit Kabel- en leidingenbeheer
3.1 - Economische ontwikkeling algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
3.4 - Economische promotie Koeienmarkt en Woerden 650
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: het stadsmuseum
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
7.4 - Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu

Ambities cultuur, economie en milieu

Terug naar navigatie - Ambities cultuur, economie en milieu

Op weg naar 2040
Wij zien Woerden in 2040 als een stad waar de mens de maat der dingen is. De kracht van onze samenleving zit in mensen. Als mantelzorgers, vrijwilligers, in verenigingen. Woerden is een centrum in en een poort naar het Groene Hart en heeft een daarbij passend voorzieningenniveau, zodat iedereen kan meedoen, goed kan wonen, ondernemen en recreëren.

Cultuur
Cultuur in al haar facetten nodigt iedereen in de samenleving uit om mee te doen en geeft inwoners de kans om laagdrempelige en misschien weer ‘andere’ netwerken op te bouwen. Het kan op die manier bijdragen aan de doelstelling dat iedereen kan meedoen en aan maatschappelijke doelstellingen zoals welzijn, onderwijs, economie, recreatie en toerisme. Het komend jaar zal vooral in het teken staan van het vinger aan de pols houden bij de culturele instellingen en verenigingen in Woerden om de effecten van corona te monitoren. Waar nodig en mogelijk zullen we hen helpen de uitdagingen die corona met zich meebrengt het hoofd te bieden.

Energietransitie
De energietransitie is één van de grootste opgaven van de gemeente Woerden voor de komende jaren. De raad heeft in het initiatiefvoorstel ‘Routekaart energietransitie’ van het CDA in 2019 een aantal basisafspraken vastgesteld over proces, kader en tempo. In de Routekaart zijn drie processporen uitgewerkt waarop de gemeente aan de slag is met de energietransitie.

De drie processporen zijn:

 • Inwoners en ondernemers: In dit spoor gaat het om de energiebesparing en transformatie van de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw & landgebruik. Hierbij zetten we in op extra ambtelijke capaciteit die zich op de samenleving richt, denk daarbij aan de samenwerking met inwoners(initiatieven), ondernemers en maatschappelijke partners en stimulering via een duurzaamheidsfonds, subsidies en/of regelingen.
 • Grote beleidsontwikkelingen: De lopende beleidsontwikkelingen zijn de Regionale energiestrategie (RES), het afwegingskader grootschalige opwek duurzame energie, de warmtevisie en het dossier Nee, tegen olie/gaswinning. Betrokkenheid van de samenleving hierbij is van belang.
 • Gemeentelijke organisatie: Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven met de verduurzaming van onze eigen organisatie.

Woerden techniekstad
Woerden heeft in 2040 een technische sector die zich binnen de omvang van Woerden heeft ontwikkeld. Op projectniveau ondersteunen wij het initiatief van de TechnoHub van het Woerdens Techniek Talent.

Economisch Actieplan 2030
We blijven inzetten op verdere verbetering van de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Daarom hebben wij een nieuw economisch actieplan gemaakt voor de periode 2019-2022, waarin we met ondernemers vooruit kijken naar 2030. Vanuit het actieplan hebben we onder andere aandacht voor ontwikkelingen in de agrarische sector. Het cluster EZ pakt signalen op en zet deze uit in de organisatie. Ook duurzaamheid komt in het actieplan aan de orde. Overheid en bedrijfsleven moeten elkaar hierin versterken: de overheid heeft een aanjaagfunctie en kan investeren voor bedrijven makkelijker maken. Hierbij ligt de focus op een duurzame herstructurering van bedrijventerreinen en mogelijkheden op het gebied van circulaire economie. Verder is ondernemen en werkgelegenheid in de dorpen een punt waarop wij in dit actieplan ingaan. Vitale ondernemingen in de dorpen stimuleren leven en cohesie. Tot slot zijn snelle internetverbindingen van belang voor de economie en leefbaarheid in het buitengebied. Wij stimuleren de aanleg van glasvezel in het buitengebied d.m.v. een convenant waarin de afspraken voor aanleg en aansluiten zijn vastgelegd. Dit convenant loopt af in 1e kwartaal 2021. Bij 5G volgen we de landelijke ontwikkelingen. Uiteraard worden alle bovenstaande ambities vanuit de huidige situatie, een coronacrisis met enorme effecten op de economie, bekeken. In de uitvoering van het economisch actieplan hebben we in 2021 specifieke aandacht voor een proactieve houding, flexibiliteit en een nauwe samenwerking met lokale en regionale partners om deze crisis het hoofd te bieden.

Ruimte voor groei
In Woerden is al langere tijd behoefte aan een uitbreiding van de ruimte voor bedrijven; we zijn op zoek naar 6 tot 9 ha schuifruimte. Hierbij is ook oog voor kleine lokale ondernemers in de dorpen. Met ondernemers en provincie zetten we stappen om tot een locatiekeuze te komen. In Middelland Noord transformeren we kantoorruimte tot woningen. In Middelland Zuid blijft een kantorenlocatie, waar we ook ruimte geven aan technische bedrijven, kleine ondernemingen en zzp’ers. Ook dit doen we samen met bedrijfsleven, regio en provincie.

Recreatie & Toerisme
Wij verwachten van het recreatieschap Stichtse Groenlanden kwalitatief goede bovenregionale recreatievoorzieningen voor onze inwoners. Om deze activiteiten op een efficiënte en effectieve manier plaats te laten vinden, willen wij ondernemers kansen geven om gebieden onder voorwaarden van o.a. waarborging openbare toegankelijkheid, aantrekkelijk aanbod van recreatiemogelijkheden voor onze inwoners en lagere kosten voor de deelnemers te exploiteren. Als gemeente nemen we de regie om met samen met het recreatieschap en een commerciële partij het recreatiegebied Cattenbroekerplas verder te ontwikkelen.

Woerden 650 jaar
In 2022 heeft Woerden 650 jaar stadsrechten. Samen met inwoners en ondernemers gaan we hier een groot feest van maken. Om dit aan te jagen, reserveren we in de begroting een jaarlijks bedrag.

Milieu
In 2021 bereidt milieu zich voor op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Milieu maakt onderdeel uit van de op te stellen omgevingsvisie. De Omgevingswet werkt ook door op de uitvoering van milieutaken. Voor de verdere toelichting op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet wordt verwezen naar Programma 6 ‘Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen’.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling: corona
Cultuur
Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaepidemie zich ontwikkelt. Duidelijk is wel dat dit negatieve effecten heeft op de economie in brede zin en het culturele veld in Woerden.
Met name het Klooster zal ook in 2021 de impact ervaren van corona en de 1,5m maatregel. Er zal in partnerschap gewerkt moeten worden aan alternatieve scenario’s voor de toekomst van het Klooster en mogelijk ook voor het Stadsmuseum.

Energietransitie
Corona heeft invloed op het participatieproces voor het afwegingskader grootschalige duurzame opwek. Fase 2 is op 9 maart van start gegaan met straatgesprekken. In verband met de maatregelen vanwege het corona-virus moesten de overige fysieke activiteiten worden stopgezet. Wel kon de online enquête door blijven lopen. Om het onderwerp op de agenda te houden zijn digitale alternatieven georganiseerd, die inwoners ook op afstand gelegenheid boden om deel te nemen aan het gesprek. Deze digitale vormen kunnen iet gezien worden als 1-op-1 vervanging van de fysieke avonden, maar boden de mogelijkheid om het gesprek met inwoners voort te zetten en op gang te houden. In fase 3 van het participatietraject, die gepland staat voor september en oktober 2020, zal voldoende ruimte voor inwoners om fysiek hun mening kenbaar te maken.

Economie en Recreatie & Toerisme
Corona en de effecten hiervan op de samenleving en economische situatie hebben gevolgen voor dit programma. Het college wil kunnen inspelen op veranderende ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt. De effecten van corona worden verwacht in de kantorenmarkt, werklocaties en Retail. Daarnaast willen we ook kunnen inspelen op veranderde arbeidsmarkt door met name monitoring cijfers Woerden in samenwerking met de provincie en regio. De toeristisch-recreatieve sector inclusief horeca w.o. Kaaspakhuis, Woerden Marketing en recreatieschap zijn met name getroffen door de corona-maatregelen. De gemeente werkt met deze sectoren intensief samen om te zoeken naar mogelijkheden om de nadelige economische gevolgen te beperken (voorbeeld meer ruimte voor terrassen).

Actuele ontwikkeling: strategische heroriëntatie
Energietransitie
In de begroting is het voorkeursscenario van het college ten aan zien van de effecten vanuit de strategisch heroriëntatie verwerkt. Op het gebied van energie sluit het college aan op het tempo van het rijk. De raad heeft opdracht gegeven om het tempo te laten afhangen van de criteria ‘haalbaar, betaalbaar en draagvlak’. We zien dat het Rijk bij deze grote beleidsontwikkelingen meer tijd geeft en ook financieel gaat ondersteunen vanaf 2022. We passen ons eigen tempo en de bijbehorende financiën aan, aan het tempo van financiële ondersteuning door de Rijksoverheid. We verleggen daarbij een deel van onze inventiviteit naar inwoners en ondernemers.

Naar de hoogte van de rijksgelden voor de jaren vanaf 2022 vindt momenteel onderzoek plaats. Deze rijksgelden komen voort uit de nieuwe taken voor gemeenten zoals deze zijn beschreven in het nationale Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord geldt als eerste klimaatplan, dat als verplichting uit de Klimaatwet, iedere 5 jaar wordt opgesteld, en waarin wordt vastgelegd welke maatregelen worden opgenomen om de doelen uit de Klimaatwet te bereiken. De Klimaatwet is sinds 1 januari 2020 van kracht.

Het voorkeursscenario voor energie gaat uit van een verwachte bijsturing van €445.000,- ten laste van extra rijksvergoeding van procesgelden voor de uitvoering van taken uit het Klimaatakkoord vanaf 2022. Daarnaast zal een structurele bezuiniging plaats vinden door te stoppen met de activiteiten op het dossier “Nee, tegen gas/oliewinning” *zie kader).

Deze structurele bezuiniging door het stoppen van de activiteiten op het dossier “Nee, tegen gas/oliewinning is geschrapt, bij de strategische heroriëntatie op 24 september 2020 is hiertoe een amendement “Schrappen bijdrage Laat Woerden niet zakken” met meerderheid aangenomen. Dit aangenomen amendement is (nog) niet verwerkt in deze begroting 2021.

 

Milieu
In het voorstel voor de strategische heroriëntatie is voor 2021 een beperking van de inzet voor Natuur- en Milieueducatie opgenomen *zie kader).

Deze voorgestelde beperking van de inzet van NME is geschrapt bij de strategische heroriëntatie op 24 september 2020, hiertoe is het amendement “Handhaven huidige subsidieniveau natuur- en milieu-educatie” met meerderheid aangenomen. Daarbij is ook aangegeven of onderzocht wordt of een loskoppeling van ODRU wenselijk is en of dit lokaal kan worden ingebed met behoud van huidige kwaliteitsniveau. Dit aangenomen amendement is (nog) niet verwerkt in deze begroting 2021.

 

 

Beleidsaanpassingen/-inspanningen
Cultuur
Het Rijk en Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) dringen aan op regionalisering (Gouda, Bodegraven, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen). In 2021 moet voor de zomer de aanwijzing van de aansluitingsrechten worden verlengd na een participatieproces. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan regionalisering. Echter de bereidheid tot verdere regionalisering, meer dan de samenwerking die er nu is, heeft weinig draagvlak. De rijksbijdrage via het gemeentefonds is niet toereikend in verhouding tot de vaste lasten.

Cultuurmanifest (vastgesteld in najaar 2020) verbindt cultuur nadrukkelijker als instrument voor doelstellingen op andere domeinen;

 • sociaal domein (inclusie en participatie),
 • onderwijs en volwasseneducatie (creatieve vaardigheden/ taal- en leesbevordering/digitale vaardigheden kinderen + ouders en ouderen)
 • EZ (passend voorzieningen niveau voor de regiofunctie)
 • Recreatie en Toerisme (museum/ erfgoed/ monumenten)

Het cultuurmanifest en de bijbehorende ontwikkelagenda beschrijven de behoefte aan een cultuurmakelaarsfunctie en bredere kennisdeling om de synergie in het amateurveld te versterken en ondersteunen. In 2021 gaan we onderzoeken wat we op dat punt kunnen doen binnen de bestaande kaders.

Het Stadsmuseum bouwt aan de toekomst nu uitbreiding niet haalbaar is gebleken. Verkend wordt wat er minimaal nodig is in het huidige pand om hierin optimaal te kunnen functioneren.

Tot slot is er de Kamerbrief ‘leesoffensief laaggeletterdheid’ onderschreven door ministers Onderwijs en Cultuur die gemeenten en onderwijspartners oproept hier actief op in te zetten en stimuleringsregelingen van het rijk te benutten. Aansluiting bij de LEA is hiertoe aan te bevelen.

Energietransitie
Over de grote beleidstrajecten Regionale Energiestrategie, afwegingskader grootschalige duurzame energie en de warmtevisie worden in 2021 besluiten voorgelegd aan de raad, die inzicht geven over de uitvoering van de energietransitie voor de jaren daarna.

Economie
Voor de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies wordt ons ruimtelijk economisch beleid geactualiseerd waar nodig:

 • Retailbeleid: voldoen aan Europese Dienstenrichtlijn, focus op compact houden en concentratie van winkelgebieden
 • Ruimtelijk economisch relevante vraagstukken voor Woerden voor de Regionale programmering Werken (i.s.m. provincie en regio)
 • Horecabeleidskader beleidsregels implementeren in Omgevingswet

In 2021 vindt de uitvoering plaats van het door de gemeenteraad vastgestelde:

 • Economisch Actieplan 2019-2022
 • Herstructureringsprogramma 2030 en schuifruimte locaties bedrijven.

Recreatie & Toerisme
Voor Recreatie Midden Nederland (RMN) en daarmee samenhangend Recreatieschap Stichtse Groenlanden loopt een verbetertraject. De verwachting is dat eind 2020 de beraadslaging over dit verbetertraject is afgerond. In 2021 zal de implementatie hiervan vorm krijgen (zie ook hoofdstuk over Verbonden partijen).

Opgave: Energietransitie

Terug naar navigatie - Inleiding

We staan voor de grote maatschappelijke klimaatopgave, zoals beschreven in de Klimaatwet die in 2019 is vastgesteld. In de Klimaatwet is het nationaal streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2 vrije elektriciteitsvoorziening. Woerden sluit aan bij het tempo van deze landelijke doelen.

Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

Het realiseren van de energietransitie raakt uiteindelijk iedereen, en vraagt dan ook een inclusieve aanpak. De gemeente Woerden wil samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties het gebruik van fossiele brandstoffen beperken, energie besparen en ruimte maken voor schone hernieuwbare energie. De komende jaren brengen we via participatie met andere belanghebbenden de warmtevisie tot stand, waarin duidelijk wordt hoe en in welk tempo de wijken/buurten/dorpen van het aardgas af gaan. Een met de samenleving te ontwikkelen afwegingskader maakt de realisatie van grootschalige energieopwekking mogelijk. We ondersteunen bewoners, lokale collectieve energie-initiateven en bedrijven o.a. met financiële prikkels. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er het energieloket Jouwhuisslimmer.nl, waarmee bewoners tot een advies en aanpak kunnen komen voor de eigen woning.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)

4.5 Programmaspoor 1 De samenleving Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).
4.6 Programmaspoor 2 Grote beleidsprojecten
4.7 Programmaspoor 3 Eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief.

Terug naar navigatie - 4.5.1 In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief.

Zoals advies/ subsidie/ voorbeelden/ activiteiten en een energieloket om inwoners te stimuleren stap voor stap aan de slag te gaan.

Inspanning 2021

4.6.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.

Terug naar navigatie - 4.6.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.

Inspanning 2021

4.6.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Terug naar navigatie - 4.6.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Inspanning 2021

4.6.3 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Inspanning 2021

Opgave: Cultuur

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
 • Behoud van het Klooster in alternatieve scenario’s, ter versterking van de regiofunctie van Woerden
 • Stadsmuseum in het huidige pand passend faciliteren om zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan een levendige binnenstad en ter versterking van de regiofunctie van Woerden
 • De bibliotheek blijven we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken, in aansluiting op behoeften van de inwoners.
 • Met het brede culturele veld in Woerden en zijn dorpen willen we de samenwerking en synergie stimuleren. In 2021 onderzoeken we hoe we binnen bestaande kaders concreet inhoud kunnen geven aan een makelaarsfunctie.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden.
4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog meer verbonden
4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.
4.4 Stadsmuseum kan in het huidige gebouw optimaal bijdragen aan een levendige binnenstad

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.2 In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten

Terug naar navigatie - 4.2.2 In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten

Inspanning 2021

4.4.1 In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aan- passingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aan- passingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening

Inspanning 2021

Opgave: Erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Terug naar navigatie - 4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Inspanning 2021

Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Een toekomstbestendige gemeente kent een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Voor het op peil houden van de werkgelegenheid is een sterke lokale economie noodzakelijk. Een sterke lokale economie is van fundamenteel belang voor een veerkrachtige economie en aantrekkelijke leefomgeving. Via deze opgave stimuleren en faciliteren we de lokale economie. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod van toeristisch-recreatieve mogelijkheden.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De gemeente Woerden werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan een goed ondernemersklimaat. Het creëren van ruimte voor het bedrijfsleven om de lokale economische groei te faciliteren is noodzakelijk. In samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven wil de gemeente schuifruimte creëren. Daarnaast ondersteunt de gemeente het Woerdens Techniek Talent (WTT) bij het oprichten van een TechnoHub, die de instroom van technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt moet doen verbeteren. Een doelgroep waar het Woerdense bedrijfsleven sterke behoefte aan heeft. Ook investeert de gemeente in de binnenstad en wordt gestreefd naar voldoende recreatieve en toeristische voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie als centrale ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers. Woerden als geheel wordt steeds meer opgemerkt als mooie plek om te recreëren of als toerist te verblijven. Het jubileumjaar 2022 (Woerden 650 jaar stadsrechten) vormt een mooie gelegenheid om Woerden van zijn beste kant te laten zien.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven
4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.
4.10 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte).

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied
4.11 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt
4.12 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

Vitale en toekomstbestendige binnenstad, dorps– en wijkcentra
4.13 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken.  “Woerden, hoofdstad van het Groene Hart”
4.14 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding
4.15 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022
4.16 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.9.3 Continuering van de BIZ Honthorst

Terug naar navigatie - 4.9.3 Continuering van de BIZ Honthorst

Inspanning 2021

4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Terug naar navigatie - 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Inspanning 2021

4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Terug naar navigatie - 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Inspanning 2021

4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

Terug naar navigatie - 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

Inspanning 2021

4.13.3 Gebiedsgericht werken; Continuering van de BIZ Stadshart

Terug naar navigatie - 4.13.3 Gebiedsgericht werken; Continuering van de BIZ Stadshart

Inspanning 2021

4.14.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Inspanning 2021

4.15.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Terug naar navigatie - 4.15.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Uitbreiding convenant 'Meer Muziek in de klas' 10 scholen 16 scholen
Addendum uitvoeringsovereenkomst bibliotheek indien de dienstverlening of de huisvesting wijzigt - vastgesteld (college) 2021

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer Lasten € 142.977 € 124.931 € 124.931 € 124.931 € 124.931
3.1 Economische ontwikkeling € 429.456 € 404.668 € 394.668 € 394.668 € 394.668
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen € 446.960 € 449.708 € 449.708 € 449.708 € 449.708
3.4 Economische promotie € 117.316 € 124.765 € 124.765 € 124.765 € 124.765
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 139.748 € 80.184 € 105.960 € 81.952 € 81.952
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 1.302.168 € 1.298.545 € 1.372.520 € 1.280.664 € 1.276.647
5.4 Musea € 257.969 € 230.147 € 229.965 € 230.212 € 230.212
5.6 Media € 1.087.553 € 1.140.053 € 1.138.694 € 1.137.357 € 1.136.008
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 536.473 € 521.005 € 521.005 € 521.005 € 521.005
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 91.850 € 109.883 € 109.883 € 109.883 € 109.883
7.4 Milieubeheer € 2.691.576 € 2.809.033 € 2.745.033 € 2.745.033 € 2.745.033
Lasten - Totaal € 7.244.046 € 7.292.922 € 7.317.132 € 7.200.178 € 7.194.812
0.5 Treasury Baten € 39.397- € - € - € - € -
2.1 Verkeer en vervoer € 53.000- € 53.848- € 53.848- € 53.848- € 53.848-
3.1 Economische ontwikkeling € - € - € - € - € -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen € 285.292- € 286.568- € 286.568- € 286.568- € 286.568-
3.4 Economische promotie € 30.407- € 30.894- € 30.894- € 30.894- € 30.894-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 24.325- € 24.714- € 24.714- € 24.714- € 24.714-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 193.227- € 196.319- € 196.319- € 196.319- € 196.319-
5.4 Musea € - € - € - € - € -
5.6 Media € 226.721- € 229.901- € 229.901- € 229.901- € 229.901-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € - € - € - € - € -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € - € - € - € - € -
7.4 Milieubeheer € 196.040- € 199.177- € 644.177- € 644.177- € 644.177-
Baten - Totaal € 1.048.409- € 1.021.421- € 1.466.421- € 1.466.421- € 1.466.421-
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal € 6.195.637 € 6.271.501 € 5.850.711 € 5.733.757 € 5.728.391

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
4.3 Van de subsidie voor Peuteropvang is de afgelopen jaren minder gebruikt gemaakt. Raming verlaagd. -59564 voordeel
5.6 Hogere subsidie bibliotheek en doorbelasting loonkosten 28648 nadeel
5.6 Hogere kapitaallasten bibliotheek 23644 nadeel
7.4 Eénmalig hogere lasten Pluimsanering defensie eiland 20000 nadeel
7.4 Hogere doorbelasting loonkosten ten opzichte van primaire begroting 2020 161214 nadeel
7.4 Verlaging budget Co2 neutraal met uitbreiding loonkosten met ingang van 2021 -58174 voordeel
Diversen -66892 voordeel
Totaal mutaties lasten 48.876 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
Diversen 26988 nadeel
Totaal mutaties baten 26.988 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 75.864 nadeel