Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Openbare orde & veiligheid, Bestuurlijke en Juridische zaken, Dienstverlening en Burgerzaken en Communicatie
George Becht (visie op) Verbonden partijen, Personeel en Organisatie, Regionale Samenwerking en Toekomstvisie Lopikerwaard
Arthur Bolderdijk Informatietechnologie, Handhaving en Dierenwelzijn
Tymon de Weger Inwonerrparticipatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de werking van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner in het gemeentehuis zelf en om openbare orde en veiligheid. Het bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 – Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; -; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); -; - tegengaan van radicalisering – huiselijk geweld – Persoonsgerichte Aanpak (PGA) – nazorg ex-gedetineerden
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Ambities bestuur, dienstverlening en openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Ambities bestuur, dienstverlening en openbare orde en veiligheid

Vertrouwen, draagvlak, participatie
Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn voorwaarden voor goed bestuur. Vertellen wat we doen, maar ook wat er niet kan, om vervolgens samen te bekijken wat wél kan. Met oprechte betrokkenheid, vanuit het perspectief van de soms diverse belanghebbenden. Door op die manier draagvlak te creëren, kunnen wij ons dienstbaar opstellen naar de samenleving. We geven bewonersparticipatie concreter invulling en gaan op alle beleidsterreinen gebiedsgerichter werken. Daarbij zoeken we de balans tussen de rol van de samenleving en die van de overheid.

Dichterbij met zorg, preventie en handhaving
Door het slim leggen van verbindingen, bijvoorbeeld tussen de persoonsgerichte aanpak en handhavingstaken, kunnen we de beschikbare capaciteit effectief inzetten. Hierbij zorgen we voor de structurele financiële middelen.

Kwaliteit: fors investeren, in de toekomst besparen
Om samenleving en bestuur adequaat te ondersteunen bij de opgaven waarvoor we staan, investeren we fors in de kwaliteit van de organisatie, in bedrijfsvoering en informatievoorziening. Medewerkers komen vaker in wijken en dorpen en we onderzoeken of de dienstverlening aansluit bij alle inwoners. Minder beleid schrijven, meer regisserend en actiegericht aan de slag in de samenleving. De bedrijfsvoering wordt voldoende toegerust en ingericht om onze ambities waar te maken: door goede sturing worden in de toekomst besparingen gerealiseerd.

Veiligheid door integrale samenwerking met partners
Wat betreft openbare orden en veiligheid werkt de gemeente samen met ketenpartners, inwoners en ondernemers aan een veilig Woerden. De gemeente Woerden streeft naar een veilige, leefbare, inclusieve en gezonde samenleving voor haar inwoners en bezoekers. Het bereiken van zowel fysieke als een bepaalde mate van sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integrale samenwerking door partners, preventief optreden en gebiedsgericht werken. Ook bewoners spelen hierin een belangrijke rol door zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en leefbare samenleving.

De prioriteiten zijn door de raad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk etc.). We streven naar een zo veilig mogelijke woon-en- leefomgeving waarin niet alleen criminaliteitscijfers zo laag mogelijk zijn maar inwoners zich ook daadwerkelijk veilig voelen.

Regionale samenwerking: richt je op de gedeelde belangen
Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoeften aan woningen zijn hier maar enkele voorbeelden van. Bovendien stimuleert de Rijksoverheid in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ expliciet regionale samenwerking. De regiodeals en regionale energiestrategieën zijn hiervan concrete instrumenten. Deze ervaringen en ontwikkelingen zorgen voor een toenemende dynamiek in de regionale samenwerkingen van gemeenten en zeker ook voor Woerden.

Woerden is onderdeel van zowel het Groene Hart als de regio Utrecht. In het Groene Hart wordt gewerkt aan de omgang met bodemdaling en de versterking van de (recreatieve) economie in de reguliere activiteiten van de bestuurstafels, de regiodeal Groene Hart bodemdaling en het gebiedsgericht werken (subsidie van de Provincie Zuid-Holland). De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van het Groene Hart krijgt hierbij aandacht. Een hierop volgende opgave is het vinden van inhoud van en draagvlak voor een integrale strategie voor het Groene Hart, zodat het Groene Hart als geheel een eigen agenda kan presenteren bij de metropoolregio’s en de Rijksoverheid.

Wat betreft het Groene Hart heeft een versterking van de (recreatieve) economie van het Groene Hart en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via de kaasacademie) direct positieve effecten op Woerden. Bij de aanpak van bodemdaling gaat het bij de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart vooral om het opstellen van handelingsperspectieven, zodat inwoners, (agrarisch) ondernemers en overheden in het Groene Hart zich niet alleen bewust zijn van het fenomeen bodemdaling, maar ook beter weten welke opties zij hebben. Hiermee wordt bouwen op slappe grond gemakkelijker, wordt de agrarische transitie gefaciliteerd en worden de onderhoudskosten van de openbare ruimte voor Woerden teruggebracht.

In de regio Utrecht is de uitdaging om de verstedelijking van de regio in goede banen te leiden zodat de kwaliteit van de regio verder wordt uitgebouwd door een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie. Dit krijgt concreet zijn beslag in de uitwerking van het Ruimtelijk Economisch Programma, waarbij het uitgangspunt is om de verstedelijking waar mogelijk plaats te laten vinden rond zogenoemde ‘knooppunten’ waar verschillende vervoertypen samenkomen. We moeten ons hierbij zoveel mogelijk richten op de belangen die Woerden en de regio samen delen.

In de U10/U16 is het van belang dat er aandacht is voor de effecten van de verstedelijking op de stad Utrecht en de verstedelijkte gemeenten eromheen als voor de effecten van de verstedelijking op de landelijke gemeenten. Woerden heeft daarom expliciet ingezet op het gebruik van het landschap in de regio Utrecht, om de behoeften van de stad wat betreft recreatie in balans te brengen met de behoeften van het productielandschap van de landelijke gemeenten. Een ander aandachtspunt van Woerden bij de U10 is de vitaliteit van de kleine kernen. Woerden wil verder een goede balans vinden in woningbouw voor eigen gemeente en regio, de vitaliteit van bedrijfsterreinen op peil houden en goed bereikbaar blijven. In dit verband is de bediening van station Woerden van belang als de aansluiting van het snelfietsnetwerk van de regio Utrecht op het Groene Hart.

De ambtelijke organisaties van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater zijn in 2015 opgegaan in een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Uitgangspunt voor deze organisatie is om beleid en uitvoering van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te harmoniseren. Hierbij wordt het principe ‘tenzij’ gehanteerd: beide gemeenten maken een eigen afweging ten aanzien van beleidsmatige keuzen maar als het enigszins mogelijk is, wordt eerst een gezamenlijke route verkend.

Woerden heeft daarbij nog een speciale relatie met de gemeente Oudewater omdat Oudewater en Woerden gebruikmaken van dezelfde ambtelijke organisatie, waarbij Oudewater diensten afneemt van Woerden op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Veiligheid en corona
Door de coronacrisis is de doelstelling om een veilige woon- en leefomgeving te behouden in zijn uitvoering gewijzigd. Aandacht voor opgaven met betrekking tot volksgezondheid zijn voorgegaan op inzet voor andere problematiek, zoals dat van de aanpak van ondermijning. Er wordt momenteel enkel op incidenten gestuurd. Gezien de ontwikkelingen is het de verwachting dat dit nog aanhoudt.
Reeds bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk komen te staan. De uitdaging zit in het behouden van de goede relaties met hen en binnen de bestaande kaders en middelen waken voor de leefbaarheid en veiligheid van Woerden.

Regionale samenwerking
Wat betreft de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden is de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart nu goed van start gegaan. We zijn bovendien verder met elkaar aan het verkennen welke strategie we nu moeten aanhouden om de grote vraagstukken op het gebied van verstedelijking, mobiliteit, agrarische transitie en energie, om er een paar te noemen, als Groene Hart moeten aanhouden. Hierbij is het Groene Hart aangewezen als NOVI gebied, zodat het op de radar van het Rijk staat.

Voor de U10 is de ruimtelijke contour en het aangescherpte beoordelingskader van het Ruimtelijk Economisch Programma vastgesteld. De beoordelingskaders van de Regionale Energie Strategie, de omgevingsvisie en het REP moeten op elkaar aan gaan sluiten.

In juli 2020 is de nieuwe DVO met Oudewater voor vijf jaar vastgesteld.

Opgave: Een professionele organisatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Inspanning 2021

Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtsstaat.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit.
Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving.
Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Inspanning 2021

1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Individuele problemen zijn gesignaleerd en minder complexe sociale problematiek is adequaat aangepakt, waarbij het aantal meldingen van jeugdoverlast gelijk blijft of afneemt t.o.v. de jaren 2017/2018.

Inspanning 2021

1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.

Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de vormgeving aan het leven op de verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Inspanning 2021

1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Terug naar navigatie - 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Ondernemers en inwoners weten beter waar mogelijkheden liggen om grip te hebben op hun eigen veiligheid.

Inspanning 2021

1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

Terug naar navigatie - 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. De insteek is om lokaal te beginnen. Ook de integrale afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid zullen we expliciet maken. Boa's kijken breed en integraal en werken nauw samen met het cluster Openbare orde en Veiligheid / gebiedsambtenaren / wijkagenten etc., waardoor in een vroeg stadium (preventief) beter bijgestuurd kan worden.

Inspanning 2021

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Terug naar navigatie - 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Inspanning 2021

1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Inspanning 2021

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur Lasten € 2.843.177 € 2.754.749 € 2.766.633 € 2.712.633 € 2.712.633
0.2 Burgerzaken € 1.080.457 € 1.193.656 € 1.184.506 € 1.173.883 € 1.173.052
1.1 Crisisbeheersing en brandweer € 3.748.014 € 3.277.783 € 3.297.870 € 3.253.962 € 3.244.142
1.2 Openbare orde en veiligheid € 1.365.107 € 1.299.267 € 1.270.478 € 1.292.412 € 1.266.355
5.4 Musea € 298.267 € 303.812 € 303.812 € 303.812 € 303.812
Lasten - Totaal € 9.335.022 € 8.829.267 € 8.823.299 € 8.736.702 € 8.699.994
0.1 Bestuur Baten € 73.450- € - € - € - € -
0.2 Burgerzaken € 688.544- € 687.369- € 652.825- € 652.825- € 652.825-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer € 77.523- € 53.392- € 34.594- € 10.463- € 10.463-
1.2 Openbare orde en veiligheid € 28.728- € 29.188- € 29.188- € 29.188- € 29.188-
5.4 Musea € 17.672- € 19.426- € 19.426- € 19.426- € 19.426-
Baten - Totaal € 885.917- € 789.375- € 736.033- € 711.902- € 711.902-
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal € 8.449.105 € 8.039.892 € 8.087.266 € 8.024.800 € 7.988.092

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.1 Loonkosten bestuurssecretariaat (de bijdrage Oudewater is hier direct in mindering op gebracht). Zie batenzijde een nadeel. -82177 voordeel
0.2 Budgetten verkiezingen in 2021 de Tweede Kamer verkiezing (schommelen jaarlijks) 89916 nadeel
0.2 Hogere doorbelasting loonkosten naar taakveld burgerzaken 19550 nadeel
1.1 Verhoging van de bijdrage aan de VRU ivm indexering 94500 nadeel
1.1 Onderhoudsprogramma brandweerkazernes (conform meerjarenonderhoudsplan, onttrekking uit reserve MOP dus budgettair neutraal) -560759 voordeel
1.2 Gebiedsmonitor veiligheid (1x per 2 jaar) 26000 nadeel
1.2 Verhoging kosten huisverbod n.a.v. Voorjaarsnota 11175 nadeel
1.2 Verlaging PGA budget (zat al in de meerjarenraming) -20488 voordeel
1.2 Handhaving openbare ruimte conform meerjarenbegroting - minder BOA’s -73771 voordeel
Diversen -9701 voordeel
Totaal mutaties lasten -505.755 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.1 Lagere bijdrage Oudewater bestuurssecretariaat (op andere begrotingspost geraamd) 73450 nadeel
1.1 Lagere bijdrage derden (terugloop huurvergoeding VRU) 24131 nadeel
Diversen -1.039 voordeel
Totaal mutaties baten 96.542 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -409.213 voordeel