Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit vier delen: algemene en financiële beschouwingen, programma’s, paragrafen en bijlagen.

In het onderdeel algemene en financiën gaan we vooral in op verwerking van de Strategische Heroriëntatie en de ontwikkelingen van de Schuldquote tot en met 2030.

In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – wil bereiken (effecten), hoe dit concreet vorm krijgt (resultaten) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn (lasten en baten). De raad stelt het totale bedrag per programma vast. De raad heeft gekozen voor een indeling in zeven programma’s.

In programma’s wordt eerst een korte omschrijving/toelichting per taakveld weergegeven waarin kort wordt beschreven waar het programma over gaat. Vervolgens herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm) en gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het programma. Daarna worden maatschappelijke effecten weergeven, uitgewerkt in concrete resultaten en inspanningen. Door de resultaten te boeken, realiseren we de effecten om daarmee de ambities waar te maken. Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd.

De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt:

  • Ambities;
  • Maatschappelijk effect: wat wij willen bereiken;
  • Resultaat: waaruit blijkt dat het effect wordt gerealiseerd;
  • Inspanningen: wat gaan wij in 2021 doen om het resultaat te bereiken.

Zoals gebruikelijk wordt elk programma afgesloten met een financieel gedeelte: een overzicht van baten en lasten per programma, en van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2021 en de begroting 2020.

Hiermee ontstaat een completer maar tegelijk ook een compacter beeld over wat binnen het programma wordt opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft.

Een paragraaf is een dwarsdoorsnede van de begroting. Doel van de paragrafen is om onderwerpen te bundelen die verspreid in de begroting staan maar bijvoorbeeld wel een groot financieel belang dienen.

De bijlagen geven een verdiepend inzicht in de gemaakte keuzes.