Programma 5. Onderwijs en sport

Portefeuillehouder Thema
George Becht Onderwijs (incl. Huisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer)
Arjan Noorthoek Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

4.1 - Openbaar basisonderwijs taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs.
4.2 - Onderwijshuisvesting taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 - Sportbeleid en activering niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport.
5.2 - Sportaccommodaties alle accommodaties voor sportbeoefening

Ambities onderwijs en sport

Terug naar navigatie - Ambities onderwijs en sport

Nieuwe generaties
Kinderen hebben recht op een goede start met gedegen onderwijs en op gelijke kansen in het onderwijs. Taalverwerving is belangrijk: laaggeletterdheid levert op latere leeftijd problemen op. Daarom maken wij ons bezorgd over de halvering van de Rijksgelden voor het onderwijs-achterstandsbeleid (OAB) voor Woerden. Woerden zal dit tegen het licht houden en als het nodig is hier extra middelen voor reserveren.
Maatschappelijke stages voor jongeren zijn structureel begroot.
Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Soms profiteert een school (bij de exploitatie van het gebouw) van extra inspanningen die de gemeente levert bij de bouw van een school. Wij vinden het redelijk dat de school dan financieel bijdraagt aan de bouw.

Sport
Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners, en brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Wij blijven de sportverenigingen ondersteunen. Daarom blijft de totale huur van sportfaciliteiten deze periode gelijk, als het totale volume aan faciliteiten ook gelijk blijft. Wel gaan we kijken naar een eerlijker verdeling van de huur tussen de sportverenigingen afzonderlijk. Daarmee doen we recht aan de investeringen die zijn gedaan in bv. de sportvelden van individuele clubs.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Wij brengen het gesprek op gang tussen onder andere Ferm Werk, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. De creatieve ideeën van de ondernemers worden hiermee gewaardeerd en de cliënten van Ferm Werk geplaatst.
Veel techniekbedrijven in Woerden kunnen moeilijk goed geschoolde werknemers vinden. Binnen het Woerdens Techniek Talent (WTT) gaan we hier wat aan doen. Als WTT-partner faciliteren wij met projectondersteuning het opzetten van een TechnoHub. Hier hebben ondernemers, scholieren en onderwijsinstellingen een gemeenschappelijk belang.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling: corona
De coronacrisis heeft grote impact gehad op het onderwijs en de kinderopvang. Scholen en opvang waren in maart, april en mei 2020 slechts open voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kinderen van wie de thuissituatie dusdanig zorgelijk was, dat zij op school of de kinderopvang zijn opgevangen. Reguliere werkzaamheden zijn tijdelijk stil komen te liggen om de coördinatie voor de noodopvang vanuit de gemeente te organiseren. Enkele beleidsinspanningen uit 2020, zoals de ophoging van uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het stimuleren van zelfstandig reizen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en vernieuwing van onderwijsgebouwen zijn hierdoor ook weer te vinden in de plannen voor 2021.
Voor de sportverenigingen zal moeten blijken welke langlopende consequenties corona heeft. Hierbij valt met name te denken aan teruglopende kantine- en sponsorinkomsten. We monitoren dit onder meer via onze reguliere gesprekken met het Sportoverleg. Ook bij de zwembaden moeten we de vinger aan de pols houden. De door corona teruggelopen inkomsten zullen nog lang nawerken in de exploitatie van de zwembaden. Hierover blijven we in gesprek met WoerdenSport.

Actuele ontwikkeling: strategische heroriëntatie
Onderwijshuisvesting
Voor onderwijshuisvesting zijn in de strategische heroriëntatie nog geen bezuinigingsmaatregelen ingediend. Voor dit zoekgebied is een nadere verdieping van de financiële analyse noodzakelijk zoals die is gestart in de taskforce. In 2021 gaan we aan de slag met het uitwerken van de implicaties van de financiële analyse uit de 2e helft van 2020.

Sportaccommodaties
In 2021 bereiden we de sluiting van gymzaal Noord in Harmelen per schooljaar 2022/2023 voor. Ook de tariefswijziging voor de binnensport per 1 januari 2022 wordt voorbereid.

Beleidsaanpassingen/ -inspanningen
Voorschoolse Educatie
Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op Voorschoolse Educatie. Het aantal uren dat een peuter met een VE-indicatie gesubsidieerd naar de voorschool gaat, wordt verhoogd van 10 naar 16 uur per week. Resultaatafspraken tussen onderwijs, opvang en gemeenten zullen geëvalueerd en bijgesteld worden.

Leerlingenvervoer - Stimuleren zelfstandig reizen met het openbaar vervoer
Zelfstandig met het openbaar vervoer reizen is goed voor de zelfredzaamheid van jongeren. Ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs krijgen alleen een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer als hun kind in staat is om zelfstandig te reizen. Ouders zijn mede daardoor terughoudend om hun kinderen zelfstandigheid in het reizen bij te brengen. Het is voor ouders duur om zelf de vervoerkosten voor hun kinderen te moeten betalen als de schooltaxi wegvalt. Resultaat is dat veel leerlingen met de schooltaxi naar school reizen. Dit zijn ook kinderen waarbij zelfstandig reizen wellicht goed aan te leren is. We brengen voor het begin van het nieuwe schooljaar in kaart wat nodig is om leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het (leren) zelfstandig reizen in het openbaar vervoer, wat het de gemeente kost, wat we besparen op de lange termijn en welke regelingen moeten worden aangepast.

Sportakkoord
In 2020 is in samenwerking met de Woerdense sportverenigingen en andere maatschappelijke partners een sportakkoord vastgesteld waarin een aantal projecten staat beschreven dat bijdraagt aan meer beweging en sporten in Woerden én dat zorgt voor nauwere samenwerking tussen de sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. In 2021 maken we werk van de uitvoering van de projecten in het sportakkoord.

Zwembaden en sportaccommodaties
In 2021 oriënteren we ons op de mogelijkheden het beheer van de binnensportaccommodaties in Woerden anders te organiseren. Een onderzoek naar andere beheervormen behoort tot de mogelijkheden. Ook de zwembaden worden in deze oriëntatie meegenomen gelet op de situatie die is ontstaan door corona. Dit past binnen de wens van het college om in aanloop van 2025, wanneer het huidige contract met de exploitant van de zwembaden afloopt, goed in kaart te brengen wat de gewenste omvang van het zwemaanbod in Woerden is en welke faciliteiten daar bij horen.

Zorgplicht kunstgrasvelden
De kunstgrasvelden in de gemeente zijn voorzien van infill-materiaal. Dit materiaal verplaatst zich door gebruik, onderhoud en weersomstandigheden. Om te voldoen aan de wet zullen wij maatregelen nemen waardoor de materialen niet buiten het veld terechtkomen, bijvoorbeeld door het plaatsen van kantplanken.

Green deal buitensportaccommodaties
We nemen als gevolg van wetgeving afscheid van chemische middelen ter bestrijding van onkruid op onze velden en implementeren nieuwe, alternatieve methodes.

Opgaven

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2017 1,25 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven 1,82 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2018 14 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt 23 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div.
Periode Woerden Nederland
2016 43,3 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18jr 48,7 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten € 387.571 € 379.097 € 379.097 € 379.097 € 379.097
4.2 Onderwijshuisvesting € 3.985.333 € 4.371.982 € 4.741.267 € 4.007.700 € 3.979.072
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 2.269.189 € 2.645.664 € 2.587.972 € 2.596.310 € 2.587.972
5.1 Sportbeleid en activering € 596.080 € 605.247 € 605.247 € 605.247 € 605.247
5.2 Sportaccommodaties € 4.519.829 € 4.039.739 € 5.490.219 € 3.997.691 € 3.947.059
Lasten - Totaal € 11.758.002 € 12.041.729 € 13.803.802 € 11.586.045 € 11.498.447
4.2 Onderwijshuisvesting Baten € 31.150- € 31.648- € 31.648- € 31.648- € 31.648-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 342.595- € 537.445- € 537.445- € 537.445- € 537.445-
5.2 Sportaccommodaties € 1.796.463- € 1.813.010- € 1.907.010- € 1.907.010- € 1.907.010-
Baten - Totaal € 2.170.208- € 2.382.103- € 2.476.103- € 2.476.103- € 2.476.103-
5. Sport en Onderwijs - Totaal € 9.587.794 € 9.659.626 € 11.327.699 € 9.109.942 € 9.022.344

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
4.2 Lagere zuiveringsheffing, door verbetering van de jaarlijkse verantwoording worden de ramingen juister en is er sprake van minder fluctuaties. -22500 voordeel
4.2 Tijdelijke huisvestingskosten Wilhelmina- en R.de Jagerschool. 327000 nadeel
4.2 Geen kosten van gas omdat de energielasten direct op de schoolgebouwen drukken. -10000 voordeel
4.2 Afname belastingen raming aangepast op basis van de werkelijke lasten 2019. -23000 voordeel
4.2 Hogere kapitaallasten. 198435 nadeel
4.2 Schoolwoningen Oeralstraat minder onderhoud gepland op basis van Meerjaren Onderhouds Plan. Budgettair neutraal via reserve. -161578 voordeel
4.2 Indexering. 41000 nadeel
4.3 Het Rijk bezuinigd veel minder op onderwijsachterstandenbeleid dan gedacht, dus uitgaves ook hoger begroot (budgettair neutraal). 217000 nadeel
4.3 Onderwijsinfrastructuur. 59011 nadeel
4.3 Stichting gebouwen beheer Woerden Hogere kapitaallasten als gevolg van aanpassing looptijd annuïteit als gevolg van opmerking accountant. 61345 nadeel
4.3 Nieuwe verdeling urenmatrix. 13174 nadeel
4.3 Indexering. 25945 nadeel
5.2 Er worden minder interne uren doorbelast aan sportaccommodaties. -47634 voordeel
5.2 Sporthal T van Polshal minder onderhoud gepland op basis van MeerjarenOnderhoudsPlan. Budgettair Neutraal gaat via reserve. -90864 voordeel
5.2 Sporthal de Kroon minder onderhoud gepland op basis van MeerjarenOnderhoudsPlan . Budgettair Neutraal gaat via reserve. -89115 voordeel
5.2 Sporthal Snellerpoort minder onderhoud gepland op basis van MeerjarenOnderhoudsPlan. Budgettair Neutraal gaat via reserve. -68424 voordeel
5.2 Sportzaal Bulwijk minder onderhoud gepland op basis van MeerjarenOnderhoudsPlan. Dit is Budgettair Neutraal, gaat via reserve. Lagere kapitaalasten. -44426 voordeel
5.2 Sporthal Essenlaan minder onderhoud gepland op basis van MeerjarenOnderhoudsPlan Dit is Budgettair Neutraal, gaat via reserve. Hogere kapitaalasten. -79418 voordeel
5.2 Zwembad Harmelen minder onderhoud gepland op basis van MeerjarenOnderhoudsPlan. Dit is Budgettair Neutraal, gaat via reserve. -46677 voordeel
5.2 Diversen. 24453 voordeel
Totaal mutaties lasten 283.727 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
4.3 Het Rijk bezuinigd veel minder op onderwijsachterstandenbeleid. -194850 voordeel
5.2 Diversen. -17045 voordeel
Totaal mutaties baten -211.895 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 71.832 nadeel