Programma 8. Overhead

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -636 -697 -449 -407 Nadeel
Afwijkingen baten -40 -40 -40 -40 Nadeel
Saldo -676 -737 -489 -447 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
(BN = budgettair nutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -641 -641 -641 -641 Nadeel
2 Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN) 0.4 179 179 179 179 Voordeel
3 Technische wijziging fte VTH (BN) 0.4 161 161 161 161 Voordeel
4 Tijdelijke uitbreiding team juridische zaken 0.4 -51 -68 -6 0 Nadeel
5 Kosten VMWare Licenties (BN) 0.4 100 100 100 100 Voordeel
6 Kosten VMWare Licenties (BN) 0.4 -100 -100 -100 -100 Nadeel
7 Kosten ICT-werkplek met bijbehorende licenties 0.4 -56 -56 -56 -56 Nadeel
8 Certificeringen ICT 0.4 -20 0 0 0 Nadeel
9 Aanbesteding personeelssysteem 0.4 -95 -223 -36 0 Nadeel
10 Subsidiespecialisten 0.4 -60 -60 -60 -60 Nadeel
11 Contributies en lidmaatschappen 0.4 10 10 10 10 Voordeel
12 Opleidingskosten organisatie 0.4 -64 0 0 0 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -636 -697 -449 -407 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Terugontvangen loonkosten 0.4 43 43 43 43 Voordeel
2 Ingehouden WW 0.4 -47 -47 -47 -47 Nadeel
3 Bijdrage GREX 0.4 -36 -36 -36 -36 Nadeel
Totaal mutaties - baten -40 -40 -40 -40 Nadeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden.  Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN)
  In de begroting is de uitbereiding van twee fte Ruimtelijke Plannen opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma 6).
 3. Technische wijziging fte VTH (BN)
  In de begroting is de uitbereiding van twee fte Vergunningen Toezicht & Handhaving opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma 6).
 4. Tijdelijke uitbreiding team juridische zaken
  Tijdelijke formatie-uitbreiding bij het team juridische zaken met ingang van 1 maart 2024 tot en met januari 2026 met 0,7 fte juridisch adviseur in verband met langdurige ziekte medewerker conform directievoorstel 132441.
 5. Kosten VMWare Licenties (BN)
  Deze investering is m.i.v. 2024 afgesloten. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden omgezet naar een exploitatiebegrotingspost. De motivering hiervan is dat dit tegenwoordig om jaarlijkse licentiekosten gaat en er dus geen daadwerkelijke aankoop meer plaatsvindt (budgettair neutraal).
 6. Kosten VMWare Licenties (BN)
  Zie toelichting bij punt 5.
 7. Kosten ICT-werkplek met bijbehorende licenties
  Op dit moment is het inhuurpercentage rond de 29%. We kennen zowel bij inhuur als bij vast personeel een opslag voor de overheadskosten. Dat betekent bij een groei van inhuur of vast personeel dat er geen rekening wordt gehouden dat deze nieuwe medewerkers ook recht hebben op een functionerende ICT-werkplek (met bijbehorende licenties). De meerkosten aan licentiekosten van vaste formatie wordt nu meegenomen. Indien er geen dekking gevonden wordt, betekent dit dat een deel van de medewerkers niet meer kan werken. De meerkosten aan inhuur is niet meegenomen en wordt eventueel in de Najaarsrapportage opgenomen.
 8. Certificeringen ICT
  De eisen rondom certificering bij ICT nemen toe. Het opleidingsbudget is ontoereikend om dit binnen de eigen personeelsbegroting op te vangen. Op dit moment is minder dan 1% gereserveerd voor vakspecifieke opleidingen, dit is onvoldoende.
 9. Aanbesteding personeelssysteem
  De overeenkomst tussen Woerden en de huidige leverancier ADP loopt af per 31-04-2027. De huidige leverancier heeft aangegeven de lokale overheidsmarkt per 31-12-2027 definitief te verlaten. Op basis hiervan zal Woerden uiterlijk per 1 januari 2027 over moeten gaan naar een nieuwe leverancier. Hiervoor dient een gedegen inkoop procedure (Openbare Europese Aanbesteding) en implementatie project te worden gevolgd. Om diverse redenen is het voor de gemeente Woerden zeer nadrukkelijk aan te raden de overgang te vervroegen naar 1 januari 2026. Op basis hiervan zijn gesprekken gevoerd met de huidige leverancier ADP en heeft men hiervoor een voorstel opgesteld. Later starten brengt de nodige risico's met zich mee gezien de aanbestedingsmarkt en het gegeven dat meer gemeenten moeten gaan aanbesteden. Daarnaast heeft het management een nadrukkelijke wens te werken met een eigentijdser systeem dat meer ontzorgt dan het huidige systeem.
 10. Subsidiespecialisten
  Voor het adequaat en ordentelijk benutten van inkomende subsidiebronnen worden externe subsidiespecialisten ingehuurd. De subsidiespecialisten werken voor zowel gemeente Woerden als Oudewater. Zij doen dit voor de gehele organisatie, de aansturing is vanuit het team Strategie Financiën Control georganiseerd. Door de organisatie is hiervoor echter geen budget gealloceerd. Gemeente Oudewater betaalt voor hun aandeel in de subsidiespecialisten.
 11. Contributies en lidmaatschappen
  Voorheen werd met dit budget de kosten voor een fiscaal advieskantoor voldaan voor de aangifte Vpb. Per heden zorgt dit voor een te ruim budget waardoor nu een deel wordt afgeraamd.
 12. Opleidingskosten organisatie
  •    P&O heeft middelen gekregen om het team qua capaciteit te versterken. Voor deze extra medewerkers is dit jaar een opleidingsbudget noodzakelijk. In de tweede helft van 2024 wordt vanuit P&O een onderzoek opgestart naar de structureel benodigde opleidingskosten gemeentebreed. Daarnaast is het noodzakelijk dat het kennisniveau en de vaardigheden van de zittende medewerkers verder wordt ontwikkeld, passend bij de doorontwikkeling van het team P&O. Voor een van werk- naar werk-traject van een medewerker buiten P&O is een eenmalige niet voorziene post noodzakelijk.
  •    Door periodieke trends zoals de paspoortpiek ontstaat er een toename van het aantal fte en daarnaast een veranderende verdeling van de taken van het personeel. Om dit in goede banen te leiden is het opleiden en certificeren van het personeel noodzakelijk en is eenmalig een budget nodig. Gedurende het jaar wordt gemonitord in hoeverre dit budget structureel nodig is.
  •    Opschaling van het personeel zorgt ervoor dat budget nodig is voor certificering van bijvoorbeeld boa's. Naast algemene informatie die verkregen wordt tijdens het halen van een BOA-certificaat, moet er ook budget zijn voor boa's die specifieke kennis willen opdoen over bijvoorbeeld procedurele regels in het strafrecht. Ook hier dient gedurende het jaar gekeken te worden in hoeverre dit structureel nodig is.

Baten

 1. Terugontvangen loonkosten
  Terugontvangen / inhouding loonkosten naar div. taakvelden i.v.m. CAO stijging.
 2. Ingehouden WW
  In de nieuwe CAO is opgenomen dat de werkgever gedurende de looptijd van de CAO tijdelijk geen premie op het salaris van de werknemer inhoudt voor de bekostiging van de zogenoemde reparatie-uitkering.
 3. Bijdrage GREX
  De bijdrage van team Vastgoed naar het team SFC wordt per heden geschrapt. Team SFC is overhead en als zodanig is een losse geldstroom van het team Vastgoed naar het team SFC ongewenst en onnodig.