Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Opgave: Onderhoud openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1  Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4  Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

2.3  Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Sinds de gemaakte keuzes in strategische herorientatie beheren we de openbare ruimte op het wettelijk minimum (zorgplicht). Eventuele veiligheidskwesties worden los gemeld via de verschillende P&C producten. 

Inspanningen

2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte wordt als basis tool gebruikt bij het aanleggen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Hierbij streven we naar meer uniformiteit/standaard, langere levensduur en lagere onderhoudskosten. Het is echter een flinke klus om ontwikkelaars te bewegen hieraan te voldoen. Hierdoor zijn we helaas nog niet voldoende in staat om alle projecten aan de gestelde eisen te laten voldoen. 

Inspanningen

2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We nodigen onze inwoners actief uit om mee te helpen. Denk aan buurttuinen, geveltuintjes en meer. 

Inspanningen

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Terug naar navigatie - 2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Mobiliteit

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Terug naar navigatie - 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Terug naar navigatie - 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -544 -234 -234 -234 Nadeel
Afwijkingen baten -134 -310 -310 -310 Nadeel
Saldo -678 -544 -544 -544 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
(BN = budgettair nutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -328 -328 -328 -328 Nadeel
2 Stadserf - onderhoud gebouwen -69 0 0 0 Nadeel
3 Kabels en leidingen (BN) 2.1 -55 0 0 0 Nadeel
4 Gladheidsbestrijding 2.1 100 PM PM PM Voordeel
5 Parkeren – Aanpassen bewegwijzering 2.2 -50 0 0 0 Nadeel
6 Parkeren - Scanauto 2.2 -65 0 0 0 Nadeel
7 Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor 2.2 -50 0 0 0 Nadeel
8 Straatreiniging (BN) 2.1 -61 0 0 0 Nadeel
9 Brug De Houttuin (investering, maar geheel gedekt uit gebiedsfonds) (BN) 2.1 -60 0 0 0 Nadeel
10 Voorziening riolering 7.2 41 41 41 41 Voordeel
11 Voorziening afvalstoffenheffing 7.3 54 54 54 54 Voordeel
Totaal mutaties - lasten -544 -234 -234 -234 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN) 2.1 55 0 0 0 Voordeel
2 Straatreiniging (BN) 2.1 61 0 0 0 Voordeel
3 Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN) 0.10 60 0 0 0 Voordeel
4 Baten parkeren 0.63 -275 -275 -275 -275 Nadeel
5 Kermis 3.4 -35 -35 -35 -35 Nadeel
Totaal mutaties - baten -134 -310 -310 -310 Nadeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. Cao stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Stadserf - onderhoud gebouwen
  De raad heeft op 9 november 2023 de motie ‘Quick wins voor een veilig en schoon stadserf’ aangenomen. De volgende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd: receptie is opgeknapt en verplaatst, er zijn extra werkplekken gecreëerd en de sterk verouderde kantine heeft een opfrisbeurt gekregen (schilderen, aanleggen van nieuwe vloer en aanschaf van goed meubilair).
 3. Kabels en leidingen (BN)
  Aanstelling specialist ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Vooruitlopend naar het toewerken naar een beleidscluster energie binnen de driehoek (RO-Energie-K&l) lijnorganisatie. De coördinerende rol dient nu vast op een goede plek in de organisatie gezet te worden, d.w.z. bij de beleidsadviseur energietransitie. Structurele raming voor 2025 en verder is in de Kadernota opgenomen. 
 4. Gladheidsbestrijding
  Gezien de zachte winters was er voorgaande voorgaande jaren sprake van een overschot op het budget gladheidsbestrijding. Het budget voor 2024 wordt daarom afgeraamd.
 5. Parkeren – Aanpassen bewegwijzering
  Met het raadsbesluit (D/23/125833) tot aanpassing van het parkeerbeleid in de binnenstad zijn wijzigingen nodig in de bebording/bewegwijzering. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel is voor 2024 een bedrag van € 50.000,- nodig.
 6. Parkeren - Scanauto
  De kosten voor de scanauto, gebaseerd op 24 uur per week, bedragen € 170.000,- per jaar (apparatuur, personeel en backoffice). Op dit moment zit in de uitvoeringsovereenkomst een bedrag van € 185.000,- voor handhaving en € 25.000,- voor de backoffice. Deze kosten komen met de invoering van de scanauto grotendeels te vervallen. Hiermee ontstaat een grotere betalingsbereidheid (pakkans is groter), waarmee vanaf 2025 de situatie budgetneutraal is, inclusief ongeveer een 0,5 fte aanvullende handhaving. In 2024 zijn de kosten € 65.000,- (inzet vanaf september), maar zijn er nog geen aanvullende inkomsten en is inzet van handhavers nog nodig. Het jaar 2024 wordt gebruikt als opstart en pilot om vanaf 2025 reguliere inzet te plegen.
 7. Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor
  Onderzoekskosten tijdelijke situatie bouw politiekantoor ten behoeve van parkeeroplossing terrein Gemeentehuis. Door de komst van het politiekantoor naar het buitenterrein van het gemeentehuis wordt een parkeerprobleem veroorzaakt. Om tot een goede tijdelijk oplossing tijdens de bouw en na realisatie te komen, is onderzoek noodzakelijk. Ook de omliggende ruimtelijke ontwikkelingen binnen Nieuw-Middelland vergroten het vraagstuk. Cluster Mobiliteit is bereid de verantwoordelijkheid te nemen om dit uit te voeren.
 8. Straatreiniging (BN)
  Extra uitgaven inzake zwerfafvalvergoeding.
 9. Brug De Houttuin (BN)
  In Nieuw-Middelland wordt een brug aangelegd voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) tussen de nieuwbouw van De Houttuin en het fietspad langs de Polanerbaan. De investering voor deze brug wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Gebiedsfonds Middelland. Netto is de investering dus nihil.
 10. Voorziening riolering
  Hogere onttrekking uit de voorziening riolering i.v.m. cao verhoging.
 11. Voorziening afvalstoffenheffing
  Hogere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing i.v.m. cao verhoging.

Baten

 1. Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN)
  Extra inkomsten door heffing leges voor (graaf)werkzaamheden onder verhardingsconstructies. 
 2. Straatreiniging (BN)
  Extra inkomsten voor zwerfafvalvergoeding. 
 3. Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN)
  In verband met de aanleg van de brug Houttuinlaan wordt een onttrekking uit het gebiedsfonds Nieuw Middelland gedaan. 
 4. Baten parkeren
  Met het raadsbesluit tot aanpassing van het parkeerbeleid in de binnenstad is zowel het parkeren in de parkeergarage als op maaiveld (binnen de ‘centrumring’) parkeren in de avond gratis. Dit samen met het feit dat de begrote baten al onder druk stonden maakt een aframing van de baten noodzakelijk.
 5. Kermis
  Lagere opbrengst staangelden Kermis.