Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Opgave: Bouwen en wonen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1  De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners. 

6.2  Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3  Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden 300-400 woningen per jaar opgeleverd.

Terug naar navigatie - 6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden 300-400 woningen per jaar opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Zoals bekend in de woningbouwplanning zit er in 2024 een dip in het aantal op te leveren woningen. De oorzaak hiervan is dat een aantal projecten net zijn afgerond en aantal projecten in de startfase zitten, waardoor het aantal niet wordt gehaald.  

Inspanningen

6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Terug naar navigatie - 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het niet zeker dat dit in 2024 gerealiseerd kan worden.

Inspanningen

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Terug naar navigatie - 3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Zie ook programma 6.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken t/m 2026. In verband met beperkte ambtelijke capaciteit is nog niet duidelijk wanneer dit opgestart wordt.

Inspanningen

6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Terug naar navigatie - 6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Terug naar navigatie - 6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Omschrijving (toelichting)

In de volgende raadsperiode

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Voor het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel. 

Inspanningen

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Terug naar navigatie - 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk in 2024 worden uitgevoerd. 

Inspanningen

6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Terug naar navigatie - 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken t/m 2027.

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vooralsnog is hiervoor geen rekening gehouden in de werkplannen 2024. Voor 2025 zal dit worden ingepland. 

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Terug naar navigatie - 6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -764 -931 -935 -935 Nadeel
Afwijkingen baten -41 -41 -41 -41 Nadeel
Saldo -805 -972 -976 -976 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
(BN = budgettair nutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -264 -264 -264 -264 Nadeel
2 Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN) 8.1 -179 -179 -179 -179 Nadeel
3 Technische wijziging fte VTH (BN) 8.3 -161 -161 -161 -161 Nadeel
4 BAG objectgerichte administratie (BN) 8.3 20 20 20 20 Voordeel
5 BAG objectgerichte administratie (BN) 8.3 -20 -20 -20 -20 Nadeel
6 Veiligheidsregio Utrecht - Omgevingsvergunningen 8.3 -2 -18 -18 -18 Nadeel
7 Omgevingswet - Projectleider omgevingsplan 8.3 -27 -55 -55 -55 Nadeel
8 Omgevingswet - Fysieke leefomgeving 8.3 -20 -41 0 0 Nadeel
9 Omgevingswet - Regelanalist 8.3 -41 -82 -82 -82 Nadeel
10 Omgevingswet - Plancoördinator 8.3 -41 -82 -82 -82 Nadeel
11 Omgevingswet - RO-tekenaar 8.3 -41 -82 -82 -82 Nadeel
12 Omgevingswet - dekking uitbreiding fte 8.3 75 45 0 0 Voordeel
13 Verkenningsstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard 8.3 -62 -12 -12 -12 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -764 -931 -935 -935 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Vergunningsverlener DVO 8.3 -74 -74 -74 -74 Nadeel
2 Terugontvangen loonkosten 8.1 33 33 33 33 Voordeel
Totaal mutaties - baten -41 -41 -41 -41 Nadeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
   Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN)
   In de begroting is de uitbereiding van twee fte Ruimtelijke Plannen opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma Overhead).
 3. Technische wijziging fte VTH (BN)
  In de begroting is de uitbereiding van twee fte Vergunningen Toezicht & Handhaving opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma Overhead).
 4. BAG objectgerichte administratie (BN)
  Deze investering is m.i.v. 2024 afgesloten. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden omgezet naar een exploitatiebegrotingspost. De motivering hiervan is dat dit gewoon lopende activiteiten zijn waar we tegenwoordig licentiekosten en inwinningskosten voor hebben.
 5. BAG objectgerichte administratie (BN)
  Zie toelichting bij punt 4. 
 6. Veiligheidsregio Utrecht - Omgevingsvergunningen
  Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2024 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen.
 7. t/m 12  Omgevingswet – uitbreiding fte
  •    Projectleider omgevingsplan (schaal 11, voor 5 jaar en  0,5 fte). De functie start met ingang van 1-7-2024.
  •    Projectleider verordening fysieke leefomgeving (schaal 11 voor 1,5 jaar en 0,5 fte). De functie start met ingang van 1-7-2024.
  •    Regelanalist (schaal 11 voor 1 fte en structureel). De functie start met ingang van 1-7-2024.
  •    Plancoördinator (schaal 11 voor 1 fte en structureel). De functie start met ingang van 1-7-2024.
  •    RO-tekenaar (schaal 11 voor 1 fte en structureel). De functie start met ingang van 1-7-2024.
  •    Dekking binnen eigen budget voor de uitbreiding voor de omgevingswet.

13. Verkenningsstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard 
Om een lobbytraject succesvol te kunnen doorlopen is het opstellen van een propositie vanuit de drie toekomstperspectieven essentieel, zodat we eenduidige uitgangspunten hebben. Op basis hiervan kan het lobbytraject starten op verschillende tafels/gremia en/of het organiseren van overlegmomenten. Vanuit de gemeente Provincie Utrecht en gemeente Utrecht zijn mondelinge toezeggingen gedaan om in een vervolgtraject een rol te vervullen. Op welke wijze dit wordt vormgegeven en wat ieders inbreng zal zijn, dient nader te worden afgestemd. Voor 2024 is budget nodig vooradvies, onderzoek, marketing en communicatie en capaciteitsinzet. Voor 2025 e.v. is alleen budget nodig voor capaciteitsinzet.

Baten

 1. Vergunningverlener DVO
  De bijdrage van Oudewater voor een extra vergunningsverlener gaat per 2024 via de DVO-bijdrage.
 2. Terugontvangen loonkosten
  Hogere terugontvangen loonkosten i.v.m. CAO stijging.