Bijlage 2 Overzicht afgewezen posten

In onderstaande tabel zijn de afgewezen posten opgenomen. Diverse posten betreffen nieuw beleid waarvoor geen dekking beschikbaar is en voldoen daarom niet aan de criteria van de 3-O's (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar). Daarnaast zijn posten afgewezen omdat er nog ruimte binnen de bestaande budgetten beschikbaar lijkt te zijn.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -659 -153 -137 -127 Nadeel
Afwijkingen baten 0 0 0 0
Saldo -659 -153 -137 -127 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Vergaderingen en recepties (P1) 0.1 -20 0 0 0 Nadeel
2 Civiele kunstwerken (P2) 2.1 -15 0 0 0 Nadeel
3 Parkeren - Uitbreiding parkeerregulering (P2) 2.2 -100 0 0 0 Nadeel
4 Kansenmakersteam (P3) 6.1 -16 -16 0 0 Nadeel
5 Strategie & Beleid inhuurbudget (P3) 6.2 -290 0 0 0 Nadeel
6 Publieksbereik erfgoed (P4) 5.5 -20 -20 -20 -20 Nadeel
7 Publieksbereik erfgoed en erfgoedagenda (P4) 5.5 -32 -32 -32 -32 Nadeel
8 Juridische procedures tegen gaswinning (P4) 7.4 -10 -10 -10 0 Nadeel
9 Servicekosten gymzaal en BSO Willem van Oranje school (P5) 5.2 -17 PM PM PM Nadeel
10 Portfoliomanager (P6) 8.1 -64 0 0 0 Nadeel
11 Softwarelicenties Pepperflow (Overhead) 0.4 -20 -20 -20 -20 Nadeel
12 Kosten intranet (Overhead) 0.4 -10 -10 -10 -10 Nadeel
13 Schoonmaakkosten gemeentehuis Ferm Werk (Overhead) 0.4 -45 -45 -45 -45 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -659 -153 -137 -127 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten 0 0 0 0
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. Vergaderingen en recepties (P1)
  In 2024 zal eenjarig behoefte zijn aan een verruimd budget voor het organiseren van themadagen in het kader van organisatieontwikkeling. Tevens heeft er een niet-gebudgetteerde (niet-voorziene) afscheidsreceptie plaatsgevonden van een wethouder. 
 2. Civiele kunstwerken (P2)
  Herstellen van de brugleuningen bruggen Weidz. De aangelegde leuningen blijken niet van de gewenste  kwaliteit en veiligheid.
 3. Parkeren – Uitbreiding parkeerregulering (P2)
  Extra benodigde inzet voor uitvoering acties n.a.v. het raadsbesluit ‘Uitbreiding parkeerregulering Poort van Woerden en communicatie’ (raad van 15 februari 2024 agendapunt 6 startnotitie uitbreiding parkeerregulering).
 4. Kansenmakersteam (P3)
  Het Kansmakersteam groeit met de opgave mee. Hierbij zoekt het Kansmakersteam synergie met het programma versnelling woningbouw en het vraagstuk van de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen. Steeds vaker komt de vraag van gemeenten om op de sociaal-maatschappelijke aspecten van de asielketen ondersteuning te krijgen, recent is daarom een Kansenmaker Sociaal aangesteld. Provinciaal is uitgesproken dat gemeenten de helft van dit team financieren, in de verwachting dat met de spreidingswet ook middelen komen waaruit dit gefinancierd wordt.
 5. Strategie & Beleid inhuurbudget (P3)
  Overschrijding door onvermijdelijke toename inhuur ten behoeve van inzet vervanging tijdens ziekte, inzet 2e teammanager, inzet opvangen twee sabbaticals en inzet op subsidiebeleid.
 6. Publieksbereik erfgoed (P4)
  In de afgelopen jaren zijn er websites, kunstwerken, games etc. (veelal via particuliere initiatieven) ontwikkeld om het verhaal van Woerden beleefbaar te maken. Deze middelen dienen beheerd te worden om ze niet verloren te laten gaan.
 7. Publieksbereik erfgoed en erfgoedagenda (P4)
  Woerden kent sinds juli 2021 een UNESCO wereld erfgoedsite. Onderdeel van het besluit tot benoeming als Werelderfgoed is het opstellen van individuele managementplannen voor iedere site. Hierin worden niet enkel het technisch en juridisch behoud van de site geregeld, maar ook afspraken gemaakt op het gebied van presentatie (visueel) en interpretatie (verhaal).
 8. Juridische procedures tegen gaswinning (P4)
  Het ministerie van EZK heeft onlangs aangekondigd binnenkort te besluiten over het inzetten van de projectprocedure (voorheen de Rijkscoördinatieregeling) voor het mogelijk maken van gaswinning vanonder Woerden. Daarmee wordt de gemeente buiten spel gezet. Omdat dit een zeer onwenselijke ontwikkeling is zal Woerden samen met buurgemeenten zich hier tegen verzetten. 
 9. Servicekosten gymzaal en BSO Willem van Oranje school (P5)
  De gemeente Woerden heeft nooit servicekosten betaald voor de gymzaal en de BSO in de Willem van Oranje school. Na een lang uitzoekproces is duidelijk wat de gemeente de school verschuldigd is.
 10. Portfoliomanager (P6)
  In belang van de organisatie hebben we portfoliomanagement geïmplementeerd om grip te krijgen op de huidige grote projecten. Deze functie is niet in te vullen binnen de huidige formatie.
 11. Softwarelicenties Pepperflow (Overhead)
  De abonnementskosten voor Pepperflow is meer toegenomen dan de gehanteerde indexatie in de begroting 2024. Tevens is er door aanvullende abonnementen zoals factuurherkenning en koppelingen noodzaak om een structurele bijstelling van het budget.
 12. Kosten intranet (Overhead)
  Gesloten contract Visma Roxit valt hoger uit in de kosten dan op voorhand is begroot.
 13. Schoonmaakkosten gemeentehuis Ferm Werk (Overhead)
  De schoonmaak wordt in de gemeentelijke locaties in Woerden en Oudewater uitgevoerd door Ferm Werk. Het contract liep af op 31-12-2023 en de wens van het college is om deze samenwerking voort te zetten. Enige eis was dat er gedurende de gehele dag een meewerkend begeleider aanwezig is op het gemeentehuis. Dit heeft gevolgen voor de maandelijkse kosten.