Programma 3. Sociaal domein

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1  Er is een sterke sociale basis.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

3.3  Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

3.4  Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden. 

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (2022: 7,8)).

Terug naar navigatie - 3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (2022: 7,8)).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Terug naar navigatie - 3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022).

Terug naar navigatie - 3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Terug naar navigatie - 3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Inspanning zie programma 4.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).

Terug naar navigatie - 3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Inspanningen

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

... monitor sociale kracht gestegen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Terug naar navigatie - 3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Inspanningen

3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 / 5.5 Armoede verminderen en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

3.6  Voor inwoners voor wie betaald werk niet toegankelijk is, is er begeleiding op maat naar een zinvolle daginvulling.

3.7  De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8  Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

3.9 / 5.4  Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Toename gebruik van de regelingen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken).

Terug naar navigatie - 3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Toename gebruik van de regelingen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Terug naar navigatie - 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).

Terug naar navigatie - 3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).

Door een grondige bestandsanalyse kunnen op; basis van de hieruit voortkomende profielen middelen op maat aangeboden worden. Het meer meetbaar maken van de hulpvraag is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief aanbieden van de geschikte middelen die kunnen leiden tot meer doorstroom of uitstroom (meedoen naar vermogen)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Bij Ferm werk is het mogelijk om een bestandsanalyse te maken, waarmee de hulpvraag beter boven tafel komt. De match op de meest gepaste middelen behorend bij een hulpvraag kunnen (nog) niet direct gematched worden op de hulpvraag en zijn in mindere mate inzichtelijk.

Inspanningen

3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

Terug naar navigatie - 3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

... vergroot (monitoring plan inburgering en participatie).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De instroom van statushouders heeft een significante stijging doorgemaakt waarop ketenpartners niet waren voorbereid. De personele capaciteit is op orde en overleg over samenwerkingsafspraken vindt in toenemende mate plaats. De keten blijft echter kwetsbaar door fluctuaties van de instroom en de complexiteit van juridische en administratieve zaken.

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Terug naar navigatie - 1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Gezond en vitaal Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.10  Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of in een woonvoorziening/ woonvorm te wonen.

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt. 

3.12 / 5.7  Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl. 

3.13  Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

Terug naar navigatie - 3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

Terug naar navigatie - 3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

... overbelasting mantelzorgers).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Terug naar navigatie - 3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.5 / 4.1.2 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.10.5 / 4.1.2 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Terug naar navigatie - 3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid NL monitor:
14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting
3% thuiswonende ouderen waarbij verhoogd risico is vastgesteld, volgt erkende valpreventieve interventie

Inspanningen

3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Terug naar navigatie - 3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Terug naar navigatie - 3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Omschrijving (toelichting)

...  neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).

Inspanningen

3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).

Terug naar navigatie - 3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD).

Terug naar navigatie - 3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomein.

Terug naar navigatie - 3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomein.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Suboptimale impact van inspanning in verband met gebrek aan een coördinator. Vacature staat uit (22-04-2023). 

Inspanningen

3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.

Terug naar navigatie - 3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.

(indicatoren: minder directe verwijzingen vanuit de huisartsen naar de S-GGZ of H-GGZ en meer verwijzingen van de huisartsen naar POH-jGGZ, naar Woerdenwijzer en/of naar algemene voorzieningen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4  Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

3.15  Door een betere aansluiting/verbinding tussen zorg en veiligheid creëren we meer vroegsignalering, preventie en duurzame interventies. 

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Terug naar navigatie - 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

Terug naar navigatie - 3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

... rondom inwoners/gezinnen met zorgen veiligheid).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Terug naar navigatie - 3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Terug naar navigatie - 3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Terug naar navigatie - 3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Terug naar navigatie - 3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Terug naar navigatie - 3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Regie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Terug naar navigatie - 3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -4.844 -3.383 -3.536 -3.684 Nadeel
Afwijkingen baten 6.046 1.632 1.632 1.632 Voordeel
Saldo 1.202 -1.750 -1.903 -2.051 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
(BN = budgettair nutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -409 -409 -409 -409 Nadeel
2 Ferm Werk - mutatie begroting 2024 6.3 -500 0 0 0 Nadeel
3 Ferm Werk - ontwerpbegroting 2025-2028 6.3/6.4 /6.5 0 -1.424 -1.577 -1.725 Nadeel
4 TechnoHub 6.3 50 0 0 0 Voordeel
5 Vluchtelingen/Statushouders 6.1 56 0 0 0 Voordeel
6 Indexatie voor WMO-Maatwerkproducten 6.6/6.71A/B/C/D 632 632 632 632 Voordeel
7 Indexatie voor Jeugd-Maatwerkproducten 6.72A/B/C/D -1.850 -1.850 -1.850 -1.850 Nadeel
8 Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) 6.82A -242 -242 -242 -242 Nadeel
9 Inkoop Monitoring Utrecht West 6.2 -112 -90 -90 -90 Nadeel
10 Sociaal Team inhuurbudget 6.2 -225 0 0 0 Nadeel
11 BSO+ (BN) 6.7 -50 0 0 0 Nadeel
12 Opleidingskosten sociaal domein 0.4 -25 0 0 0 Nadeel
13 GGDru 7.1 -137 0 0 0 Nadeel
14 Oekraïne 6.3 -2.000 0 0 0 Nadeel
15 Regionale Verkenner Utrecht West 6.1 -33 0 0 0 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -4.844 -3.383 -3.536 -3.684 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 BUIG-budget 6.3 1.704 1.704 1.704 1.704 Voordeel
2 Oekraïne 6.3 4.364 0 0 0 Voordeel
3 BSO+ IZA budget (BN) 7.1 50 0 0 0 Voordeel
4 Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) 6.1 -72 -72 -72 -72 Nadeel
Totaal mutaties - baten 6.046 1.632 1.632 1.632 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Ferm Werk – mutatie begroting 2024
  Toename inkomensregelingen en uitgaven bijzondere bijstand door o.a. meer uitkeringen door huisvesting van statushouders, hogere gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon en indexatie NIBUD normbedragen (procentuele stijging per 1 juli 2023 was nog niet in de begroting 2024 van Ferm Werk opgenomen).
 3. Ferm Werk – ontwerpbegroting 2025-2028
  Door de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de ontwerpbegroting 2025-2028 opgesteld. Conform de financiële kaders van de gemeente Woerden worden gemeenschappelijke regelingen op basis van de begroting van de desbetreffende GR geraamd. De begroting van Ferm Werk is geactualiseerd naar aanleiding van de resultaten uit de jaarrekening en andere trendmatige ontwikkelingen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte toename van het gemiddeld aantal uitkeringen en de stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon. Een groot gedeelte (€ 920.000,-) van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit de verhoging van het BUIG-budget. Deze verhoging is structureel in de voorjaarsrapportage 2024 verwerkt.
 4. TechnoHub
  In het CWP is voor een aantal jaren budget opgenomen voor de TechnoHub. De eerste bijdrage vindt plaats in 2024. Er is € 50.000 overgeheveld voor de TechnoHub naar 2024, maar dat is niet nodig, omdat daar al budget voor is opgenomen.
 5. Vluchtelingen/Statushouders
  Budgetoverheveling in Najaarsrapportage 2023 alsnog deels uitgegeven in 2023.
 6. Indexatie voor WMO-Maatwerkproducten
  Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. Daarnaast zien we een afname op zowel het aantal cliënten als op het aantal verstrekkingen. 
 7. Indexatie voor Jeugd-Maatwerkproducten
  Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. De indexatie voor Jeugd (inclusief pleegzorg) is gemiddeld 4,35%. Daarnaast zien we een toename van het aantal cliënten, zorg is complexer en er is sprake van langere zorgtrajecten in de specialistische zorg. Belangrijk om te weten is dat er momenteel een reëel tarievenonderzoek loopt en hieruit zal naar alle waarschijnlijkheid een verdere toename van de kosten per product voortvloeien.
 8. Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN)
  Nieuw voorschotbedrag vastgesteld. Er is sprake van indexering van de tarieven voor 2024 (6,56%) en het toekennen van extra middelen voor een 10% caseloadverlaging voor jeugdbeschermers en jeugdreclassering. Hiermee werkt SAVE aan een gezond werkklimaat en betere dienstverlening aan gezinnen. Dit is in lijn met de bestuurlijke afspraken over landelijke tarief GI en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering d.d. 18 oktober 2023.
 9. Inkoop Monitoring Utrecht West
  De begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West is gestegen door toepassing van de jaarlijkse indexering en een toename van de formatie. De daarbij behorende kosten zijn hiermee naar rato ook gestegen (te denken valt aan ICT kosten, huisvestingskosten). Verder is er o.a. een uitbreiding op het jaarabonnement met Graydon om de jaarrekeningeninterpretatie minder belastend te maken voor het team. In 2024 zijn er éénmalige kosten i.v.m. onderzoek naar reële kostprijs, extra inzet op ontwikkeltafels en het organiseren van een regionale zorgmarkt.
 10. Sociaal Team  inhuurbudget
  Het Sociaal Team heeft een extra inhuurbehoefte van 2 fte casemanager voor 9 maanden. De kosten zijn ontstaan n.a.v. een opzegging van een grote aanbieder. Dit is niet te dekken uit het reguliere inhuurbudget. 
 11. BSO+ (BN)
  Voortzetting subsidie KMN Kind en Co voor het openhouden van een BSO+ bij SBO de Keerkring en uitbreiding van 12 naar 18 kinderen. Deze uitgave wordt bekostigd vanuit het IZA budget (zie baten) en is daarmee budgettair neutraal. 
 12. Opleidingskosten sociaal domein
  Verhoging van de opleidingskosten voor het sociaal domein.
 13. GGDru
  Verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de intensivering basistaken en maatwerk ten opzichte van de eerdere ontwerpbegroting GGDrU 2024 (D/24/133377).
 14. Oekraïne 
  Dit betreft de kosten voor de opvang en bijbehorende kosten van de Oekraïense vluchtelingen in Woerden. Hiertegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang. 
 15. Regionale Verkenner Utrecht West
  Betreft de inzet van een regionale verkenner die met de regio in 2024 zal komen tot een richtinggevende koers ten aanzien van de inkoop en de regionale samenwerking (RIB: D/23/123657). 

Baten

 1. BUIG-budget
  Het BUIG-budget 2024 is verhoogd. De bijstelling is gebaseerd op het voorlopige BUIG-budget 2024. Begin oktober wordt het BUIG budget 2024 definitief vastgesteld. Eventuele wijzingen m.b.t. het definitieve BUIG-budget worden in de Najaarsrapportage 2024 opgenomen. Bij de berekening van het BUIG-budget is rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Dit wordt met name veroorzaakt door: de verhoogde instroom van statushouders, toename door gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en de verwachting dat de werkloosheid gaat toenemen. Daarnaast is vanwege loon- en prijsbijstelling rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde prijs per uitkering.
 2. Oekraïne 
  Normbedrag op basis van € 61,- per opvangplek per dag.
 3. BSO+ IZA budget (BN)
  Inzet IZA budget t.b.v. BSO+ (zie lasten).
 4. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)
  Het lokaal maatwerkbudget voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen is op basis van de zorgkosten lager vastgesteld (€ 793.284).