Programma 5. Onderwijs en Sport

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Tevredenheid voorzieningen monitor sociale kracht stijgt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

5.3  Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

3.5 / 5.5 Armoede is verminderd en we proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar is er geen accounthouder geweest vanuit de gemeente. Ondertussen hebben we partners wel hun werk voortgezet. 

Inspanningen

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Terug naar navigatie - 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Terug naar navigatie - 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Gezond en vitaal Woerden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Terug naar navigatie - 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - 4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Bij de najaarsrapportage 2023 is gecommuniceerd dat het locatieonderzoek voor het zwembad op de Voorraadlijst van initiatieven staat. Dit betekent dat hier tot op heden geen capaciteit voor beschikbaar is. 

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -841 -119 -92 -92 Nadeel
Afwijkingen baten 322 -64 -64 -64 Voordeel
Saldo -519 -183 -156 -156 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -63 -63 -63 -63 Nadeel
2 Nationaal Programma Onderwijs 4.3 -13 -4 0 0 Nadeel
3 Nationaal Programma Onderwijs (BN) 4.3 -37 0 0 0 Nadeel
4 Onderwijsachterstandenbeleid (BN) 4.3 -348 0 0 0 Nadeel
5 Peuteropvang (BN) 4.3 -34 0 0 0 Nadeel
6 Onderwijsachterstandenbeleid - Peuteropvang (BN) 4.3 34 0 0 0 Voordeel
7 Regionaal Bureau Leerplicht 4.3 -14 -14 -14 -14 Nadeel
8 Woerden Sport 2024 5.2 -290 0 0 0 Nadeel
9 Energiekosten Sporthal T van de Polshal 5.2 0 -15 -15 -15 Nadeel
10 Rembrandt van Rijnschool 4.2 -15 -23 0 0 Nadeel
11 Andersenschool 4.2 -60 0 0 0 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -841 -119 -92 -92 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Indexering sporttarieven en huur 5.2 -64 -64 -64 -64 Nadeel
2 Onderwijsachterstandenbeleid (BN) 4.3 348 0 0 0 Voordeel
3 Nationaal Programma Onderwijs (BN) 4.3 37 0 0 0 Voordeel
Totaal mutaties - baten 322 -64 -64 -64 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Nationaal Programma Onderwijs
  Bij het opstellen van de Programmabegroting is er onterecht een dubbele correctie toegepast (geen index).
 3. Nationaal Programma Onderwijs (BN)
  Het plan voor het Woerdens Programma Onderwijs is begin dit jaar vastgesteld en op basis daarvan zijn de uitgaven hoger dan verwacht. Dit is budgettair neutraal op basis van de rijksbijdrage (zie baten).
 4. Onderwijsachterstandenbeleid (BN)
  De uitvoer van het Onderwijsachterstandenbeleid bestaat voor 2024 uit: Voorschoolse educatie regulier, maatwerk, Monitoring VVE-res, Taalvisite, nieuwkomersonderwijs/ schakelklas, MAG. Daarnaast worden de ambtelijke loonkosten voor peuteropvang en OAB ook uit dit budget betaald. Deze uitgave wordt bekostigd vanuit het OAB rijksbudget en is daarmee budgettair neutraal (zie baten). 
 5. Peuteropvang (BN)
  Bij het opstellen van de MAG is dit budget opgenomen in de OAB gelden, deze technische wijziging is budgettair neutraal. 
 6. Onderwijsachterstandenbeleid -  Peuteropvang (BN)
  Zie toelichting bij punt 5.
 7. Regionaal Bureau Leerplicht
  De begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht is gestegen door toepassing van de jaarlijkse indexering en toename van de formatie. De daarbij behorende kosten zijn hiermee naar rato ook gestegen.
 8. Woerden Sport 2024
  WoerdenSport heeft bij de gemeente aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt en de negatieve gevolgen daarvan op de omzet, de hoge energieprijzen, de economische ontwikkelingen (incl. de gevolgen van inflatie en de aantasting van de koopkracht) en de sterk gestegen inkoopkosten direct invloed hebben op de financiële resultaten voor 2024 en dat WoerdenSport deze niet binnen de bestaande exploitatie voor 2024 kan opvangen. WoerdenSport heeft de gemeente gevraagd hiervoor een compensatieregeling te realiseren. Om de exploitatie van de zwembaden veilig te stellen heeft het college besloten om WoerdenSport voor 2024 een aanvullende exploitatiesubsidie van € 290.000 te verlenen. De raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
 9. Energiekosten Sporthal T van de Polshal
  De verlaging van het budget voor gas/elektra Brediusschuur en Thijs vd Polshal moet worden teruggedraaid aangezien er geen investeringen in duurzaamheid hebben plaatsgevonden. 
 10. Rembrandt van Rijnschool
  De Rembrandt van Rijnschool sluit per 1 augustus 2024. Het gebouw wordt op basis van de Wet op het primair onderwijs overgedragen aan de gemeente. Dit betekent dat het aandeel van de gemeente in de exploitatie als onderdeel van de Brede School Schilderskwartier groter wordt. Dat is tijdelijk omdat er gegadigden (eigendom) en/of huurders zijn voor overname/gebruik van het gebouw: of per 1 augustus 2024 of per 1 augustus 2025. 
 11. Andersenschool
  De openbare Andersenschool groeit harder dan geprognotiseerd. Voor de toename van het aantal leerlingen is extra meubilair en zijn extra onderwijsleerpakketten benodigd. Dit is een wettelijke plicht.

Baten

 1. Indexering sporttarieven en huur
  Bij het opstellen van de begroting 2024 was nog niet bekend wat de CPI-index per september 2023 zou zijn. Daarom is voor de verhoging gerekend met 4,2%. In werkelijkheid is de CPI-index dus lager uitgevallen. Het college heeft besloten de incidentele korting vanaf 1 januari 2024 om te zetten in een structurele korting.
 2. Onderwijsachterstandenbeleid (BN)
  Ontvangen rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid en is budgetneutraal (zie lasten).
 3. Nationaal Programma Onderwijs (BN)
  Ontvangen rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs en is budgetneutraal (zie lasten).