Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1  Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

1.3  Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren. 

1.4  Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.

1.5  Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.2 in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Terug naar navigatie - 1.1.2 in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Terug naar navigatie - 1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is een aanzet gemaakt voor het accommodatiebeleid, deze is nog niet volledig. Komende tijd zal het accommodatiebeleid verder uitgewerkt worden. 

Inspanningen

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het instellen van een loket voor initiatieven zal eind 2024 of eerste kwartaal 2025 gereed zijn. 

Inspanningen

1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Terug naar navigatie - 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.6  De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief. 

1.7  De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente 

1.8  De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.

1.9  De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Terug naar navigatie - 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Terug naar navigatie - 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Terug naar navigatie - 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment is er een onbalans tussen ambities, geld en beschikbare ambtelijke capaciteit. Hiertoe zijn de trajecten rondom 'Investeringen in Balans', 'Prioritering ruimtelijke projecten' en 'Organisatieversterking' in gang gezet. Hiermee verwacht het college deze balans te herstellen.

Inspanningen

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Terug naar navigatie - 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De eerste tranche van € 1 miljoen voor organisatieversterking is toegekend bij de Begroting 2024, en er wordt nu gewerkt aan de invulling van deze functies. Nu ook de tweede tranche van € 1 miljoen beschikbaar is gesteld, kunnen de grootste formatieve knelpunten worden opgelost.

Inspanningen

1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Terug naar navigatie - 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We combineren dit project met dat over  gemeentelijke dienstverlening (zie ook 1.6.1.3). Omdat de projectleider voor de aanpak op dienstverlening pas in 2024 gestart is, loopt dit punt vertraging op.

Inspanningen

1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Terug naar navigatie - 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We combineren dit project met dat over  gemeentelijke dienstverlening (zie ook 1.6.1.3). Omdat de projectleider voor de aanpak op dienstverlening pas in 2024 gestart is, loopt dit punt vertraging op.

Inspanningen

1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In het vierde kwartaal van 2023 is begonnen met de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden.  Het eindrapport van deze evaluatie volgt in het tweede kwartaal van 2024.  In de komende maanden zal het gesprek met college en de raad op gang komen.

Inspanningen

1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -240 -312 91 90 Nadeel
Afwijkingen baten -109 -320 -320 -320 Nadeel
Saldo -349 -631 -228 -229 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -113 -113 -113 -113 Nadeel
2 Kosten rondom procedure nieuwe burgemeester 0.1 -15 -15 0 0 Nadeel
3 Voorbereidings- en uitvoeringskosten verkiezingen 0.2 -60 -60 -60 -60 Nadeel
4 AGW-samenwerking 0.1 -41 -41 -41 -41 Nadeel
5 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) 1.1 -16 -158 -158 -158 Nadeel
6 Mutaties brandweerkazernes 1.1 -18 -23 -22 -22 Nadeel
7 Mutaties brandweerposten 1.1 0 43 242 241 Voordeel
8 Politiekantoor 1.2 24 56 245 245 Voordeel
Totaal mutaties - lasten -240 -312 91 90 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Politiekantoor 1.2 -109 -320 -320 -320 Nadeel
Totaal mutaties - baten -109 -320 -320 -320 Nadeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Kosten rondom procedure nieuwe burgemeester 
  Procedurele kosten rondom de wisseling van burgemeester. Kosten gerelateerd aan het wervingsproces zijn hierbij inbegrepen.
 3. Voorbereidings- en uitvoeringskosten verkiezingen
  In 2023 is gestart met de CSO-telmethode (Centrale Stemopneming). Deze methode zal de komende verkiezingen structureel toegepast gaan worden. De telmethode is  kostenverhogend.
 4. AGW-samenwerking
  Gemeente Woerden heeft een samenwerking met Alphen en Gouda, de 'samenwerking AGW'. De samenwerking richt zich op thema's als circulaire economie, recreatie & groen en NOVEX Groene Hart en wordt geïntensiveerd op de eerste twee thema's. Anders dan voorheen is de bijdrage van de drie gemeenten per 2024 bepaald op het inwonersaantal, voorheen droegen de gemeenten ieder 1/3e deel. Door de financiële afspraak o.b.v. inwonersaantal is de verhoging van het budget in Woerden beperkt en ontstaat er een sterkere (inhoudelijke) samenwerking met meer slagkracht.
 5. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
  Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2024 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, de overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen.
 6. Mutaties brandweerkazernes 
  Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd, dit zorgt voor mutaties in het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP). Dit zijn de kostenstijging voor alle brandweerkazernes binnen gemeente Woerden. Het meerjarig effect is tevens meegenomen. 
 7. Mutaties brandweerposten
  Het budget voor de brandweerpost Harmelen en Zegveld is vanaf 2026 dubbel opgenomen in de begroting doordat het beheerpakket in de begroting is opgenomen, maar de structurele kosten niet zijn afgeraamd. Voor de brandweerpost Zegveld geldt dit vanaf 2025, echter doordat de kapitaallasten nog niet zijn begroot, is het voordeel in 2025 lager.
 8. Politiekantoor
  Omdat het politiekantoor wordt verkocht in plaats van verhuurd, worden de kapitaallasten afgeraamd. Dit geeft aan de uitgavenkant een structureel voordeel. 

Baten

 1. Politiekantoor
  Aan de inkomstenkant is sprake van een structureel nadeel door het aframen van de huurinkomsten.