Programma 7. Algemene inkomsten

Opgave: Gezonde financiën

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Het meerjarenperspectief is niet sluitend, omdat de rijksbijdrage (Algemene Uitkering) vanaf 2026 veel lager is dan in eerdere jaren, het zogeheten ravijnjaar.

Inspanningen

7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Terug naar navigatie - 7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De schuldquote is op dit nog binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening. Echter het langetermijn perspectief geeft een zorgelijk beeld. Hierover is de raad via de RIB 'plan van aanpak verbetering schuldquote' en de Kadernota / Begroting 2024 reeds geïnformeerd. Inmiddels is hiervoor het raadsvoorstel 'Investeringen in Balans' naar de raad gestuurd.

De overige financiële ratio's bevinden zich (nagenoeg) binnen de streefwaarden.

Inspanningen

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Financiële Verordening is per 1.1.2023 in werking getreden. Op een aantal aspecten vindt nog nadere afstemming plaats met de auditcommissie.

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 1.863 1.825 1.825 1.825 Voordeel
Afwijkingen baten 1.024 310 135 1.655 Voordeel
Saldo 2.887 2.135 1.960 3.480 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves -447 0 0 0 Nadeel
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo -447 0 0 0 Nadeel
Specificatie:
(BN = budgettair nutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers 1.848 1.848 1.848 1.848 Voordeel
2 WOZ bezwaarschriften 0.61 -40 0 0 0 Nadeel
3 Advies- en onderzoekskosten Onroerend goed belasting 0.61 -22 0 0 0 Nadeel
4 Heffings- en invorderingskosten 0.61 -16 -16 -16 -16 Nadeel
5 OZB niet-woningen, advies-/onderzoekskosten (BN) 0.62 18 18 18 18 Voordeel
6 OZB woningen, advies-/onderzoekskosten (BN) 0.61 -18 -18 -18 -18 Nadeel
7 Stelpost Wet Open Overheid 0.8 100 0 0 0 Voordeel
8 Stelpost impulsgelden weerbaar bestuur (BN) 0.8 -7 -7 -7 -7 Nadeel
Totaal mutaties - lasten 1.863 1.825 1.825 1.825 Voordeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Hogere opbrengst OZB - woningen 0.61 152 152 152 152 Voordeel
2 Algemene uitkering september- en decembercirculaire 0.7 693 67 -100 1.423 Voordeel
3 Taakmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering 0.7 84 0 0 0 Voordeel
4 Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma 0.7 11 11 10 10 Voordeel
5 Verhoging uitkering sociaal domein (SD) participatie 0.7 78 72 67 63 Voordeel
6 Impulsgelden weerbaar bestuur (BN) 0.7 7 7 7 7 Voordeel
Totaal mutaties - baten 1.024 310 135 1.655 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Storting Algemene Reserve i.v.m. amendementen begroting 2024 0.10 -447 0 0 0 Nadeel
Totaal stortingen Reserves -447 0 0 0 Nadeel
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden.  Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. WOZ bezwaarschriften
  Het aantal bezwaarschriften wat ingediend wordt tegen de WOZ-waarde is weer hoger dan normaal (400 stuks). We verwachten dit jaar circa 700 bezwaarschriften. Dit speelt niet alleen in Woerden, maar landelijk. Ook neemt het percentage 'no cure no pay' nog steeds toe. De bezwaarschriften moeten elk jaar afgehandeld zijn om te zorgen dat de belastingoplegging (en dus de inkomsten) gerealiseerd wordt. Ook het aantal beroepszaken is hoger dan normaal.
 3. Advies- en onderzoekskosten Onroerend goed belasting
  Vanwege meer bezwaarzaken nemen de advies en onderzoekskosten toe. De beroepszaken volgen eventueel bij de Najaarsrapportage.
 4. Heffings- en invorderingskosten
  De heffings-/invorderingskosten zijn toegenomen (rekeningen van leverancier).
 5. OZB niet-woningen, advies-/onderzoekskosten (BN)
  Het aantal bezwaren bij OZB niet-woningen ligt lager dan geraamd terwijl het aantal bezwaren bij OZB woningen hoger ligt (budgettair neutraal).
 6. OZB woningen, advies-/onderzoekskosten (BN)
  Het aantal bezwaren bij OZB woningen ligt hoger dan geraamd terwijl het aantal bezwaren bij OZB niet-woningen lager ligt (budgettair neutraal).
 7. Stelpost Wet Open Overheid
  De uitgaven aan de Wet Open Overheid zijn lager dan waarvoor de stelpost is opgenomen. Een deel van de werkzaamheden wordt door de ambtelijke organisatie uitgevoerd en niet extern uitbesteed.
 8. Stelpost impulsgelden weerbaar bestuur (BN)
  Budget voor impulsgelden weerbaar bestuur en is budgettair neutraal (zie baten).

Baten

 1. Hogere opbrengst OZB-Woningen
  De werkelijke opbrengsten OZB-woningen liggen in de eerste maanden van 2024 hoger dan begroot.
 2. Algemene uitkering september- en decembercirculaire
  Bijstelling begroting aan de hand van september- en decembercirculaire resulterend in een hogere algemene uitkering. Verschillen zijn berekend op basis van algemene uitkering + stelpost onderuitputting rijksbesteding.
 3. Taakmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering
  Extra budget naar aanleiding van de septembercirculaire m.b.t. uitvoering bijzondere bijstand en vroegsignalering.
 4. Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma
  Extra budget naar aanleiding van de septembercirculaire m.b.t. uitvoering rijksvaccinatieprogramma. 
 5. Verhoging uitkering sociaal domein (SD) participatie
  Bijstelling begroting aan de hand van september- en decembercirculaire resulterend in een hogere algemene uitkering sociaal domein.
 6. Impulsgelden weerbaar bestuur (BN)
  Bijstelling begroting aan de hand van september- en decembercirculaire resulterend in een ruimere begroting voor impuls weerbaar bestuur.

Storting Reserves

 1. Verwerking amendementen begroting 2024
  Bij de begrotingsbehandeling 2024 zijn diverse amendementen aangenomen. De dekking hiervan komt uit de septembercirculaire en de bijgestelde Buig-budgetten. Dit is in de primaire begroting onttrokken aan de Algemene Reserve. Nu de septembercirculaire verwerkt is in deze Voorjaarsrapportage, moet dus ook de storting weer gedaan worden in de Algemene Reserve.