Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsrapportage 2022 Raad
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding en financieel beeld
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 1. Inleiding
    2. Blz. 6 Financieel beeld
     1. Blz. 7 Financieel beeld
     2. Blz. 8 Algemene uitkering
     3. Blz. 9 Raadsbesluiten na vaststellen begroting
    3. Blz. 10 Investeringen (bijstelling)
     1. Blz. 11 Investeringsbijstellingen
    4. Blz. 12 Aandachtspunten / risico's
     1. Blz. 13 Aandachtspunten/risico's
    5. Blz. 14 Corona
     1. Blz. 15 Tekst corona
   2. Blz. 16 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 17 Opgave: Een professionele organisatie
     1. Blz. 18 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 19 Resultaat
      1. Blz. 20 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.
      2. Blz. 21 1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale
      3. Blz. 22 1.1.3 Eind 2022 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.
      4. Blz. 23 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
    2. Blz. 24 Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden
     1. Blz. 25 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 26 Resultaat
      1. Blz. 27 1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.
      2. Blz. 28 1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.
      3. Blz. 29 1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.
      4. Blz. 30 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.
      5. Blz. 31 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.
      6. Blz. 32 1.9.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.
    3. Blz. 33 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden
     1. Blz. 34 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 35 Resultaat
      1. Blz. 36 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.
      2. Blz. 37 1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.
      3. Blz. 38 1.7.3 Regionale Investeringsagenda in het kader van het Groene Hart als NOVI gebied.
      4. Blz. 39 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld.
    4. Blz. 40 Totalen per programma
    5. Blz. 41 Toelichting
   3. Blz. 42 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 43 Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar
     1. Blz. 44 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 45 Resultaat
      1. Blz. 46 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken
      2. Blz. 47 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.
      3. Blz. 48 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets
      4. Blz. 49 2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard
    2. Blz. 50 Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden
     1. Blz. 51 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 52 Resultaat
      1. Blz. 53 2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.
      2. Blz. 54 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.
      3. Blz. 55 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
    3. Blz. 56 Totalen per programma
    4. Blz. 57 Toelichting
   4. Blz. 58 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 59 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning
     1. Blz. 60 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 61 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 62 Resultaat
      1. Blz. 63 3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.
      2. Blz. 64 3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.
      3. Blz. 65 3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.
      4. Blz. 66 3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.
      5. Blz. 67 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd
      6. Blz. 68 3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.
    2. Blz. 69 Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp
     1. Blz. 70 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 71 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 72 Resultaat
      1. Blz. 73 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)
      2. Blz. 74 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)
      3. Blz. 75 3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.
    3. Blz. 76 Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving
     1. Blz. 77 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 78 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 79 Resultaat
      1. Blz. 80 3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.
      2. Blz. 81 3.8.1 Het vastgestelde uitvoeringsplan armoedebeleid is in 2022 geïmplementeerd.
    4. Blz. 82 Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden
     1. Blz. 83 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 84 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 85 Resultaat
      1. Blz. 86 3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.
      2. Blz. 87 3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.
    5. Blz. 88 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd
     1. Blz. 89 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 90 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 91 Resultaat
      1. Blz. 92 3.11.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.
      2. Blz. 93 3.11.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders
      3. Blz. 94 3.11.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel.
      4. Blz. 95 3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.
    6. Blz. 96 Totalen per programma
    7. Blz. 97 Toelichting
   5. Blz. 98 Programma 4. Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 99 Opgave: Cultuur
     1. Blz. 100 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     2. Blz. 101 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 102 Resultaat
      1. Blz. 103 4.1.1 Een sterke programmering met een toegankelijk aanbod.
      2. Blz. 104 4.2.1 Besluit over culturele makelaarsfunctie
      3. Blz. 105 4.2.2 Resultaatafspraken maken in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten
      4. Blz. 106 4.3.2 Bibliotheek is in overleg met onderwijspartners, in een nader te bepalen vorm, verbonden met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
    2. Blz. 107 Opgave: Energietransitie
     1. Blz. 108 Inleiding
     2. Blz. 109 Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?
     3. Blz. 110 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 111 Resultaat
      1. Blz. 112 4.5.1 Inwoners, bedrijven en ondernemers zijn zich meer bewust van de energie-opgave en van de maatregelen die zij kunnen nemen.
      2. Blz. 113 4.6.1 Uitvoering geven aan RES 1.0
      3. Blz. 114 4.6.2 In 2022 wordt het afwegingskader voor grootschalige duurzame energie geborgd in de instrumenten van de omgevingswet.
      4. Blz. 115 4.6.3 We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen voor de warmtetransitie. Geen olie- en gaswinning onder Woerden.
      5. Blz. 116 4.7.1 De eigen organisatie CO2-neutraal in 2030.
    3. Blz. 117 Opgave: Erfgoed
     1. Blz. 118 Inleiding
     2. Blz. 119 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 120 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 121 Resultaat
      1. Blz. 122 4.8.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
      2. Blz. 123 4.8.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
      3. Blz. 124 4.8.3 In 2021 werd het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.
    4. Blz. 125 Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme
     1. Blz. 126 Inleiding
     2. Blz. 127 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 128 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 129 Resultaat
      1. Blz. 130 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.
      2. Blz. 131 4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.
      3. Blz. 132 4.10.1 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen.
      4. Blz. 133 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).
      5. Blz. 134 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.
      6. Blz. 135 4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.
      7. Blz. 136 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden
      8. Blz. 137 4.13.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid
      9. Blz. 138 4.13.3 Gebiedsgericht werken
      10. Blz. 139 4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn ermee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.
      11. Blz. 140 4.15.1 Woerden is een fijne plek om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Onze groenblauwe recreatieve voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en welbevinden van onze inwoners.
      12. Blz. 141 4.16.1 In samenwerking met relevante partners w.o. Comité van Aanbeveling uitvoering geven aan voorbereidingen.
    5. Blz. 142 Totalen per programma
    6. Blz. 143 Toelichting
   6. Blz. 144 Programma 5. Onderwijs en sport
    1. Blz. 145 Opgaven
     1. Blz. 146 Inleiding
    2. Blz. 147 Totalen per programma
    3. Blz. 148 Toelichting
   7. Blz. 149 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 150 Opgaven
     1. Blz. 151 Inleiding
     2. Blz. 152 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 153 Resultaat
      1. Blz. 154 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.
      2. Blz. 155 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.
      3. Blz. 156 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.
      4. Blz. 157 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.
      5. Blz. 158 6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.
      6. Blz. 159 6.2.5 Een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden met onderscheid tussen bestaande woon-/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties
      7. Blz. 160 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
      8. Blz. 161 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
    2. Blz. 162 Totalen per programma
    3. Blz. 163 Toelichting
   8. Blz. 164 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 165 Resultaat
     1. Blz. 166 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
     2. Blz. 167 7.1.2 Stabiele vermogenspositie
     3. Blz. 168 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
     4. Blz. 169 7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd
     5. Blz. 170 7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
     6. Blz. 171 7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
     7. Blz. 172 7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
     8. Blz. 173 7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
     9. Blz. 174 7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
     10. Blz. 175 7.2.5 Actuele financiële kaders
     11. Blz. 176 7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
    2. Blz. 177 Totalen per programma
    3. Blz. 178 Toelichting
   9. Blz. 179 Programma 8. Overhead
    1. Blz. 180 Totalen per programma
    2. Blz. 181 Toelichting
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap