Programma 3. Sociaal domein

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement.

Door invoering van casemanagement zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, over inclusiviteit en over de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het neerzetten van een verbeterd voorliggend aanbod. Subsidieafspraken zijn herijkt en partijen worden gesubsidieerd voor de inhoudelijke bijdragen die geleverd worden aan realisatie van onze maatschappelijke opgaven. Beleidsprioriteiten die onder deze opgave vallen zijn: inkoop Jeugd en Wmo, versterking voorliggend veld en casemanagement.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.

3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

Terug naar navigatie - 3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

Omschrijving (toelichting)

De instroom voor geïndiceerde jeugdzorg neemt af t.o.v. 2019. De instroom voor Wmo (HH en begeleiding) neemt niet toe t.o.v. 2019. Tevens neemt de gemiddelde duur van deze trajecten per cliënt af t.o.v. voorgaande jaren.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

 

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wmo: Bij individuele begeleiding Wmo is sprake van een afname van de duur van de trajecten. Er is geen afname van het aantal aanvragen. 
Bij Huishoudelijke Hulp is sprake van een stijging in het aantal aanvragen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekkelijke abonnementstarief. De invoering van het normenkader is ingezet om de stijging te dempen.

Jeugd: Bij jeugd zien we geen afname van instroom, wel van de grootte van afgegeven indicaties. Verder zien we een toename in complexiteit. We sturen op het aanpakken van het aantal verlengingen bij ons lokale team, op meer grip op indicaties die door andere partijen worden afgegeven (zoals huisartsen), en op preventief aanbod om te voorkomen dat jeugdhulp nodig is (zoals trainingen weerbaarheid op het voortgezet onderwijs).

 

3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Terug naar navigatie - 3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Omschrijving (toelichting)

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wmo: Bij individuele begeleiding Wmo is sprake van een afname van de duur van de trajecten. Er is geen afname van het aantal aanvragen. Bij Huishoudelijke Hulp is sprake van een stijging in het aantal aanvragen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekkelijke abonnementstarief.

Jeugd: Bij begeleiding jeugd is sprake van een afname in de grootte van indicaties, maar geen grote afname van uitstroom. In 2022 focussen we op de aanpak van verlengingen in bestaande indicaties om de uitstroom omhoog te krijgen.

3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.

Omschrijving (toelichting)

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Terug naar navigatie - 3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Omschrijving (toelichting)

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen of de instroom van nieuwe cliënten met minimaal 10% is gedaald. Door o.a. de coronacrisis zien we dat er meer beroep wordt gedaan op de Jeugdwet en er spelen meer complexe situaties bij gezinnen, waar begeleiding nodig is. In 2022 richten we ons met name op het verminderen van verlengingen, zodat gezinnen niet afhankelijk worden van begeleiding.

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Omschrijving (toelichting)

- Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag is gestegen in 2022 (was 74% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen is gestegen in 2022 (was 82% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat de kwaliteit van ondersteuning goed is, is gestegen in 2022 (was 83% in 2019).

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst. Daarnaast wordt het onderzoek vanaf 2019 door een ander onderzoeksbureau gedaan.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomst van het cliëntervaringsonderzoek over 2021 laat een stijgende lijn zien. In het najaar wordt een tussentijdse uitkomst over 2022 verwacht.

3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Nog niet alle subsidieaanvragen zijn beschikt (eind april). Dit volgt in de komende maanden. Daarin zal rekening gehouden worden met de doelen uit de MAG. 

Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: sociaal werken in de wijk.

We stimuleren ontmoeting, verbinding en samendoen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk of het dorp. Ook willen we beter aansluiten op de leefwereld van onze inwoners. Daarom zetten we buurtverbinders in en realiseren we laagdrempelige ‘Huizen van…’ in verschillende wijken en dorpen. Het lokale netwerk wordt verstevigd, onder andere door de inzet van buurtverbinders.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.

3.5 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.

3.6 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Omschrijving (toelichting)

NB: Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Omschrijving (toelichting)

Op deze centrale plaatsen komen ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een leven lang leren en een zinvolle dagbesteding logisch samen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Woerdense samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt het project Ferm Wijzer Light geïmplementeerd.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.7 Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

3.8 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Goed wonen is een van de voorwaarden voor een goed en volwaardig leven. Het rijksbeleid is er op gericht dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen of vanuit een beschermde woonvorm weer zelfstandig gaan wonen. De begeleiding van mensen wordt steeds meer ambulant (thuis of in de directe omgeving). De komende jaren wordt gewerkt naar een doordecentralisatie van de taken rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarbij gemeenten voor steeds meer taken zelf verantwoordelijk worden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.9 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn, als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek of een passend alternatief.

3.10 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Terug naar navigatie - 3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op peildatum 20 april 2022 zijn 2 inwoners gehuisvest die zijn uitgestroomd uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De komende maanden zullen naar verwachting meer inwoners uit deze doelgroep kunnen uitstromen. Bijvoorbeeld naar nieuwbouw. Het contingent kan daarmee nog worden behaald.

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Woerden zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Woerdense samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Terug naar navigatie - 3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -3.548.416 -2.887.184 -3.007.897 -2.970.572 Nadeel
Afwijkingen baten 130.575 75.000 0 0 Voordeel
Saldo -3.417.841 -2.812.184 -3.007.897 -2.970.572 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Pilot mantelzorg -50.000 Nadeel
Inhuur -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 Nadeel
Integratie uitkering Inburgering -29.482 -14.395 -8.185 -1.269 Nadeel
OCO -46.761 Nadeel
GGD Meningokokken -15.223 Nadeel
GGD Maatwerk (meldpunt en verkennend onderzoek) -15.510 Nadeel
Voogdij 18+ (conform RIB decembercirculaire Z/21/035157 / D/21/047037) -258.323 -258.323 -258.323 -258.323 Nadeel
Maatwerkbudget Wmo HH -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 Nadeel
Maatwerkbudget jeugd -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Nadeel
Loonstijging zorgpersoneel (cf RIB dec.circulaire Z/21/035157 / D/21/047037) -204.993 -201.125 -199.973 -201.993 Nadeel
Versterking dienstverlening gemeenten (cf RIB dec. circulaire Z/21/035157 / D/21/047037) -111.358 -110.075 -109.854 -111.051 Nadeel
Tariefstijging Wmo -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 Nadeel
Vroegsignalering 0 -80.000 -80.000 -80.000 Nadeel
Gebiedsgericht Werken -21.773 -21.773 -21.773 -21.773 Nadeel
Cao-stijging 2022 -209.048 -209.048 -209.048 -209.048 Nadeel
Toeslag lage inkomens energie -471.200 Nadeel
Inkoop Monitoring Utrecht West -92.487 -92.487 -92.487 -92.487 Nadeel
Ferm Werk -113.620 -46.895 -250.191 -216.565 Nadeel
Samen Veilig Midden Nederland -74.063 -74.063 -74.063 -74.063 Nadeel
Investeringsfonds -130.575 -75.000 Nadeel
Investeringsfonds 130.575 75.000 Voordeel
Totaal mutaties -3.417.841 -2.812.184 -3.007.897 -2.970.572 Nadeel
Mutaties Corona 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Jeugd weerbaarheidstraining -35.000 Nadeel
WoerdenWijzer -75.000 Nadeel
Inzet vrijwilligers groepsactiviteiten -75.000 Nadeel
Extra inzet ondersteuning statushouders -78.000 Nadeel
Schuldhulpverlening -16.650 Nadeel
Totaal mutaties Corona -279.650 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Pilot mantelzorg                        
De gemeente heeft zich aangemeld voor deelname aan de VNG-pilot ‘Verbeter de Toeleiding naar mantelzorgregelingen’. Deze aanmelding is gehonoreerd en daarvoor is in de decembercirculaire 2021 via een decentralisatie-uitkering Mantelzorgbeleid van het Ministerie van VWS eenmalig € 50.000 ontvangen. (RIB: D/22/052444).

Inhuur                         
In de begroting 2022 is de formatie van inhuur naar vast dienstverband gewijzigd. Hierdoor is echter een correctie onterecht twee keer van het inhuurbudget afgeraamd, waardoor de flexibele schil van het Sociaal Team onterecht is verminderd.

Integratie uitkering Inburgering                        
Voor inburging worden vanuit het Rijk middelen ontvangen in de vorm van een Integratie uitkering inburgering. De ontvangsten worden aan de lastenkant op het budget Inburgering geraamd. In de septembercirculaire 2021 is een verhoging van dit budget doorgevoerd, deze verhoging wordt bijgeraamd op het uitgavenbudget Inburgering.

OCO                        
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijk taak van de gemeente. In het kader van het koploperstraject heeft de gemeente Woerden in de jaren 2018, 2019 en 2020 incidentele extra middelen ontvangen van het Rijk om de functie cliëntondersteuning te versterken. Dit project richtte zich er o.a. op om de functie beter bekend en beter vindbaar te maken en ook vrijwilligers in te zetten (verschuiving van formele naar informele cliëntondersteuning). Deze extra impuls aan onafhankelijke cliëntondersteuning in de jaren na 2018 heeft ervoor gezorgd dat het gebruik van cliëntondersteuning fors is toegenomen. Omdat het een wettelijke taak is van de gemeente, kunnen wij deze vraag van burgers niet afwijzen. Omdat binnen het budget OGGZ ruimte zit, worden de kosten m.i.v. 2023 gedekt uit dit budget (ombuiging gelden).

GGD Meningokokken                         
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenAC WY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

GGD Maatwerk (meldpunt en verkennend onderzoek)                        
Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)'. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Voogdij 18+ (conform RIB decembercirculaire Z/21/035157 / D/21/047037)                        
In 2022 is overgestapt van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. Tot en met 2021 vond een afrekening plaats in jaar T2 op basis van werkelijk gebruik. Dit is in 2022 vervangen door een risicomodel , ofwel hoe groot is de kans dat een jongere een behandeling krijgt in een jeugdinstelling. De ramingen in de algemene uitkering gemeentefonds zijn gebaseerd op een simulatie door het CBS inzake het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hoewel onzeker is in welke mate deze simulatie werkelijkheid wordt worden de ramingen aangepast, met als uitgangspunt dat Woerden een hogere algemene uitkering krijgt in de veronderstelling dat er hogere kosten zijn. Het onderdeel Voogdij 18+ wordt binnen de algemene uitkering verhoogd en aan de lastenkant worden de betreffende posten binnen programma 3 verhoogd. Verwerking is conform RIB decembercirculaire D/21/047037).

Maatwerkbudget Wmo HH                        
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is in 2021 doorgestegen en leidt tot een correctie van de kosten in 2022,  dit is een gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Wij zien echter een daling van de kosten per cliënt voor hulp bij het huishouden. Dit is het gevolg van de maatregelen vanuit de strategische heroriëntatie: het aangepaste normenkader (daling aantal uren per cliënt) en verlaging van de Pgb-tarieven. Deze bijsturing leidt echter niet tot een daling van de kosten maar een demping van de stijging van de kosten.

Maatwerkbudget jeugd                        
We zien al langere tijd dat de kosten voor de jeugdzorg stijgen en de begroting voor jeugdzorg onder druk staat. De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2021 echter harder gestegen dan bij de Najaarsrapportage en het gemelde risico kon worden voorzien. De maatregelen op jeugd hebben effect (o.a. de inzet van praktijkondersteuners JGGZ (Jeugd geestelijke gezondheidszorg), casemanagement, en de verlaging van de Pgb-tarieven voor begeleiding), maar leiden niet tot een verlaging van de kosten maar slechts een demping van de stijging. De stijging wordt veroorzaakt door toenemende complexiteit: de intensiteit van ingezette trajecten neemt toe wat leidt tot hogere kosten per cliënt per maand. Met name trajecten Jeugdhulp ambulant zwaar, residentiële zorg, pleegzorg en crisiszorg zijn de afgelopen maanden harder gestegen dan geprognosticeerd. Dit betreft complexe zorg met hoge kosten per cliënt. De ingezette stijging is structureel en is mogelijk versneld door na-ijleffecten van de coronacrisis. De druk in kwetsbare gezinnen is toegenomen, we zien meer angst- en depressie bij jongeren, en een toename van complexe echtscheidingen. Daarnaast zijn er langere wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen en minder plekken voor plaatsing van jeugdigen in met name pleeggezinnen en residentiële instellingen. Dit is een landelijke en zorgelijke trend: kinderen moeten hierdoor langer wachten op de juiste zorg wat leidt tot verslechtering van situaties en uiteindelijke inzet van zwaardere ondersteuning (en daarmee gepaard gaande stijging van de kosten). Ook het Rijk erkent dat het Jeugdstelsel op de langere termijn onhoudbaar is. Daarom heeft het Rijk extra budget beschikbaar gesteld voor het nemen van een aantal maatregelen die moeten leiden tot hervorming van de jeugdzorg en het oplossen van de tekorten. In Woerden zijn vanuit de strategische heroriëntatie een aantal maatregelen al in gang gezet, aanvullend op deze maatregelen zal de komende jaren een extra impuls nodig zijn om de stijging van de kosten te beheersen.

Loonstijging zorgpersoneel (conform RIB decembercirculaire Z/21/035157 / D/21/047037)                        
Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van 675 miljoen euro beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. In de decembercirculaire is vanaf 2022 structureel 80 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten, opdat zij de middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. Van de 80 miljoen euro heeft 40 miljoen euro betrekking op de jeugdzorg en 40 miljoen euro op de Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). Voor Woerden betreft dit de volgende bedragen.

Versterking dienstverlening gemeenten (cf RIB dec. circulaire Z/21/035157 / D/21/047037)                        
De toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. N.a.v. de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft het rijk structureel middelen beschikbaar gesteld, bestaande uit de onderdelen robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, versterking ondersteuning sociale wijkteams en impuls integraal werken. Verwerking is conform RIB decembercirculaire D/21/047037).

Tariefstijging Wmo                        
Voor Wmo-maatwerk hebben we verschillende gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders mogen contractueel elk jaar indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI. Deze percentages zijn de afgelopen  maanden flink gestegen door o.a. hoge prijsontwikkelingen van goederen, inflatie en loonontwikkelingen. Als we ons niet houden aan onze contractuele afspraken, kunnen de aanbieders de contracten ontbinden. Dit leidt tot het stop zetten van zorg aan onze inwoners.  Daarnaast verplicht de AMvB 'reële prijs Wmo' dat het college een reële prijs vaststelt voor diensten die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van diensten worden gewaarborgd door gecontracteerde aanbieders. Als we de prijzen niet indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI lopen we een groot risico om niet te voldoen aan de AMvB Reële prijs Wmo. Voor 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1.8%. De percentages voor 2022 liggen echter veel hoger. De indexaties per contract zijn:
• Wmo hulpmiddelen nieuwe contracten per 1 januari 2022: 3.4%
• Wmo hulpmiddelen oude contracten per 1 april 2022: 6.4%
• Huishoudelijke hulp contracten per 1 januari 2022: 3.09%
• Trapliften contracten per 1 januari 2022: 2.70%

Vroegsignalering                         
Vanaf 01-01-2021 is de Vroegsignalering opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en daarmee een wettelijke taak voor de gemeente om uit te voeren. Hiervoor zijn vanuit het Rijk geen middelen meegekomen. Het Rijk redeneert dat tegenover de uitvoeringskosten ook besparingen staan waardoor de taak budgetneutraal uitgevoerd kan worden. De uitvoering van de vroegsignalering in Woerden volgt 2 sporen: via het versturen van een kaart (waarin de inwoner wordt uitgenodigd om contact op te nemen) en via het afleggen van huisbezoeken. Voor beide sporen worden kosten gemaakt. De kosten van het registratiesysteem en aanschrijven inwoners (ongeveer € 10.000 per jaar). En de formatie voor het afleggen van de huisbezoeken (ongeveer € 70.000 per jaar). Alle kosten van de vroegsignalering worden op dit moment uit de armoedegelden betaald. Het armoedebudget is hiervoor niet bedoeld en moet worden ingezet voor de doelgroep waarvoor het bestemd is. Hoewel de samenleving baat heeft bij het vroeg signaleren en oppakken van betalingsachterstanden en schulden, staat hier voor de gemeente geen besparing van kosten tegenover. Als deze besparingen er al komen is dat voor de lange(re) termijn, ligt het profijt veelal niet bij de gemeente (lagere incassokosten voor bedrijven, toegenomen arbeidsproductiviteit voor werkgevers) en is een eventueel voordeel voor de gemeente (minder gebruik regelingen en schuldhulpverlening) afhankelijk van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Wij zullen monitoren of dit ook tot besparingen voor de gemeente leidt.

Gebiedsgericht Werken                        
Uit het inwonersinitiatievenbudget worden o.a. de wijkambtenaren betaald. In de begroting 2022 is abusievelijk gedeeltelijk het budget afgeraamd.

Cao-stijging 2022                        
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Toeslag lage inkomens energie                        
Het Rijk heeft in december 2021 aangekondigd dat er een compensatieregeling komt in verband met hoge energielasten, voor huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige energietoeslag vergt een wijziging van de Participatiewet. De Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 15 maart jl. aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling. Door te starten met de ambtshalve uitbetaling aan huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW of IOAZ uitkering, bereiken we op korte termijn een grote groep inwoners die recht heeft op de eenmalige energietoeslag.

Inkoop Monitoring Utrecht West                        
Bijstelling begroting IMUW 2022. De stijging wordt veroorzaakt door de cao verhoging, de gedeeltelijke uittreding van gemeente Stichtse Vecht, uitloop voor inkoop Jeugd en Wmo en Wmo HH en een KPMG onderzoek.

Ferm Werk                         
De gewijzigde begroting 2022 -2025 leidt tot een structurele bijstelling van de gemeentelijke bijdrage. Verwerking is conform raadsbesluit D/22/047806.

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2022-2025 van Ferm Werk.
2. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2022-2025 met kenmerk D/22/047823 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
a. meer SMART maken van hulpvraag, doel en in te zetten middelen;
b. meer transparantie in de begroting van de diensten die worden geleverd;
c. overzicht van de te leveren diensten en bijbehorende kosten;
d. de aangekondigde nota ‘inzicht in efficiency en effectiviteit’ met aandacht voor de punten a t/m c;
e. een kostenverdeelmodel waarbij de kosten zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijke afname van diensten worden verdeeld;
f. onderzoek naar de verdere invulling van de bezuinigingen vanuit de strategische heroriëntatie:
g. analyse van de natuurlijke afbouw Wsw;
h. De ontwikkeling van een richtinggevend kader om in de toekomst meer inzicht te hebben in uitvoeringskosten, investeringen dan wel bezuinigingen.

Samen Veilig Midden Nederland                        
Bijstelling begroting SVMN 2022. De afname van de totale reguliere subsidieaanvraag ten opzichte van 2021 bedraagt in regio UW 6,8 % (€ 349.318,-). De subsidieaanvraag VT 2022 (Perceel 1) is gelijk gebleven. De subsidieaanvraag voor SAVE (Perceel 2) is 8,9% lager dan in 2021. Als basis voor de raming (inclusief procentuele verdeling) en de subsidietoekenning 2022 is de kwartaalrapportage Q3 2021 gebruikt en zijn de verschillende percentages op basis van productie VT en SAVE per gemeente berekend. Dit is conform subsidieaanvraag 2021 (collegevoorstel 50547). Ondanks het voordeel voor SVMN leidt dit tot een nadeel voor gemeente Woerden.

Investeringsfonds                        
- Een bedrag van € 75.000 is bestemd voor subsidieverstrekking t.b.v. een programmaregisseur om integrale programmering mogelijk te maken, een programmamaker voor activiteiten voor het sociale domein vanuit de bibliotheek en het financieren van extra ruimte voor inwoners en vrijwilligersactiviteiten zodat er meer ruimte voor ontmoeting komt.
- Buurtverbinders: € 15.675 voor realisatie van diverse maatschappelijke doelen.
- Subsidie Raad van kerken: € 9.900.
- Aanpassingen De Plint: € 30.000 zodat er meer ruimte voor ontmoeting komt. 
Het resterende budget na deze onttrekkingen is € 284.788. Hierover wordt u via een aparte RIB geÏnformeerd.

Investeringsfonds                        
Bovenstaande bedragen worden onttrokken uit de Algemene Reserve (gelabeld budget Investeringsfonds).

Mutaties Corona

Jeugd weerbaarheidstraining                        
Inzet op weerbaarheidstraining/faalangst oudere kinderen en jongeren en relatieversterking.

WoerdenWijzer                         
Extra fte WoerdenWijzer om toegenomen zorgvragen op te kunnen pakken. Naast het aantal zorgvragen is ook de complexiteit toegenomen.

Inzet vrijwilligers groepsactiviteiten                         
Extra inzet van organisaties die individuele inwoners ondersteunen met vrijwilligers (informeel, 0de lijn) of die groepsactiviteiten organiseren.
- Actief bezoeken van eenzame ouderen en kwetsbare volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan: Thuishuis huisbezoeken, Handje Helpen, buurtgezinnen, NPV – Vrijwilligers dichtbij en Stichting ontmoeting. 
- Versterken van het sociale netwerken en het reactiveren van inwoners.  Denk bijvoorbeeld aan: buurtverbinders, Thuishuis-activiteiten, Inloophuis leven met kanker of activiteitencommissies van dorps-/buurthuizen.

Extra inzet ondersteuning statushouders                        
De extra aandacht aan 400 inwoners vergt 1 tot 2 extra gesprekken per inwoner. Daarnaast vergt het een uur administratieve  voorbereiding en/of uitwerking. Dat betekent 3 uur per inwoner, dat maakt over het hele jaar 1200 uur. Hiervoor wordt tijdelijk een externe medewerker ingehuurd met een uurtarief van circa € 65.

Schuldhulpverlening                         
Bij schuldhulpverlening  is in 2021 de toename in aanvragen uitgebleven. We verwachten in de 2e helft van 2022 extra aanmeldingen als gevolg van de inflatie en de hogere energielasten, ziektekosten en kosten van boodschappen.