Programma 7. Algemene inkomsten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd

Terug naar navigatie - 7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De verwachting is dat heel veel van de  bestuursopdracht gerealiseerd zal worden maar niet alles. Zo kan gezien de omstandigheden op de arbeidsmarkt de beweging van inhuur naar vast  niet doorgezet worden.  Hiermee wordt voor 140.000 euro aan taakstellingen niet gerealiseerd. 

7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd

Terug naar navigatie - 7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

bij de jaarrekening 2021 is vastgesteld dat er wederom investeringen zijn gedaan die niet tijdig zijn gemeld en is op een tweetal overschrijdingen op twee programma's zijn  ontstaan die voorzienbaar waren en niet bij de najaarsnota door de verantwoordelijke budgethouders zijn gemeld. Deze indicaties zijn er niet voor 2022 al is de financiele beheersing in het Ruimtelijk Domein momenteel wel een zorgpunt gezien het omvangrijke personele verloop binnen dit domein. 

7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting

Terug naar navigatie - 7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel worden de investeringen bij de kadernota en de begroting vastgesteld. Op basis daarvan wordt ook de schuldquote berekend. Vanaf 2023 zal dit bij elk voorstel gaan worden, wat wel meer capaciteit vereist.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -146.650 -100.005 -92.144 -93.120 Nadeel
Afwijkingen baten 7.063.936 6.763.823 7.863.933 8.109.167 Voordeel
Saldo 6.917.286 6.663.818 7.771.789 8.016.047 Voordeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Algemene uitkering gemeentefonds 3.046.302 2.174.487 2.016.831 2.105.872 Voordeel
Salariskosten zorgdomein 204.993 201.125 199.973 201.993 Voordeel
Robuust rechtsbeschermingssysteem 60.060 65.352 65.262 65.983 Voordeel
Robuust rechtsbeschermingssysteem -60.060 -65.352 -65.262 -65.983 Nadeel
Systeemleren 15.191 15.132 15.227 15.482 Voordeel
Systeemleren -15.191 -15.132 -15.227 -15.482 Nadeel
Versterking ondersteuning wijkteams 111.358 110.075 109.854 111.051 Voordeel
Impuls integraal leren 14.235 7.866 Voordeel
Impuls integraal leren -14.235 -7.866 Nadeel
Voogdij 18+ 258.323 258.323 258.323 258.323 Voordeel
Toeslag lage inkomens energie 471.200 Voordeel
Precariobelasting -45.509 Nadeel
Dividend BNG 124.433 Voordeel
Suppletie omzetbelasting /btw BCF 216.291 Voordeel
Cao-stijging 2022 -11.655 -11.655 -11.655 -11.655 Nadeel
Stelpost loonkosten 2021 497.963 497.963 497.963 497.963 Voordeel
Stelpost loonkosten 2022 571.222 571.222 571.222 571.222 Voordeel
Stelpost loonkosten 2022 152.365 216.278 216.278 216.278 Voordeel
Herijking gemeentefonds -390.000 -1.170.000 -1.950.000 Nadeel
Effecten regeerakkoord (maartbrief) 1.320.000 3.036.000 5.083.000 6.015.000 Voordeel
Totaal mutaties 6.917.286 6.663.818 7.771.789 8.016.047 Voordeel
Mutaties Corona 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Decembercirculaire 72.489 Voordeel
Septembercirculaire 110.205 Voordeel
Totaal mutaties Corona 182.694 Voordeel
Mutaties Reserves 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Toevoeging aan Algemene Reserve (amendement begroting 2022) -403.000 Nadeel
Totaal mutaties Corona -403.000 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Algemene uitkering gemeentefonds                    
September- en decembercirculaire

Salariskosten zorgdomein                    
Decembercirculaire

Robuust rechtsbeschermingssysteem                    
Decembercirculaire

Robuust rechtsbeschermingssysteem                    
Stelpost

Systeemleren                    
Decembercirculaire

Systeemleren                    
Stelpost

Versterking ondersteuning wijkteams                    
Decembercirculaire

Impuls integraal leren                    
Decembercirculaire

Impuls integraal leren                    
Stelpost

Voogdij 18+                    
Decembercirculaire

Precariobelasting                    
Aframen precario terrassen, raadsbesluit 24022022

Dividend BNG                    
Hogere uitkering dividend 2021

Suppletie omzetbelasting /btw BCF                    
Suppletie omzetbelasting 2017 t/m 2021 en suppletie btw BCF 2017 t/m 2021

Cao-stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden

Stelpost loonkosten 2021                    
Inzet stelpost loonkosten t.b.v. cao 2021-2022

Stelpost loonkosten 2022                    
Inzet stelpost loonkosten t.b.v. cao 2021-2022

Stelpost loonkosten 2022                    
Vrijval restant stelpost loonkosten 2022    

Herijking gemeentefonds               
nog toevoegen.

Effecten regeerakkoord (maartbrief)              
nog toevoegen.

Toevoeging aan Algemene Reserve                    
Bij de begroting 2022 is de OZB verlaagd (amendement), met als dekking de uitkomst van de septembercirculaire. Dit werd in eerste instantie ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Dit moet nu dus weer teruggestort worden in de Algemene Reserve.