Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Opgave: Een professionele organisatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

Terug naar navigatie - 1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt extra gestuurd op het binnen twee dagen afhandelen van terugbelverzoeken. Het KCC beantwoordt zo veel mogelijk de vragen van de klant. Als het antwoord niet op de website staat, of de klant vraagt naar een persoon, dan wordt het gesprek doorverbonden naar de betreffende vakafdeling. Op de vakafdeling krijgt de klant dan een inhoudelijk antwoord. De klant moet binnen maximaal 2 werkdagen worden teruggebeld. Dit geldt ook voor ingesproken voicemailberichten.

1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Terug naar navigatie - 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is wat achterstand ontstaan door het niet kunnen afleggen van huisbezoeken in verband met Corona. Adresonderzoeken op basis van lokale signalen hebben voorrang boven signalen die van het Landelijke Aanpak Adreskwaliteit tot ons komen. 

Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.2 De organisatie en samenleving weerbaarder maken tegen ondermijning.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van een misdrijf als woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal of vernieling (High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit).

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving (BOA's).

1.9 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Woerden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -416.678 -175.671 -182.671 -182.671 Nadeel
Afwijkingen baten 68.000 12.000 12.000 12.000 Voordeel
Saldo -348.678 -163.671 -170.671 -170.671 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
VTH uitvoeringsstrategie -20.000 Nadeel
Actualisatie welstandsnota -80.000 -10.000 -10.000 -10.000 Nadeel
Kwaliteitsbouw Bouw- en Woningtoezicht -25.000 Nadeel
Omgevingsvergunningen 50.000 Voordeel
Extra inhuur afhandelen omgevingsvergunningen -50.000 Nadeel
Aanschaf licencies kostendekkendheid.nl -18.000 -12.000 -12.000 -12.000 Nadeel
Dekking aanschaf kostendekkendheid.nl 18.000 12.000 12.000 12.000 Voordeel
Realiseren extra bluswatervoorzieningen -20.000 Nadeel
Inhuur APV (Algemene plaatselijke verordening) -22.500 Nadeel
U10-bijdrage -14.827 Nadeel
Opstellen uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) -54.680 Nadeel
Cao-stijging 2022 -42.060 -42.060 -42.060 -42.060 Nadeel
Ondersteuning raad -14.611 -14.611 -14.611 -14.611 Nadeel
Bijdrage VRU, basispakket -17.000 -82.000 -89.000 -89.000 Nadeel
Bijdrage VRU, individueel pakket -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 Nadeel
Ongedekte salarissen 2020-2023 -28.000 Nadeel
Totaal mutaties -348.678 -163.671 -170.671 -170.671 Nadeel
Mutaties Corona 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Verkiezingen -53.000 Nadeel
Totaal mutaties Corona -53.000 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

VTH uitvoeringsstrategie                     
De gemeente Woerden beschikt over een beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid Woerden 2019-2022). Het huidige VTH-beleid heeft een looptijd tot 2023. Dit betekent dat in 2022 nieuw VTH-beleid opgesteld moet worden. Onder de Omgevingswet wordt de term Uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H-strategie) gebruikt. De essentie wijzigt niet: het gaat om een beschrijving van uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken. Wel zullen deze uitvoeringskaders met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023 flink veranderen omdat de invulling taken en rollen van de gemeente met deze nieuwe wetgeving verschuiven. Daarnaast is het huidige beleid niet meer actueel vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTH.

Actualisatie welstandsnota                     
De urgentie om de de welstandsnota uit 2009 te actualiseren is al jaren aan de orde. In de jaarverslagen van de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed komt dit steeds terug. De komst van de Omgevingswet biedt kansen om dit om te vormen naar een beleidsnota over de ruimtelijke kwaliteit. Dit omdat er in de Omgevingswet niet langer over welstand wordt gesproken, maar over de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en het uiterlijk van de bouwwerken in de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt was bij inwerkingtreding van de Omgevingswet dat in de 1e fase de aanstelling van de commissie in huidige vorm en in de 2e fase de aanpak van de nota ruimtelijke kwaliteit aan de orde zou komen. Herhaaldelijke uitstel van de inwerkingtreding maakt het steeds lastiger om nog langer te wachten. De commissie en ook onze eigen adviseurs ondervinden bij advisering steeds meer last van de achterhaalde nota. Daarnaast speelt ook de noodzaak tot evaluatie van het welstandsvrije beleid alvorens keuzes te kunnen maken m.b.t. de nieuwe omgevingsplannen. Want op het punt van de welstandsvrije gebieden en de nieuwe ontwikkelgebieden worden momenteel problemen ondervonden bij de toetsing van aanvragen aan dit beleid.
Het is zaak dat evaluatie en actualisatie van het welstandsbeleid leidt tot een nieuwe Nota ruimtelijke kwaliteit voor de fysieke leefomgeving, dit jaar op te pakken en voor inwerkingtreding klaar. Hiervoor is inschakeling van externe expertise nodig en zullen ook intern uren nodig zijn van RO, stedenbouw, VTH en juristen.

Kwaliteitsborging Bouw- en Woningtoezicht                    
Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De gemeente moet nog noodzakelijke voorbereidingen treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb. Via de Algemene Uitkering ontvangen gemeenten een bijdrage. De kosten die gemaakt worden zijn circa € 25.000. Via de Algemene Uitkering ontving Woerden € 25.368  (decembercirculaire 2021) .

Omgevingsvergunningen                    
Rondom de omgevingsvergunningen zijn er extra aanvragen.

Extra inhuur afhandelen omgevingsvergunningen                    
Rondom de omgevingsvergunningen zijn er extra aanvragen waardoor er extra inhuur benodigd is om de workload te kunnen afhandelen.

Aanschaf licenties Kostendekkendheid.nl                    
Begin 2022 bleek dat er een applicatie beschikbaar is ter ondersteuning van het berekenen van de kostendekkendheid. Er is een driejarig contract afgesloten ten behoeve van de aankoop van licenties van de applicatie kostendekkendheid.nl. Dit zal een beter inzicht geven kostendekkendheid. De kosten per jaar zijn €11.000, implementatie, training en aanvullende begeleiding €7.000.

Dekking aanschaf licenties Kostendekkendheid.nl                    
De licenties van de applicatie kostendekkendheid worden betaald uit het uitbreiden van de legesinkomsten op vergunningen.

Realiseren extra bluswatervoorzieningen                    
Onderhoud van bluswatervoorzieningen betreft een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een onderzoek uitgevoerd naar lacunes in de dekking van de huidige bluswatervoorzieningen. Het definitieve advies moet nog worden opgeleverd. De VRU adviseert in ieder geval op diverse plekken extra bluswatervoorzieningen te realiseren en deze op te nemen in het onderhoudsplan. Het gaat hierbij om een bedrag om de meest kritieke lacunes in de bluswaterdekking aan te pakken. Voor de prioritering van de aanpak van de overige lacunes volgt later in 2022 een voorstel.

Inhuur APV (Algemeen plaatselijke verordening)                    
Werkzaamheden zijn toegenomen als gevolg van na-ijleffect Corona dat met bestaande formatie niet op te vangen is. Dit gaat met name om verzoeken die, vanuit veiligheidsaspect binnen de openbare ruimte, wel getoetst moeten worden maar waarvoor binnen eigen middelen geen dekking is.

U10-bijdrage                    
Bij het opstellen van de begroting is abusievelijk vergeten de bijdrage van het mobiliteitsconvenant U10 mee te nemen.

Opstellen uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)                    
Eind 2021/ begin 2022 hebben de gemeenteraden van alle bij de U10 aangesloten gemeenten ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief. In 2022 wordt het perspectief vertaald in een programma, waarvoor eenmalige kosten gemaakt worden. De U10 heeft haar leden verzocht om naar rato van inwonertal een financiële bijdrage te leveren voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040.

Cao-stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Ondersteuning raad                    
Cao 2022.

Bijdrage VRU Basispakket                    
Er is een bijgestelde begroting ontvangen van de VRU over 2022 en een ontwerpbegroting over 2023. In vorige jaren werd de begroting éénjarig opgenomen en dan doorgetrokken over komende jaren. Met de nu ontvangen kadernota zijn de begrotingen van de gemeente en de VRU meerjarig geharmoniseerd. Dit levert een nadeel van € 17. 000 per jaar op. In de bijgestelde meerjarenbegroting is verder een reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de prijsontwikkeling van het gemeentefonds) verwerkt evenals het financieel effect van de CAO 2022.

Bijdrage VRU                     
Er is een bijgestelde begroting ontvangen van de VRU over 2022. Over het individueel keuzepakket betekent dit door de loon- en prijsaanpassingen voor Woerden een nadeel van € 10.000 in 2022.

Ongedekte salarissen 2020-2023                    
Betreft stelpost afkomstig uit het oude coalitieakkoord waarin een bezuiniging op veiligheid (salariskosten) gerealiseerd moest worden m.i.v. 2022. Gebleken is dat hierop geen besparing meer gerealiseerd kan worden. In 2021 is een bezuiniging gerealiseerd van € 37.000 door een verandering van inhuur naar vast (bestuursopdracht). Hiermee is de laatste beschikbare ruimte in de begroting van VTH verdwenen.

Mutaties Corona

Verkiezingen                    
Er zijn extra kosten gemaakt )€ 53.000) bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege Corona waren de stembureaus langer open. Hiertegenover staat een ontvangst vanuit de Algemene Uitkering: in 2022 ontvangt Woerden € 72.489.