Inleiding en financieel beeld

Inleiding

Terug naar navigatie - 1. Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsrapportage 2022, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus. 

Woerden kent volgende planning-en-control-instrumenten:

  1. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
  2. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
  3. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
  4. Najaarsrapportage ( financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
  5. Jaarrekening (verantwoording financiële en beleidsmatige verantwoording). 

De voorjaarsrapportage 2022 is dus het eerste moment waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. Daarnaast geeft het de raad de mogelijkheid om kennis te nemen van de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en deze zo nodig bij te stellen.

Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2022 merken wij op dat dit niet dé prognose is van de meerjarenbegroting 2023-2026. Na de voorjaarsrapportage 2022 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen etc.). 

Belangrijke ontwikkelingen in deze voorjaarsrapportage zijn uiteraard de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De opvang van vluchtelingen heeft vooral impact op de organisatie. De gevolgen van de prijsstijgingen, die overigens ook al vóór het uitbreken van de oorlog waren begonnen, hebben duidelijk ook financiële impact. En uiteraard kampen wij nog met de gevolgen van de coronacrisis. Al met al  veel externe ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en dus ook veel (financiële) onzekerheden met zich meebrengen.

Begin 2022 is het kabinet Rutte IV aangetreden. De maatregelen die hierbij aangekondigd zijn, hebben een positief effect op de Algemene Uitkering. De exacte uitwerking hiervan volgt in de meicirculaire, deze is nog niet in deze voorjaarsrapportage verwerkt. Vooruitlopend hierop heeft de regering wel een maart-brief uitgebracht, waarin het effect op de Algemene Uitkering in hoofdlijnen is weergegeven. Deze maart-brief is wel verwerkt. De effecten hiervan lopen op tot € 6,0 miljoen in 2025, met name door het bevriezen van de opschalingskorting. Vanaf 2026 wordt de Algemene Uitkering echter weer fors lager (€ 5,0 miljoen lager dan 2025). Naar verwachting gaat het kabinet nog wel maatregelen nemen om dit 'ravijn' te dempen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de aanstaande herijking van het Gemeentefonds. Dit heeft nog geen effect op 2022, maar gaat vanaf 2023 wel een fors negatief effect hebben op onze begroting (€ 0,4 miljoen in 2023 en  € 1,2 miljoen in 2024). Uiteindelijk is het effect vanaf 2025 € 2,0 miljoen negatief. Dit is in deze voorjaarsrapportage meegenomen.

 

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld

Het saldo van de Voorjaarsrapportage bedraagt € 39.180 negatief. De opbouw hiervan is als volgt:

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Saldo begroting 2022-2025 283.000 37.000 1.260.000 1.767.000 Voordeel
1 Wijziging IBOR (rb 27-1-2022) -785.000 Nadeel
2 Verduurzamen 5 gemeentelijke gebouwen (rb 27-1-2022) -25.000 -24.000 -24.000 Nadeel
3 RPL Woerden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Nadeel
Saldo na begrotingswijzigingen -552.000 -38.000 1.186.000 1.693.000 Nadeel / Voordeel
Mutaties 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Programma 1 -348.678 -163.671 -170.671 -170.671 Nadeel
Programma 2 -1.192.733 -86.269 -86.269 -86.269 Nadeel
Programma 3 -3.417.841 -2.812.184 -3.007.897 -2.970.572 Nadeel
Programma 4 -54.704 -54.704 -54.704 -54.704 Nadeel
Programma 5 167.054 -640.946 -345.946 -325.946 Voor- en nadeel
Programma 6 -407.703 -304.562 -227.775 -227.775 Nadeel
Programma 7 6.917.286 6.663.818 7.771.789 8.016.047 Voordeel
Overhead -317.058 -374.116 -373.886 -373.656 Nadeel
Totaal mutaties (excl. Corona) 1.345.623 2.227.366 3.504.641 3.806.454 Nadeel
Mutaties Kapitaallasten 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Mutaties kapitaallasten programma 2 -30.390 -30.686 -30.982
Mutaties kapitaallasten programma overhead -17.058 -16.828 -16.598
Totaal mutaties kapitaallasten 0 -47.448 -47.514 -47.580 Nadeel
Mutaties Corona 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Programma 1 -53.000
Programma 2
Programma 3 -279.650
Programma 4 -244.847
Programma 5
Programma 6
Programma 7 182.694
Overhead -35.000
Totaal mutaties Corona -429.803 Nadeel
Mutaties reserves 2022 2023 2024 2025
Algemene Reserve -403.000
Saldo voorjaarsrapportage -39.180 2.141.918 4.643.127 5.451.874 Nadeel / Voordeel

De afwijkingen worden specifiek per programma toegelicht.

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 en de decembercirculaire 2021 zijn in deze rapportage verwerkt. De bijbehorende taakmutaties zijn hiermee ook verwerkt. Conform de gebruikelijke methodiek worden de budgetten toegerekend aan het betreffende programma waar de taakmutaties betrekking op hebben.

Bij de begrotingsbehandeling is via een amendement € 403.000 onttrokken uit de Algemene Reserve, als dekking voor het verlagen van de beoogde OZB-verhoging met 3%. Dit met het oog op de positieve uitkomst van de septembercirculaire die nog niet in de begroting verwerkt was.

Nu de septembercirculaire in deze rapportage verwerkt is, wordt de onttrekking uit de Algemene Reserve dus ook weer teruggedraaid.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

Terug naar navigatie - Raadsbesluiten na vaststellen begroting

In de raadsvergadering van 27 januari 2022 is besloten om het budget IBOR te verhogen met € 785.000. Ook is toen een besluit genomen over de verduurzaming van vijf gebouwen.

Op 28 april 2022 heeft de raad besloten om de bijdrage aan RPL Woerden te verhogen met € 50.000.

Investeringen (bijstelling)

Terug naar navigatie - Investeringsbijstellingen

Wij stellen voor de volgende kredieten aan te passen:

Omschrijving Programma Bedrag Toelichting
Renovatie en vervanging verhardingen - Indexatie verhardingen investering 2 -235.826 CBS is met deels 16,3% en deels met 7,4% geindexeerd, reeds aangegane verplichting.
Armaturen 2022 - Indexatie OVL investering 2 -7.560 CBS is met 6% geindexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging.
Masten 2022 - Indexatie OVL investering 2 -32.670 CBS is met 6% geindexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging.
Armaturen 2021 - Indexatie OVL investering 2 -13.758 CBS is met 6% geindexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging. Ook van toepassing op nog niet uitgevoerde werken 2021. Afschrijving 20 jaar.
Masten 2021 - Indexatie OVL investering 2 -25.514 CBS is met 6% geindexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging. Ook van toepassing op nog niet uitgevoerde werken 2021.
Verbetering Wegenstructuur Woerden-West - Boerendijk e.o. correctie indexatie en prijsstijging grondstoffen 2 -165.000 Krediet uit 2015 is in de tussentijd niet geindexeerd, uitdagingen in de kabels en leidingen en dankzij de tussentijdse prijsstijging is het beschikbare krediet niet passend bij het beschikbare krediet.
Verbetering Wegenstructuur Woerden-West - Extra verkeersregelaars aanpak Boerendijk door k&l werkzaamheden 2 -42.000 Extra verkeersbegeleiding tijdens k&l werkzaamheden door knelpunten met andere projecten,
Speelvoorzieningen 2022 - Vervanging speelplek Stormeer (deelkrediet) 2 -7.000 Bij de aanbesteding is gebleken dat de oorspronkelijke raming met 10 k overschreden zal worden. Dat heeft te maken met de recente kostenverhogingen voor o.a. grondstoffen en materialen. E.e.a. leidt tot een totaaloverschrijding van het krediet speelvoorzieningen 2022 met 7k.
Bestaand krediet - lasten 2 -147.930 Bijramen krediet verkeersmaatregelen
Bestaand krediet - baten 2 147.930 Bijramen provinciale subsidie verkeersmaatr (optimaliseren oversteek Minkemacollege - SC Woerden
Bijramen beregeningsinstallatie Sportlust en SC Woerden 2 -44.680
Vervanging mini-containers 2 -50.000 Moet als investeringskrediet opgenomen worden in plaats van exploitatiebudget.
Luierinzameling 2 -60.000
Laptops en Telefonie (bijraming) overhead -115.000 Netto toename, dekking mede uit kredieten Virtuele servers en ESX + backup
Saldo -799.008 0

Aandachtspunten / risico's

Terug naar navigatie - Aandachtspunten/risico's

De oorlog in de Oekraïne heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen. De prijsstijgingen van brandstof, gas en elektra zijn op dit moment fors. Dit geldt ook voor materialen, die tevens vaak niet of nauwelijks leverbaar zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren.  Kortom, een zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen.

Met name voor de Rembrandtbrug heeft dit grote gevolgen. De prijsstijging wordt nu geraamd op € 9,8 miljoen. De effecten hiervan zijn, in afwachting van nadere besluitvorming, nog niet verwerkt in deze voorjaarsrapportage.

Corona

Terug naar navigatie - Tekst corona

In het financiële overzicht en de overzichten per programma hebben wij vermeld welke extra kosten en baten er verwacht worden in verband met Corona.