Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.4 De Harmelerwaard wordt op een directe en verkeersveilige manier ontsloten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

Terug naar navigatie - 2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

Omschrijving (toelichting)

De aanleg van een brug komt door onzekerheid over de toekomstbestendigheid van de glastuinbouw mogelijk in een ander daglicht te staan. Het college buigt zich met de provincie en de stad Utrecht over de mogelijkheden en daaraan verbonden consequenties. In samenspraak zal worden bepaald welke stappen er moeten worden ondernomen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Besluitvorming laat nog op zich wachten

Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.

Terug naar navigatie - 2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de kwaliteitsontwikkeling gedurende het jaar frequent gemonitord.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Dit maakt onderdeel uit van het reguliere werkproces.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -1.318.361 -158.997 -158.997 -158.997 Nadeel
Afwijkingen baten 125.628 72.728 72.728 72.728 Voordeel
Saldo -1.192.733 -86.269 -86.269 -86.269 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Baten Parkeren -600.000 Nadeel
Indexatie verhardingen asfalt -130.000 Nadeel
Indexatie verhardingen elementen -28.000 Nadeel
Indexatie OVL exploitatie verlichting, dagelijks onderhoud -5.000 Nadeel
Indexatie OVL exploitatie verlichting, uitbesteed werk -10.000 Nadeel
Asfalt - Rode coating Oostdam -16.664 Nadeel
Asfalt - Rode coating op asfalt Chrysantstraat/Irisstraat -35.000 Nadeel
Projectleider verlichting binnenstadvisie -26.000 Nadeel
Onderzoek klimvoorzieningen kades -17.600 Nadeel
Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren -20.000 Nadeel
Overdracht BRAVO 3 en 6 van prov naar gemeente -10.000 Nadeel
OVL herstel bevindingen installatieveiligheid verlichting -23.550 Nadeel
Verhoogd onderhoud elektriciteitskasten -9.650 Nadeel
Participatie en voorbereiden besluitvorming Rijngracht -20.000 Nadeel
Tuinonderhoud scholen 2022 20.000 20.000 20.000 20.000 Voordeel
Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit elementenonderhoud wijkteam' -60.000 Nadeel
Corr. SH bijsturing 'optimaliseren brugbedientijden' -35.000 Nadeel
Civiele Kunstwerken - Corrigeren SH bijsturing 'introduceren klompen' -10.000 Nadeel
Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit bomenonderhoud wijkteam' -50.000 Nadeel
Vervanging containers inzameling rest en gft afval 50.000 Voordeel
Luierinzameling Woerden - Kapitaallasten -6.900 Nadeel
Luierinzameling Woerden - Inzamelkosten -37.000 Nadeel
Luierinzameling Woerden - Verwerkingskosten -9.000 Nadeel
Luierinzameling Woerden - Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing 2.900 Voordeel
Divers - Cao-stijging 2022 -158.997 -158.997 -158.997 -158.997 Nadeel
Onttrekking voorziening riolering 21.015 21.015 21.015 21.015 Voordeel
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing 31.713 31.713 31.713 31.713 Voordeel
Totaal mutaties -1.192.733 -86.269 -86.269 -86.269 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Baten Parkeren                     
Gevolgen van raadsbesluit om eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage in te voeren. Elke maand betekent dit gemiddeld € 20.000 per maand minder baten (per jaar € 240.000). De parkeerdruk is daarnaast door de geldende coronaregels niet op het oude niveau.  Neveneffect is dat er korter wordt geparkeerd in de garage en er treedt kannibalisering op bij het straatparkeren (mensen parkeren in de garage i.p.v. op straat vanwege eerste uur gratis).

Indexatie verhardingen asfalt                    
CBS is met 16,3% geïndexeerd, betreft reeds aangegane verplichtingen.

Indexatie verhardingen elementen                    
CBS is met 7,4% geïndexeerd, betreft reeds aangegane verplichtingen.

Indexatie OVL exploitatie verlichting, dagelijks onderhoud                     
Onderhoudscontract is cf CBS met 6% geïndexeerd, begroting met 1,8%. Verschil is een tekort op diverse posten.

Indexatie OVL exploitatie verlichting, uitbesteed werk                     
Onderhoudscontract is cf CBS met 6% geïndexeerd, begroting met 1,8%. Verschil is een tekort op diverse posten.

Asfalt - Rode coating Oostdam                    
Collegebesluit over aanbrengen rode coating.

Asfalt - Rode coating op asfalt Chrysantstraat/Irisstraat                    
Collegebesluit van 5 april 2022 over aanbrengen rode coating. Veel verkeer voor auto en de fiets.

Projectleider verlichting (binnenstadsvisie)                    
Conform collegebesluit over recreatieve en decoratieve verlichting in de binnenstad (discussie n.a.v. verwijderen grondspots). Opdracht van het college om de technische staat te bepalen, een plan/visie met de stakeholders uit de Vestingraad te maken en op basis daarvan een lichtplan en beheerplan te maken.

Onderzoek klimvoorzieningen kades                    
Conform collegebesluit naar aanleiding van een eerder ongeval.  Een deel van de kosten is ten laste van de exploitatie gebracht.  Maar er zijn ook ingehuurde experts nodig, waarvoor geen dekking was/is. De raad is via een RIB van 21 december 2021 hierover geïnformeerd.

Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren                    
Uitvoering van de motie om een onderzoek naar een gratis bewaakte fietsenstalling.

Overdracht BRAVO 3 en 6 van provincie naar gemeente                    
Voor kosten kadastrale overdracht en begeleiding.

OVL herstel bevindingen installatieveiligheid verlichting                     
De wettelijke installatieverantwoordelijkheid is niet belegd, in lijn hiervan is wel een inspectie uitgevoerd. Er zijn bevindingen naar voren gekomen waarop elektrarisico's zijn voor bewoners en medewerkers/aannemers die OVL bedienen/onderhouden. Er is geen kader om de risico's te accepteren dus herstel is nodig.

Verhoogd onderhoud elektriciteitskasten                    
Hogere (onderhoudskosten) kosten door schade door vandalisme.

Participatie en voorbereiden besluitvorming Rijngracht                     
Externe ontwerpkosten en participatie.

Tuinonderhoud scholen 2022                    
Dit is een baat die al jaren wordt ontvangen maar niet is geraamd.

Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit elementenonderhoud wijkteam'                    
SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Corr. SH bijsturing 'optimaliseren brugbedientijden'                    
SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Civiele Kunstwerken - Corrigeren SH bijsturing 'introduceren klompen'                    
SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit bomenonderhoud wijkteam'                    
SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Vervanging containers inzameling rest- en gft-afval                     
Minder onderhoud door vervanging ondergrondse containers (i.p.v. ten laste van de exploitatie wordt het een investering).

Luierinzameling Woerden - Kapitaallasten                    
Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Luierinzameling Woerden - Inzamelkosten                    
Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Luierinzameling Woerden - Verwerkingskosten                    
Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Luierinzameling Woerden - Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing                    
Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Divers - Cao stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Onttrekking voorziening riolering                    
Onttrekking in verband met stijging van de loonkosten.

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing                    
Onttrekking in verband met stijging van de loonkosten.