Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Opgaven

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.
6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen Poort van Woerden met als doel woon-werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Terug naar navigatie - 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 worden er 245 woningen opgeleverd.  De verhoogde ambitie (van 200 naar 300 woningen per jaar) wordt tussen 2020 t/m 2023 gemiddeld wel gehaald. Tot en met 2026 zitten er meerdere concrete plannen in de pijplijn waardoor de productie van minimaal 300 woningen per jaar gehaald gaat worden.

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In Nieuw-Middelland zijn twee projecten met in totaal 337 woningen in aanbouw. Met ingang van het derde kwartaal 2022 worden de eerste woningen opgeleverd; dit zal fasegewijs doorlopen tot aan de eerste helft van 2023. Hoewel de doelstelling (350 woningen in 2022) niet wordt gehaald, is het beeld wel dat de ontwikkeling van Nieuw-Middelland voortvarend verloopt en dat er goede en snelle stappen worden gezet met de eigenaren/initiatiefnemers. Naast de twee in uitvoering zijnde projecten,  zijn er diverse locaties waarvoor nu plannen in ontwikkeling zijn.  

6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.

Terug naar navigatie - 6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De uitwerking van deelgebied zuidoost is door capaciteitsproblemen later gestart dan gepland. Onder andere het uitvallen van de projectleider voor het stationsgebied zorgde voor een latere start.  Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld en worden de werkzaamheden opgepakt. Het is echter de vraag of de voorgenomen inspanningen voor 2022 daadwerkelijk in dit jaar kunnen worden gedaan.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -407.703 -304.562 -227.775 -227.775 Nadeel
Afwijkingen baten
Saldo -407.703 -304.562 -227.775 -227.775 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Verkenningsstudie toekomstperspectief glastuinbouw Harmelerwaard -222.210 Nadeel
Cao-stijging 2022 -134.692 -134.692 -134.692 -134.692 Nadeel
Beheer recreatieplas Cattenbroek -30.000 -30.000 Nadeel
Uitvoeringsprogramma ODRU -20.801 -139.870 -93.083 -93.083 Nadeel
Totaal mutaties -407.703 -304.562 -227.775 -227.775 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Verkenningsstudie toekomstperspectief glastuinbouw Harmelerwaard                    
De toekomstbestendigheid van de glastuinbouw in de Harmelerwaard staat onder druk. Naar aanleiding hiervan voeren wij, in samenwerking met de provincie Utrecht, een verkenningsstudie uit naar een toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard. De totale geraamde kosten voor de verkenningsstudie bedragen € 335.460. De provincie Utrecht heeft aangegeven een financiële bijdrage van € 113.250 te willen leveren. De provincie Utrecht bekostigt hiermee de helft van de kosten voor inhuur van externe specialisten, het werkbudget en een post onvoorzien. De kosten voor ons bedragen € 222.210. Naast de helft van de kosten voor externe partijen, het werkbudget en de post onvoorzien betalen wij uit dit budget de kosten voor de inzet van interne medewerkers in de projectgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van stedenbouwkundigen en planeconomen. In de verkenningsstudie zal aandacht worden besteed aan financieringsmogelijkheden om de voorbereidingskosten te verhalen. Denk hierbij aan financieringsconstructies zoals een grondexploitatie, een gebiedsfonds en subsidiemogelijkheden.

Cao-stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden.

Beheer recreatieplas Cattenbroek                    
De gemeente heeft al een aantal jaren Strand Cattenbroek in beheer. Er is al rekening gehouden met uitgave aan een ondernemer, het is echter nog niet zover. Voor 2022 is daarom nog inzet voor beheer van het strand nodig.

Uitvoeringsprogramma ODRU                    
Extra inzet (215 uur) voor Wet Milieubeheer 8.40-meldingen.