Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Opgave: Cultuur

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
  • Behoud van Het Klooster in alternatieve scenario’s en versterking van de regiofunctie van Woerden;
  • Stadsmuseum in het huidige pand passend faciliteren om zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan een levendige binnenstad en ter versterking van de regiofunctie van Woerden;
  • De bibliotheek blijven we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken, in aansluiting op behoeften van de inwoners;
  • Het beter toerusten van het CPW om een professionele werkgeverstaak te vervullen en als netwerk- en kennisorganisatie te functioneren;
  • Met het brede culturele veld in Woerden en zijn dorpen willen we de samenwerking en synergie stimuleren. Afhankelijk van de mogelijkheden starten we met de makelaarsfunctie in 2022;
  • Investeren in extra vierkante meters voor cultuur en makersklimaat, en vorm en inhoud geven aan concrete plannen met vertegenwoordigers uit het culturele veld.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden.

4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog verder versterkt.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Energietransitie

Terug naar navigatie - Inleiding

We staan voor de grote maatschappelijke klimaatopgave, zoals beschreven in de Klimaatwet die in 2019 is vastgesteld. In de Klimaatwet is het nationaal streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Woerden sluit aan bij het tempo van deze landelijke doelen. Voor grootschalige duurzame elektriciteit is de opgave voor de gemeente Woerden 118 tot 138 GWh voor 2030.

Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

We willen de overstap van fossiele naar schone energiebronnen maken, zowel voor warmte als elektriciteit. De energietransitie raakt ons allemaal. We gaan samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stap voor stap aan de slag met de overstap van aardgas naar duurzame warmte. Iedereen doet wat. We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen waarbij iedereen mee kan doen. In de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energie gaan we, conform de afspraken in het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, via gebiedsprocessen zon- en windprojecten mogelijk maken met maatschappelijke acceptatie en lokaal eigendom. We willen olie- en gaswinning onder grondgebied van de gemeente Woerden voorkomen, evenals het opsporen van nieuwe olie- en gasvoorraden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden

4.5 Programmaspoor 1 De samenleving: Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).
4.6 Programmaspoor 2 Grote beleidsprojecten
4.7 Programmaspoor 3 Eigen organisatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Een toekomstbestendige gemeente kent een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Voor het op peil houden van de werkgelegenheid is een sterke lokale economie noodzakelijk. Een sterke lokale economie is van fundamenteel belang voor een veerkrachtige economie en aantrekkelijke leefomgeving. Via deze opgave stimuleren en faciliteren we de lokale economie. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod van toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners en bezoekers.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De gemeente Woerden werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan een goed ondernemersklimaat. Het creëren van ruimte voor het bedrijfsleven om de lokale economische groei te faciliteren is noodzakelijk. In samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven wil de gemeente schuifruimte creëren. Daarnaast ondersteunt de gemeente de TechnoHub, die de instroom van technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt moet doen verbeteren. Een doelgroep waar het Woerdense bedrijfsleven sterke behoefte aan heeft.

Ook investeert de gemeente in de binnenstad en wordt gestreefd naar voldoende recreatieve en toeristische voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie als centrale ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers. Woerden als geheel wordt steeds meer opgemerkt als mooie plek om te recreëren of als toerist te verblijven. Het jubileumjaar 2022 (Woerden 650 jaar stadsrechten) vormt een mooie gelegenheid om Woerden van zijn beste kant te laten zien.

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven
4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van intensiever ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid, circulariteit en duurzaamheid.
4.10 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte). Juiste bedrijf op de juiste plek. 

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied
4.11 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt
4.12 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

Vitale en toekomstbestendige binnenstad, dorps– en wijkcentra
4.13 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken.  “Woerden, hoofdstad van het Groene Hart”
4.14 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding
4.15 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022
4.16 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Herstructurering Barwoutswaarder heeft sinds 2019 stilgelegen doordat er onduidelijkheid was mbt de Brug Woerden West. Nu er een keuze is gemaakt voor de Rembrandbrug variant, kan er een herstart worden gemaakt met betrekking tot de herstructurering Barwoutswaarder.  

Om dit proces voor de derde keer op te kunnen starten met ondernemers is het belangrijk dat er geld beschikbaar wordt gesteld door de raad middels de kadernota, zodat plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. 

4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Een aantrekkelijk en veilig Barwoutswaarder in combinatie met toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein is het uitgangspunt van het op te stellen herstructureringsplan.  Door de Brug Woerden West heeft de herstructurering stilgelegen. Nu er een definitieve keuze is gemaakt voor de Rembrandbrug, kan er vervolg worden gegeven aan dit proces met de ondernemers. Om dit proces voor de derde keer op te starten is het belangrijk dat er financiele middelen beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de plannen. 

4.10.1 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen.

Terug naar navigatie - 4.10.1 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Projectgroep is geformeerd. Door middel van aanbesteding zijn het stedenbouwkundig bureau en een bureau voor de onderzoeken en het bestemmingsplan uitgekozen. De keukentafelgesprekken en ondernemersavonden hebben plaatsgevonden m.bt. input voor het stedenbouwkundigplan. 

Onderzoeken voor het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan zijn in gang gezet. De planning is om het stedenbouwkundigplan in september aan de raad aan te bieden. De voorontwerp bestemmingsplannen voor uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen en bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg willen we q4 ter inzage leggen. Tevens zijn de gesprekken voor de grondverwerving in gang gezet. 

4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Terug naar navigatie - 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Accountmanagers EZ  zijn vindbaar op de gemeentelijke website met contactgegevens. Er zijn rechtstreekse contacten tussen ondernemers uit Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik met de EZ accountmanagers en korte lijnen met de (EZ) wethouders. 

4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Terug naar navigatie - 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is een netwerkbijeenkomst EZ gehouden op het gemeentehuis met goede opkomst en naar tevredenheid van de deelnemende ondernemers en aanwezigen (ook bestuurders) van de gemeente.

4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn ermee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn ermee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -167.331 -54.704 -54.704 -54.704 Nadeel
Afwijkingen baten 112.627 0 0 0 Voordeel
Saldo -54.704 -54.704 -54.704 -54.704 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Taken Klimaatakkoord voor Energietransitie -112.627 Nadeel
idem 112.627 Voordeel
Cao-stijging 2022 -54.704 -54.704 -54.704 -54.704 Nadeel
Totaal mutaties -54.704 -54.704 -54.704 -54.704 Nadeel
Mutaties Corona 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Coronasteunpakket Cultuur -244.847 Nadeel
Totaal mutaties Corona -244.847 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Taken Klimaatakkoord voor Energietransitie                    
In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de klimaatakkoordtaken voor de gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Het Rijk heeft onder voorbehoud van de definitieve verdeling die wordt gepubliceerd in de meicirculaire 2022 de bedragen per gemeente bekendgemaakt. Woerden ontvangt hiervoor voor het jaar 2022 € 112.627.

Cao-stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Mutaties Corona

Coronasteunpakket Cultuur                    
Het Rijk heeft bij de septembercirculaire 2021 (€ 133.630) en de decembercirculaire 2021 (€ 111.217) middelen voor lokale cultuur aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarmee beschikken we over een nieuw noodsteunpakket voor lokale cultuur, bestaande uit totaal € 244.847. Met dit budget kunnen we herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur door instellingen, verenigingen, werknemers en zelfstandigen ondersteunen. Conform collegebesluit Z/22/042364 / D/22/055727.