Programma 8. Overhead

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten 787.047
Afwijkingen baten 0
Saldo 787.047 0 787.047 V
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Uitvoeringskosten DVO salarissen Oudewater 112.502 V
Uitvoeringskosten DVO overige kosten Oudewater 19.972 V
Projectcoordinator Wet Open Overheid -57.600 N
Terugontvangt kosten Wet Open Overheid Oudewater 23.040 V
Netwerk, hardware en software/Telefonie 330.000 V
Opleiding KCC -17.500 N
Doorbelasting overhead naar kostenverhaal 38.477 V
Doorbelasting overhead naar kostenverhaal 271.985 V
Doorbelasting overhead naar kostenverhaal 66.171 V
Totaal mutaties 787.047 0 787.047 V

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Uitvoeringskosten DVO salarissen Oudewater 112.502 V
CAO 2022: in begroting rekening gehouden met 1,5%, dit is 3,9% geworden.

Uitvoeringskosten DVO overige kosten Oudewater 19.972 V
Bijstelling van de prijsindex:(in begroting rekening gehouden met 1,4%, is 2,7% geworden.

Projectcoördinator Wet open overheid -57.600 N
Budgetneutraal, zie programma 7.

Terugontvangst kosten Wet open overheid gemeente Oudewater 23.040 V
Terugontvangst kosten projectcoördinator Woo.

Netwerk, hardware en software / Telefonie 330.000 V
De verwachting is dat ongeveer  € 330.000 exploitatiebudget overblijft dit jaar. Oorzaak hiervan is het chiptekort in de wereld. Hierdoor is het voor Woerden lastig om tijdig materialen te krijgen en zaken geïmplementeerd te krijgen. Ook merken we dat het zeer lastig is om specialisten in te huren om zaken te implementeren, met als gevolg dat de doorlooptijd van projecten langer wordt.

Opleiding KCC -17.500 N
Trainingen die in 2022 zijn afgerond hebben ervoor gezorgd dat de medewerkers hun certificeringen op orde hebben. Dit was een driejarig programma. Tegelijkertijd zien we een urgente noodzaak om dit jaar de medewerkers te trainen in het voorkomen van identiteitsfraude. Daarnaast wordt een communicatietraining voor respectvol communiceren ingezet, om in kwalitatieve zin verbeterslagen te maken in onze dienstverlening.

Doorbelasting overhead naar kostenverhaal 376.633 V
Aanpassing administratieve systematiek van de doorbelasting van overhead kostenverhaal (budgettair neutraal zie programma 6 (€ 38.477, € 271.985 en € 66.171). Deze correctie heeft op het totale saldo van de begroting geen effect. Omdat budgetten over programmagrenzen heen gecorrigeerd worden, dient de raad dit vast te stellen en te accorderen.