Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programmadoelen

Terug naar navigatie - Programmadoelen

Opgave: een professionele organisatie

De nieuwe websites staan live per oktober en voldoen aan bijna alle eisen van de digitale toegankelijkheid. Aan de laatste punten wordt de komende tijd nog gewerkt, zodat in Q1 2023 de websites voldoen aan alle eisen. Daarnaast zijn er diverse acties opgestart om het aantal risico-adressen tot een minimum te beperken. O.a. is de integraliteit met in-en externe stakeholders opgestart, de capaciteit op adresonderzoeken intern verhoogd en de betrokken medewerkers zijn opgeleid. Echter we zijn nog niet bij het gewenste resultaat. De verwachting is dit doel in 2023 te behalen.

Opgave: samen werken aan een veilig Woerden

De gemeentelijke aanpak van ondermijning heeft als gevolg van de Oekraïnecrisis op een lager pitje gestaan. De aanpak wordt in de tweede helft van het jaar geïntensiveerd met een toename in controles, implementatie van het nieuwe Bibob-beleid en het verder in kaart brengen van het buitengebied. Ook is het onderwerp opnieuw onder de aandacht van de raad gebracht met een gezamenlijke bijeenkomst met het RIEC. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan het weerbaar maken van de gemeenteraad tegen ondermijnende invloeden.

Binnen het JOR (jeugd in de openbare ruimte) en de BVT’s (buurtveiligheidsteams) werken veiligheidspartners en zorgpartners zoveel mogelijk samen om ondersteuning te bieden aan jongeren. Er is een maandelijks overleg met elkaar en er is tussentijdse afstemming met elkaar. De coördinatie hiervan ligt bij het team OOV van de gemeente. In het komende jaar zal de aandacht uitgaan op het maken van afspraken over het delen van gegevens met elkaar, middels samenwerkingsafspraken.Sinds 2022 is de pilot buurtmoeders gestart als preventieve interventie. Daarnaast wordt er gewerkt aan de structurele inbedding van de buurtvaders in de gemeente tijdens ramadan en oud/nieuw. In de samenwerking met het sociaal domein heeft de inzet van Buurtwerk/Jongerenwerk een grote rol als preventieve inzet. Ook het inzetten van de jeugd sociëteiten in de wijken / dorpen voorkomt dat jongeren zich gaan vervelen en overlast veroorzaken. Voor uitbreiding van deze voorzieningen trekt het Sociaal Domein samen op met OOV om dit te realiseren. Met de implementatie van het Eropaf-team en het Jeugdteam binnen Woerdenwijzer wordt er vroegtijdig ingegrepen waardoor de problemen op de leefgebieden minder en minder snel problematisch worden.

Om PGA’ers doelmatig te kunnen ondersteunen sluiten we reguliere processen aan bij de problematiek van de pga’er. Dit is nu geïmplementeerd wat terug te zien is in de vaste deelname van bijv. interne afdelingen Burgerzaken, Woerdenwijzer, Leerplicht, Schuldhulpverlening etc.Via diverse overlegstructuren worden lokale ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit gemonitord. Eind 2021 is door OOV ook het Veiligheidsinformatie beeld systeem (ViB systeem) in gebruik genomen, hierdoor hebben we als gemeente sneller toegang totde lokaal geregisterde politiecijfers. Ivm wegevallen capaciteit door Oekrainecrisis is uitvoeringscapaciteit op dit onderdeel in 2022 een tijd 
9beperkt geweest. Dit heeft met name invloed gehad op organisatie van doelgerichte acties en bijeenkomsten. DeBuurtveiligheidsteams (BVT’s) voor Schilderskwartier/Molenvliet en Harmelen/Kamerik/Zegveld zijn na opheffing van de coronamaatregelen weer gestart met buurttent/straatacties o.a. bij het winkelcentrum Tournoysveld en bij het winkelcentrum Molenvliet waardoor op een laagdrempelige manier direct contact en vroegsignalering met inwoners mogelijk is. De organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst met interne en externe partijen is door de wisselingen bij zowel gemeente als o.a. de partners Politie, zorgaanbieders uitgesteld tot na 1 november 2022. De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor de intrede van Corona.

De voorbereidingen voor het nieuwe IVP zijn begonnen. Het streven is om uiterlijk Q2 2023 het nieuwe IVP vastgesteld te hebben.

Opgave: het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

De regionale investeringsagenda is nog in wording. Ook in AGW verband worden hierin kansen voor Woerden bekeken. Ook wordt in 2022 het ruimtelijk-economisch programma opgeleverd, waarna jaarlijkse actualisering nodig blijft. 

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten -836.389 N
Afwijkingen baten 441.565 V
Saldo -836.389 441.565 -394.824 N
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Software, vervanging en onderhoud -48.000 N
Leges reisdocumenten 100.000 V
Afdracht leges reisdocumenten -40.000 N
Resultaatbestemming VRU 2021 81.618 V
Boerenprotesten -20.000 N
leges huwelijken 30.000 V
Administratieve correctie Programma 1 - Programma 6 125.000 V
Burgemeester & Wethouders -110.975 N
Voorziening wachtgeld wethouders -742.414 N
Wachtgeld 2022 Wethouders 229.947 V
Totaal mutaties -836.389 441.565 -394.824 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Software, vervanging en onderhoud -48.000 N
Bij burgerzaken is geïnvesteerd in onder andere software voor gezichtsvergelijking, eDienst Huwelijk en Partnerschap en Oribi. Hiermee maken we een efficiency-slag maar valt het investeringsmoment tezamen in 2022, wat voor dit jaar een budgetoverschrijding veroorzaakt. Individuele investeringen zijn lager dan € 20.000 en worden daarom niet geactiveerd, maar als exploitatiekosten verantwoord.

Leges reisdocumenten 100.000 V
De totale leges reisdocumenten 2022 zijn ingeschat door middel van een passende extrapolatie a.d.h.v. de data tot en met juli. Dit resulteert in een verhoging van de legesopbrengst met € 100.000.

Afdracht leges reisdocumenten -40.000 N
De verhoging van de afdracht leges reisdocumenten houdt verband met de verhoging van de legesopbrengsten reisdocumenten.

Resultaatbestemming VRU 2021, 81.618 V
De jaarrekening 2021 van de VRU kent een positief resultaat. De resultaatbestemming vloeit terug naar de verbonden gemeenten. Het resultaat 2021 van de VRU werd pas na de jaarafsluiting van de gemeente Woerden bekend.

Boerenprotesten  -20.000 N
De boerenprotesten hebben geresulteerd in niet-voorziene kosten en hiermee een budgetoverschrijding op de diverse uitgaven voor crisisbeheersing. Deze kosten werden gemaakt voor de inhuur van tekstwagens, verkeersregelaars en het verwijderen van protestvlaggen met een hoogwerker en beveiliging.

Leges Huwelijken 30.000 V
De werkelijke leges voor huwelijken zijn op dit moment al hoger dan begroot. Voor heel 2022 gaan wij uit van minimaal € 30.000 meer aan legesopbrengsten.

Administratieve correctie 125.000 V
Correctie mutaties Voorjaarsrapportage die niet behoren tot programma 1 maar programma 6. Deze correctie heeft op het totale saldo van de begroting geen effect. Omdat budgetten over programmagrenzen heen gecorrigeerd worden, moet hiervoor wel een administratieve wijziging plaatsvinden.

B&W  -110.975 N
Salaris extra wethouder € 55.000, wachtgeld vertrekkende wethouder € 52.875.
Onkostenvergoeding raad en B&W € 2.300, kosten pensioenen wethouders € 800.

Te vormen voorziening wachtgeld wethouders -512.467 N
Momenteel is er geen voorziening wachtgeld wethouders, dit is echter wel verplicht door de BBV. Deze storting in de voorziening komt ten laste van programma 1: € -742.414 N
Wachtgeld 2022 wethouders die weer onttrokken wordt aan de voorziening € 229.947 V 

Pensioenen wethouders (P.M.)
De actuariële berekening wordt een keer per jaar gemaakt, naar de stand per jaareinde. Het uiteindelijke resultaat is in belangrijke mate het gevolg van renteontwikkelingen (rekenrente). Het effect op de benodigde voorziening per 31 december 2022 is nu nog niet adequaat in te schatten.