Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten 26.647 V
Afwijkingen baten -265.500 N
Saldo 26.647 -265.500 -238.853 N
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Asfaltverhardingen (uitbesteed werk) -50.000 N
Asfaltverhardingen (uitbesteed werk) -27.000 N
Verkeerszaken -20.000 N
Verkeersregelinstallaties -8.155 N
Openbare verlichting -11.099 N
Openbare verlichting -8.915 N
Gladheidsbestrijding (lasten) -8.500 N
Gladheidsbestrijding (baten) 13.500 V
Koeiemart (lasten) -12.500 N
Koeiemart (baten) -5.000 N
Streekmarkt lasten -1.750 N
Streekmarkt lasten -2.500 N
Bomen -52.000 N
Bomen -20.489 N
Bomen -7.445 N
Rioolheffing 119.000 V
Rioolheffing -119.000 N
Afvalstoffenheffing 180.000 V
Afvalstoffenheffing -120.000 N
Brandstof en olie inzameling afval (lasten) -25.000 N
Kunststofinzameling (baten) -75.000 N
Oud papier inzameling (baten) 40.000 V
Aanvraag bijdrage Kaaspakhuis 2021 om gevolgen COVID-19 te kunnen opvangen -17.000 N
Totaal mutaties 26.647 -265.500 -238.853 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Asfaltverhardingen (uitbesteed werk) -77.000 N
Rode coating fietssuggestiestrook Rembrandtlaan en Cryssantstraat -50.000 N.
Spoedreparaties i.v.m. veiligheidsgevaar Broekerweg en Middenweg -27.000 N.

Verkeerszaken -20.000 N
Advies en onderzoekskosten - uitvoering motie aanpak hardrijders in de wijk - inhuur externe expertise.

Verkeersregelinstallaties -8.155 N
Maatregelen zijn vereist vanuit normen rondom installatieverantwoordelijkheid en veilig kunnen werken.

Openbare Verlichting -20.014 N
Advies en onderzoek (Defensie-eiland oplevering - herstel kast) -11.099 N.
OVL verplaatsing Vletterpad - i.v.m. vrije passeerruimte  bij niet handhaven overhangend groen -8.915 N.

Gladheidsbestrijding (lasten) 5.000 V
Hogere kosten door automatisch sproeien -8.500 N.
Inruil oud bestrijdingsmaterieel  13.500 V.

Koeiemart (lasten) -17.500 N
Hogere kosten omdat de werkelijke prijzen door de inflatie hoger zijn dan begroot en er zijn extra activiteiten vanwege Woerden 650 stad -12.500 N.
Lagere inschrijvingen (huur kramen) waardoor lagere opbrengsten -5.000 N.

Streekmarkt Lasten -4.250 N.
huur materiaal -1.750 N en De kosten van  parkeerservice zijn niet geraamd -2.500 N.

Bomen -79.934 N
Eenmalige onvoorziene stormschade -52.000 N.
Advies en onderzoekskosten; er is inspectie nodig als gevolg van een aantal stormen -20.489 N.
Droogteschade 7.445 N.

Rioolheffing - budgetneutraal
Lagere opbrengst riool i.v.m. bijstelling tarief naar beneden -119.000 N.
Hierdoor wordt ook een lager bedrag gestort in de voorziening riolering 119.000 V.

Afvalstoffenheffing  - budgetneutraal
Lagere opbrengst afvalstoffenheffing te hoge inschatting areaal (IS EEN BAAT) -120.000 N.
Als gevolg van gestegen brandstofprijzen, brandstof en olie inzameling afval (lasten) -25.000 N.
Lagere opbrengst Kunststofinzameling (baten), de bijdrage per ton gaat van 245 naar 218 euro -75.000 N.
Hogere bijdrage van de AVU voor oud papier inzameling in verband met gestegen oud papierprijzen, 40.000 V.
Hierdoor wordt ook een lager bedrag gestort in de voorziening afvalstoffenheffing 180.000 V.

Aanvraag bijdrage Kaaspakhuis 2021 om gevolgen Covid-19 te kunnen opvangen -17.000 N
Naar aanleiding van de aanhoudende gevolgen van Covid-19 voor haar financiële positie heeft de Stichting Kaaspakhuis bij de gemeente aangeklopt voor steun. Mede door Covid-19 heeft het Kaaspakhuis een aantal posten, zoals de huur en de energiekosten, niet kunnen doorberekenen aan Woerden Marketing. Dit conform collegebesluit D/22/063329.