Programma 7. Algemene inkomsten

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten 34.560
Afwijkingen baten 3.090.706
Saldo 34.560 3.090.706 3.125.266 V
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
OZB eigenaren woningen 70.000 V
OZB eigenaren niet-woningen eigenaren 40.000 V
OZB gebruikers niet-woningen gebruikers 65.000 V
Precario incidenteel 32.000 V
Wet Open Overheid invulling Projectcoordinator WOO 34.560 V
Meicirculaire
AU Energie toeslag bijdrage zie ook Programma 3 471.200 V
AU Energie toeslag bijdrage 1.045.040 V
AU klimaatakkoord 336.758 V
AU Hogere Integratieuitkering Participatie 161.433 V
AU saldo meicirculaire - overige ontwikkelingen 869.275 V
Totaal mutaties 34.560 3.090.706 3.125.266 V

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Hogere OZB opbrengsten 175.000 V
OZB Eigenaren woningen 70.000 V
OZB Eigenenaren niet-woningen eigenaren 40.000 V
OZB gebruikers niet-woningen gebruikers 65.000 V

De OZB-opbrengst in de primaire begroting 2022 is berekend zonder areaaluitbreiding. De OZB-opbrengsten moeten dus nog gecorrigeerd worden voor deze areaaluitbreiding, met name die van nieuwe woningen die per 1-1-2022 OZB-plichtig werden. Als gevolg van de areaaluitbreiding staan hier ook hogere kosten tegenover.

Precario incidenteel 32.000 V
Extra opbrengsten.

Wet open overheid, invulling projectcoördinator Woo 34.560 V
Budgetneutraal, zie programma Overhead.

Meicirculaire
Algemene uitkering - Energietoeslag 1.516.240 V
- Bij de voorjaarsrapportage is een opbrengst van € 471.200 opgenomen in programma 3 voor de rijksbijdrage aan de energietoeslag. Omdat bij de meicirculaire deze gelden zijn toegevoegd aan de Algemene Uitkering moet dit bedrag verschoven worden van programma 3 naar programma 7. Correctie  € 471.200 V.
- Het totaalbedrag van de energietoeslag is in de meicirculaire bepaald op € 1.516.240. Hiervan was dus € 471.200 al geraamd. Het restant is een voordeel van  € 1.045.040 V.
Hiertegenover staan de kosten van de Energietoeslag op programma 3.

NB In de septembercirculaire heeft het Rijk de verhoging van de eenmalige energietoeslag van € 800 naar € 1.300 opgenomen. Voor de gemeente Woerden betekent dit een extra bijdrage van ongeveer € 980.000, de financiering verloopt via de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. In de prognose van Ferm Werk is reeds rekening gehouden met de verhoging van de energietoeslag. Uitgaande van de prognosecijfers van Ferm Werk betekent dit dat we een bedrag van € 330.000 nodig hebben om het tekort voor de energietoeslag te dekken en dat we € 650.000 overhouden op het totaal ontvangen budget voor energietoeslag. Omdat de financiering via de Algemene Uitkering verloopt, zit het voordeel hiervan in programma 7. De septembercirculaire is echter nog niet begroot. 

Algemene uitkering - Hogere Integratie-uitkering Participatie 161.433 V
In de meicirculaire is het bedrag voor de integratie-uitkering Participatie verhoogd. Hiertegenover staan de kosten in programma 3.

Algemene uitkering - klimaatakkoord 336.758 V
In de meicirculaire zijn de definitieve bedragen bekend geworden voor het klimaatakkoord. Deze waren in de begroting opgenomen in programma 4. Naast de correcties die op programma 4 zijn gemaakt, moet de totale rijksbijdrage nu op programma 7 verantwoord worden.

Algemene uitkering - saldo meicirculaire 869.275 V
Dit betreft de overige mutaties uit de meicirculaire. Met name is dit de accres-ontwikkeling als gevolg van de ontwikkeling in de rijksuitgaven, maar ook bijvoorbeeld bijstellingen in de loon- en prijsontwikkelingen.