Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Programmadoelen

Terug naar navigatie - Programmadoelen

De toekenning van de coronagelden heeft de culturele sector in Woerden in den breedte geholpen. Daarnaast zijn de toegekende bijdragen aan culturele instellingen volgens afspraak besteed.

Voor Recreatie en Toerisme waren onder 4.14.1.2 en 4.5.1.1 aparte resultaten benoemd. Die worden samengevoegd in een resultaat Agenda Recreatie & Toerisme 2023 –2028. De planning is om hiervoor dit jaar een startnotitie op te stellen.

Als gevolg van de hoge energieprijzen zijn inspanningen voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving onder 4.5.1.1 verplaatst naar de doelgroep met een kleine beurs. Daarbij wordt samengewerkt met collectieve energie-initiatieven.

De voortgang van de herstructureringsprojecten bedrijventerreinen Barwoutswaarder Woerden, Kamerik en Zegveld heeft stilgelegen. Reden voor stilleggen Barwoutswaarder is besluitvorming over de brug Woerden West waarvan het tracé over het bedrijventerrein zal lopen. Reden stilleggen projecten Kamerik en Zegveld is capaciteit tekort (RO en R&B). Verwachting is dat de projecten najaar 2022 of begin 2023 weer kunnen worden hervat.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten -769.983
Afwijkingen baten 433.225
Saldo -769.983 433.225 -336.758
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Verdeling coronagelden circulaires 242.800 V
Toekennning CPW -97.800 N
Toekenning t Klooster -85.000 N
Toekenning Het Stadsmuseum -20.000 N
Toekennning De bibliotheek -20.000 N
Toekennning KUVO -20.000 N
Verdeling coronagelden decentralisatiesuitkering 50.000 V
Toekenning CPW -50.000 N
RREW (regeling Reductie Energiegebruik Woningen) 637.000 V
RREW (regeling Reductie Energiegebruik Woningen) -637.000 N
Energiearmoede SPUK 1 211.032 V
Energiearmoede SPUK 1 -211.032 N
Isoleren woningen lage inkomens -149.980 N
Isoleren woningen lage inkomens 149.980 V
Correcties VJRTaken klimaatakkoord voor energietransitie 112.627 V
Correcties VJR Taken klimaatakkoord voor energietransitie -112.627 N
Taken klimaatakkoord voor energietransitie -108.242 N
Taken klimaatakkoord voor energietransitie 108.242 V
Begrote inkomsten klimaatakkoord van P4 naar P7 -336.758 N
Totaal mutaties -769.983 433.225 -336.758 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Verdeling coronagelden circulaires 242.800 V
In Raadsinformatiebrief Z/22/042364 en D/22057650 is uw raad geïnformeerd over de verdeling van de coronagelden die via de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 vanuit het Rijk zijn ontvangen. Bij de voorjaarsrapportage zijn deze gelden als één bedrag verwerkt. Deze gelden worden met deze Najaarsrapportage verdeeld over de diverse taakvelden.

Toekenning CPW -97.800 N
Het Cultuur Platform Woerden heeft conform de RIB € 97.800 toegekend gekregen.

Toekenning Het Klooster -85.000 N
Het Klooster heeft conform de RIB € 85.000 toegekend gekregen.

Toekenning Het Stadsmuseum -20.000 N
Het Stadmuseum heeft conform de RIB € 20.000 toegekend gekregen.

Toekenning De bibliotheek -20.000 N
De bibliotheek heeft conform de RIB € 20.000 toegekend gekregen.

Toekenning KUVO -20.000 N
Het KUVO heeft conform de RIB € 20.000 toegekend gekregen.

Verdeling coronagelden decentralisatie-uitkering  50.000 V 
In Raadsinformatiebrief Z/21/034750/ D21/046466 is uw raad geïnformeerd over de besteding van de coronagelden voor cultuur uit de decentralisatie-uitkering die de gemeente Woerden heeft ontvangen ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur. Bij deze Najaarsrapportage worden deze gelden verdeeld over diverse taakvelden zoals aangegeven in de RIB.  

Toekenning Cultuur Platform Woerden -50.000 N 
Toekenning Cultuur Platform Woerden voor het uitvoeren van diverse opgaven .

RREW (regeling Reductie Energiegebruik Woningen) - Budgetneutraal
Van het Rijk zijn via een specifieke uitkering middelen ontvangen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen (€ 637.000 voor- en nadeel).

Energiearmoede SPUK 1, - Budgetneutraal
Van het Rijk zijn via een specifieke uitkering middelen ontvangen voor het voorlichten van inwoners over energiebesparingen (€ 211.032 voor- en nadeel).

Isoleren woningen lage inkomens - Budgetneutraal
Boven op de middelen uit de SPUK worden via een tweede specifieke uitkering middelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan (€ 149.980 voor- en nadeel)

Taken klimaatakkoord voor energietransitie - Budgetneutraal 
In de Voorjaarsrapportage 2022 zijn de kosten en inkomsten voor het Klimaatakkoord verhoogd, met deze administratieve correctie worden deze weer gecorrigeerd (€ 112.627 voor- en nadeel).

Bij de strategische heroriëntatie is voor de dekking van kosten voor het klimaatakkoord uitgegaan van een bedrag vanuit het Rijk van € 445.000. Dat is nu begroot op programma 4. In de meicirculaire is de bijdrage van het Rijk voor het klimaatakkoord lager bepaald op € 336.758. De begrote inkomsten worden daarom tot dit bedrag afgeraamd (€ 108.242 nadeel). Ook de begrote lasten worden daarom in de begroting met ditzelfde bedrag afgeraamd (€ 108.242 voordeel) .

Taken klimaatakkoord 336.758 N
Dit hangt samen met bovenstaande post. Omdat de rijksbijdrage voor het klimaatakkoord ontvangen wordt via de Algemene Uitkering moet dit begroot worden op programma 7. Dit betreft daarom een administratieve verschuiving van programma 4 naar programma 7.